zamówienia publiczne w gminie

Marek Okniński

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Wybór firmy odbierającej odpady komunalne wymaga przetargu

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy. Wybór firm odpowiedzialnych za wywóz śmieci od mieszkańców musi zostać poprzedzony przetargiem zorganizowanym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

Gminna jednostka budżetowa, zawierając umowy w sprawie zamówienia publicznego, działa w ramach osobowości prawnej gminy. A zatem oznacza to, że gmina jest zamawiającym działającym za pośrednictwem własnej jednostki budżetowej.

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

Zlecenie wykonania zadań własnych gminy następuje w drodze umowy zawieranej na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji. Do postępowania złożona tylko jedna oferta i jej cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Decyzja jest taka, że środki zostaną zwiększone na najbliższej sesji rady gminy (za 3 dni). Czy w

Kiedy zgodnie z przepisami mamy do czynienia z zamówieniem sektorowym?

Kiedy zgodnie z przepisami mamy do czynienia z zamówieniem sektorowym?

Pytanie: Gmina chce wykonać budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę lub budowę oczyszczalni dla mieszkańców gminy. Czy według nowej ustawy Pzp w dalszym ciągu jest to zamówienie sektorowe ? Odpowiedź: Tak, w takim przypadku gmina udziela zamówienia sektorowego

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zamówienia podprogowe do 130 tys. zł co do zasady realizowane są przez wszystkich zamawiających klasycznych, m. in. urzędy, szkoły, szpitale, gminy, powiaty. W niektórych przypadkach zamówienia te stanowią znaczną część budżetu zamawiającego. W związku z tym zagadnienia dotyczące zamówień

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować? Pytanie Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować

Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych . OSP jako stowarzyszenie jest zatem zamawiającym w postępowaniu na zakup samochodu ratowniczego

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Pytanie: Czy skarbnik gminy parafujący jedynie umowę w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczeń z art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

W jaki sposób powierzyć czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych?

W jaki sposób powierzyć czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych?

Pytanie: Sekretarz gminy ma zwykłe upoważnienie do zastępowania wójta w czasie jego nieobecności. Jeżeli sekretarz będzie podpisywał zawiadomienia o wyborze, to czy takie zwykłe upoważnienie jest wystarczające? Czy zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy Pzp musi być szczególne upoważnienie w formie

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Kiedy zamawiający sektorowy musi przygotować analizę potrzeb i wymagań?

Pytanie: Jesteśmy spółką z o.o., której 100% udziałów posiada gmina. Prowadzimy działalność sektorową (art. 4 pkt 3, w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Czy udzielając zamówienia sektorowego , musimy sporządzić analizę potrzeb i wymagań? Odpowiedź

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że: „Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą

Będzie wreszcie umowa na renowację parku

A przetarg z ceną prawie 7,3 mln zł wygrali Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlani" oraz firma Magnolia ze Skarżyska-Kamiennej. Prace mają rozpocząć jeszcze w tym roku, ale - jak zaznacza wiceprezydent Igor Marszałkiewicz - będą to głównie roboty instalacyjne, m.in

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Pytanie: Zamawiający – jednostka budżetowa gminy – wszczął postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej!". Zamówienia

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

też obie gminy X i Y w sprawozdaniu wykazują kwotę po 100.000 zł ? Odpowiedź: W przedstawionych w pytaniu okolicznościach obowiązek sprawozdawczy ciąży na zamawiającym , który przeprowadził postępowanie i doprowadził do podpisania umowy. Ten zamawiający wykazuje w sprawozdaniu całą wartość umowy

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Skarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Skarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Bąk

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

zamówieniach publicznych organizowanych przez wielkopolskie gminy, poinformował Urząd. Wkrótce UOKiK podejmie kolejne działania, dotyczące rynku odpadów, zapowiedziano także. "Jedną z form startu przedsiębiorców w przetargu jest stworzenie konsorcjum

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

Mostostal Zabrze: Świętochłowice odstąpiły od umowy na przebudowę stadionu

. Wcześniej informowała, że wartość umowy to 31,5 mln zł netto. "Podstawą odstąpienia podaną w oświadczeniu zamawiającego są przyczyny niezależne od GPBP - jako podstawę prawną odstąpienia zamawiający wskazał art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych i oparł ją o twierdzenie o

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] poinformował Gminę Miasta P., że w wyniku oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania pt. "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

: OSP może upoważnić gminę do przeprowadzenia w swoim imieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej. Jedną z zasad Pzp

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

koncepcji optymalizacji ruchu tramwajowego na liniach eksploatowanych na jej terenie. Obecnie w konurbacji funkcjonuje 31 połączeń tramwajowych, obsługiwanych przez ponad 700 tramwajów, jeżdżących po ponad 200 km torowisk w trzynastu gminach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. To największy system

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

;6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Spółdzielczego w Zawadzkiem (Gwaranta), niniejszym oświadczamy, że na zlecenie MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą: 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcy) Bank udziela Gminie Rudniki z siedzibą w Rudnikach ( 46–325), ul. Wojska Polskiego 12A wypłaty kwoty 40.000 zł

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Pytanie: W listopadzie 2018 roku przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy. Wartość zamówienia została oszacowana na podstawie dotychczas obowiązującej umowy, którą zawarto w 2016 roku oraz wskaźnika wzrostu cen. Kwota ta wyniosła 279.000 zł . Po

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zarządzenia Wójta Gminy i tą niższą kwotę należy przyjąć zdaniem zamawiającego jako właściwą. Przetargi z całej Polski Odwołanie do KIO W ocenie wykonawcy wnoszącego odwołanie do KIO zamawiający nie miał prawa obniżyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obowiązujące przepisy nie

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

Nr 1" Publiczna Spółka Akcyjna "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" - spółka prawa ukraińskiego, z siedzibą w Łucku (Ukraina) na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych, zeroemisyjnych, z napędem elektrycznym, jednoczłonowych do Gminy Miasta Szczecin, podał Ursus

W urzędzie powinno być jak w banku. Niestety, nie we wszystkich urzędach już o tym wiedzą

transformacji, czyli początku lat 90. Obecnie mamy kompleksowy pakiet rozwiązań dla sektora publicznego pod szyldem ZETO:GOV. Cyfryzacja gmin to nie jest łatwy kawałek chleba. – To długi proces, który można podzielić na dwa etapy: przed i po pandemii. Wcześniej w samorządach – mówię tu o mniejszych

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

".  Czytaj też: Godziwy zysk z najmu: co to oznacza? Podwyżki czynszu nie zawsze zasadne Prawidłowość deklaracji złożonej w CEEB mogą obecnie sprawdzać tylko osoby upoważnione przez gminy. To się zmieni od września tego roku, gdy wdrożony zostanie projekt ZONE. CEEB to część tego projektu

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

NIK: Budżety obywatelskie to skuteczne narzędzie, choć występują naruszenia

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (NIK), budżety obywatelskie umożliwiały skuteczną współpracę między mieszkańcami a władzami gmin. Jednak wszystkie skontrolowane gminy naruszały obowiązujące przepisy, np. prawo do udziału w konsultacjach

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

podpisaniem umowy o dofinansowanie, zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy kładki o wartości szacunkowej 113 800,00 zł netto. Zapytanie ofertowe Partnera Gminy (...) na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy (...) upublicznione zostało (...) r. W tym czasie strona internetowa

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

m.in. Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Zamówienia publiczne po nowemu Będą też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Możliwość zmiany umów, szybsze wypłaty zaliczek przez państwo, mniejsze lub całkowicie zawieszone wadium i mniejsze zabezpieczenia finansowe. Wszystko

Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą pikietować pod Sejmem

. Aby móc świadczyć tę usługę, musiały wygrać przetargi ogłaszane przez gminy po tym, jak w 2013 r. odpady stały się ich własnością. Jeśli w kwietniu Sejm przyjmie nowe regulacje, polskie gminy nie będą musiały ogłaszać przetargów, jeśli tylko zlecą pracę firmie należącej do gminy. A takiego zamówienia

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

burmistrz/wójt gminy zobowiązani są również do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). W konsekwencji wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, którego celem jest

Pomorskie samorządy chcą budować drogi w partnerstwie publiczno-prywatnym. Jako pierwsi w Polsce

Działania w ramach programu rozpoczęły się w 2019 r. Obecnie projektem zainteresowane są 23 samorządy OMGGS – miasta: Malbork, Puck, Wejherowo, Rumia, Reda, Gdańsk, Tczew, Gdynia, Sopot, gminy: Gniewino, Kosakowo, Subkowy, Skarszewy, Trąbki Wielkie, Żukowo, Cedry Wielkie, Pelplin, Szemud, Chmielno

Oferty Elektrotimu na 26,4 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PGK w Wiszni

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na odbiór odpadów komunalnych. Wykonawca odmawia podpisania umowy, a jego oferta jest jedyną w postępowaniu, zatem od przyszłego miesiąca gmina nie ma wykonawcy do odbioru odpadów komunalnych. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości „unijnej&rdquo

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy pieszych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie swojej gminy, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na budowę ścieżek na terenie czterech sołectw (każda część to teren innego sołectwa). Po zbadaniu

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

uchwałą Nr XXXI/278/14 Rady Gminy w Jaworzu z dnia 11 lutego 2014r. (opubl. 20.02.2014r. w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r. poz. 1028) nieruchomość pozostaje w strefie oznaczonej symbolem: A21 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy.  I. Warunkiem przystąpienia do

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

, - Komisja Przetargowa, - pracownik prowadzący daną inwestycję, usługę itp. - skarbnik gminy? Odpowiedź Treść umowy w sprawie zamówienia publicznego nie musi określać wszystkich reguł związanych z

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

publicznego jest bezsporna i wynika z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp . Ograniczenie tego uprawnienia w przypadku zamówień na dostawy jest możliwe wyłącznie poprzez ustanowienie przez zamawiającego obowiązku osobistego wykonania kluczowej części zamówienia polegającej na rozmieszczeniu i instalacji przedmiotu

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

będzie odbierał odpady z nieruchomości będących w użytkowaniu gminy np. urząd, świetlice wiejskie itp. Wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro. Czy jest to oddzielne zamówienie, czy też wartość obu zamówień należy zsumować? Odpowiedź Istotne w

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

dotacja z gminy (lub też i inne dotacje otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

środowiska urzędy skarbowe, urzędy miast lub gmin. – Często w obrocie gospodarczym spotkać można udzielanie pomocy publicznej przez spółki prawa handlowego, w stosunku do których skarb państwa jest co najmniej większościowym właścicielem. W tym przypadku już umorzenie lub zaniechanie dochodzenia

Wyścig z czasem w zamówieniach

innowacyjnego (zamówienia czegoś, czego nikt inny nie dostarcza), oraz zamówień transgranicznych (np. gminy leżące w różnych państwach mogą razem organizować przetargi). Według ekspertów Lewiatana kancelarii DZP i Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan zmiany w prawie

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Pytanie Zamawiający rozstrzygnął postępowanie na uzbrojenie działek w sieć wodno-kanalizacyjną. Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji. Kilku mieszkańców gminy, którzy niedawno kupili działki na tym terenie, zgłosiło potrzebę doprowadzenia sieci do

Gminny wywóz śmieci bez przetargu? "Powstaną monopole i wzrosną opłaty"

- Nie wielkie korporacje, ale nasze własne rządy robią wszystko, żeby nas usunąć z rynku - denerwuje się Sławomir Rudowicz, właściciel firmy Eko wywożącej odpady w Kaliszu. Chodzi mu o projekt ustawy, który umożliwi gminom zamawianie usług bez ogłaszania przetargu, jeśli

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

spółkom komunalnym pracy - w tym wywozu i przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPGO są przekonani, że to dla nich ostatni dzwonek - gminy zaczną masowo tworzyć swoje własne spółki śmieciarskie i przestaną zamawiać usługi w przedsiębiorstwach prywatnych. Branża

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

Pytanie: Przygotowuję przetargi na dostawę produktów spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz na dostawę paliwa do pojazdów będących w posiadaniu gminy. Umowa będzie obowiązywać jeden rok budżetowy. Czy w związku z nowelizacją, do tych

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

: W ocenie Autora, gmina nie musi wykazać dysponowania w chwili obecnej środkami na całe zamówienie (nie musi dysponować budżetem na kilka lat). Gdyby jednak taka konieczność istniała, wiele instytucji zamawiających nie ogłaszałaby postępowań na dostawę energii elektrycznej i nie zawierałaby

Lewiatan: Polacy czują się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - Większość respondentów czuje się bezpiecznie w miejscach użyteczności publicznej - najbezpieczniej w urzędach miasta lub gminy (84%), wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia , na zlecenie Konfederacji

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać rzeczywistemu okresowi trwania zamówienia, w tym przypadku 24 miesiącom, czyli okresowi, na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca nowego wjazdu do centrum Szczecina wybrany. Oferta warta jest 77,8 mln zł

nadzorować inwestycję. – Przeprowadzona zostanie również kontrola uprzednia postępowania przetargowego ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Część większej inwestycji To przedsięwzięcie zupełnie zmieni komunikację na obszarze między Mostem Długim a Trasą Zamkową. W powojennej historii Szczecina będzie

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Pytanie: Gmina w trakcie oceny ofert w przetargu nieograniczonym dostrzegła błąd w nazwie zadania. Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotem zamówienia była odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowości X. Natomiast w budżecie gminy nie było

Biznes edukacyjny, czyli szkoła przetrwania kapitału

do wieloletniego planu inwestycji gminy i znaleźć na niego pieniądze w miejskim budżecie, który nie jest z gumy. Jeśli uda się zabezpieczyć środki, wtedy zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, pozostaje wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. To jednak długi proces. Średni czas powstawania

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

Pytanie Czy zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, które pokrywa gmina w związku z obowiązkiem ustawowym (art.17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty) jest zamówieniem publicznym? Jeśli tak, to czy

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

własnych firmach - to właśnie in-house, zamówienie "domowe". Chodzi np. o wywóz odpadów. Na razie polskie gminy wywóz odpadów muszą zlecać w przetargach. Dzięki temu kilkaset mniejszych i większych firm prywatnych staje do nich i zdobywa kontrakty. Gdy rząd wprowadzi możliwość zamówień in-house

W tym tygodniu rząd przedstawi trzecią "tarczę antykryzysową". Oto co w niej będzie

zapłacić nie teraz, ale do końca roku. Miasta będą mogły też w tym roku bardziej się zadłużyć, pod warunkiem że dodatkowe wydatki będą związane z walką z pandemią. Gminy i powiaty mają też dostać więcej pieniędzy z podatków PIT i CIT, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, z opłat skarbowych czy

Mirbud wybrany do budowy budynku szkolno-przedszkolnego w Lutyni za 20,91 mln zł

wynosi 20,91 mln zł. "Oferta złożona przez emitenta spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Urząd Gminy Miękinia) w przedmiotowym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych

Przesyłki z "defektem intelektualnym", czyli prokurator badał przetarg na doręczenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP -14/2013" - pisze prokurator. I dalej: "Powyższa, ujawniona w śledztwie okoliczność, rodzi pytanie o to, jak członkowie Komisji Przetargowej weryfikowali oferty, dokonywali oceny ich zgodności z wymogami formalnymi i w

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka "Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie

Oferta Mirbudu na 33,4 mln zł najkorzystniejsza na budowę w Świnoujściu

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Oferta Mirbudu na 33,4 mln zł brutto została uznana przez Prezydenta Miasta Świnoujście za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego p.n.: "Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

Pytanie Nasz zakład jest jednostką administracyjną jednostki samorządu terytorialnego, bez osobowości prawnej, powołany Uchwałą Rady Miejskiej. Zadania realizujemy na podstawie statutu, tj. zaopatrujemy w wodę mieszkańców gminy, oczyszczamy ścieki

Witraże nie tylko w kościele

, Holandii, Francji i Austrii. – Na Zachodzie prace w kościołach zlecają gminy, więc są to od razu duże zamówienia – zdradza pan Adam. – Ale i u nas publiczne zamówienia chętnie wspierane są przez gminy, starostów czy konserwatorów zabytków, tym bardziej, że na witrażach jest napisane, kto

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

S.A. w upadłości z siedzibą w B kwotę 207 (dwieście siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. UZASADNIENIE Burmistrz Gminy decyzją z dnia [...] 2021 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nadpłaty w opłacie za zajęcie pasa drogowego naliczonej na Firmę A S.A. z siedzibą w B za zajęcie pasa

UOKiK przeszukał siedziby dwóch firm w ramach kontroli przetargów na drogi

;Informacje o możliwych nieprawidłowościach otrzymaliśmy od samorządów, głównie gmin i powiatów, które były organizatorami przetargów. Ich podejrzenia dotyczą przede wszystkim wspólnego ustalania ofert przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Takie praktyki, z punktu widzenia przepisów

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. Uwaga! Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie

PGE Obrót dostarczy energię dla Krakowa w 2018 r. za ponad 57 mln zł brutto

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

wykorzystania energii odnawialnej. Jednak nie da się z nimi podpisać umowy długoterminowej. Ogranicza je prawo zamówień publicznych, mają swoje grupy zakupowe itd. Nie znam przypadku, w którym samorząd zobowiązał się do zakupu energii dłużej niż przez 3-4 lata. To wyrzuca jednostki samorządu z udziału w tańszym

Nextbike ma najlepszą ofertę na system rowerów publicznych we Wrocławiu

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Oferta Nextbike została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na uruchomienie oraz kompleksową eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, prowadzonym przez Gminę Wrocław. Cena zaoferowana

Reprywatyzacja w Michałowicach. Spadkobiercy walczą o 136 hektarów

egzemplarzami odpisów. My w urzędzie gminy złożyliśmy zamówienie w drukarni, żeby oszczędzić na kosztach - mówi. Henryk Grocholski przekonuje, że mówienie o 1,7 tys. osób objętych roszczeniami to "niepotrzebne podgrzewanie emocji". - Sąd zajmie się kwestią stwierdzenia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Pzp a jednostki budżetowe

Pytanie: Czy w świetle art. 3 ust. 1 ustawy Pzp uprawnione jest stwierdzenie, że jednostka budżetowa powołana przez gminę w celu realizacji zadań własnych z zakresu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i odbioru ścieków komunalnych jest zwolniona ze

Zamiast do Biedronek i Lidlów na niedzielne zakupy mamy pójść do Żabek albo na targ

-spożywcze plus rękodzieło). Jak to uzasadniają twórcy projektu: „celem inicjatywy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin soboty i niedzieli jako dnia sprzedaży bezpośredniej". Gminy udostępniałyby rolnikom miejsce do sprzedaży na

Wykonywanie powierzonych czynności

Pytanie: Czy kierownik zamawiającego (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; jednostki organizacyjnej gminy) musi każdorazowo (dla każdego postępowania oddzielnie) upoważniać swojego zastępcę w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp, podczas

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

Warunek udziału w przetargu dotyczący doświadczenia wykonawcy nie może odnosić się do rodzaju zamawiającego (szpital, szkoła, urząd gminy itp.) lecz musi być związany z przedmiotem zamówienia. Powyższe wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia

Nextbike ma umowę na system rowerów publicznych we Wrocławiu za 20,5 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Nextbike Polska zawarł z Gminą Wrocław umowę, której przedmiotem jest "Usługa polegająca na uruchomieniu oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy to 20,5

Unibep ma umowę ramową ws. realizacji mieszkań modułowych w Szwecji

dwukondygnacyjnych w gminie Botkyrka w Szwecji. Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze specyfikacją przetargową programu 'Mieszkania Modułowe 2017' oraz ABT 06 - standardem budowlanym obowiązującym w Szwecji. Szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 112 mln zł netto" ? czytamy w komunikacie

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

- To rewolucja w działalności samorządów - zachwyca się dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. - Do tej pory gminy zrzeszały się, by wspólnie występować do ministra finansów o dodatkowe pieniądze na zadania własne. Teraz po raz pierwszy razem występują do

Rząd przyjmie projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w II kw.

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w trybie określonym w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tj. na podstawie: - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę

Solaris dostarczy 10 autobusów elektrycznych Urbino 8,9 LE do Stalowej Woli

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Gmina Stalowa Wola podpisała umowę z Solaris Bus & Coach na dostarczenie 19 autobusów miejskich, w tym 10 elektrycznych autobusów Urbino 8,9 LE. Autobusy dostarczone zostaną do Stalowej Woli wiosną 2018 roku, podał Solaris Bus & Coach

Skutki naruszenia zasady jawności

W Polsce wydano wyrok dotyczący utrudniania dostępu do informacji przez władze Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim. Pewien wykonawca wystartował w przetargu na wykonawcę Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Po pewnym czasie wykonawca czekając dłuższy

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

wojewódzką 512 w województwie warmińsko-mazurskim. Przygotowujemy się, by wkrótce oddać pierwszy odcinek do ruchu. Cały projekt to ponad 48 km, które obejmują obszar m.in. miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce. Czy 30 lat po zmianie ustrojowej możemy już powiedzieć