zamówienia publiczne ustawa

Marek Okniński

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

Przez sześć miesięcy - począwszy od 10 listopada 2022 roku - samorządy w Polsce nie będą ograniczone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy kupowaniu węgla.

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.   Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej. PZP - Dział V: Prezes

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dział IV Ustawy Prawo Zamówień publicznych szczegółowo określa zasady zawierania umów dotyczących zamówień publicznych. Zostały w nim zawarte między innymi informacje na temat stron umów (zamawiający i wykonawca), czas trwania umów, przedmiotu umowy, czy chociażby uregulowania

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

rozbudowę dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Czy ma obowiązek zawierać w umowach na te zamówienia wymóg z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? W przepisie odwołano się do art. 35, który wejdzie w życie dopiero w 2025

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 423 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone opublikowaną ustawą będą miały zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych od dnia 16 kwietnia 2014

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

okres dłuższy niż 12 miesięcy). Odpowiedź Fakt, że zamawiający będzie negocjować warunki umowy z wykonawcą zagranicznym, nie ma znaczenia w kwestii obowiązku przewidywania w umowie klauzul waloryzacyjnych, jeśli prowadzi procedurę zgodnie z polską ustawą Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Procedura

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

laboratorium badawczym do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych jest możliwe po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 4 pkt 8 a ustawy Prawo zamówień publicznych, według wewnętrznych procedur danej jednostki. Wyłączenie obowiązku stosowania ustawy

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

odzwierciedleniem norm zawartych w prawie unijnym (art. 48 ust. 5 dyrektywy 2004/18/WE). Tym samym zapewnia zgodność prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z prawem UE. Poprzez przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej zapewnia także zgodność z

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

zmianie -  428.000 € - dla robót budowlanych – po zmianie - 5.350.000 €. Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.  

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Pytanie Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Należy mieć jednak na uwadze, że wydatkowanie środków publicznych podlega zasadom wynikającym z przepisów o finansach publicznych – gdzie wskazuje się, że wydatki publiczne

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest obowiązująca od 01 marca 2011 r. zmiana w art. 91 oraz art. 142 Prawa zamówień publicznych. Zmiany wskazanych powyżej przepisów zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

Określenie terminu udostępnienia protokołu z postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Zgodnie z art. 74 ust. 2, załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Zwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy nowelizacji zostały opublikowane w Dz. U. pod poz. 1232 i wejdą w życie od dnia 19 października 2014 r. Wskazana

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

zadań spółkom gminnym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38 Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

podczas jednego postępowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie od co najmniej 7 lat. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne. Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzędu

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia były udzielane wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy PZP. Wskazana ustawa określa kilka podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, których przestrzeganie stanowi obowiązek zarówno zamawiających, jak i wykonawców

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

treści zawartej w SWZ. Kontekst systemowy oznacza zakaz przypisywania postanowień SWZ znaczenia, które prowadziłoby do sprzeczności z zasadami systemu zamówień publicznych, określonymi m.in. w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontekst zaś funkcjonalny oznacza ustalenie funkcji, jaką dane

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dotychczas określona w art. 4 pkt. 8 kwota 6.000 euro po przekroczeniu której powstawał obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zostaje podniesiona do 14.000 euro

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Przewidziana w ustawie Prawo zamówień publicznych procedura konkursu powinna być przez zamawiających stosowana w

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

przekroczy na pewno 130 tys zł. Odpowiedź W opisanym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym, jeśli stroną umowy odpłatnej, której przedmiotem jest nabycie określonych dóbr, nie jest zamawiający. Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana

Prawo do wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą

oferty jest obowiązująca (wiążąca) na warunkach zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 307 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

139. umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

wykonano w pierwotnym terminie należy wpisać słowo NIE. Podstawa prawna Art. 272 ust.2, art. 448 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych, której projekt powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r., poinformował resort. Przepisy ma stworzyć nowo

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

tej ustawy. Są to wyjątki od podstawowej zasady stanowiącej, iż wszystkie podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp mają obowiązek udzielania zamówień publicznych zgodnie z procedurami w niej określonymi. Dlatego też art. 4 pkt 10 ustawy Pzp jako wyjątek od ogólnej zasady powinien być

Kody CPV

zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

znajdowała się cały czas na tym samym rachunku bankowym. Poza tym, w niniejszym postępowaniu stawiałoby to Przystępującego w gorszym położeniu, gdyż musiałby czekać na dokonanie zwrotu, by następnie dokonać ponownie wpłaty, co mogłoby się wiązać z ryzykiem czasowym z uwagi na pilność zamówienia publicznego

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

ustawie Pzp oraz druga, wynikająca z listy klauzul prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W niniejszej części omówiony zostanie katalog wynikający bezpośrednio z ustawy. Obecnie obowiązujący katalog art. 433 ustawy Pzp zawiera cztery klauzule niemogące stanowić postanowień umów o

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

? Odpowiedź: Do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed 1 stycznia 2021 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. Zgodnie z przepisami ustawy z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [1] w art. 30 ust. 4 stanowi, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują  zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

: Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne . Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp siwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz , choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych - Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 10 określa tryby - czyli procedury - w jakich mogą być udzielane zamówienia publiczne. Decyzja o wyborze konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2]. Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub

Zakup oleju opałowego

procedury udzielenia zamówienia publicznego.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w art. 2 ust. 1 pkt. 1 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto

Czy zamawiający może żądać, aby wszystkie podzespoły maszyny pochodziły od jednego producenta?

? Odpowiedź: Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp zamawiający jest zobligowany przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Artykuł 99 ust. 4 ustawy Pzp stwierdza, że przedmiotu zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Art. 116. 1. Zamawiający przeprowadza konkurs na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu konkursu. 2. Regulamin konkursu określa w szczególności

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień [1]. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

projektanta o ocenę tej okoliczności. Projektant odpowiedział, że najkorzystniejsza oferta potwierdza wymagane w projekcie parametry, natomiast w stosunku do pozostałych 3 ofert nie jest w stanie tego stwierdzić. Co powinniśmy teraz zrobić? Odpowiedź: Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie

Podstawowy tryb udzielania zamówień

Podstawowy tryb udzielania zamówień - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tryb podstawowy to tryb którego zastosowanie nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek uzasadniających wybór tego trybu. Decyzję o wyborze trybu w którym udzielane jest zamówienie publiczne podejmuje

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych . W poniższym zestawieniu przedstawiam terminy podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego w najczęściej występujących sytuacjach związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Okoliczności związane z procedurą wyboru

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

ręki. Z uwagi na wartość usługi dystrybucji zawarta umowa pozostaje zgodna z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

takiego zadania. W budżecie przewidziano odbudowę mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg

Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych . OSP jako stowarzyszenie jest zatem zamawiającym w postępowaniu na zakup samochodu ratowniczego

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

ustawę Pzp. Wynika z niego, że do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. (tak jest w sprawie objętej pytaniem) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp. Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

ubezpieczenia. Wypłata wynagrodzenia brokerowi następuje w oparciu o postanowienia odrębnej umowy, która określa zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich. Przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych W doktrynie

Jak udostępniać informacje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu?

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, czy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ? A jeżeli wykonawca biorący udział w postępowaniu wystąpi o udostępnienie ofert po zakończeniu postępowania, a nawet po publikacji ogłoszenia, to który

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Odpowiedź Wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np

Ustawa Pzp

Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia. Ustawodawca dopuścił, dla zamówień poniżej

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).   Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. W

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

przesłanek opisanych w art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych . Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

elementów podlegających ocenie w ramach pierwotnie przyjętych kryteriów oceny ofert oraz nie może być mniej korzystna niż oferta podstawowa. Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych , termin na wniesienie odwołania upłynął odwołującemu 5 dni od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznacza to, że wniesienie odwołania po tym terminie skutkuje koniecznością jego odrzucenia na podstawie art. 189 ust

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

na wysokość ceny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny , spoczywa na wykonawcy . Ustawodawca nałożył na zamawiającego w art. 90 ust. 3 ustawy PZP obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie złożył

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek. I tak, zgodnie z art. 223  ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Z danych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zakresie zamówień o wartości niżej niż progi unijne najpopularniejszym trybem jest tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) zaś na drugim miejscu plasuje się tryb zamówienia w

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia . Stopień zwiększania się rygorów formalno – prawnych następuję wraz ze

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

w art. 26 ust. 2 f. Jak stanowi art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do