zamówienia publiczne usługi projektowe

Justyna Andała-Sępkowska

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

Dokumenty składane przez wykonawcę, zawierające informacje, na podstawie których zamawiający ocenia oferty w kryteriach pozacenowych, mogą stanowić przedmiotowe środki dowodowe, jeśli zamawiający, w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert będzie takich dokumentów żądał.

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na

PKP PLK unieważniły przetarg, w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę

pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna", w którym ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę, podało ZUE. "W uzasadnieniu zamawiający wskazuje, iż unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych

Usługi na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego - szacować razem czy osobno?

Pytanie Czy w planie zamówień na dany rok budżetowy wartość usług wykonania dokumentacji projektowej należy sumować z wartością usług wykonania kosztorysów inwestorskich? Czy wszystkie te wartości należy też sumować pomimo tego, że dotyczą różnych

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę, ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obowiązku sprawdzenia dokumentacji projektowej, jeszcze przed upływem terminu składania ofert przetargowych. Zapisy

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej

procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, czy też można zastosować art. 4 pkt. 8 i wybrać wykonawców bez potrzeby organizowania przetargu ? Odpowiedź Wykonanie dokumentacji projektowej jest usługą w rozumieniu definicji zawartej w art

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

masz do czynienia z dwoma odrębnymi zamówieniami. W skład pierwszego zamówienia powinny wchodzić usługi obsługi prawnej m.in. w zakresie zamówień publicznych. Natomiast jako kolejne odrębne zamówienie traktowałbym opracowanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług nadzoru inwestorskiego. Nie

Comarch ma umowę na informatyzację zasobów Biblioteki Narodowej za ok. 19 mln zł

Polska Cyfrowa, Działania 2.3 'Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego' (Patrimonium) oraz Działanie 2.1 'Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych' (e-usługa OMNIS). Umowa została podpisana 27 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Prace

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

, przedmiarów robót? Wykonawca będzie realizował tę inwestycję. Odpowiedź W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych są zgodne z wymogami wynikającymi z dyrektyw obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zasad, wynikającą z dyrektyw a odnoszącą się do zamówień publicznych, jest zasada

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

zwiększeniem portfela zamówień" - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji. "Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

Pytanie W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia doszło do zmiany treści siwz odnośnie dokumentacji projektowej, polegającej na zwiększeniu zakresu robót do wykonania. W związku z tym wzrosła również wartość zamówienia (o ok. 10 %). Jaką kwotę

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy 500.000 zł. Wpłynęło 6 ofert, 5 z nich oscyluje między kwotą brutto 174.000 - 270.000 zł. Czy mamy obowiązek sprawdzić

Konsorcjum Mostostalu W-wa ma umowę na budynek dla uczelni za 71,9 mln zł

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Mostostalu Warszawa (lider) oraz Acciona Construccion podpisało z Politechniką Poznańską umowę na wykonanie zamówienia publicznego "Realizacja zadania pn. Budynek niemal zero-energetyczny Wydziału Architektury i Wydziału

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych Zasady szacowania

Zamówienie dodatkowe

przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

PKP PLK unieważniły przetarg na linii 131,w którym ZUE złożyło najniższą ofertę 

) ? Kalina (km 66,800) w ramach projektu POIiŚ 5.1-14 pn.: 'Prace na linii kolejowej C-E-65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry ? Karsznice ? Inowrocław ? Bydgoszcz - Myksymilianowo' powołując się na przepisy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy o prawie zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku zamówień udzielanych na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3a. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być określona, jest: 1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji - w przypadku zamówień udzielanych na

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigu windowego, wymiana starego i przedłużenie szybu o jeden przystanek. Kody CPV: CPV: 45313100-5 instalowanie windy, 79930000-2 specjalne usługi projektowe, 51511100-8 usługi instalowania urządzeń

Budynki w technologii BIM, czyli jak przewidzieć koszty budowy?

. Problem w tym, że u nas BIM jest dość powszechnie postrzegany jako kosztowna fanaberia, na którą nie stać polskich architektów i projektantów. Zapewne powodem niechęci do tej technologicznej zmiany jest też strach przed konsolidacją bardzo rozdrobnionego w naszym kraju rynku usług projektowych i

Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

BPK Poznań w dalszym ciągu przechodzi restrukturyzację oraz buduje portfel zamówień na kolejne lata. Segment projektowy w I półroczu 2016 odnotował 759 tys. zł zysku brutto na sprzedaży. I półrocze 2016 roku zakończone zostało przez BPK Poznań stratą netto w wysokości 53 tys. zł, podano również

GDDKiA: Wśród wybranych wykonawców S5 m.in. Impresa Pizzarotti, Trakcja i Mirbud

oraz po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowań, możliwe będzie podpisanie umów na poszczególne odcinki, a następnie rozpoczęcie prac projektowych, podano również. (ISBnews)

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

podmiotom. Poza integracją operacyjną, w ramach optymalizacji majątkowej zostały zintegrowane również "pod jednym dachem" zespoły projektowe i realizacyjne trzech spółek, umożliwiając pełną współpracę, zapewnienie kompleksowych usług swoim klientom i optymalizację kosztów, podano także w materiale

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatne umowy, zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych - nie krótszy niż

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wybuduj") Rozporządzenia w §3 w sposób ogólny określa, iż to zamawiający ustala zakres dokumentacji projektowej, biorąc pod uwagę tryb udzielania zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z

Opis przedmiotu zamówienia

; Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna - art. 29, art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

zamawiającego głównie w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (szczególnie dużej wartości i z rozszerzonym okresem rękojmi) oraz usługi, których specyfika powoduje, że ich efekt jest widoczny i możliwy do oceny dopiero po upływie dłuższego czasu (np. usługi projektowe). Kompleksowa

Elektrobudowa zawiązała 60,3 mln zł rezerwy, szacuje 59,9 mln zł straty w I poł.

świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. (ISBnews)

Kontrola nad wykonywaniem umów

zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. W odniesieniu do umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zakres tej kontroli jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty

Przegląd informacji ze spółek

zamówić pełną usługę projektową. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowy na łącznie niemal 17 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

zamówień o wartości poniżej określonego progu. Jedno zamówienie czy kilka? Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych ocena, czy masz do czynienia z jednym, czy kilkoma zamówieniami powinna polegać na zastosowaniu trzech niżej wskazanych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ich głos w firmie był słyszalny. Źródło: spółka Elektronizacja zamówień publicznych : "Rok 2019 będzie przełomowy dla elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. Do tej pory istnieje znaczna liczba podmiotów, które zwlekają z wdrożeniem tych procedur. Dodatkowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

. § 11. Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności: 1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

;jak głęboko ciąć koszty pozaodsetkowe. Do 15 proc.? 10? A może jeszcze mocniej? Na razie wygrała ją Lewica.15 września, na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji finansów publicznych oraz sprawiedliwości i praw człowieka poświęconemu projektowi, Lewica nie tylko wsparła rządowe rozwiązania, ale też

Bruksela idzie na wojnę z Pekinem o rynek zamówień publicznych

- bez dokładnej oceny wpływu (ma być ogłoszona jeszcze w kwietniu), ale Komisja Europejska szacuje, że UE rocznie eksportuje w zamówieniach publicznych usługi i towary warte ok. 10 mld euro, a unijne firmy nie mogą zrealizować zamówień wartych kolejne 12 mld euro ze względu na bariery protekcjonistyczne

Trenerzy do maratonu, warsztaty dla menedżerów w pełnym blichtru hotelu... Zaskakujące wydatki informatyków minister Anny Streżyńskiej

COI i bardzo szybko w Ośrodku wymieniono kierownictwo powołane za rządów PO-PSL. Szefową została Monika Jakubiak. Dobra zmiana w umowach COI musi kupować sprzęt komputerowy i zamawiać rozmaite usługi, ot choćby sprzątania swoich biur. Ale po zmianie kierownictwa Ośrodek zaczął wydawać publiczne

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

z danych opracowanych przez serwis eGospodarka.pl. Warto podkreślić, że spadek liczby ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego zanotowano jedynie w tym segmencie. W pozostałych dwóch kategoriach ? czyli dostawach usług oraz towarów ? liczba ogłoszeń wzrosła. Dane

Projektant budowlany na skróty? To niebezpieczne

sytuacja, w której dostęp do wykonywania zawodów jest łatwy, a jakość usług weryfikuje rynek - czyli sami klienci. Obawiam się jednak, że taka liberalizacja "po łebkach" przyniesie więcej złego niż dobrego. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje w zamówieniach publicznych - zdarza się, że

Przegląd prasy

-- Liczba ofert opublikowanych przez polskie portale rekrutacyjne w kwietniu spadła aż o 28% m/m i o 37% w skali roku --Rząd wypycha dług poza finanse publiczne, probując ominąć normy fiskalne -- Ceny wyjazdów wakacyjnych są już podobne do

Ministrowie z Europy porozmawiają w Poznaniu o e-administracji

krajach mieszkających poza swoją ojczyzną. Usługi transgraniczne to także kwestie zamówień publicznych w całej Unii oraz zapewnienia bezpieczeństwa w posługiwaniu się elektroniczną tożsamością. Europejskie konferencje dotyczące społeczeństwa informacyjnego organizowane są od 12

Dumy polskiej gospodarki i handlu stanęły w obliczu katastrofy. Grożą im bankructwa i zwolnienia setek tysięcy osób

"Polskie firmy, z długoletnią tradycją rodzinną, stanęły w obliczu katastrofy" - piszą średnie i duże sieci handlowe, które właśnie powołały do istnienia Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Do właśnie powołanej organizacji przystąpiło ponad 30 spółek, m.in.: Apart, CCC, Kazar

Rząd miał budować drewniane domy dla mniej zamożnych. Pierwsze 31 sprzeda na wolnym rynku

została "wniesiona" właśnie do KZN. Jest bardzo atrakcyjnie położona - blisko lasu i kilku miasteczek. - W sąsiadujących z Parzniewem miastach - Pruszkowie oraz Brwinowie - znajdują się wszelkie niezbędne usługi (sklepy, apteki, punkty usługowe), jak również budynki użyteczności publicznej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest

Przegląd prasy

. --Spółka zależna od Groclinu, tj. CADM Automotive (CADM) zawarła z Varroc Lighting Systems umowę współpracy (business alliance and support agreement), która przewiduje: powołanie centrum projektowego Varroc i jego lokalizację w Krakowie oraz świadczenie przez CADM na rzecz Varroc usług projektowych w

Przegląd informacji ze spółek

współpracy (business alliance and support agreement), która przewiduje: powołanie centrum projektowego Varroc i jego lokalizację w Krakowie oraz świadczenie przez CADM na rzecz Varroc usług projektowych w segmencie systemów oświetlenia zewnętrznego w branży motoryzacyjnej, podał Groclin. Wartość umowy to 15

Przegląd informacji ze spółek

. Skutki kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 będą widoczne w przypadku handlu detalicznego w Polsce do końca 2021 r., m.in. ze względu na cykl zakupowy i projektowy, który jest dłuższy niż w innych branżach, ocenił w rozmowie z ISBnews.TV Marcin Ochnik ze Związku Polskich

Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowany zysk netto Ergisu wyniósł - według wstępnych danych - 6,12 mln zł w II kw. 2018 r., podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach programu

Przegląd informacji ze spółek

planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy. Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez współpracujące agencje eventowe: Everitum i KIKE Events. Źródło: spółki IT : Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego ? Gartner. Źródło:Trigon

Przegląd prasy

--Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych --Na rynku walutowym powyborczy spokój i czekanie na Fed --Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych --Prezydent zawetował nowelizację ustawy o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

montażu i aranżacji terenów wokół domów i innych nieruchomości; będzie ona stale rozwijana. Obok produktów, klienci mogą także online zamówić pełną usługę projektową. Źródło: ISBnews Sonka : Ustaliła datę premiery gry "Book of Demons" tworzonej na platformy Nintendo

PiS i Kukiz'15 biorą się za spółdzielnie mieszkaniowe. Prezes tylko na dwie kadencje, obowiązkowe wspólnoty i przetargi

przygotowuje rządzący PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma przedstawić je w ciągu miesiąca. Nowe prawo nie będzie prowadziło do powstawania wielu wspólnot, ale to nie znaczy, że nie jest rewolucyjne. Spółdzielnie mieszkaniowe miałyby bowiem w pełni podlegać przepisom o zamówieniach publicznych i organizować

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w

Bolesławiec bez granic

dokumentacji projektowej budowy. Aktualnie rozpisany został przetarg na wyłonienie wykonawcy wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej. Okres trwania projektu zaplanowano na lata 2017-20. W tym czasie „podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014. P.A.Nova podpisała z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, umowę projektową oraz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

projektu własnego. Rynek usług w chmurze : Był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT w ubiegłym roku, rósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT, wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej IDC. W 2014 r. wydatki na chmurę publiczną i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

biznesowych z partnerami programu. Źródło: spółka Transition Technologies : Spółka, rozwijająca dla swoich klientów we Francji zaawansowane usługi projektowe m.in. w zakresie rozwoju oprogramowania, uzyskała oficjalną akredytację B&R w tym kraju. Akredytacja potwierdza jakość usług

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 27-31 maja br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-usługi dla biznesu : W Polsce

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

będą dążyły do jak najbardziej efektywnego wykorzystania doświadczenia, wiedzy i własnego potencjału. Źródło: Laser-Med Cube.ITG : Został wybrany jako jeden z 5 podmiotów, które będą realizować usługi dla rządowego COI w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów

Komputer, który się domyśla

, publicznym, usług typu lifestyle i turystycznym. MIROSŁAW SOPEK Urodził się w 1959 r. Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, a w 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W latach 1983-1992 był asystentem w

Przegląd informacji ze spółek

Maxcom, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW, podała spółka. Dokument zostanie opublikowany w poniedziałek, 5 czerwca. Akcjonarisuze Farmacolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca o przekazaniu zysku netto za 2016 r. w

Stadion miejski. Taniej nie zawsze znaczy lepiej

Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych, która nakazała ratuszowi odwołać unieważnienia przetargu. Urząd miasta ma już uzasadnienie decyzji KIO. Izba tłumaczy, że wątpliwości co do przetargu powstałyby, gdyby Interbud go wygrał. Wygląda zaś na to, że raczej na

Przegląd prasy

zamiast nowych technologii - to tylko niektóre z wielu negatywnych ocen wystawianych projektowi ustawy o transporcie drogowym --W 2018 roku wartość zagranicznej sprzedaży polskiego przemysłu motoryzacyjnego ma wynieść 26,2-26,5 mld euro --Nie

Budowa na pół gwizdka

dostawców, zarówno materiałów, jak i usług. Dobra znajomość sektora daje możliwość uzyskania, w drodze konkursu ofert, korzystnych cen na roboty czy materiały. - Drugim sposobem obniżenia kosztów może być tzw inżynieria kosztów, odnosząca się zarówno do rozwiązań projektowych, metod realizacji, jak i

Posady od 3 tys. brutto w górę czekają na chętnych do pracy jak Polska długa i szeroka (cz. II)

, m.in.: minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (przy stanowisku specjalista ds. umów – minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku), znajomość prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, bardzo dobra znajomość pakietu MS

Przegląd informacji ze spółek

"wyskoków" w kolejnych kwartałach nie oznacza, że wynik całego roku będzie gorszy. P.A. Nova oczekuje, że przychody z usług budowlanych, deweloperskich i projektowych będą w pozostałej części roku rosnąć w stosunku do I kw., gdy wyniosły 11,5 mln zł, , poinformowała

Borowski: Nie ma jeszcze projektów stadionów na Euro 2012

. Jacek Żakowski: Rozumiem, praca szuka człowieka i go znalazła. Ale czy da się uruchomić te wszystkie procedury związanie z Euro, jeżeli Sejm podejmie decyzję o samorozwiązaniu? Czy te ustawy, o których pan ostatnio mówił w "Gazecie", ułatwiające procedury uruchamiania publicznych inwestycji