zamówienia publiczne unieważnienie przetargu

Justyna Andała-Sępkowska

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

Jak postępować w przypadku unieważnionych przetargów? Czy zawsze należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

Jedną z przesłanek skutkującą unieważnieniem przetargu jest zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

Kierownictwo Sądu Okręgowego w Gdańsku złamało ustawę, bo bez przetargu nabyło nieruchomości w centrum Gdańska za 157 mln zł - stwierdził Urząd Zamówień Publicznych. Wkrótce prezes UZP zwróci się do... tego samego sądu z wnioskiem o unieważnienie transakcji.

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

POSiR trzy lata temu zawiadomił Urząd Zamówień Publicznych o zamiarze podpisania umowy z Ryżyńskim bez przetargu. Tyle że POSiR nie poczekał na odpowiedź. I już trzy dni po wysłaniu pisma do UZP podpisał umowę z Ryżyńskim. Prezes UZP stwierdził potem, że urzędnicy złamali

Przetarg na Wyszogrodzką unieważniony

życie nowelizacji był uzależniony od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Urzędowym - mówi Małgorzata Witczewska, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Dodaje, że informacja na ten temat pojawiła się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 22 grudnia, czyli w dniu, w którym został ogłoszony przetarg. - Po

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przesłanki unieważnienia, zamawiający musi zastrzec taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie wszczynającym postępowanie. Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 257 ustawy Pzp podkreśla, że zawarta w tym przepisie przesłanka unieważnienia ma fakultatywny charakter. W razie

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

przekracza budżet zamawiającego i brak jest możliwości jego zwiększenia, zamawiający musi unieważnić postępowanie. Podstawa prawna Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Pytanie: Unieważniliśmy przetarg ze względu na podejrzenie nieumyślnego zaniżenia szacowania wartości zamówienia . Zadanie wskoczy w progi unijne, jednak w planie postępowań określono je do realizacji w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Czy jeśli będziemy ponownie ogłaszać

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

Interbud, która zgłosiła się do przetargu. Ratusz uznał, że jest to podstawa do unieważnienia przetargu. Od decyzji urzędu miasta odwołała się firma Budimex. KIO uznało jej odwołanie. Ratusz nie komentuje decyzji KIO, ponieważ czeka na oficjalne pismo z

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym

"DGP": Przetarg za miliony do unieważnienia

Celem przetargu była budowa platformy gromadzącej dane o pacjentach, receptach, wykonywanych usługach i placówkach medycznych, co miało zrewolucjonizować służbę zdrowia. Urząd dopatrzył się zmowy cenowej przy przetargu i zarzucił Centrum, że nie wykluczyło tych ofert, które

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Pytanie: Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

wszystkich wadliwości postępowania, jakich może dopuścić się zamawiający , a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania. W orzecznictwie wskazuje się na to, że również okoliczności uprawniające Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy stanowią

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

. Zamawiający ma jednak obawy, czy w określonym terminie zdoła rozstrzygnąć przetarg w rygorze unijnym oraz podpisać i zrealizować umowę. Czy możemy zastosować art. 93 ust. 1a ustawy Pzp „ Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli środki, które zamawiający zamierzał

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Pytanie: W  przetargu nieograniczonym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na jedną z części postępowania została wybrana firma, która uchyla się od podpisania umowy na dostawę. Ze strony wykonawcy brak jest woli podpisania umowy. Czy zamawiający powinien unieważnić postępowanie w

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

COVID - 19 stanowi przesłankę unieważnienia przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do unieważnienia prowadzonego przetargu między innymi w sytuacji, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie przetargu lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

Torpol: PLK unieważniły przetarg z najkorzystniejszą ofertą konsorcjum spółki

Torpol. "Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) ? oferta z najniższą ceną za zakres podstawowy przewyższa kwotę, którą inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zakresu

PKP unieważniły przetarg z najlepszą ofertą konsorcjum Torpolu za 41,4 mln zł

;Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zakresu zadania" - czytamy w komunikacie. Przetarg dotyczył inwestycji pn. "

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

określone kumulatywnie. Pojawiają się, gdy: - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym oraz - tej istotnej zmiany okoliczności nie można było wcześniej

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Pytanie Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę leków w procedurze unijnej z podziałem na 120 części. Z uwagi na brak ofert na 25 części unieważniliśmy je na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp . Ze względu na spełnienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp chcemy

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po uprzednim unieważnieniu obecnie prowadzonego. Więcej na Portal ZP Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

. Przesłanki unieważnienia przetargu określa art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany przepis nie sprzeciwia się zawarciu i realizacji umowy w sytuacji, gdy termin pierwotnie wskazany w dokumentacji postępowania (ogłoszeniu o zamówieniu) jako data

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym , zamawiający otrzymał oferty , które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu

Torpol: Unieważniono postępowanie przetargowe PKP PLK dot. Portu Gdynia

morskiego w Gdyni". "Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - ceny ofertowe złożone przez oferentów przekroczyły kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

ocenie, pracujących na nasze zlecenie, zewnętrznych ekspertów preferowany był tylko jeden potencjalny wykonawca, co jest złamaniem ustawy prawo zamówień publicznych i nakłada na nas obowiązek unieważnienia postępowania. Dodatkowo, w wyniku braku konkurencyjności, zaproponowana w postępowaniu cena, jest

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium

PKP PLK unieważniły przetarg,w którym Torpol złożył najniższą ofertę

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory - Nakło Śląskie, w którym oferta Torpolu została uznana za najtańszą, podał Torpol. "Zarząd Torpol S.A

Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

Pytanie: W jakich sytuacjach można zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ? Czy w przypadku, gdy zamawiający unieważnił poprzednie postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i teraz ma bardzo mało czasu do

ZIiT z Krakowa unieważnił przetarg z udziałem ZUE

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Przetarg Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na przebudowę torowiska wraz z przebudową układu drogowego w Krakowie, w którym oferta ZUE i KZN Rail została uznana za najkorzystniejsza, został unieważniony, poinformowała

Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu. Wskazany pogląd nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego. Wyjątek dotyczący konsorcjum . Z literalnego brzmienia art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż wskazany przepis może być  zastosowany tylko

InPost: CUW unieważnił postępowanie na usługi pocztowe dla administracji publ.

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Centrum Usług Wspólnych (CUW) zawiadomiło InPost o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej"

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Unieważnienie przetargu

? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Wszczęcie postępowania może nastąpić bez względu na to czy zamawiający ma zagwarantowane środki na udzielenie zamówienia publicznego czy też nie. Jednakże z ekonomicznego

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego (w art. 93 ust. 3 tej ustawy) obowiązek przekazania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacji o jego unieważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do podania

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

: Z literalnego brzmienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wynika, że powinno dojść do porównania kwoty przeznaczanej na zamówienie z ceną oferty najkorzystniejszej lub z ceną najniższą. W wielu przypadkach eliminuje to potrzebę badania i oceny ofert przed unieważnieniem przetargu. Jeżeli bowiem oferty

Sąd odrzucił skargę CUW na wyrok KIO ws. przetargu na obsługę administracji

wniesionego przez InPost, podała spółka. "Oznacza to iż ww. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, nakazujący zamawiającemu - Centrum Usług Wspólnych [...] - dokonanie unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Świadczenie usług

Usługi ochrony jako usługi społeczne

udzielania zamówień społecznych , która musi jedynie przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy Pzp, Powyższe oznacza, że np. w zakresie określenia warunków udziału w przetargu, kryteriów oceny ofert, powodów unieważnienia prowadzonego postępowania zamawiający nie jest związany wymogami ustawy

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

takiego zadania. W budżecie przewidziano odbudowę mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

unieważnić postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp . Przetarg dotyczy odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Poprzednio zawarta umowa na odbiór odpadów kończy się 30 czerwca br. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowa minimum 35-dniowa procedura

Gaz-System unieważnił przetarg, w którym udział wzięła spółka zależna Torpolu

zamawiającego (Gaz-System) z tego samego dnia w zakresie unieważnienia ww. postępowania wskazując jako podstawę tej decyzji art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie. Wcześniej, 18 grudnia 2017 r., Torpol poinformował, że oferta konsorcjum

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

Zamówienia w zakresie potwierdzenia doświadczenia.  Gaz-System wskazał, że tylko oferta konsorcjum GIK mieściła się w ramach kosztorysu, a oferta firmy Control Process była od niej o 70 mln zł droższa. Jednak w konsekwencji wyroku arbitrażu, unieważnił przetarg i zapowiedział nowe postępowanie "w

InPost: CUW ponownie oceni oferty ws. przetargu na usługi pocztowe dla admin.

Warszawa, 27.05.2016 (ISBnews) - InPost otrzymał pismo od Centrum Usług Wspólnych (CUW) w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym", w którym CUW unieważnił wybór najkorzystniejszej

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym to postępowaniu oferta złożona przez emitenta uznana została za najkorzystniejszą" - czytamy w komunikacie. Powyższe orzeczenie sądu oznacza potwierdzenie braku podstaw do unieważnienia postępowania

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

; - informacje o unieważnionych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzulę społeczną; - informację o zastosowaniu innych niż klauzule społeczne instrumentów umożliwiających uwzględnienie aspektów społecznych w postępowaniach zakończonych

PKP PLK unieważniły przetarg na linii 131,w którym ZUE złożyło najniższą ofertę 

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły przetarg na prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie - Kalina, w którym oferta ZUE została uznana za najtańszą, podało ZUE. "Spółka powzięła informację o

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

unieważnieniem postępowania przez zamawiającego z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest jedynie zwiększenie tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej (o czym stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez

Zasady wyboru oferty

niego wyższa od tej, którą zaoferował drugi wykonawca ? Jak należałoby w tym przypadku postąpić? Rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowy z wykonawcą czy unieważnić procedurę? Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź

Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu pozostaje wykluczone z przetargu na drogę S14

Mostów Kobylarnia S.A. - lider i Mirbud S.A. - partner unieważnia czynność z 26 kwietnia 2018 roku polegającą na unieważnieniu czynności wykluczenia konsorcjum Kobylarnia z prowadzonego postępowania w części 1 i 2 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Projekt i budowa drogi ekspresowej S14

KIO uwzględniła odwołanie InPost w przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie

CUW uwzględnił odwołanie InPost w postępowaniu na obsługę administracji

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Centrum Usług Wspólnych (CUW), w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej", postanowiło uwzględnić odwołanie

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

pokrytych wodami)? Czy w przypadku braku porozumienia z zarządem, będzie można unieważnić przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 lub 7 Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń co do miejsca realizacji danej

Podstawy unieważnienia przetargu

% lub 8% dla całości zadania. Czy te oferty, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe

Trzeci przetarg na kolejkę PWr czeka na rozstrzygnięcie

miasto wraz z uczelnią mają na ten cel 8 mln zł. Po drugim unieważnionym postępowaniu politechnika początkowo planowała zrezygnować w przetargu z półrocznej obsługi i szkoleń. Ostatecznie znalazły się one ponownie w warunkach zamówienia publicznego. Niewykluczone, że władze

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto ustawodawca przewidział konsekwencje dla nierzetelnego wykonawcy. Najważniejszą konsekwencją dla wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy jest utrata wniesionego wadium (jeżeli było ono wymagane w

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie wyboru przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C i odrzucenie

Repolonizacja Baltony. Lotniskową sieciówkę kupią Porty Lotnicze

umowy to ponad 700 mln zł. Dlaczego zrezygnowano z przetargu na wynajem powierzchni handlowych? Jak tłumaczy prezes PPL Mariusz Szpikowski, przedsiębiorstwo nie podlega prawu zamówień publicznych. Jednak eksperci w branży mają wątpliwości, czy wolno było pominąć procedury wyboru najemcy. Jarosław

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

tj. data zawarcia umowy jest w każdej części inna? Trzeba za każdym razem w dniu zawarcia umowy ogłaszać na Biuletynie Zamówień Publicznych udzielenie zamówienia z datą tejże umowy? A jak się postępuje jeżeli zamówienia w 1 części zostało unieważnione z powodu braku ofert - dwukrotnie (zamówienie po

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

. Wskazać bowiem należy, że konsekwencje braku publikacji ogłoszenia prowadzą nie tylko do unieważnienie przetargu ale w przypadku gdy zostanie zawarta umowa z wykonawcą do jej nieważności. W art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jako okoliczność skutkującą

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

terminologii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opierając się na stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych , zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne rozpoczęte po 11 grudnia 2010 r. objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

możliwość rozważenia podjęcia działań niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych, a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000

Na oparzeniówkę w Gdańsku trzeba poczekać

. Przetarg unieważniony Władze Uniwersytetu zakładały, że budynek będzie gotowy do końca 2015 roku. "Zakończenie prac związanych z wyposażaniem Centrum Leczenia Oparzeń w sprzęt medyczny przewiduje się na koniec marca 2016 roku. Pierwsi pacjenci będą przyjmowani prawdopodobnie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przetargi bez tajemnic: Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy » Wyjaśnienie Postępowanie prowadzone jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

. Kolejny ogłosiło 15 października. W tym liczba placówek nie miała już większego znaczenia, decydującym kryterium była więc cena. Co ciekawe, cztery dni po ogłoszeniu przetargu w życie weszła nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadziła nową zasadę, że... cena

PGNiG Termika unieważniło przetarg na nowy blok w Elektrociepłowni Żerań

;Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego [?] z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty 1 890 196 738,62 zł jest wyższa od kwoty 1 600 000 000,00 zł jaką zamawiający podał przed

Pesa i Tramwaje Warszawskie mają wyrok KIO ws. przetargu na 213 tramwajów

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Po zakończeniu postępowania Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) ws. pierwszego odwołania Pesy Bydgoszcz, dotyczącego przetargu na 213 tramwajów dla Warszawy, Pesa ocenia, że ma więcej danych wskazujących na nierzetelność oferty Hyundai, natomiast

Tauron unieważnił wybór oferty Famuru i Kopeksu na budowę szybu Grzegorz

zamawiającego, w związku z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 'Roboty budowlane wykonywane przez generalnego wykonawcę etapu I budowy Szybu Grzegorz wraz z budową

Zawarcie umowy z wykonawcą

. Izba uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu zgodnie z wyrokiem unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny ofert, odrzucić ofertę wykonawcy wybranego jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i wybrać ofertę wykonawcy

Przetarg w komendzie. Zostawili ofertę w kserokopiarce

publicznych skopiował kopertę z pieczątką wpływową. - Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Jest to czynność jednorazowa, której powtórzyć nie można. Dlatego przetarg unieważniono - tłumaczy Majewski

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę, 3. Wprowadzenia możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

Sąd buduje nam drogi. GDDKiA anulowała przetarg, teraz ma go wznowić

. unieważniła go, jak 14 innych. Tę decyzję GDDKiA uzasadniła przepisem ustawy o zamówieniach publicznych, który pozwala unieważnić przetarg "jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie

UOKiK prowadzi 34 postępowania w sprawie zmów przetargowych

przypadku nieprzestrzegania przez zamawiającego procedury wynikającej z prawa zamówień publicznych, czy faworyzowania jednego z oferentów. Prawo konkurencji nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku przeprowadzania przetargów ani obowiązku wyboru najkorzystniejszej oferty" - czytamy dalej

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

jej warunki. Z pytania można wyprowadzić założenie, że zmiana warunków realizacji umowy w zakresie wymogu udzielenia sublicencji na oprogramowanie nie była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takiej sytuacji ziszcza się przesłanka unieważnienia

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

Zakładu, stoi na stanowisku, że w przypadku unieważnienia tego postępowania przez sąd nie zostanie wykorzystany tryb zamówienia z wolnej ręki, poinformowała ISBnews rzecznik spółki Ewa Kryj. "Nieprawdą jest stwierdzenie, że w razie unieważnienia przetargu będziemy mieli do

Termin zawarcia umowy

. Alternatywnymi formami szybciej Przy wykorzystaniu formy faksu lub formy drogi elektronicznej terminy wynoszą odpowiednio dziesięć lub pięć dni . Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego w ustawie pzp terminu skutkuje jej unieważnieniem, jeśli

InPost na razie wygrywa. Budżetowi grozi milionowe odszkodowanie za listy

w interesie CUW tłumaczyło, że przetarg unieważniło, bo jego realizacja "nie leży w interesie publicznym". Co to znaczy? Centrum nie chciało odpowiedzieć. A rozprawa przed KIO była utajniona. Realne argumenty przeciwko InPostowi są co

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

decyzji zamawiającego w zakresie ewentualnego wyboru oferty złożonej przez spółkę lub alternatywnie o unieważnieniu postępowania" - czytamy w komunikacie. Przetarg prowadzony jest zamówienia publicznego sektorowego (negocjacje z ogłoszeniem). Jego przedmiotem jest "

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Wszystkie te instytucje - i 27 innych - otrzymały "Żółte kartki" przyznawane przez NSZZ "Solidarność" i fundację Centrum CSR. Wspólnie prowadzą monitoring zamówień publicznych i piętnują rażące rozstrzygnięcia przetargów. Bo po

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu

Setki milionów na viaToll bez przetargu. Zbliża się chaos z systemem opłat drogowych

Instytut Łączności. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zamówienie z publicznych pieniędzy można przyznać w trybie negocjacji bez ogłaszania publicznego przetargu „ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka będzie mogła ogłosić tego typu przetarg? Odpowiedź Kolejna procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, może zostać wszczęta po upływie terminu przewidzianego na

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

okoliczności, jakie mogą występować w ramach poszczególnych przetargów. Ich kazuistyczne ujęcie w przepisie nie byłoby właściwe z punktu widzenia funkcjonalności norm prawnych. Wyliczenie powodów unieważnienia umowy w art. 705 § 1 k.c. tak jak ma to miejsce w art. 146 ust. 1 Prawo zamówień publicznych nie

Komentarz: Szkoda, że ZKZL nie walczył o 2,6 mln zł

. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych tłumaczy, że nie było podstaw do unieważnienia przetargu. Tymczasem ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że przetarg można unieważnić, "jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w