zamówienia publiczne ubezpieczenia przetargi

Marek Okniński

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Zamawiający musi dokładnie zbadać, czy może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę z powodu "drobnych nieprawidłowości" czy "uchybień o niewielkiej skali lub znaczeniu". Co za tym przemawia?

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Odpowiedź: Na etapie postępowania komisja przetargowa ocenia złożenie oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i bada spełnianie warunków udziału postawionych w SWZ.

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy ubezpieczenia na którą musi opiewać polisa określa zamawiający w treści warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.  Wysokość

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

towarzyszących" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

, obejmującą zaniechanie działań kontrolnych oraz waloryzację umów w zamówieniach publicznych. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Funkcjonowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest

VWFS przekazał łącznie 310 samochodów w kontrakcie z PKP PLK

kolejny duży kontrakt po wygranym w 2019 roku przetargu na 194 pojazdy realizowany dla tej spółki. Rozstrzygnięty w ramach postępowania prawa zamówień publicznych kontrakt stanowi odnowienie dotychczasowych umów pomiędzy PKP PLK, a VWFS. Kontrakt został zawarty na usługę Full

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

zwróciła też uwagę, że wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych - zainicjowane przez FPP i związki zawodowe, a poparte szeroko także przez organizacje pracodawców - doprowadziło do wzrostu odsetka umów o pracę w przetargach publicznych - gdzie charakter pracy na to

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz  - rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,  mamy wątpliwości, 

Oferty konsorcjum Sygnity na 53,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ZUS

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Oferty konsorcjum Sygnity (pełnomocnik konsorcjum), Indra Sistemas z Hiszpanii oraz Ericpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie podpisze umowy z IBM Polska na modernizację platformy Mainframe. Decyzją zarządu ZUS przetarg w tej sprawie został unieważniony. Powodem jest brak konkurencyjności w postępowaniu, podał ZUS

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

, które doprowadziły do nadużywania umów cywilnoprawnych - zwłaszcza w obszarze zamówień publicznych, podała Federacja. Kontrole ZUS mocno nasiliły się w 2018 roku i uderzają także w pracowników - od których ZUS będzie żądał dodatkowych składek, a fiskus podatków za lata ubiegłe, podkreśliła FPP

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w

Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Fakultatywne przesłanki wykluczenia uzależnione są od decyzji zamawiającego wyrażonej w ogłoszeniu o zamówieniu. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Poważne wykroczenie zawodowe

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

"starej" białej księgi, nikt natomiast nie słyszał. I wreszcie - w ramach "Nowego ładu" wicepremier będzie pisał nowe prawo zamówień publicznych. Tyle że stare-nowe przepisy dopiero co weszły w życie! Z potężną reformą prawa zamówień publicznych, z nowymi zasadami przetargów, trybem

PGE ma umowę na ubezpieczenie 5 elektrowni w TUW PZUW

ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa, które mówią, że w takim przypadku nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. A to z kolei pozwala negocjować cenę, a także znacząco uelastycznia i skraca proces zawarcia umowy" - czytamy w

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego twierdzi, że jest za późno, by tego typu zmianę wprowadzać już za parę miesięcy. - Dlatego należy ją uchwalić jak najszybciej, ale wprowadzić w życie od 1 stycznia 2024 roku. Taka zmiana będzie dotyczyć setek

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

drodze rokowania np. firmom komunalnym. To może uderzyć w prywatny biznes. - Mam mieszane uczucia w związku z wprowadzeniem tego przepisu - mówi "Wyborczej" Wojciech Hartung, ekspert ds. zamówień publicznych w kancelarii DZP. - W przypadku zamówień udzielanych w tym trybie jakakolwiek kontrola

Pracodawcy i związki zawodowe apelują do premier Szydło: Więcej klauzul społecznych!

Pracodawcy i związki zawodowe apelują do premier Szydło: Więcej klauzul społecznych!

. przetargów. Tymczasem jak wskazują organizacje, takie klauzule prowadzą do samych pozytywnych efektów. - To jedno z najefektywniejszych narzędzi, które funkcjonuje na rynku zamówień publicznych, biorąc pod uwagę możliwości zwiększania bezpieczeństwa pracowników przy zachowaniu

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy będą mieli także możliwość zmiany zadań wykonywanych przez pracowników urzędów. Publiczne przetargi Będą zmiany przy zamówieniach publicznych. Nastąpi zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzono

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

publiczne. Sektor prywatny przystosował się do ubiegłorocznych zmian: podwyższenia płacy minimalnej do 2 tys. zł, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł na umowach cywilnoprawnych i nowelizacji prawa zamówień publicznych - zgodnie z nią instytucje publiczne mają rozpisywać przetargi z

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z wskazanych w tym przepisie przesłanek. Jako zamawiający w piśmie do wykonawcy powinieneś wskazać każdą przesłankę wykluczenia, która zaktualizowała się w danym

Repolonizacja w ubezpieczeniach, czyli monopol PZU

państwa ubezpieczają się w firmie, która wygrywa przetarg na zamówienia publiczne. W PZUW zamówienia publiczne nie będą obowiązywały. Konsekwencją może być ustanowienie państwowego monopolu i ograniczenie konkurencji, a następnie stopniowe podnoszenie składek oraz mniejsza dbałość PZU o inne segmenty swej

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

obowiązków). Nie oznacza to jednak braku możliwości udziału w postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ogóle. Do ustalenia jest także okoliczność, czy żaden zakład ubezpieczeń nie może zawrzeć z osobą fizyczną

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za ? związane z epidemią ? opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

budowlanych. Dlatego należy wprowadzić rozwiązania, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień - przede wszystkim, waloryzację cen surowców w zamówieniach publicznych, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE

Państwowe Jednostki Wojskowe zakupiły 15 ciągników John Deere w II poł. 2015

wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [?] Dostawa przeprowadzona została w III i IV kwartale 2015 r. Wszystkie podlegały nadzorowaniu jakości w ramach odbioru wojskowego, które było realizowane przez przedstawiciela wojskowego (RPW) w

Wzory klauzul waloryzacyjnych

Rodzaje waloryzacji Wprowadzając do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zapisy określające sytuacje, które umożliwiają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zamawiający zmniejsza ryzyka biznesowe po stronie wykonawcy , który wówczas może

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

, spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.".   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 213. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi

Rozstrzygnięto informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco

. Zarząd Zakładu latem 2010 r. zdecydował, że go przedłuży, i podpisał z Asseco nową umowę bez przetargu. Urząd Zamówień Publicznych uznał w 2012 r., że ZUS naruszył prawo. Zakład bronił się, że długo analizował sytuację, i wyszło mu z tych analiz, iż jest skazany na Asseco. Firma, która chciałaby zastąpić

"Rz": Polisy na życie nieważne?

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, grupowe ubezpieczenia powinny być zawierane po przeprowadzeniu przetargu. Tymczasem nasza budżetówka prawie wszystkie takie umowy zawierała pomijając wszystkie procedury. Teraz tego typu

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

Pytanie Czy w 2012 roku było możliwe zawarcie umowy na usługę prawną na okres 4 lat? Przedmiot zamówienia zlecany był w trybie przetargu nieograniczonego: "Obsługa prawna dla uczelni wyższej". Odpowiedź

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

"Rozstrzyganie przetargów wyłącznie na podstawie kryterium ceny zrodziło szereg patologii na rynku zamówień publicznych. Szczególnie dotkliwe były one dla sektora usług, gdzie firmy startujące w konkursach konkurowały ze sobą kosztami pracy - gdyż to one stanowiły główny

Asseco chce być aktywne w sektorze publicznym, ale 'nie za wszelką cenę'

). "Za kilka lat zamówienia z sektora publicznego wrócą do firm. To, że aktualny model [zakładający m.in. body leasing informatyków przez Centralny Ośrodek Informatyki] jest tańszy - to mit. Teraz nie wyceniana jest jakość zespołów w przetargach. Obowiązuje tylko kryterium najniższej ceny. To się

Kto będzie obsługiwał nasze emerytury? Rozstrzyga się informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco?

przetargu. Urząd Zamówień Publicznych uznał w 2012 r., że ZUS naruszył prawo. Zakład bronił się, że długo analizował sytuację, i wyszło mu z tych analiz, iż jest skazany na Asseco. Firma, która chciałaby zastąpić Asseco w obsłudze KSI, musiałaby mieć bowiem dostęp do tzw. kodów źródłowych systemu. To

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

publicznych jedynym kryterium była cena, więc marża firm wynosiła zaledwie od 3 do 5 proc. Już po pierwszym roku firmy musiały dokładać do wygranych przetargów publicznych. Więc znalazły furtkę, skąd te pieniądze wziąć. Ale furtkę zgodną z ówczesnym prawem! Żeby móc uczestniczyć w rynku zamówień publicznych

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

maksymalnie 12 miesięcy. - Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za ? związane z epidemią

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

zamówień publicznych i na przykład nie wymagać wykazu wykonanych usług/ robót? Odpowiedź Żądanie dokumentów jest obowiązkowe, ale dotyczy tylko tych warunków, dla których określiłeś sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

konkurencji. W połowie października ubiegłego roku weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która wprowadziła nową zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów. To początek trendu Podobne zapisy jak

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

wartości 80-120 tys. zł nie było przetargów czy chociaż konkursów ofert? ZUS tłumaczy, że nie miał takiego obowiązku, bo zgodnie z prawem przetarg trzeba ogłosić, gdy wartość zamówienia przekracza 30 tys. euro. Prezes Kaczyński interesuje się umowami w ZUS Jak się dowiedzieliśmy, zleceniami w ZUS

Przegląd informacji ze spółek

oraz zapewnieniu jej ciągłości, w tym wsparcia dla klientów, podał Urząd. Cena za akcję w ofercie publicznej Games Operators została ustalona na 22 zł, podała spółka. Kruk planuje rozpocząć 19 marca br. zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji

Do przetargu tylko firmy zatrudniające na etatach

porozumieniem stawka będzie aktualizowana raz w roku. Etat można, ale nie trzeba Zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, wprowadziła w połowie października ubiegłego roku nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

Od listopada wykonawcy na budowę linii tramwajowej na Popowice nie może znaleźć miasto Wrocław. W pierwszym przetargu zaproponowane przez firmy ceny o około 50 mln przekraczały budżet zamawiającego – spółki Wrocławskie Inwestycje. Rozstrzygnięcie ponownie rozpisanego zamówienia planowane jest

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Asseco Poland, które złożyło odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w kwestii przetargu na rozbudowę i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów

Pracownicy ochrony w ministerstwach nie za grosze. Ujął się za nimi resort pracy

zastosowania w przetargu klauzul społecznych niemal wszystkie ministerstwa wybrały w drodze zamówienia publicznego po prostu najtańsze agencje, które płacą pracownikom ochrony pomiędzy 5 a 7 zł na rękę - czyli ok. 1 tys. zł za pełen etat, a więc niemal 400 zł poniżej ustawowej płacy minimalnej. Do tego umowy

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących realizacji robót budowlanych lub

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

, czy też tej czynności zaniecha. A zatem należy uznać, że doręczenie wykonawcy gwarancji wadialnej nastąpiło z upływem ostatniego dnia okresu na podjęcie wysłanego listu poleconego. Przetargi, zamówienia publiczne - zobacz aktualne ogłoszenia z całej Polski »

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Pytanie W związku ze zorganizowanym postępowaniem o zamówienie na usługę szkoleniową przetarg wygrał jeden z naszych pracowników. Czy w takim przypadku od ceny oferty należy odliczyć składki na ZUS obciążające pracodawcę, czyli zamawiającego? Ze siwz

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

Dwa tygodnie temu Urząd Zamówień Publicznych wysłał do ZUS informację o wynikach kontroli przetargu na utrzymanie KSI z roku 2013. Jego warunki były tak skonstruowane, że powodowały "ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland SA"

Jeszcze ogórek spreewaldzki nie zginął. Jak Niemcy podnoszą płacę minimalną (i nie żałują)

zarabiamy za mało i chcemy stabilnego zatrudnienia Więcej w zamówieniach publicznych Są branże, w których płaca minimalna już jest wyższa - zgodnie z zawartymi pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami układami zbiorowymi. I tak w 2019 roku minimalna stawka dla niemieckiego pedagoga to 15,72 euro

Po wypadku Dutkiewicza. Urząd chce tylko nissana?

. Urząd Zamówień Publicznych nie dostał jeszcze żadnego oficjalnego zgłoszenia, że przetarg na nowy samochód wrocławskiego ratusza może być przeznaczony tylko dla jednej marki. Anita Wichniak-Olczak, rzeczniczka UZP, mówi, że trzeba obserwować to postępowanie i czekać do jego

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - twierdziła enigmatycznie Agnieszka Tarasewicz, dyrektor CUW. To zaskakujące, bo w niedawnym przetargu na usługi pocztowe taką możliwość weryfikacji zastrzegł sobie np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie ocen oferty

No i pozamiatane. Sprzątanie droższe o 2,6 mln zł

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć". Czy ten paragraf nie uzasadniał unieważnienia przetargu? Maciej Bombała: - Nie, oferta Impela i KDS była ważna

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

przepisach o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

o zamówieniach publicznych), - koncesjonariusze nie będą musieli wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym, - przewidziano trzy tryby wyboru koncesjonariusza: odpowiednik przetargu ograniczonego i nieograniczonego oraz negocjacje (do tej

Patriotyzm gospodarczy robi furorę w mediach. Będą zmiany w prawie

rozwiązanie - 25-proc. podatek od przychodów na poziomie 5 tys. zł. Ten podatek obejmowałby już wszystko: PIT, VAT, składkę na ZUS i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Taka zmiana może pozwolić na tworzenie więcej legalnych miejsc pracy - tłumaczył poseł. Zamówienia publiczne

Arcus celuje we wzrost marż i sprzedaży usług outsourcingu wydruku w 2015 r.

, że Arcus nie uczestniczył w zmowie cenowej w przetargu na dostawę drukarek i usług serwisowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), wskazuje że sprawa jest dobrym przykładem, że nadal mamy do czynienia z mętnymi przepisami

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

przez "S" ministerstwach to 8,50 zł. W większości budynków administracji publicznej pracownicy zarabiają ok. 7 zł na rękę na godzinę. Na pełnym etacie zarobią więc 1120 zł. Żyją od przetargu do przetargu. Bo firmy się zmieniają, a pracownicy ochrony zostają ci sami. Przetarg oznacza zmianę

CBA wchodzi do ZUS. To dopiero początek?

. zmową przetargową. Chodzi o 1,2 tys. drukarek i 2,1 tys. urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem i wdrożeniem systemu zarządzania drukiem. Przetarg wygrała spółka Arcus, zapewniając, że zrealizuje zamówienie za 36,2 mln zł. Drugie miejsce zajęła spółka Teneo

Warszawa zbada przetarg na pranie górniczych brudów

w tej sprawie, bo nie widzi podstaw. Zdaniem katowickiego adwokata Andrzeja Rajperta, byłego wieloletniego doradcy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, skarga złożona na rozstrzygnięcie przetargu na pranie górniczych ubrań może zostać uznana za zasadną. - Rozumiem, że

Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dodanie ich wartości jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z powodu nie spełnienia warunku udziału w przetargu. Zespół Arbitrów rozpatrujący odwołanie nie znalazł jednak

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

rozumieć roboty budowlane w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 6) dostawach - należy przez to rozumieć dostawy w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych; 7) usługach - należy przez to rozumieć usługi w rozumieniu przepisów o

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. PZU liczy, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) będzie podpisywać kolejne umowy ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz z podmiotami państwowymi, w tym szpitalami

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1. 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający

Samochód za 48 groszy? Tyle płaci za egzaminacyjne hyundaie szczeciński WORD

- podkreśla. Rażąco niska cena Wyników postępowania przetargowego "przegrani" oferenci nie zaskarżyli. Ale sprawa jest już w Urzędzie Zamówień Publicznych. Wniosek o przeprowadzenie "kontroli doraźnej" skierował tam marszałek

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ustawie Prawo zamówień publicznych nałożyły na zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych przetargach, których wartość mieści się w przedziale 6.000 - 60.000 euro na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Pozytywne efekty centralnego portalu

Przegląd prasy

skrajnych banków na 2021 r. --Games Operators: cena za akcję w ofercie publicznej ustalona na 22 zł --Indeks WIG20 spadł o 13,28% na zamknięciu w czwartek --KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. To w tym kontekście

Przegląd prasy

. --Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym --Auto Partner zakłada dalszy dynamiczny wzrost przychodów w 2019 roku --PAIH ogłosiła przetarg na wykonawcę pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

wnieśliśmy do wyników kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, i oczekujemy na werdykt Krajowej Izby Odwoławczej" - napisała nam centrala ZUS. Postawa ZUS nie jest już jednak tak nieugięta jak kilka tygodni temu. Zakład ogłosił już nowy przetarg na

Przegląd prasy

spadła o 4% r/r do 51 w listopadzie --KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w listopadzie --PSE: Aukcja główna na rok 2023 została zakończona w 8

Przegląd informacji ze spółek

), podała spółka. COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących

Przegląd informacji ze spółek

rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy, podały Energa i Enea - udziałowcy Elektrowni Ostrołęka

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

- To rewolucja w działalności samorządów - zachwyca się dr Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. - Do tej pory gminy zrzeszały się, by wspólnie występować do ministra finansów o dodatkowe pieniądze na zadania własne. Teraz po raz pierwszy razem występują do

Przegląd informacji ze spółek

. Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 2,79 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów) na koniec I kw., podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku. Torpol odnotował 7,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Uzupełnianie dokumentów według nowych zasad.

ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że nie jest możliwe przedkładanie na wezwanie zamawiającego dokumentów, które potwierdzają np. brak zaległości wykonawcy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne po terminie składania ofert. Przedłożenie przez wykonawcę dokumentów wystawionych po terminie

Zaskakująca cena szacunkowa miejskich solarisów

Informacja o cenie szacunkowej pojawiła się podczas czwartkowego posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Rozpatrywano odwołanie Mobilisu, firmy, która przegrała przetarg na obsługę w Kielcach 40 miejskich autobusów kupionych ze środków unijnych

Mateusz Morawiecki potężny jak Minc

Rozwoju przejęło także od Ministerstwa Finansów nadzór nad rządowym Bankiem Gospodarstwa Krajowego i nad KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych). Pod kuratelę resortu rozwoju przeszedł również Urząd Zamówień Publicznych. W ten sposób już teraz wicepremier Morawiecki

Przegląd prasy

-- Senat nie będzie spieszył się ze specustawą wyborczą -- Urzędnicy mogą masowo tracić pracę, jeśli okaże się, że deficyt budżetowy będzie wyższy od planowanego lub dług publiczny zacznie gwałtownie rosnąć --Rządowy program zbudowania innowacyjnego

"Solidarność" ma swoją koncepcję obniżenia wieku emerytalnego

Demograficznej, nie walczyły z umowami śmieciowymi, od których albo w ogóle nie płaci się składek, albo płaci się zaniżoną kwotę. To za tych rządów w przetargach publicznych wygrywały firmy, które mogły wykazać niższe koszty, bo nie zatrudniały pracowników na etatach. Dzisiaj tylko 50 proc. płatników PIT płaci

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o zwiększeniu programu emisji obligacji o 100 mln zł tj. do 170 mln zł, podała spółka. Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

. Zbigniew Derdziuk: Ogłosiliśmy zgodnie z obowiązującymi nas procedurami zamówień publicznych przetarg na wykonanie audytu w tej sprawie. Startuje w nim pięć firm: firmy doradcze oraz konsorcjum firm, w tym Comarch, który składa protesty, uniemożliwiając jego zakończenie. Zrobił to już trzykrotnie

Przegląd informacji ze spółek

Poland chce realizować projekty w polskim sektorze publicznym, ale "nie za wszelką cenę", poinformował prezes Adam Góral. Jak podkreślił, Asseco "nie musi" mieć kontraktu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wartość nominalna nabytych portfeli grupy

Przegląd prasy

--ZUS wypowiedział umowę w sprawie kluczowego systemu, przeprowadził negocjacje i podpisał nowy kontrakt. To wszystko w ciągu trzech godzin i w rygorze prawa zamówień publicznych --CBA prześwietla przetarg na Tramwaje Warszawskie. Analizowane są dokumenty związane z

Polityka społeczna. Stawka godzinowa dopiero w 2017

1 stycznia 2017 r. Rząd pracuje też nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Ma ona preferować w przetargach firmy zatrudniające na etacie. Dziś nie ma takiego obowiązku. Każdy zamawiający sam decyduje, czy będzie dawał dodatkowe punkty za etaty, czy nie

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą ofertę w prywatnym przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej, poinformowała spółka. Nieruchomość zostanie nabyta za 3,8 mln zł, dodano. Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu torowego dla budowanego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przesłanym ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa"