zamówienia publiczne szkolenia

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

UZP

UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

Pytanie: Po otwarciu (jedynej) oferty na zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (szkolenie dla archiwistów) wykonawca złożył oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Dodatkowo na potwierdzenie faktu posiadania wiedzy i doświadczenia miał wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził szkolenie dla min. 15 osób w zakresie archiwisty lub kursu archiwalnego I lub II stopnia (na stosownym załączniku do siwz). Wykonawca przedstawił załącznik, w którym wykazał doświadczenie w realizacji szkoleń dla pracowników biurowych, jednak był to załącznik z innego zamówienia (szkolenie dla pracowników biurowych), gdzie otwarcie ofert nastąpiło w dniu wczorajszym i składał na nie swoją ofertę. Czy na tym etapie postępowania (ocena formalna warunków udziału w postępowaniu) można zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie tej kwestii, czy nie nastąpiła tu zwykła omyłka techniczna wykonawcy?

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców; wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z programem przedstawionym przez wykonawcę w ofercie. Część

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Pytanie: Czy wolno wezwać wykonawcę do uzupełnienia programu szkolenia, jeżeli nie był to warunek udziału w postępowaniu? Zamawiający zaznaczył jedynie w opisie przedmiotu zamówienia, że szkolenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z programem przedstawionym przez wykonawcę w ofercie

Projekt ?GEPARD"

Projekt ?GEPARD"

biorą udział w 4 dniowych szkoleniach, składających się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Po szkoleniach każdy z uczestników otrzymuje 8 godzin indywidulanych konsultacji z Ekspertem. A Eksperci prowadzący, to osoby świetnie znane na rynku zamówień publicznych

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i

Przedmiotowe środki dowodowe - praktyczne aspekty reguł składania, uzupełniania, wyjaśniania

Przedmiotowe środki dowodowe - praktyczne aspekty reguł składania, uzupełniania, wyjaśniania

Zapraszamy na bezpłatny webinar z zakresu Prawa zamówień publicznych, który odbędzie się już 20.09.2022 r. godz. 9.30-10.40 Ze szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak rozumie się przedmiotowe środki dowodowe i jakie są ich rodzaje czy zamawiający ma obowiązek żądać przedmiotowych środków dowodowych

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

doradca zamawiających i wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

grupa szkoleń o podobnej tematyce jednocześnie mogła być wykonana przez jednego wykonawcę, czyli w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozumianego jako całość. Przy czym nie chodzi tu o wykonawcę zdolnego będącego podmiotem świadczącym usługi pośrednictwa w organizacji

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

rodziców. Polegają one na szkoleniu, informowaniu, warsztatach tematycznych − zajęciach prowadzonych przez różnych specjalistów „dobieranych” do potrzeb beneficjentów (może to być szkolenie pierwszej pomocy, warsztaty radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji albo problematyki

Zasada proporcjonalności przy stawianiu warunku doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia

Zasada proporcjonalności przy stawianiu warunku doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający naraża się na zarzut naruszenia zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji, wymagając, aby trener wykazał się 10-letnim doświadczeniem i zrealizował np. 50 szkoleń w ciągu ostatnich 5 lat z danej tematyki (§ 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów

"Nie zatrudniłbym programisty, który nie korzysta z ChatuGPT". Sztuczna inteligencja już zmienia branżę programistyczną

"Nie zatrudniłbym programisty, który nie korzysta z ChatuGPT". Sztuczna inteligencja już zmienia branżę programistyczną

, którymi zajmują się młodsi programiści, zostanie zautomatyzowana. Jednak młodsi programiści nadal będą zatrudniani i będą mogli zdobywać doświadczenie potrzebne do pracy nad bardziej złożonymi systemami. Najbardziej zmieni się system szkolenia, ponieważ rozwiązania typu ChatGPT skutecznie zweryfikują

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący - uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych - z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100 procent w przetargu na roboty

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

działającej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa. Ekspert zewnętrzny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Autorka licznych komentarzy i publikacji z zakresu ustawy Pzp. Prowadzi szkolenia. Od 2012 roku aktywna członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

się z nowymi przepisami. Mając na względzie charakter wprowadzanych zmian, Urząd Zamówień Publicznych szykuje cykl szkoleń w zakresie nowych regulacji" - powiedział szef Urzędu. "Chcemy, by ułatwienia przewidziane w nowym PZP pomogły zmienić obecną sytuację, w

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

usług zmiany w ramach rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia personelu zamawiającego oraz świadczenie usług w zakresie wsparcia konsultanckiego i utrzymania oprogramowania"

Synektik zawarł umowy z PCZ w Otwocku o łącznej wartości 11,07 mln zł 

odpowiedzialny za instalację, prace adaptacyjne i budowlane oraz szkolenia personelu. "Umowy sprzedaży dotyczą realizacji ofert przedstawionych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

. Pogrupuj szkolenia Jeżeli zatem udzielasz zamówienia na szkolenia, powinieneś starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Tym samym, powinieneś sprawdzić, jakie szkolenia oferują poszczególni (znani Tobie

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

szkoleniowych poprzez porównanie np. posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi o

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

, jak i wykonawców. Współpracuje m.in. z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Kadr, SEKA S.A. oraz Polskim Instytutem Kształcenia w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców, prowadził również zajęcia na studiach dziennych oraz

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Robotyzacja receptą na kryzys? Polska idzie na przekór trendom

edukacji nie tylko akceptuje treści zawarte w podręcznikach, ale wręcz reguluje, w jakiego rodzaju narzędzia powinny być wyposażane poszczególne szkoły. W ślad za narzędziami podąża szkolenie kadr, tak by nauczyciele nie tylko znali rozwiązania od podszewki, ale potrafili także właściwie z nich korzystać w

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

czasie dopingował i stawał w obronie banków. Wszystkich "pogodziła" trzecia władza, czyli sądy. To się nie podoba pozostałym, którzy twierdzą, że sędziowie na finansach znają się jak kura na kolorach. I proponują im szkolenia (!) albo akcje edukacyjne skierowane dla członków palestry. Ale

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

zamówieniach publicznych - warunki zakazywania podwykonawstwa. - Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane. - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. - Obligatoryjne

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych są zgodne z wymogami wynikającymi z dyrektyw obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zasad, wynikającą z dyrektyw a odnoszącą się do zamówień publicznych, jest zasada

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ponownie wybrało ofertę T-Mobile

narzędzia do samodzielnego zarządzania kontem, w tym generowania rozbudowanych raportów. W ramach umowy T-Mobile zapewni również odbiorcom usług cykl wirtualnych szkoleń, obejmujących m.in. kwestie bezpieczeństwa" - czytamy dalej. Usługi objęte kontraktem świadczone będą na

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji

ekspertów przekaże im swoją wiedzę m.in. o tym, jak finansować inwestycje w samorządach, jak wykorzystać potencjał danych miejskich i usług chmurowych, przenoszenia danych do chmury, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w administracji poprzez GovTech Polska, nową formułę w prawie zamówień publicznych. Tak

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

W przypadku gdy łączna wartość tożsamych tematycznie usług szkoleniowych przekracza w ramach roku budżetowego równowartość 30 000 euro zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru wykonawcy z zastosowaniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych

Trzeci przetarg na kolejkę PWr czeka na rozstrzygnięcie

miasto wraz z uczelnią mają na ten cel 8 mln zł. Po drugim unieważnionym postępowaniu politechnika początkowo planowała zrezygnować w przetargu z półrocznej obsługi i szkoleń. Ostatecznie znalazły się one ponownie w warunkach zamówienia publicznego. Niewykluczone, że władze

PZL Mielec ma umowę na dostawę 4 śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska

kwota umowy stanowi 683,4 mln zł brutto z pakietami: logistycznym i szkoleniowym oraz doposażeniem. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu

Przewoźnik z włoskiego Bolzano zamówił 12 wodorowych Solarisów

przejechać do 350 km na jednym tankowaniu, wyjaśniono w materiale. Częścią umowy jest również specjalne szkolenie przeznaczone dla kierowców i pracowników serwisu poświęcone aspektom bezpiecznego użytkowania i serwisowania pojazdów wodorowych. Solaris Bus

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 budynków publicznych w mazowieckim

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

, organizuje oraz inspiruje szkolenia z zakresu zamówień; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony) 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

; 8) przygotowuje i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego poziomu szkoleń; 9) (uchylony); 10) przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

: Kod główny CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kody dodatkowe: 80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

sprzętu i usług, jak również szkolenia miękkie, czy opracowanie innowacyjnych usług A2B jak i e-administracji dla obywateli. Przyniosłoby to korzyść obu stron, pozwoliłoby również na wprowadzenie do administracji publicznej procesów i produktów stosowanych przez przedsiębiorców. Aby takie rozwiązanie

Pasja i biznes. Jak w Polsce tkać, żeby rzemieślnikowi się opłacało

, marketingu, na szkolenia związane z konkretnymi zawodami. Nie każdy, rozpoczynając działalność gospodarczą, wie, że są takie możliwości. Trzeba jednak te możliwości znaleźć, przejść etap rekrutacji, napisać biznesplan itd. Przydaje się do tego podstawowa wiedza o przedsiębiorczości, czyli wracamy do punktu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Wykonywanie powierzonych czynności

usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. urlop lub szkolenie? A może wystarczy, aby takie upoważnienie sporządził dla swojego zastępcy jednorazowo i ogólnie dla wszystkich postępowań w trybie ustawy Pzp? Czy upoważnienie w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp pozbawia kierownika zamawiającego możliwości wykonywania

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu www.portalzp.pl

Co z prywatną służbą zdrowia? "Teraz nie ma znaczenia, co prywatne, a co publiczne"

żyje w strachu o swoich bliskich, niewystarczającym. Lekarze nie boją się o siebie, bardziej boją się o osoby bliskie, które mogliby zarazić. Tak wynika z badań, które zostały przeprowadzone przeze mnie we współpracy z prof. UJ dr hab. Iwoną Kowalską-Bobko na zamówienie Centrum Polityk Publicznych

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

postępowaniu, wykaz osób i narzędzi, wyciąg z KRS nie zostały podpisane (wszędzie są pieczątki ale brak podpisu). Ponadto nie zostały podpisane takie dokumenty jak program szkolenia i kalkulacja kosztów stanowiące treść oferty (dokumenty, których formalnie nie można uzupełniać). Jak

MIiR i PFR chcą zwiększyć dostępność finansowania dla projektów PPP

sfinansowane w 90% przez ministerstwo. Dodatkowo Ministerstwo przeprowadzi szkolenia dla zainteresowanych samorządów z tematyki PPP. Zadaniem PFR będzie poszukiwanie uczestników grup pilotażowych w pięciu obszarach: - przebudowa i utrzymanie obiektów dworcowych

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Prowadzi szkolenia dla zamawiających i wykonawców. www.portalzp.pl

Wykonawca spełnia inne warunki udziału na różne części zamówienia

zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia

Qumak stworzy symulator robotów wojskowych

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) - Qumak zbuduje symulator do szkolenia wojsk inżynieryjnych w ramach projektu zamówionego przez Wojskową Akademię Techniczną, którego realizacja potrwa do końca kwietnia 2015 roku, a jego wartość wyniesie ponad 2,6 mln zł netto, podała spółka

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

zamówień publicznych"- powiedziała minister Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Jak wyjaśnia wiceminister Mariusz Haładyj, pakiet MŚP to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

wypracowaliśmy we współpracy z nimi. Uchwalenie pakietu, nie oznacza jednak, że spoczywamy na laurach. Już niebawem rząd powinien przyjąć nasz projekt ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, a jeszcze w tym miesiącu przedstawimy projekt nowego Prawa zamówień publicznych, które będzie zdecydowanie bardziej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

zaprosić wykonawcę do negocjacji, ale po wczytaniu się w treść art. 67 ust. 4 ustawy Pzp kolejny raz ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na to samo szkolenie, nie zmieniając warunków zamówienia. Sprawa będzie prosta, gdy nie wpłynie żadna oferta - zastosujemy "wolną rękę ", ale co będzie, w

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

cyrkulacyjna. Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania

Mikro, ale jaka w nich siła

i firmy prywatne. Oferuję szkolenia np. z prawa zamówień publicznych czy prawa pracy, ale i tzw. miękkie - komunikacja interpersonalna, jak sobie radzić ze stresem czy jak być asertywnym. Nawiązałam współpracę z trenerami personalnymi z całego kraju, którzy takie szkolenia prowadzą - słyszymy

Debata "Trendy w IT 2.0.22". Cyfryzacja dopiero się rozpędza

. Jak pozyskać talenty? Potrzebne jest działanie wielopłaszczyznowe. Współpraca z uczelniami, programy stażowe, wewnętrzne szkolenia, otwieranie się na pracowników, którzy są swego rodzaju samorodkami – wyliczał. Grzegorz Trzciński podkreślał, że wyróżnić się można też w sferze wartości

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

konkluzji tej opinii wskazano, że: "w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówień na szkolenia, powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej

Zamówienia publiczne. Po co etat kierowcy wożącemu krew?

na celu poprawę sytuacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówień publicznych. Przepisy dopuszczają np. zastrzeżenie, że przy wykonywaniu określonej pracy można zatrudniać tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Musi to wynikać z charakteru wykonywanej czynności

Maxy Boeinga mają się wzbić w powietrze jeszcze w tym roku. Co dalej z maszynami zamówionymi przez PLL LOT?

ułożenia części przewodów w maszynie. Zalecenia będą teraz konsultowane przez najbliższe 45 dni. Potem pojawi się końcowy raport określający, co linie lotnicze muszą wdrożyć w zakresie szkolenia pilotów oraz instrukcji lotów. Dopiero po przeprowadzeniu takich kursów będą mogły odbyć się regularne loty

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

Pytanie: Przygotowujemy się do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wraz z dostawą oprogramowania, licencjami i szkoleniami. Przedmiot zamówienia obejmuje obszary dotyczące kadr

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) precyzuje, że ten odsetek dotyczy ogromnej większości zamówień, których wartość nie przekraczała progów unijnych. Wyjaśnijmy, że w ubiegłym roku wynosiły one w przypadku dostaw lub usług - w zależności od zamawiającego

Centra usług dla biznesu - świetna praca dla kobiet

specjalista ds. ściągania należności i oceny ryzyka kredytowego. Na początku obsługiwała tylko Europę. Z czasem pojawiały się nowe regiony i nowe obowiązki. Im towarzyszyły liczne szkolenia. Sukcesywnie lista zadań powiększała się. W końcu Anna została liderem zespołu, a dwa lata temu menedżerem. Centrum Tate

Przedsiębiorca: bez unijnych pieniędzy zatrzymalibyśmy się na etapie kajecika

szkolenia pracowników i w nowe oprogramowania: do sprzedaży czy obsługi magazynu. Ten drugi okazał się strzałem w dziesiątkę. - Odczuliśmy z pracownikami naprawdę wielką ulgę. Program nadzoruje przekazywanie towaru między magazynami, hurtowniami, sklepami, innymi punktami sprzedaży. Sprawdza na bieżąco

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających, jak i

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

usprawniających procesy biznesowe. Dlatego nowoczesne rozwiązania klasy workflow charakteryzują się dużą łatwością implementacji oraz modyfikacji procedur, wynikających z rozwoju firmy. Wystarczy krótkie szkolenie, aby managerowie odpowiedzialni za procesy zarządcze mogli samodzielnie definiować i wdrażać nowe

Przetarg na usługi szkoleniowe: czy możliwa jest zmiana wykładowcy?

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia szkolenia. Kryteria oceny ofert to: cena 80% i doświadczenie wykładowcy szkolenia - 20%. Wykonawca podał imię i nazwisko wykładowcy, wskazując jego doświadczenie. Wybraliśmy ofertę

LUG otworzył fabrykę opraw oświetleniowych w Argentynie

argentyńskich inżynierów w Polsce, a polski zespół specjalistów przeprowadził niezbędne szkolenia na miejscu w Argentynie, podano również. "Pierwsza zagraniczna fabryka spółki LUG będzie wytwarzać nowoczesne oprawy przeznaczone do oświetlania przestrzeni miejskich [...]. Produkty

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Każdy z 36. WOG-ów musi zamówić ten sam zestaw podstawowych produktów, m.in. jedzenie, środki czystości, materiały biurowe, ubrania czy materiały medyczne; organizują szkolenia BHP czy kursy językowe, zlecają remonty budynków. Na wydatki rzeczowe każdy z nich przeznacza

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

osiągając 39% dynamikę w stosunku do roku 2015 (6,44 mln zł), podano w informacji. "W 2016 roku zmieniła strategię rozwoju, która dotychczas bazowała na realizacji projektów publicznych. Ze względu na znaczące zmniejszenie się liczby zamówień publicznych w zakresie projektów

ZUS wyda na dwudniową konferencję 120 tys zł. Płaci za hotele, choć ma własne miejsca noclegowe

Osuchowie koło Mszczonowa, Zakopanem, Augustowie, Lubieniu koło Międzyzdrojów, Sopocie, Gdańsku oraz w Ostrowie Wlkp. W czterech z nich możliwe jest zakwaterowanie ponad 100 osób. – Ośrodki szkoleniowe ZUS obsługują bieżące szkolenia pracowników zakładu, które zdecydowanie odbiegają liczebnością

Kongres Nowej Mobilności: Za rozwojem branży muszą nadążać zmiany w prawie

zrobią to kolejne samorządy a PSPA będzie je wspierać poprzez szkolenia i raporty. Gościem specjalnym wydarzenia był wiceminister środowiska Michał Kurtyka, który traktuje rozwój elektromobilności jako proces promocji technologii, pozwalających połączyć wiele aspektów

Asseco dostarczy systemy bezzałogowe dla administracji w Nigerii

Asseco USE (Universal Simulation Environment) oraz dwie platformy bezzałogowe (Tiguar), które zbuduje współpracująca ze spółką firma uAvionics. Asseco zadba także o integrację całego rozwiązania. Ponadto będzie odpowiedzialne za szkolenie operatorów i personelu obsługowego, jak również testy systemu

PGNiG Termika ogłosiła przetarg na blok w EC Żerań w Warszawie

. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz wykonanie usług takich, jak zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu zamawiającego oraz świadczenie

Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie. "Prezesowi nie trzeba kłaniać się w pas"

 ma czuwać nad różnymi etapami powstawania produktu na linii produkcyjnej. Dzięki temu pracownik będzie rozwijał swoje kompetencje. Wraz z modernizacją chcemy mocno zachęcać pracowników do nabywania nowych umiejętności poprzez szkolenia. Jaką rolę w przemyśle 4.0 odgrywają szeregowi pracownicy

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, prowadzi szkolenia dla zamawiających i wykonawców. www.portalzp.pl

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

działania związane ze szkoleniami. W 2019 r. wiele podmiotów będzie musiało podjąć decyzję, z jakiego rozwiązania skorzystać, aby przygotować organizację do obowiązujących regulacji prawnych w obszarze elektronizacji zamówień publicznych i zapewnić jej ciągłość funkcjonowania" ? uważa prezes PortalPZP

Nabici w ruletkę. Kasyna w pandemii

, inspektora do pit bossa (kierownika). – Aby dostać pracę w kasynie nie trzeba spełniać wyśrubowanych warunków. Trwający miesiąc lub dwa kurs pozwala nabyć umiejętności: tasowania kart, przesuwania żetonów, obracania pieniędzmi. Po pomyślnie zakończonym szkoleniu dostaje się umowę na czas próbny. A po

Maseczki zostaną z nami jeszcze długo. Chirurgiczne, FFP2 czy materiałowe - gdzie kupić, żeby nie przepłacać?

organizacji szkoleń, prezentacji i konferencji w profesjonalnym studiu wyposażonym w kamery umożliwiające zbliżenia prezentowanych produktów, specjalne oświetlenie oraz zabudowę Clever Frame na miarę, według zamówień klientów.  Europejczycy jak Azjaci Rząd nie posłuchał natomiast rekomendacji Rady

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

rządowej są zobowiązani do analizowania możliwości zastosowania klauzul społecznych we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w zakresie usług edukacyjnych i szkoleniowych, reklamowych, sprzątania budynków i zarządzania mieniem, ochroniarskich, publikowania i

Glovo i Uber żerują na prywatnych zasobach dostawców i socjalu od państwa

zatrudniania, bo oferuje swoim pracownikom bardzo niewiele. Szkolenie trwa krótko. Mówi: weź swój rower, kup od nas plecak i możesz zacząć jeździć. A kiedy popyt spada? - W sytuacji kryzysu po prostu mówi: jest teraz mniej zleceń. I tyle. Może to zrobić, bo nie ma żadnych kosztów stałych związanych z

Wielkie korporacje zwalniają bezwzględnie. Na pierwszy ogień idą ci z najniższych stanowisk - mówi szef firmy rekrutacyjnej

. Ponieważ wielu z nas czekają zwolnienia i cięcia wynagrodzeń, to za kilka miesięcy kryzys dotknie również tę branżę. Kolejny obszar to usługi biznesowe takie jak szkolenia, reklama, marketing, PR. Z nich stosunkowo łatwo jest zrezygnować. Kto będzie myślał o reklamie w internecie, drukowaniu folderów czy

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 198 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.*) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Wysokość wpisu od odwołania wnoszone go w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ważność gwarancji wadialnej

Podczas szkolenia prowadzący poinformował uczestników, iż gwarancja ubezpieczeniowa, w której jest zapis "gwarant zapłaci [...] gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust

Deloitte: Firmy motoryzacyjne nie planują wyprowadzki z państw Europy Środkowej

siebie osób. Zdecydowana większość menedżerów biorących udział w badaniu (89%) wskazała szkolenia wewnętrzne jako podstawowe źródło szkoleń realizowanych w firmie. W szczególności byli to menedżerowie z Polski, Bułgarii, Czech i Rumunii. Duża część badanych (64%) współpracuje również w tym zakresie ze

Kto będzie obsługiwał nasze emerytury? Rozstrzyga się informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco?

wycenić ofertę – szczerze wyznaje Tadeusz Dyrga, wiceprezes Asseco. Jeremi Mordasewicz, członek Rady Nadzorczej ZUS, przyznaje, że każdy, kto będzie chciał przejąć kontrakt po Asseco, musi się liczyć z dodatkowymi kosztami, m.in. na inwestycje i szkolenia. – Nie dziwię się jednak, że nowe

Qumak ma umowę na prace przy 5 dworcach PKP za 16 mln zł netto

instalacji z zakresu bezpieczeństwa Qumak dostarczy i skonfiguruje sprzęt IT oraz zapewni odpowiednie szkolenia dla obsługi dworców. Zgodnie z umową zlecenie ma zostać oddane już na początku grudnia tego roku. Kontrakt jest częścią większego projektu, który firma T4B wykona na zlecenie PKP SA, podała również

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Poczta Polska : Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w oświadczeniu

Dziwny przetarg pod nosem marszałka

. 9 kwietnia marszałkowska instytucja rozstrzygnęła przetarg na "Przeprowadzenie studiów podyplomowych oraz szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny". Za ok. 2 mln zł mają być uruchomione trzy kierunki studiów podyplomowych i specjalizacja. W sumie w

Samochód za 48 groszy? Tyle płaci za egzaminacyjne hyundaie szczeciński WORD

. Pytania bez odpowiedzi Drugi wniosek o prześwietlenie tego zamówienia złożyło Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców ze Szczecina. Zwraca uwagę nie tylko na rażąco niską cenę, ale też określoną w zamówieniu długość pojazdu. W ocenie SOSK wykluczyło to kilku dostawców z

Koronawirus. Mały lockdown uderza w gospodarkę. Są branże, które walczą o przetrwanie

diagnozuje Krzysztof Matys, białostoczanin, który pod hasłem „Wycieczki dla koneserów” prowadzi autorskie biuro podróży Krzysztof Matys Travel, zajmuje się szkoleniami branży turystycznej oraz analizą rynku i promocją turystyki, prowadzi też bloga pod adresem podroze.krzysztofmatys.pl: &ndash

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

zawarliśmy niepełne informacje i zamawiający, powołując się na art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, wezwał nas do uzupełnienia oferty w tym zakresie. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzały, że osoby uczestniczące w realizacji umowy - co najmniej jeden inżynier serwisowy - odbyły ww. szkolenie. W

Wespół w zespół, czyli jak wygrać przetarg

, - szkolenia, - konsultacje, - przekazanie know-how. Każda z ww. form zaangażowania jest dopuszczalna i w kontekście konkretnego zamówienia może dawać rękojmię wykonania umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiajacego

Przegląd prasy

. --Obowiązek elektronizacji zamówień publicznych został przesunięty z 18 października 2018 na 1 stycznia 2020, ciągle nie ma bowiem centralnej platformy e-zamówień -- Wkrótce odczujemy wzrost cen biletów lotniczych i miejsc w hotelach --Najnowsze szacunki