zamówienia publiczne system informatyczny

Marek Okniński

Informacja z banku nie musi być podpisana

Informacja z banku nie musi być podpisana

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

ZUS zmienia warunki wartego 600 mln zł przetargu

Po artykule ?Wyborczej? ZUS zmienia warunki przetargu na swój system informatyczny. Nie będzie zapisów, które zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych preferowały firmę Asseco.

ZUS ustawił sobie przetarg?

Przetarg na kluczowy dla naszych emerytur system informatyczny przeprowadzono tak, aby mogło zwyciężyć tylko Asseco - uznał w tajnym piśmie Urząd Zamówień Publicznych. Kontrakt wart był 700 mln zł

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

ZUS przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów w historii. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli badała postępowania w sprawie zamówień na Kompleksowy System Informatyczny ZUS za lata 2010-13. Ustaliła, że "przebieg postępowania (...) nie gwarantował dotrzymania zasad

Akcje PZU zostały przydzielone drobnym inwestorom

dla pozostałych papierów notowanych na GPW. Około 250 tys. drobnych inwestorów zapisało się łącznie na 7 058 582 akcji PZU. Wszyscy dostaną tyle akcji, ile zamówili - maksymalnie po 30 na głowę. Nie będzie żadnej redukcji. Mogło zapisać się jeszcze więcej, bo cała pula dla

Akcje PZU przydzielono przez giełdę drobnym inwestorom

. Określenie pierwszego kursu nastąpi 12 maja już o 8.45, czyli o kwadrans wcześniej niż dla pozostałych papierów notowanych na GPW. Chodzi o to, aby uniknąć zbytniego obciążania transakcyjnego systemu informatycznego. Wczorajszy przydział akcji za pośrednictwem GPW był skomplikowaną

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Płatność z góry nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji. Pytanie Czy w ramach umowy na usługę wsparcia technicznego systemu informatycznego na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie na rynku istnieje tendencja do płatności z góry wynagrodzenia należnego wykonawcy, zamawiający ma

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej", podało Wasko. "Przedmiotem zamówienia jest wsparcie serwisowe aktualnie

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - COIG, spółka zależna Wasko, podpisał umowę serwisową z Polską Grupą Górniczą (PGG)na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

, zmniejszy liczbę błędnych i fałszywych faktur w obiegu, zmniejszy koszty operacyjne oraz zminimalizuje przeszkody w handlu, zwiększy szanse udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE, a także wpłynie na wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

przewozowe w zakresie komunikacji miejskiej. Jego mieszkańcy mają do dyspozycji transport autobusowy i szynowy (w tym tramwaje oraz kolej). Okazuje się, że jeszcze w 2022 r. GZM ogłosi kilkanaście interesujących przetargów z zakresu transportu publicznego i szeroko pojmowanej mobilności miejskiej

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3 zł brutto). ?Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Pytanie: Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełnej integracji z użytkowanymi przez zamawiającego programami. Zamawiający nie posiada jednak interfejsów

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej" - czytamy w komunikacie. W ramach zamówienia konsorcjum dostarczy

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

skradzionych pojazdów.   Prace nad jego stworzeniem KISMiA trwały prawie dwa lata. Kosztował 14 mln zł. Twórcą systemu jest firma informatyczna Indata Cities SA (dawniej Proximus SA). Coraz popularniejsze umowa typu „zaprojektuj – wykonaj” Coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

ocenie, pracujących na nasze zlecenie, zewnętrznych ekspertów preferowany był tylko jeden potencjalny wykonawca, co jest złamaniem ustawy prawo zamówień publicznych i nakłada na nas obowiązek unieważnienia postępowania. Dodatkowo, w wyniku braku konkurencyjności, zaproponowana w postępowaniu cena, jest

Comarch miał 42,04 mln zł zysku netto w 2017 r., 100,08 mln zł EBITDA

utrzymywał się na stabilnym poziomie, przy czym nastąpiły zmiany w jego strukturze. Spółka obserwowała wzrost popytu na rozwiązania dla sektora MSP i finansowo-bankowego oraz spadek popytu na rozwiązania informatyczne dla klientów z sektora publicznego oraz telekomunikacyjnego. Portfel zamówień spółki

Aktualny portfel Comarchu jest 15% wyższy w porównaniu z jego wartością rok temu

. Wcześniej Comarch zakwestionował zasadność częściowego wypowiedzenia przez ZUS umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) oraz naliczenia kary, podała spółka. Comarch podał, że jest gotowy także do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na

IJ: Nadzór nad przetargami IT należy przenieść do Ministerstwa Cyfryzacji

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Obecny system nadzoru nad przetargami na zamówienie informatyczne dla centralnych instytucji państwowych okazał się niewydolny, czego dowodem były liczne nieprawidłowości, należy zatem zastanowić się nad zmianami strukturalnymi, np

Wasko: Portfel zamówień zapowiada 'korzystny' dla firmy 2018 r.

rynek zamówień publicznych jest słaby, udaje się zdobywać zamówienia z innych rynków, by wyniki firmy dobrze wyglądały" - podsumował prezes. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na

Oferty konsorcjum Sygnity na 53,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu ZUS

Warszawa, 28.10.2015 (ISBnews) - Oferty konsorcjum Sygnity (pełnomocnik konsorcjum), Indra Sistemas z Hiszpanii oraz Ericpol została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie

W urzędzie powinno być jak w banku. Niestety, nie we wszystkich urzędach już o tym wiedzą

: Działamy w trzech sektorach: pierwszy obsługuje sektor rolniczy, drugi to systemy na zamówienie prywatnych i państwowych firm takich jak Energa czy Indykpol, a trzeci – cyfryzacja samorządów. W tym ostatnim sektorze jesteśmy rzeczywiście bardzo mocno usytuowani. Na naszym systemie działa 20 proc

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz  - rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,  mamy wątpliwości, 

Oferty Famuru zostały wybrane w dwóch przetargach Polskiej Grupy Górniczej

procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy pt. 'Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

przedmiotowych zamówień. Nie zachodziła bowiem pomiędzy nimi tożsamość przedmiotowa oraz czasowa. Różne zamówienia = odrębne szacowanie Zważyć należy, że świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej systemu oraz dostawa i instalacja licencji, to bez

Rozstrzygnięto informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco

były ukierunkowane na wypracowanie partnerskich relacji z rynkiem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja zarządzająca jednym z największych w tej części Europy systemem informatycznym nie może podlegać w materii zamówień publicznych presji usługodawców - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes

ZUS rozstrzyga kontrakt informatyczny za prawie 400 mln zł. W grze faworyci: Asseco i Comarch. Znamy ich oferty

międzyczasie ZUS przejął kody na własność.  Zarzuty co do kontraktów informatycznych ZUS miała też Najwyższa Izba Kontroli. W 2014 r. badała postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących KSI ZUS za lata 2010-13. Ustaliła, "że przebieg postępowania (...) nie gwarantował dotrzymania zasad

Asseco BS złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Macrologic

usługi informatyczne na rzecz innych przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie. Asseco Business Solutions prowadzi działalność w zakresie wdrażania systemów do zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Zgłaszający tworzy zintegrowane rozwiązania klasy ERP do

JSW wybrała ofertę Famuru wartą 132,35 mln zł na rozbudowę ZPMW Budryk

. "Zgodnie z prawem zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszej oferty może zostać oprotestowany przez inne podmioty, które brały również udział we wspomnianym przetargu. O potencjalnym podpisaniu umowy na 'Rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW S.A. KWK Budryk' emitent

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

również korzystnie na system płatności bezgotówkowych. Wykorzystanie ustandaryzowanych dokumentów i wprowadzenie e-faktur pozwoli też na zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz

Kto będzie obsługiwał nasze emerytury? Rozstrzyga się informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco?

przetargu. Urząd Zamówień Publicznych uznał w 2012 r., że ZUS naruszył prawo. Zakład bronił się, że długo analizował sytuację, i wyszło mu z tych analiz, iż jest skazany na Asseco. Firma, która chciałaby zastąpić Asseco w obsłudze KSI, musiałaby mieć bowiem dostęp do tzw. kodów źródłowych systemu. To

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Rządu. Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw) wspierających działania administracji publicznej określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ustawie o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa

Wasko ma umowę na system zarządzania ruchem na POW za 30,2 mln zł

zewnętrznych" - czytamy w komunikacie. Inwestycja będąca przedmiotem umowy dotyczy realizacji przez Astaldi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamówienia publicznego pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S2- Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła

Comarch ma 'solidne' kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r.

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Comarch ma "solidne" kilkanaście proc. wzrostu portfela zamówień r/r na 2018 r. Większość tego wzrostu to sektor publiczny w Polsce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański. "Mamy solidne

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Sygnity wdroży e-Urząd w Urzędzie Miasta Zielona Góra za ponad 5 mln zł

usprawnienie komunikacji między urzędem a obywatelami. Wdrożenie przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju infrastruktury informatycznej urzędu zdolnej do świadczenia e-usług oraz wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji publicznej i instytucji publicznych. Kontrakt

Kto zajmie się systemem informatycznym w ZUS po wyborach?

Przetarg na kluczowy dla naszych emerytur system informatyczny przeprowadzono tak, aby mogło zwyciężyć tylko Asseco - uznał w tajnym piśmie Urząd Zamówień Publicznych. Kontrakt wart był 700 mln zł. Sprawę ujawniliśmy w środę. Czteroletnią umowę na

Comarch: Portfel zamówień na ten rok jest 'mocno wyżej' w ujęciu r/r

badania i rozwój w tym roku ma być stabilny wobec roku poprzedniego (ok. 180 mln zł). Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest

Comarch ma umowę na cyfrową rejestrację w sądach za maksymalnie 137,8 mln zł

, poinformowała spółka. Maksymalne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 137,8 mln zł brutto, podano także. "W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa konsorcjum firm Comarch Polska

Comarch odczuwa spadek na rynku zamówień publicznych

Comarch działa na rynku globalnym, dostarcza systemy informatyczne m.in. szpitalom i firmom ubezpieczeniowym. W I połowie 2016 r. notowana na warszawskiej giełdzie spółka zanotowała zysk operacyjny na poziomie 35,2 mln zł. To o 20 proc. mniej niż rok wcześniej. Gorszy okazał się

KIO uwzględniła odwołanie Qumaka ws. wolnej ręki we wdrożeniu produkcyjnym ISOK

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie Qumaka wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), podała spółka

DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

przez DOJ wartość wieloletniego budżetu z udziałem innych konsorcjów oscyluje na poziomie ok. 500 mln USD, dodano także. "Wymogi BPA precyzują oczekiwania względem systemu informatycznego składającego się z platformy, narzędzi programistycznych i wsparcia dla komponentów

Comarch ma umowę na informatyzację zasobów Biblioteki Narodowej za ok. 19 mln zł

umożliwi im szybkie wyszukiwanie interesujących ich publikacji, podkreślono w materiale. Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest

PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Wydatki na GovTech, czyli nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne przeznaczone dla administracji publicznej w Europie wynoszą ok. 25 mld dolarów i ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie do 2025 r., wynika z raportu pt. "

KZGW wezwał Qumak do zapłaty 15,19 mln zł za odstąpienie od umowy ISOK

Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie Qumaka wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). ISOK to jeden z najważniejszych projektów w zakresie bezpieczeństwa

Tender Hut odnotował szac. 36,3 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

. TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa. W skład Grupy TenderHut wchodzi 6 kooperujących ze sobą spółek: SoftwareHut - tworzenie systemów informatycznych oraz outsourcing IT. Solution4Labs - implementacja systemów klasy LIMS w laboratoriach. LegalHut - doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość

Wasko nabyło udziały w spółce, by przystąpić do udziału w przetargu na GSM-R

, podało Wasko. "Celem nabycia udziałów spółki SPC-1 jest przystąpienie grupy kapitałowej Wasko do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu od nazwą 'Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie

TenderHut sfinalizował przejęcie warszawskiej spółki IT Javeo Software

IT. Solution4Labs - implementacja systemów klasy LIMS w laboratoriach. LegalHut - doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych. ProtectHut - zagadnienia z zakresu cybersecurity. Zonifero - platforma SaaS z obszaru PropTech do zarządzania komunikacją w biurze i

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze podało właśnie, że rozpoczęło pracę nad budową nowego wyborczego systemu informatycznego. - Rozwiązanie to powstaje z myślą o majowych wyborach prezydenckich, ale będzie to system do obsługi wszystkich wyborów w naszym kraju - mówi nam Beata Tokaj

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

określające zakres obowiązków na tym stanowisku, Kierownika Obsługi Inwestora, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Wydziału Kontroli, Kierownika Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Kierownika Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzeń, nagród i innych kwot składających się na pełne wynagrodzenie przyznanych w roku 2019 kierownikom Urzędu Miejskiego w K

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

. W połowie sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie Qumaka wobec zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie wdrożenia produkcyjnego strategicznego dla Polski projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK). ISOK to jeden z

Asseco SEE spodziewa się wzrostu biznesu i akwizycji w bieżącym roku

, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)

Qumak nie zgadza się z uzasadnieniem odstąpienia od umowy ISOK przez KZGW

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) odstąpił od umowy w sprawie 5. etapu realizowanego przez Qumak projektu Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK) z powodu zwłoki w realizacji, podała spółka. Qumak nie zgadza się ze stanowiskiem

Famur miał wstępnie ok. 253 mln zł zysku netto w 2019 r.

kosztów umów, zawieranych w ramach zamówień publicznych, w trakcie ich trwania oraz nieprzewidywalna i ponadprzeciętna skala wzrostu kosztów związanych ze zmianą otoczenia rynkowego w latach 2017-2018, przełożyły się w głównej mierze na erozję marż i materializację ryzyk projektów realizowanych przez

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Qumak nie zawrze na razie ugody z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, następcą prawnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała

Sygnity zakłada konieczność jednorazowych operacji księgowych na ok. 70 mln zł

I półrocze roku obrotowego 2016/2017, którego publikacja nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r., podano również. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

wprowadzać zmiany bez konieczności ponownego uruchamiania prac programistycznych i angażowania działu IT, podano również. "Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej funkcjonują w oparciu o elastyczne modele biznesowe i tego samego oczekują od systemów informatycznych

Sygnity: Przychody na 2016 r. z umów podpisanych na 19 XI wynoszą 257 mln zł

podpisanych na dzień 19 listopada wynoszą 257 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Umowa z ZUS wzmacnia portfel naszych zamówień w sektorze zamówień publicznych. Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy nie rozpoczęły się jeszcze postępowania z 'nowej perspektywy budżetowej

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

charakter kontraktów opartych o zamówienia publiczne, będących dominującą formułą w modelu biznesowym Surface, można uznać za główne przyczyny obecnej sytuacji tego segmentu. Zapisy kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych uniemożliwiały spółce indeksowanie kosztów w trakcie ich trwania

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

protestami. A jednocześnie prawnicy kwestionują możliwość zamówienia oprogramowania z pominięciem procedury zamówieniowej. - Nie ma żadnych przesłanek, aby wyłączyć to zamówienie z systemu zamówień publicznych - mówi "Wyborczej" Robert

Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto

najważniejszych projektów w administracji publicznej i autorskie rozwiązanie Sygnity - nigdy wcześniej żadna z firm IT nie prowadziła wdrożenia o takiej skali. Zarówno bieżące działania, jak i zamówienie uzupełniające potwierdzają skomplikowaną i wielopoziomową naturę tego projektu, który wciąż ewoluuje. Celem

Informatyczny kontrakt roku w ZUS. Kto wygra?

którego każdy mógł się zgłosić. A w międzyczasie ZUS przejął kody na własność. NIK i zarzuty Zarzuty co do kontraktów informatycznych ZUS miała też Najwyższa Izba Kontroli. W 2014 r. badała postępowania w sprawie zamówień publicznych dotyczących KSI

Giełdowe spółki szukają zagranicznych kontraktów. W Polsce biznes przestaje się opłacać

jest informatyczny Comarch, kontrolowany przez Janusza Filipiaka. Podpisał właśnie kontrakt z wietnamskim oddziałem firmy ubezpieczeniowej Prudential na budowę systemu zarządzania marketingiem. W Polsce firma odczuwa spowolnienie w zamówieniach z sektora publicznego. - Są one

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza

Zysk netto Comarchu spadł r/r do 35,86 mln zł w IV kw. 2017 r.

dominującej w porównaniu z 73,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 101,59 mln zł w porównaniu z 1 112,81 mln zł rok wcześniej. "Sytuacja na rynku zamówień publicznych oraz koszty związane z wytwarzaniem oprogramowania z zakresu e-Health

Oferta Sygnity na 54 mln zł brutto najkorzystniejsza na system bankowy BGK

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona na 40,55 mln netto zł za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97 mln brutto zł z prawem opcji), podała

Simple: Backlog to 20 mln zł, liczymy na dwucyfrowy wzrost wyników w 2017 r.

SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, a także nowych umów utrzymaniowych Grupa posiada portfel zamówień o wartości przekraczającej 20 mln zł, podała spółka. "Za dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Tramwajów Warszawskich Simple otrzyma 5,2 mln zł

Hojne umowy-zlecenia ZUS. Na liście: doktorantki i współpracownicy prezes Uścińskiej z uczelni, obecni wiceprezesi ZUS

IT – Marek Deutsch (dyrektor jednego z departamentu IT w ZUS od lutego do października 2017 r.) – otrzymał 80 tys. zł za usługę doradztwa strategicznego dot. Kompleksowego Systemu Informatycznego. KSI to system informatyczny ZUS do obsługi emerytur i rent, który stworzył i od lat

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi

Obecny backlog Sygnity wynosi łącznie 416 mln zł

istotnych kontraktów w sektorze utilities spółka osiągnęła zakładany poziom przychodów. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wdrożenie autorskiego systemu SUS w Zakładzie Energetycznym Użyteczności Publicznej. System w kompleksowy sposób pokrywa główne procesy biznesowe związane z obsługą klienta na

TenderHut otwiera odział w Szwecji, chce rozszerzyć zasięg na całą Skandynawię

informatycznych. Solution4Labs świadczy usługi implementacji oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT

Cube.ITG zrealizuje projekt dla Szpitala Bródnowskiego wart 77,54 mln zł

), Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Oprogramowania Centrum Analiz Statystyczno ? Ekonomicznych (CASE) dla 23 mazowieckich jednostek ochrony zdrowia" ? czytamy w komunikacie. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2015 r., podano także

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

osiągając 39% dynamikę w stosunku do roku 2015 (6,44 mln zł), podano w informacji. "W 2016 roku zmieniła strategię rozwoju, która dotychczas bazowała na realizacji projektów publicznych. Ze względu na znaczące zmniejszenie się liczby zamówień publicznych w zakresie projektów

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

, którego odwołanie – wniesione mailem zostało odrzucone, tylko wówczas ewentualnie należałoby doszukiwać się naruszenia wskazanych w skardze norm zawartych w ustawie pzp , w kpc, czy też w Konstytucji, gdyby istotnie uczestnik procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub jego pełnomocnik

Zysk netto Comarchu spadł r/r do 4,82 mln zł w I kw. 2017 r.

zabezpieczających ryzyko kursowe grupy oraz kredytów i pożyczek, utrzymujący się zastój na rynku zamówień publicznych, co miało przełożenie na niski poziom przychodów ze sprzedaży od klientów z sektora publicznego i medycznego w pierwszym kwartale 2017 roku

OECD: Przemysł wydobywczy jest najbardziej skorumpowaną branżą na świecie. Co druga łapówka jest na koszt podatnika [RAPORT]

.), transportowej (15 proc.) i informatycznej (15 proc.). - Wszystkie te branże obracają ogromnymi sumami pieniędzy. Mają również bezpośredni kontakt z politykami i środkami publicznymi - czytamy. Ponad połowa łapówek w przetargach publicznych Szczególnie mogą

Opłatom drogowym viaToll grozi chaos. Nowy państwowy zarządca przyznaje się do braku kompetencji

nowego zarządcę systemu we wszelkich obszarach, jeśli to będzie potrzebne – zadeklarował Marek Cywiński, dyrektor zarządzający Kapsch Telematic Services. Zaznaczył jednak, że podlegać to będzie regułom zamówień publicznych. W rozmowie z „Wyborczą” dyrektor Cywiński powiedział, że Kapsch

Zysk netto Sygnity spadł r/r do 0,24 mln zł w I kw. r. obr. wg wstępnych danych

wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 miał spadek zamówień w obszarze przetargów publicznych. W efekcie zmniejszeniu uległa ilość oraz wartość zawieranych kontraktów, co wpływa na krótkoterminowe zmniejszenie przychodów i poziomu zysku. W pozostałych segmentach, pomimo oznak

Famur: Potencjalna skala spadku przychodów może obniżyć o 16% przychody w 2020r.

produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

TenderHut przejmuje QBurst Poland od QBurst Technologies z siedzibą w Indiach

oraz dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. (ISBnews)

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Awaria platformy aukcyjnej

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie

TenderHut otwiera kolejny oddział w Skandynawii - w Kopenhadze

dostosowywania systemów klasy LIMS do indywidualnych potrzeb laboratoriów. LegalHut świadczy usługi doradztwa prawnego i merytorycznego w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań przetargowych w obszarze usług i produktów IT. (ISBnews)

Arcus celuje we wzrost marż i sprzedaży usług outsourcingu wydruku w 2015 r.

tym roku liczymy na efekt tych działań i wzrost sprzedaży usług outsourcingu wydruku" ? powiedział ISBnews Czeredys. Dodał, że spółka Arcus Systemy informatyczne, która powstała z połączenia łódzkiego oddziału Arcusa i przejętej spółki Syntea Business Solution będzie

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

wykonaniu zamówienia podstawowego Zamówienia uzupełniające mają istotne znaczenie w przypadku gdy przedmiotem zamówienia podstawowego było wykonywanie usług np. informatycznych związanych z budową systemów księgowo - płacowych zamawiającego. Wówczas po wykonaniu zamówienia

GISPartner: Nie ma podstaw prawnych czy faktycznych do ogłoszenia upadłości

realizacji przez Qumak Projektu ISOK, w zakresie Etapu V i potencjalnymi problemami Qumak z tym związanymi. "Są to przede wszystkim: ryzyko wykluczania Qumak z przyszłych postępowań przetargowych (na podstawie art. 24 ust. 2a prawa zamówień publicznych), zapowiadane przez

Wystawiła ponad 300 tys. recept w jednym roku. "Pracowałam po 14 godzin dziennie, w domu miałam nianię, sprzątaczkę, opiekunkę"

innych, wykwalifikowanych osobach. Na przykład pielęgniarka wstępnie pacjentów triażuje. Dodatkowo system informatyczny pozwala obsługiwać kilku pacjentów jednocześnie. Dzieje się tak, ponieważ czekam np. kilka godzin na odpowiedź na zadane pacjentom pytania, ale w tym czasie rozpatruję kolejne

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

samodzielność finansową. 6. Wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania dynamicznego systemu zakupów. 7. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość

Technologie w 2018 r. Co przyniesie nowy rok? Część I

sparaliżował część przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, które nie posiadały zapasowych łączy i planów „disaster recovery” pozwalających na szybkie przywrócenie funkcjonowania systemów informatycznych. Z badania, które przeprowadziliśmy w tamtym okresie, wynikało, że aż 52 proc. firm na

Sygnity skorygowało szacunek przychodów w I kw. r.obr. do 119,5 mln zł

15,42 mln zł, podano w komunikacie. "Zarząd spółki wyjaśnia, iż największy wpływ na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2016/2017 miał spadek zamówień w obszarze przetargów publicznych. W efekcie zmniejszeniu uległa ilość oraz

Tauron unieważnił wybór oferty Famuru i Kopeksu na budowę szybu Grzegorz

zamawiającego, w związku z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 'Roboty budowlane wykonywane przez generalnego wykonawcę etapu I budowy Szybu Grzegorz wraz z budową

Trenerzy do maratonu, warsztaty dla menedżerów w pełnym blichtru hotelu... Zaskakujące wydatki informatyków minister Anny Streżyńskiej

Centralny Ośrodek Informatyki to jednostka utworzona przez rząd Donalda Tuska. Była to reakcja na aferę informatyczną na początku tej dekady, kiedy o korupcję oskarżono wpływowych urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnych za kluczowe systemy informatyczne państwa