zamówienia publiczne sprawozdań

Marek Okniński

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Jak przygotować sprawozdanie z udzielonych zamówień? Czy należy w nim uwzględnić wartość podpisanej umowy? Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych odpowiada.

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

Zamawiający uwzględnia w rocznym sprawozdaniu zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych obejmuje również zamawiających, którzy w 2014 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000. Nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy PZP

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

Realizując zobowiązanie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25 sierpnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień [1]. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Rozporządzenie określa nową formę przekazywania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa UZP oraz zawiera nowe wzory formularzy jakie muszą wykorzystać zamawiający opracowując sprawozdanie z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

analogiczne pytanie jednego z zamawiających w tym zakresie dla celów sprawozdawczych należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych , pt. „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”. 

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

- nowa ustawa Przepisy rozporządzenia weszły w życie 30 grudnia 2016 r. W konsekwencji zasady sporządzania sprawozdań znajdują zastosowanie już do sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w 2016 r.. Sprawozdanie zamawiający musi przekazać Prezesowi UZP w nieprzekraczalnym

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

Pytanie Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych? Odpowiedź Przepisy nie przewidują sankcji za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia sprawozdania z

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

uwzględnić w sprawozdaniu? Odpowiedź Jeżeli zamawiający udzielał zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z uwagi na wartość mniejszą niż próg unijny, to uwzględnia te informacje w odpowiedniej tabeli w zależności od

Zamówienia publiczne w 2010 r.

kształtowała się podobnie jak w roku 2009 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,76 (w roku 2009 - 2,77), powyżej progów unijnych - 2,48 (w roku 2009 - 2,55). Sprawozdanie UZP oprócz opisu rynku zamówień publicznych zawiera również krótką

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

Z treści przyjętego przez Komitet Rady Ministrów "Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2010 r." wynika, że rynek zamówień publicznych w 2010 r. był większy o ponad 30% w stosunku do środków wydanych w 2009 r

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawozdanie sporządza każdy zamawiający, który udzielił w 2009 roku co

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 . Sprawozdanie musi dotyczyć roku kalendarzowego, tzn. dane zawarte w sprawozdaniu powinny obejmować zamówienia udzielone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku. Za

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

roku co najmniej jednego zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 . Zasady sporządzania sprawozdania Wypełniając obowiązujący na podstawie wyżej wskazanych rozporządzeń formularz sprawozdania z

Ubezpieczenia w ramach Towarzystw Wzajemnych. Czy uwzględnić je w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok?

Odpowiedź W ocenie autora, w składanym Prezesowi UZP sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok, nie należy ujmować umów na ubezpieczenie oc zawartych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wyjaśnienie Wyłączenie stosowania ustawy pzp w stosunku do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonawczych, które są wynikiem umowy ramowej. W sprawozdaniu z udzielonych zamówień ujawnia się umowy ramowe, nie umowy realizacyjne. Umowy realizacyjne to zamówienia publiczne, które wymagają zawarcia ich w formie pisemnej. Uzasadnienie Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp. zamawiający, w terminie 30 dni od

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

Czy sprawozdanie za 2020 rok powinno uwzględniać umowy zlecenia?

podawania w rocznym sprawozdaniu wartości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego bez VAT (jeżeli w danym przypadku występuje). Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na www.portalzp.pl

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

zawarte w formie pisemnej    - rejestr umów    - zamówienia podprogowe w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych  Zagadnienia te będą poruszane przy najbliższym video-szkoleniu którego organizatorem jest portal Zamówień publicznych - platforma 

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

Czy należy wykazać w sprawozdaniu zamówienie, które powierzono centralnemu zamawiającemu?

ma obowiązek uwzględnić zamówienie w sprawozdaniu rocznym. Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Interpretacja przepisów” znajduje się opinia „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych ”, w której niestety brak jest

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

sprawozdaniu za 2018 rok. Decydującą datą jest tutaj dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia . Takie podejście wynika z definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . Stosownie do tego przepisu zamówienie publiczne to umowa odpłatna zawierana między zamawiającym wykonawcą

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

, poz. 129 ze zm.): „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

. Potwierdzenie tej odpowiedzi znajdziemy w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”, gdzie czytamy: „(...) Jeżeli zamawiający decydują się na wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych , a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w

OSP upoważnia gminę do zamówienia wozu gaśniczego na jej rzecz - jak prowadzić procedurę?

należy przeprowadzić na platformie e-Zamówienia na profilu JST? Czy może OSP powinna mieć swój profil, na którym będzie działać upoważniona JST? Czy postępowanie należy ująć w planie postępowań JST, czy OSP? I wreszcie kto powinien taką procedurę wykazać w sprawozdaniu – OSP czy

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

, dla którego istnieje obowiązek umieszczenia w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych , czy możemy to potraktować jako kontynuację pierwszego zamówienia przy zakupie oprogramowania? Z uwagi na wartość zamówienia w danym roku, nieprzekraczającą progów ustawowych do zamówienia

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz

Portfel zamówień Unibepu na ten rok ma wartość 1,37 mld zł

roku 2018 w każdym z prowadzonych biznesów" - dodano w sprawozdaniu zarządu za 2017 r. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" , dostępna na stronie www.uzp.gov.pl. Wskazano w niej, że w sytuacji gdy przeprowadzającym postępowanie i udzielającym zamówień wykonawcom na rzecz jednostek administracji rządowej lub innych zamawiających, którzy na podstawie art

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia aktualnych informacji w celu monitorowania systemu zamówień publicznych, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

, zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania zapisów działu IV ustawy Pzp tj. dotyczącego umów w sprawach zamówień publicznych . Określenie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro skutkuje spełnieniem przesłanki wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 547 mln zł na koniec III kw. 2018 r.

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec III kw. 2018 r. wynosił 547 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Elektrobudowa wynosiła 619,75 mln zł na koniec 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. "Wartość portfela zamówień grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 619 746 tys. zł

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Pekabeksu - Pekabex Bet - została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa czterech budynków mieszkalnych

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o

Backlog Mostostalu Zabrze na koniec I kw. 2018 r. wynosił 476,7 mln zł

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na dzień 31 marca br. wynosił 476,7 mln zł, podała spółka w raporcie. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania w

Państwowa stocznia tonie. Biegły: mam wątpliwości, czy może dalej funkcjonować

procedur z pominięciem zasad konkurencyjności. Ponieważ stocznia ta została nabyta przez PGZ w ramach wyłączeń od zakazu pomocy publicznej adresowanych do produkcji o charakterze militarnym, ma ona ograniczone możliwości pozyskiwania zleceń na rynku cywilnym. Portfel zamówień z MON nie jest z gumy, ręczne

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 552,2 mln zł na koniec I poł. 2018 r.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze to 449,6 mln zł, z ofertami - 970,6 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi 449,6 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem umów oczekiwanych do podpisania - 970,6 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień. Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest jednostką utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani

Strata netto Qumaka wyniosła ok. 6,4 mln zł w I półr. wg wstępnych danych

. "Na szacowane wstępne wyniki Grupy w okresie I półrocza 2016 r. wpływ miały przede wszystkim: - spadek przychodów i ilości zamówień na rynku publicznym o niemal 50% oraz przedłużający się proces rozpisywania projektów finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych

Rekordowe zarobki polskiego prezesa. Zarobił ponad 43 mln zł. Chemia lepsza od alchemii

PCC Rokita ma zatwierdzić wypłatę rekordowej dywidendy w wysokości 428,2 mln zł. Nie mniej imponujące są zarobki zarządu spółki.  Według sprawozdania rady nadzorczej prezes spółki Wiesław Klimkowski (związany z nią od 1999 r. ) w zeszłym roku otrzymał łącznie 43,3 mln zł brutto wynagrodzenia, a

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy zw. z poziomem wartości firmy

publicznego pt. 'Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW', zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Ile trwa przetarg ?

opublikowanym* sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku poinformowano, w oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów

NIK rozpocznie kontrolę gospodarki finansowej KNF na początku stycznia

wystąpienia nieprawidłowości. W ramach analizy NIK uwzględnia napływające sygnały, skargi, wnioski i doniesienia prasowe, w tym takie jak obecnie dotyczące wynajmu siedziby. Badane są także m. in. wybrane postępowania o udzielenie zamówień publicznych i umowy zawierane przez Urząd. Oprócz tego sprawdzana jest

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zamówień Publicznych sprawozdania na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, że w 2013 r. polscy zamawiający ogłosili w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponad 23 000 zamówień , co stanowi około 13% wszystkich przetargów ogłaszanych przez kraje członkowskie UE.* Ilość przetargów

Backlog Mostostalu Zabrze to obecnie 535 mln zł; potencjalnie - 1,08 mld zł

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi obecnie 535 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem wartości kontraktów przewidywanych do podpisania - łącznie 1 083 mln zł, podała spółka. "Na dzień

Elektrobudowa miała wstępnie 1,9 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

przychodach wysokości 959,7 mln zł w 2018 roku. Według wstępnych szacunków za I kw. 2018 r. grupa kapitałowa miała 149,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,9 mln zł zysku netto. W przypadku wyników jednostkowych zamówienia wyniosły 58,4 mln zł, przychody ze sprzedaży 140,5 mln zł, a

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Atende miało 1,82 mln zł straty netto, 2,48 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

na rynku zamówień publicznych. Spowodował on przesunięcia realizacji projektów o łącznej wartości ok. 10 mln zł, a przychody od klientów sektora publicznego w samej nadrzędnej spółce Atende zmniejszyły się o 13,6 mln zł w porównaniu do I kwartału 2019 r." - czytamy dalej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Za mało kobiet w zarządzie? No to kara. Unia wreszcie zaczyna walczyć o równouprawnienie

dotychczasowe działania - takie jak rezolucje, obowiązki sprawozdawcze czy umieszczenie równości płci jako kryterium dostępu np. do zamówień publicznych czy funduszy unijnych - niewiele zmieniły. Dlaczego zamiast marchewki potrzebny jest bat? Odpowiedź na to daje raport organizacji European Women on Boards pt

Elektrobudowa miała wstępnie 1,4 mln zł skons. straty netto w I kw. 2017 r.

ujęciu jednostkowym Elektrobudowa odnotowała w tym czasie 131,8 mln zł przychodów i 0,4 mln zł straty netto. Zamówienia wyniosły 143,6 mln zł, podano w komunikacie. "Zarząd spółki informuje, że w pierwszych trzech miesiącach 2017 roku odnotowano niższy od oczekiwanego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

udzielanych zamówień Prezes Rady Ministrów został przez ustawodawcę zobowiązany do wydania rozporządzenia, w którym określi zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych, jego wzór oraz sposób przekazywania. Oczywiście mając na względzie wymagania

Elektrobudowa miała wstępnie 40,1 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

wstępne szacunki. W tym czasie Elektrobudowa SA miała zamówienia na poziomie 745,6 mln zł, przychody ze sprzedaży 747 mln zł i zysk netto 39,6 mln zł, czytamy także w komunikacie. "Wartości oraz informacje zawarte w niniejszym raporcie mają

Krajowy Rejestr Sądowy nie ufa rządowemu profilowi zaufanemu

Od października zeszłego roku przedsiębiorcy nie mogą już składać papierowych sprawozdań finansowych – dopuszczalna jest tylko forma elektroniczna. Chodzi o to, by większość spraw w Krajowym Rejestrze Sądowym można było załatwiać przez internet. – Można powiedzieć, że zastaliśmy Krajowy

Krótkie prowadzenie działalności nie może dyskryminować wykonawcy

nastąpić tylko w przypadku gdy wykonawca przedkłada sprawozdania za okres trzech lat. Źródło: Blog Prawa Zamówień Publicznych

Zysk netto grupy Elektrobudowy wyniósł 22,9 mln zł w I półr. wg wstępnych danych

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa osiągnęła 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu, przy przychodach wysokości 528,2 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Portfel zamówień

Przegląd informacji ze spółek

sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r., stwierdził konieczność utworzenia odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy, podała spółka. Łącznie ujemny wpływ poniższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy za 2019 r. wynosi 13,5 mln zł i ma charakter niegotówkowy, w tym

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 2. Przez jednostkę

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

jeden z głównych powodów zmiany przepisów w październiku 2014 r. Od tego czasu urzędnicy muszą stosować więcej niż jedno kryterium i tylko w określonych przypadkach są z takiego obowiązku zwolnieni. To dlatego w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) za ubiegły rok

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług. Art. 30b. 1. Zamawiający może wymagać od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań

Cube.ITG miało wstępnie 111 mln zł przychodów i 10,6 mln zysku netto w 2016 r.

sprzedaży grupy kapitałowej w roku 2016 do 110,987 mln zł, wobec 172,719 mln zł w roku 2015 związany jest z przestojem w realizacji projektów z segmentu zamówień sektora publicznego. W roku 2015 grupa kapitałowa osiągnęła w segmencie zamówień publicznych przychody ze sprzedaży na poziomie 77,422 mln zł

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

;Jednocześnie spółka w ramach kontraktu na zlecenie zamawiającego realizuje obecnie zamówienie opcjonalne na wykonanie systemu AWOS na kolejnym lotnisku o wartości 1 270 218,19 zł netto, 1 562 368,37 zł brutto z terminem realizacji 13 miesięcy" - czytamy także. Qumak w raporcie

Strata netto Qumaka zwiększyła się r/r do 41,87 mln zł w I poł. 2017 r.

4,94 mln zł straty rok wcześniej. "I półrocze 2017 roku to dla spółki, jak i dla dużej części branży IT kontynuacja spadkowej tendencji w generowaniu przychodów. Jest to w głównej mierze spowodowane utrzymującym się spadkiem koniunktury na rynku zamówień publicznych oraz

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

zamówienia. Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie zostały wypełnione następujące przesłanki tj: 1. przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi 2. dostawy i usługi są

Przegląd prasy

--ZUS wypowiedział umowę w sprawie kluczowego systemu, przeprowadził negocjacje i podpisał nowy kontrakt. To wszystko w ciągu trzech godzin i w rygorze prawa zamówień publicznych --CBA prześwietla przetarg na Tramwaje Warszawskie. Analizowane są dokumenty związane z

Przegląd informacji ze spółek

transport publiczny", podała ARP. Celem podjętej współpracy jest produkcja seryjna autobusu; pojazd jest obecnie na etapie homologacji. Bioton przeprowadza obecnie proces cyfryzacji i optymalizacji infrastruktury i ocenia, że zakończenie tych działań oraz rozpoczęcie w

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

nie miały znaczącego wpływu na prawidłowość gromadzenia i wydatkowania ogółu środków publicznych. Wynikały one w głównej mierze z błędów w księgowości i sprawozdawczości, nieskutecznej kontroli zarządczej, błędów w zamówieniach publicznych oraz niewłaściwego przekazywania i wykorzystywania środków z

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

Poczty Polskiej do odbioru przesyłek sądowych" jako nierzetelnego materiału – z uwagi na wielość nieprawdziwych i zmanipulowanych twierdzeń w nim zawartych, które mogą naruszać zaufanie Klientów do Spółki oraz uderzają w dobre imię Firmy w przestrzeni publicznej – grozi  

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98, także informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż kwoty

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Polskie superauto nie pościga się z Ferrari. Projekt Arrinery zakończył się fiaskiem

mamy w Polsce, zamknięte zostało w Arrinerze Hussarya GT". - Ministerstwo Rozwoju zorganizowało promocję samochodu wyścigowego. Dokładnie wtedy, gdy jego producent prowadzi ofertę publiczną - komentował nasz dziennikarz Andrzej Kublik . Husaria nie powalczyła Projekt uruchomiono w 2008 r. jako

Fatalne dane o wypadkach drogowych w Polsce. A rząd PiS zataja niewygodne statystyki

zgodnie z ustawą takie raporty powinny być opracowywane „co najmniej raz na trzy lata”. I to właśnie minimum postanowiła wykonać Rada kierowana przez ministra Adamczyka. Sekretariat KRBRD poinformował nas, że w tym roku zostanie w drodze zamówienia publicznego zlecone i wykonane opracowanie na

Projprzem Makrum miał 5,56 mln zł zysku netto, 7,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

i zwiększeniu wolumenu sprzedaży, rozpoczynając rok 2020 r. z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r., podano także. "Trzeci wyodrębniony segment - konstrukcje stalowe - wniósł do wyniku grupy 30,9 mln zł. W segmencie tym ujęto sprzedaż

Elektrobudowa miała 4,84 mln zł zysku netto, 5,1 mln zł zysku EBIT w III kw.2018

sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie uzgodniono z Inwestorami zakresu robót dodatkowych" - czytamy w raporcie. W przychodach grupy 94,27% stanowią przychody osiągnięte przez jednostkę dominującą Elektrobudowa SA. W okresie trzech kwartałów 2018 roku przychody ze

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

cyrkulacyjna. Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania

Do biura Rzecznika MŚP wpłynęło 2,3 tys. spraw w 2019 r.

, dotyczących gospodarki odpadami (wyłącznie przedsiębiorców z obowiązku uczestnictwa w gminnym systemie odbioru i gospodarki odpadami),w zakresie pracowniczych planów kapitałowych (możliwość waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniach publicznych), małego ZUS-u (ograniczenie ilości składanych dokumentów), prawa

Sygnity zakłada konieczność jednorazowych operacji księgowych na ok. 70 mln zł

. ?W związku z zakończeniem [?] procesu okresowej weryfikacji stanu realizowanych przez spółkę kontraktów długoterminowych, w tym zasadności i skuteczności wypowiedzenia umowy podwykonawczej dotyczącej wieloletniego projektu z zakresu administracji publicznej [?] (jak również potencjalnego wpływu sporu

Strata netto ZUE wyniosła 1,25 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

sfinalizowanie procedury legislacyjnej zakończonej wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie zamówień publicznych. 28 lipca 2016 r. weszła bowiem w życie tzw. 'mała nowelizacja' prawa zamówień publicznych, która wdraża unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w zamówieniach oraz ich

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

. Według niej, systematycznie wydłuża się także termin nie płacenia na czas i dlatego resort ma nadzieję, że nowa ustawa poprawi sytuację na rynku także dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście m.in. nowego prawa zamówień publicznych i skrócenia do maksymalnie 30 dni na zapłatę dla podmiotów

Przegląd informacji ze spółek

: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud (partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A ? Odcinek I węzeł Łódź Lublinek ? węzeł Łódź Teofilów Zad. B ? Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Strata netto Qumaka to 6,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

zamówieniach publicznych, których wartość spadła niemal o 50% rok do roku. Spółka przechodziła też dalsze etapy reorganizacji wewnętrznej, której elementem była m.in zmiana na stanowisku prezesa" - czytamy w komentarzu do wyników. Dużo niższe obroty to z jednej strony

Przegląd informacji ze spółek

(z uwzględnieniem korekty składki wniesionej za 2019 r. w kwocie -27,1 tys. zł), podał bank. Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mercator Medical jest w trakcie przygotowywania