zamówienia publiczne przetargi ochrona

Artur Kiełbasiński

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. W przetargach mają być ułatwienia dla małych i średnich firm, a w kryteriach przetargowych w większym stopniu będą brane pod uwagę m.in. ochrona środowiska, integracja społeczna czy zatrudnianie osób na etat.

Firma TS2 dostarczy usługi telekomunikacji satelitarnej dla Biura Ochrony Rządu

Biuro Ochrony Rządu poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telekomunikacyjne w systemie łączności satelitarnej. Przetarg wygrała firma TS2 z Warszawy, która zapewni globalne połączenia dla telefonów satelitarnych Iridium 9505a oraz Sailor SC4000 wykorzystywanych przez funkcjonariuszy BOR. ...

"DGP": Przetarg za miliony do unieważnienia

Jeden z kluczowych przetargów na informatyzację w Polsce, powinien zostać unieważniony. Chce tego Urząd Zamówień Publicznych. Chodzi o zamówienia o wartości 374 milionów złotych dokonane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Służby Zdrowia. O sprawie czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy , polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu). Odwołanie, w świetle ustawy Prawo

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

, że formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest nadrzędną wartością tej procedury, to jednak działanie wprost sprzeczne z jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, nie zasługuje na ochronę prawną. Co więcej zgoda na akceptację dokumentu przedłożonego w języku

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania

Oferta Elektrotimu o wartości 22,69 mln zł wybrana w przetargu Straży Granicznej

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

, sprzątania budynków i zarządzania mieniem, ochrony, publikowania i drukowania, konserwacyjne, telekomunikacyjne, restauracyjne, cateringowe. Wydane zalecenia nie ograniczają się wyłącznie do zamówień podlegających pod reżim formalno - prawny ustawy Prawo zamówień publicznych . Rada Ministrów wskazuje, że

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

zamówieniach publicznych organizowanych przez wielkopolskie gminy, poinformował Urząd. Wkrótce UOKiK podejmie kolejne działania, dotyczące rynku odpadów, zapowiedziano także. "Jedną z form startu przedsiębiorców w przetargu jest stworzenie konsorcjum

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Celem ustawy jest także ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu

Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

. Pod koniec listopada Elektrotim podał, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

UOKiK: Trzy firmy ustawiły przetarg na urządzenia dla policji

UOKiK: Trzy firmy ustawiły przetarg na urządzenia dla policji

W 2015 r. Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg publiczny na dostawę i konfigurację urządzeń kryptograficznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdobył informacje, które mogą świadczyć o tym, że przetarg został ustawiony. O zmowę przetargową podejrzewa spółki Enigma - Systemy Ochrony

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

Instytucje państwowe łamią prawa pracownicze

dla ludzi. Jeśli stawka w przetargu jest niska, człowiek dostaje grosze. Ochroniarzy jest w Polsce ok. 300 tys. Na początku 2016 roku członkowie NSZZ "Solidarność" Pracowników Ochrony, Cateringu i Sprzątania przez dwa miesiące odwiedzali jednostki administracji publicznej, pytając

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Trzy spółki informatyczne Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową i wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

udzielenie zamówienia, potrzebę uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Legitymacja do wniesienia odwołania warunkowana jest koniecznością poszukiwania ochrony prawnej przed nieuzasadnionym pozbawieniem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub uzyskaniem

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

więcej niż 20% wartości zamówienia . Natomiast skorzystanie z regulacji uprawniającej do skrócenia terminu z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp jest uzasadnione wówczas, gdy na zamawiającym ciąży obowiązek ochrony jakiegoś interesu, który może doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na

UOKiK wykrył zmowę przetargową na rynku pieczywa w woj. podkarpackim

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - Trzech przedsiębiorców z woj. podkarpackiego zawarło zmowę przetargową i wpłynęli na wyniki sześciu postępowań o zamówienie publiczne na dostawy pieczywa, ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). "

Zmowa przetargowa

uczestnikami przetargu oraz podejmowanie przez nich działań w toku procedury o zamówienie. Zmowa przetargowa - konsekwencje dla uczestików Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności; - uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

UOKiK wszczął postępowanie ws. zmowy przetargowej na rynku hostingu

mechanizm zmowy może prowadzić do wyboru oferty, która początkowo nie była najkorzystniejsza, a tym samym do podwyższenia ceny zamówienia i zwiększenia wydatków z publicznych pieniędzy. W badanych przetargach metodą wycofywania ofert mogło być ich nieprawidłowe uzupełnianie na wezwanie zamawiającego

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

T-Mobile zbuduje sieć dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska zwyciężył w przetargu organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przetargu na budowę sieci łączącej ze sobą 533 urzędy pracy w całej Polsce oraz zapewnienie im dostępu do internetu przez 3 lata

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

. Efekt: większe wydatki z publicznych pieniędzy. Firmy ustalają warunki ofert Organizatorami prześwietlanych przez UOKiK przetargów były Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz dwa razy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Chodziło o zamówienie usług hostingu i kolokacji serwerów, czyli wstawienie

VWFS przekazał łącznie 310 samochodów w kontrakcie z PKP PLK

kolejny duży kontrakt po wygranym w 2019 roku przetargu na 194 pojazdy realizowany dla tej spółki. Rozstrzygnięty w ramach postępowania prawa zamówień publicznych kontrakt stanowi odnowienie dotychczasowych umów pomiędzy PKP PLK, a VWFS. Kontrakt został zawarty na usługę Full

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

(zwalniającym z przepisów tej ustawy, jeśli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego), a także zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/25/UE (zwalniającym z przepisów tej dyrektywy zamówienia i konkursy dotyczące obronności i bezpieczeństwa).  Gaz-System

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

po to, aby w przetargach mogło brać udział więcej firm. Będą też nowe reguły postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, która rozpoznaje odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. KIO będzie rozpatrywać odwołanie bez konieczności konfrontacji obu stron konfliktu. Wystarczy, że

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Jeśli instytucja publiczna - ministerstwo, urząd miasta czy sąd - rozpisuje przetarg np. na sprzątanie czy ochronę budynku, musi wymagać od oferentów zawierania z pracownikami umów o pracę, bo od sierpnia obowiązuje bowiem ustawowy wymóg zawierania klauzul społecznych w

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Licznik prądu jak agent śpioch. Czy Chiny dostaną na talerzu wiedzę o naszym trybie życia?

względem zgodności z zakładanymi wymaganiami technicznymi, także tymi dotyczącymi kwestii bezpieczeństwa danych. Assembled in EU, czyli (tylko) złożone w Unii Co z tego wynika? Firmy zamawiają liczniki takie, jakich wymaga od nich prawo o zamówieniach publicznych. A to mówi, że w ponad 50 proc. produkt

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

organizacji). Czytaj także: Jestem okropnym libkiem i uważam, że jak ktoś zarobił duże pieniądze, to może je wydać, ale... List z sądu i żelki poproszę W styczniu tego roku Poczta Polska wygrała przetarg na dostarczanie przesyłek z sądów i prokuratur. Oferta Poczty Polskiej - 1,86 mld zł - była o

Oferta Cube.ITG wśród najkorzystniejszych w przetargu COI na usługi dla HR

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wybrał ofertę Cube.ITG jako drugą z trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

zamawiającego dopiero po zawarciu umowy, a nie w toku prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne np. poprzez skorzystanie z pytań do siwz i środków ochrony prawnej.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

"Solidarność" walczyła o lepsze przepisy, żeby teraz przy przetargach publicznych wymagano zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz zatrudniania osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sejm stosuje śmieciowe standardy. Możliwość, a nie obowiązek

UOKiK przeszukał siedziby dwóch firm w ramach kontroli przetargów na drogi

;Informacje o możliwych nieprawidłowościach otrzymaliśmy od samorządów, głównie gmin i powiatów, które były organizatorami przetargów. Ich podejrzenia dotyczą przede wszystkim wspólnego ustalania ofert przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Takie praktyki, z punktu widzenia przepisów

Zamówienia na dostawy i usługi

podstawie art. 11 ust. 8. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia na dostawy i usługi a działalność kulturalna Aby odpowiedzieć na pytanie czy czynności techniczne związane z organizacją

UOKiK prowadzi 34 postępowania w sprawie zmów przetargowych

przypadku nieprzestrzegania przez zamawiającego procedury wynikającej z prawa zamówień publicznych, czy faworyzowania jednego z oferentów. Prawo konkurencji nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku przeprowadzania przetargów ani obowiązku wyboru najkorzystniejszej oferty" - czytamy dalej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

zamówienia niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Repolonizacja Baltony. Lotniskową sieciówkę kupią Porty Lotnicze

umowy to ponad 700 mln zł. Dlaczego zrezygnowano z przetargu na wynajem powierzchni handlowych? Jak tłumaczy prezes PPL Mariusz Szpikowski, przedsiębiorstwo nie podlega prawu zamówień publicznych. Jednak eksperci w branży mają wątpliwości, czy wolno było pominąć procedury wyboru najemcy. Jarosław

Uzasadnienie odrzucenia oferty

oferty złożonej w przetargu, uzasadnienie decyzji podjętej przez zamawiającego musi być precyzyjne a nadto nie może pozostawiać wątpliwości co do okoliczności, które legły u podstaw uznania, że konieczne było wyeliminowanie oferty danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

MIB: Ostatnie odcinki A1 i zachodnia obwodnica Łodzi przekazane do przetargu

; - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie. Ogłoszenie przetargu przez GDDKiA nastąpi niezwłocznie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie przetargu

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

PKP Cargo zgłasza do UOKiK niewłaściwe praktyki przy przetargach na przewozy

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - PKP Cargo powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o możliwości wystąpienia zmowy przetargowej w odniesieniu do zamówień na przewozy kolejowe i obsługę bocznic, podała spółka. Zdaniem PKP Cargo, jej rynkowi rywale nieuczciwie

Ministerstwo Kultury nie lubi etatów. Nowy przetarg, jeszcze gorsze warunki

związku na rozmowy. O godziwe warunki zatrudnienia dla pracowników ochrony od dawna apeluje też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Trwają też prace nad nowym prawem zamówień publicznych, które ureguluje kwestię dumpingowania cen przez firmy stające do przetargów w trybie

Stacji mamy 8 tys., ładowarek potrzebować będziemy 350 tys. System już się zakorkował

gotowe na takie zakazy. Dziś na samochód czeka się od pół roku do, powiedzmy, półtora roku. By postawić publiczną infrastrukturę DC, a więc z prądem stałym, trzeba od sześciu do najczęściej 24-30 miesięcy. Planując dziś postawienie takiej ładowarki, wiem, że najprawdopodobniej uruchomiona zostanie ona w

Zmowa przetargowa

przetargu i jego rozstrzygnięciem. Analizując przepisów dotyczących "współpracy" pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego należy wskazać, że zabronione są działania dotyczące np. zobowiązania do nie uczestniczenia w przetargu, zobowiązanie

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy będą mieli także możliwość zmiany zadań wykonywanych przez pracowników urzędów. Publiczne przetargi Będą zmiany przy zamówieniach publicznych. Nastąpi zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzono

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

pracowników wykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia

Pracownicy ochrony w ministerstwach nie za grosze. Ujął się za nimi resort pracy

zastosowania w przetargu klauzul społecznych niemal wszystkie ministerstwa wybrały w drodze zamówienia publicznego po prostu najtańsze agencje, które płacą pracownikom ochrony pomiędzy 5 a 7 zł na rękę - czyli ok. 1 tys. zł za pełen etat, a więc niemal 400 zł poniżej ustawowej płacy minimalnej. Do tego umowy

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

dokumencie tym, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln zł brutto (tj. ok. 178,8 mln zł

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień. 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa

Siwz musi być jawna dla wykonawców

Pytanie Będziemy przeprowadzać przetarg nieograniczony na dostawę i montaż klimatyzatorów. Do dokumentacji projektowej kosztorysant zrobił nam rzuty pięter budynku. Czy te rzuty można publicznie zamieścić na stronie, czy mają być tylko do wglądu na

Oferta Mostostalu Zabrze za 23,6 mln zł netto wybrana przez Uniwersytet Opolski

petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

zamówień publicznych, której efektem jest raport "System zamówień publicznym a rozwój konkurencji w gospodarce". W opracowaniu przedstawiono regulacje rządzące przetargami w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Wskazano problemy w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w naszym kraju oraz

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

zwiększeniem portfela zamówień" - powiedział prezes Krzysztof Figat w trakcie wideokonferencji. "Koncentrujemy się na projektach strategicznych, takich jak rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa elektrociepłowni dla Kogeneracji w Siechnicach czy zgazowanie węgla w

Usług powtarzających się okresowo nie trzeba szacować łącznie

wynika z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych przyjętych na gruncie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, ze zm.). Ponadto do ww. usług zastosowanie znajdzie art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż usługi ochrony nie

Cube.ITG zrealizuje projekt dla Szpitala Bródnowskiego wart 77,54 mln zł

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) ? Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie wybrał ofertę Cube.ITG wartą 77,54 mln brutto jako najkorzystniejszą w przetargu na zakup sprzętu oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania dla 23 jednostek ochrony zdrowia, podała spółka

Grupa kapitałowa - definicja

przynależności przedsiębiorców do tej samej grupy kapitałowej, jako podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego analizował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2009 roku wydanego w sprawie Assitur (C-538/07). Grupy

Qumak uznaje karę UOKiK za bezpodstawną, złożył odwołanie

ustaleniami innych organów państwowych. Została ona, zdaniem zarządu Qumak, wydana z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego" - napisano w oświadczeniu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia z udziału w przetargu wykonawcy, z którym dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego z powodu okoliczności

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę

Wyzysk na państwowe zlecenie. Instytucje publiczne zatrudniają na śmieciówkach

Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Nowe prawo nie pomogło Pod koniec 2014 r. w życie weszło nowe Prawo o zamówieniach publicznych. Cel był jasny: cena nie może być jedynym kryterium rozstrzygania przetargów w instytucjach publicznych

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

publiczne mają wielką władzę. Mogą poprawiać standardy na rynku pracy. A zamówienia publiczne, jak przekonują związki zawodowe, na przykład w ochronie to 40 proc. całego rynku, natomiast przy sprzątaniu - 60 proc. Są pierwsze efekty - U nas liczba

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Trójmieście oraz współdziałających z nimi sześciu cywilów zatrudnionych w firmach prywatnych. - Wszyscy zatrzymani podejrzewani są o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych - informuje ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej. Podkreślić bowiem należy, iż zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych może unieważnić

T-Mobile dostarczy komórki polskim urzędnikom. 21,5 tys. telefonów.

uzyskać korzystniejsze warunki zakupu m.in. samochodów, paliwa, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń biurowych, energii elektrycznej. CUW przeprowadziło już np. wspólny przetarg na papier A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Zamówienie przyniosło ponad

Państwo stosuje śmieciowe zamówienia

standardy na rynku pracy. Zwłaszcza tym, którym trudno jest upomnieć się o swoje. Nie oglądamy strajków ochroniarzy ani sprzątaczek, za to protestów nieźle zarabiających górników mamy sporo. A zamówienia publiczne, jak przekonują związki zawodowe, w

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

Polskich oraz przewodniczący Rady Zamówień Publicznych, zasiadający w Radzie Dialogu Społecznego twierdzi, że jest za późno, by tego typu zmianę wprowadzać już za parę miesięcy. - Dlatego należy ją uchwalić jak najszybciej, ale wprowadzić w życie od 1 stycznia 2024 roku. Taka zmiana będzie dotyczyć setek

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

kurczyć. UZP podał, że w ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 8 proc. Udzielono przeszło 210,3 tys. zamówień publicznych na kwotę 143,2 mld zł. Urząd podkreśla, że utrzymała się dobra tendencja dotycząca korzystania przez zamawiających z przetargu nieograniczonego. Tryb ten

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

użytkowanie wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

). Przetarg Kolejnym sposobem zawarcia umowy mającym zastosowania w zamówieniach publicznych do 30 000 euro - obok konstrukcji oferty i jej przyjęcia oraz negocjacji - jest przetarg. Podstawowe regulacje prawne dotyczące przetargu znajdują się w art. 701(704 kodeksu cywilnego

Oferta konsorcjum Ursus BUS wybrana w przetargu MZA na 10 autobusów elektr.

Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. w Warszawie, podał Ursus. Wartość oferty brutto wynosi 24 981 300 zł. "Dostawy będą realizowane w terminie 245 dni od dnia udzielenia zamówienia" - czytamy w komunikacie. Ursus podał, że w przetargu

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

. Wchodzi ograniczenie: jeśli wygrałeś przetarg np. na ochronę budynku, ale nie przewidziałeś, że płaca minimalna będzie rosnąć, nie możesz już waloryzować kontraktu. Firmy miały podpisane umowy na 2, 3, a niektóre na 4 lata, a wynagrodzenia rosły średnio o 5 proc. rocznie. Do tego w zamówieniach

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pojęcie grupy kapitałowej użyte we wskazanym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych zdefiniowane jest w art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta. Należy pod tym pojęciem rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

zwróciła też uwagę, że wprowadzenie wymogu stosowania umów o pracę w ustawie Prawo zamówień publicznych - zainicjowane przez FPP i związki zawodowe, a poparte szeroko także przez organizacje pracodawców - doprowadziło do wzrostu odsetka umów o pracę w przetargach publicznych - gdzie charakter pracy na to

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Niemczech. Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami, zniesienia wadium w ściśle określonych sytuacjach. Ma zostać wprowadzony obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub też wprowadzania zaliczek dla dłuższych umów

Resort Ziobry wyda 12 mln zł na reklamę Funduszu Sprawiedliwości

specyfikacji przetargu, jego przedmiotem "jest udzielanie zamówień wykonawczych na realizację zadań związanych z obsługą działań informacyjno-edukacyjnych Funduszu Sprawiedliwości polegających na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii medialnych, akcji promocyjnych, akcji marketingowych

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

prowadzą monitoring, które instytucje publiczne stosują w przetargach tzw. klauzule społeczne (np. zatrudnianie na umowy o pracę). Jak na razie wpisywane są w przetargach rzadko (kilka procent zamówień). Tymczasem, jak podkreśla "Solidarność", zamówienia publiczne w takich branżach jak ochrona

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

13 zł za godzinę już za tydzień. Kogo nie stać na ochroniarzy?

z ustawą firmy ochroniarskie, które realizują już rozstrzygnięte przetargi, mają prawo do renegocjacji umów i ubiegania się o zwiększenie kwoty zamówienia dokładnie o tyle, o ile od stycznia wzrosną koszty pracy. Problem w tym, że sektor publiczny się nie przygotował na zmianę. Mimo że o wejściu

Zawarcie umowy z wykonawcą

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna - art. 94 ust. 1 i 2, art. 189 st. 2 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Państwowe Jednostki Wojskowe zakupiły 15 ciągników John Deere w II poł. 2015

wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [?] Dostawa przeprowadzona została w III i IV kwartale 2015 r. Wszystkie podlegały nadzorowaniu jakości w ramach odbioru wojskowego, które było realizowane przez przedstawiciela wojskowego (RPW) w

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

podana, wiadomo natomiast, że wadium wynosi 700 tys. zł. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych może to oznaczać, że minimalna wartość przetargu to 23,3 mln zł. Więcej wiadomo o tym, na jakich warunkach urzędnicy będą używać telefonów. Telefony będą nowe, a abonament bez puli