zamówienia publiczne przetargi budowlane

Monika Kosz-Koszewska, Jakub Medek

Kryzys zbawieniem samorządów

Kryzys zbawieniem samorządów

Zapaść globalnej gospodarki sprawiła, że firmy z branży budowlanej zaczęły chętnie sięgać po zamówienia publiczne. Samorządowcy cieszą się z licznych ofert składanych m.in. w przetargach na budowę dróg. Ich ceny - nawet o jedną czwartą są niższe niż pół roku temu

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych, słowniczek pojęć, wyjaśnienie terminu zamówienia publiczne

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Pytanie Do działu zamówień wpłynął wniosek o zakup nowej drukarki za kwotę ok. 5 000zł, ze względu na awarię obecnie użytkowanej drukarki (koszt naprawy zepsutej drukarki wynosi ok. 2 000 zł). W tym roku zamawiający przewiduje zakupy sprzętu komputerowego, drukarek etc. w trybie przetargu

Kody CPV

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przepisu będzie dotacja celowa ze środków budżetu państwa przyznawana na cel budowlany? Jeśli art. 257 ustawy Pzp nie ma zastosowania do środków budżetu państwa przyznawanych na cel budowlany, to czy można wszcząć przetarg, podczas gdy decyzja w sprawie przyznania jeszcze nie została wydana, ale wniosek o

Ratusz nie może unieważnić przetargu na budowę stadionu

rzecz firm startujących w przetargu. Dopiero trzecie oświadczenie, złożone przez Wójcikowskiego miesiąc po otwarciu ofert od firm zainteresowanych budową stadionu było prawdziwe. Wójcikowski przyznał w nim, że w lipcu 2009 r. wykonywał usługi szkoleniowe na rzecz firmy

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

tylko te przepisy ustawy Pzp, które dotyczą dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy odnoszące się do robót budowlanych, w tym obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp. Jak wskazano w komentarzu do ustawy Pzp wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „W zależności od tego, czy

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1]. W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych , koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej platformą. Katarzyna Bełdowska Więcej na portalzp.pl

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

Groźba zapaści w inwestycjach samorządowych. "Planowaliśmy 8 mln, najniższa oferta to 17 mln zł"

modyfikacji umów w prawie zamówień publicznych. Podkreśliła, że trwają prace nad wprowadzeniem możliwości dodatkowej waloryzacji wynagrodzeń, a także czasu realizacji, zakresu i sposobu realizacji umów w prawie zamówień publicznych.  Na problemy z drożejącymi materiałami budowlanymi zwrócił uwagę również

Erbud: Sektor budowlany jest dość odporny na kryzys związany z pandemią

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Sektor budowlany może stosunkowo dobrze przejść przez okres pandemii, jeśli zamawiający - przede wszystkim publiczni, nie wstrzymają zamówień, ocenił prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak. "Sektor budowlany może być

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "

Podwykonawcy zamówienie publicznego

Podwykonawcy zamówienie publicznego

). Roboty budowlane z całego kraju Podwykonawca zamówienia publicznego Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji zamówienia , a także przekazuje informacje na

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

Pytanie: Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie rażąco niskiej ceny (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp). W toku badania ofert (postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych , na roboty budowlane - termomodernizacja budynków

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

zamawianych towarów , usług czy robót budowlanych. Kryterium ceny w zamówieniach publicznych Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) nie tylko przenosi do polskiego systemu prawnego

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie żądał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca jednak załączył do oferty

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

odniesieniu do zamówień nieobjętych prawem unijnym - w przypadku robót budowlanych kontrakty o wartości nawet do 23 mln zł będą organizowane w prostszej procedurze, łatwiejszej do stosowania zarówno dla zamawiających, jak i firm startujących w przetargach. "Wprowadzamy też do

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

. "System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku - już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Dialog konkurencyjny

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog a

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp , pod pojęciem zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą , której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie publiczne należy zatem utożsamiać z umową

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący - uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych - z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100 procent w przetargu na roboty

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

startują w przetargach oraz efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych. Kolejny cel ustawy to wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 r. "Uchwalenie

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

dowodowe Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, powstaje pytanie czy uprzednie przewidzenie jej zastosowania uniemożliwia wykorzystanie art. 26 ust. 2f Prawa zamówień publicznych. Przetargi z całej Polski Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów Biorąc pod uwagę fakultatywny charakter "procedury odwróconej" - (art. 24aa stanowi, że

Erbud podpisze umowę na realizację Morskiego Centrum Nauki za 91,35 mln zł

emitenta została wybrana w przetargu na generalnego wykonawcę ogłoszonym 12.02.2019 r. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha przy ulicy Wendy 6 w Szczecinie. [...] Podpisanie umowy zaplanowano na 24 lipca 2019 r." - czytamy w

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna *1 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

zamówienia. Jednocześnie w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Więcej na portalzp.pl

Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

pochodzi ze środków publicznych). Czy podmiot ten jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Torpol: PLK unieważniły przetarg z najkorzystniejszą ofertą konsorcjum spółki

podstawowego ww. zamówienia" - czytamy w komunikacie. W październiku Torpol informował, że konsorcjum złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP PLK na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "Prace na

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Znajdź przetarg dla swojej firmy Regulacje UE Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą

GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn

najbliższych dni ogłoszenia o postępowaniach pojawią się na platformie zamówień publicznych, podała Dyrekcja. "Odcinek Świnoujście - Troszyn składa się z 2 odcinków realizacyjnych objętych odrębnymi przetargami: Świnoujście-Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz-Troszyn o

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Zasada konkurencyjności

Przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza progu bagatelności. *1 Powyższe nie oznacza, że zamawiający może udzielać zamówień publicznych dowolnie wybranym wykonawcom . W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Prawo zamówień publicznych* przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy dostaw, usług lub robót budowlanych. W zależności od rodzaju zamówienia wysokość możliwych zamówień uzupełniających waha się od 20% (dostawy

GDDKiA. Turcy wybudują 25-kilometrowy odcinek drogi S19 z estakadą w dolinie Bugu

wynosiły 831,05 mln zł. W komunikacie GDDKiA czytamy: „Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skontroluje postępowanie przetargowe z wynikiem pozytywnym, to podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Podstawa prawna art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Kondycja branży budowlanej zależy od rynku zamówień publicznych. W pierwszym półroczu wartość zamówień budowlanych była aż o jedną czwartą mniejsza niż w ubiegłym roku. Najbardziej odczuły to firmy specjalizujące się w budownictwie infrastrukturalnym, m.in. drogowym

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

usługi do 209.000 euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.225.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia sektorowe Również w

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Radę Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, podmioty określone w art. 274 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązane są w terminie do 01 marca bieżącego roku przekazać do

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów

Przetarg - udział konsorcjum

. Korzystając z nowego uprawnienia zamawiający w protokole z postępowania o zamówienie publiczne powinien wykazać, że charakter udzielanego zamówienia uzasadnia ustalenie dla konsorcjów odrębnych warunków niż dla podmiotów składających ofertę samodzielnie. Znajdź przetarg

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

z obecnymi problemami rynku budowlanego poradzą sobie zamawiający i wykonawcy inwestycji komercyjnych. Tam zapewne w większości wypadków strony dojdą łatwo do porozumienia dla dobra inwestycji. Inaczej sytuacja wygląda na rynku zamówień publicznych. Zamówienia publiczne obwarowane są bowiem licznymi

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Zamówień Publicznych sprawozdania na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych wynika, że w 2013 r. polscy zamawiający ogłosili w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ponad 23 000 zamówień , co stanowi około 13% wszystkich przetargów ogłaszanych przez kraje członkowskie UE.* Ilość przetargów

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie

Zamówienia tego samego rodzaju

zostały określone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych - dalej UZP, które dotyczą szacowania wartości przedmiotu zamówienia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zasady wyboru oferty

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z

Torpol: Unieważniono postępowanie przetargowe PKP PLK dot. Portu Gdynia

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły przetarg, w którym brał udział Torpol, podała spółka. Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu

Oferty Elektrotimu na 26,4 mln zł najkorzystniejsze w przetargu PGK w Wiszni

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Umowa ramowa a tryby zamówień publicznych W celu zawarcia umowy ramowej zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 99 ustawy Pzp przeprowadzić postępowanie, stosując odpowiednio przepisy

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Kosztorys ofertowy

moment składania oferty nie można było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z

Zamówienie dodatkowe

przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

postępowania o minimalnej wartości 1 mln zł. Przetargi dotyczyły całego przekroju prac budowlanych ogłaszanych na różnych szczeblach administracji publicznej. Rynek zamówień publicznych, według danych Urzędu Zamówień Publicznych za 2013 r., jest warty ponad 144 mld zł, co daje ok 9

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że zamawiający powinien oczekiwać od wykonawcy robót budowlanych , zrealizowania pełnego zakresu robót objętych podpisaną umową o wykonanie zamówienia publicznego. Zakres robót budowlanych Zakres robót określa

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

Zysk netto Pozbud T&R spadł r/r do 3,92 mln zł w I poł. 2017 r.

budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa grupy w przetargach na zamówienia z sektora instytucjonalnego implikowały koncentrację na kontaktach z rynku prywatnego oraz w sektorze deweloperskim

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w przypadku robót budowlanych jest to 14 dni. Natomiast dla przetargu nieograniczonego

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Zysk netto grupy Pozbud T&R spadł o 37% r/r do 6,4 mln zł w 2016 wg wst. danych

ze sprzedaży w 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem zaistniałej stagnacji na rynku usług budowlanych na rynku zamówień publicznych, związanej między innymi z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ograniczone możliwości uczestnictwa emitenta w

Volvo Buses otrzymało zamówienie na 303 autobusy od norweskiej firmy Tide Buss

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Volvo Buses otrzymało zamówienie na 303 autobusy od norweskiej firmy z branży transportu publicznego Tide Buss AS, podała spółka. Wśród nich znajduje się 290 autobusów międzymiastowych Volvo 8900. Jest to największe zamówienie w historii, jakie

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

niewłaściwego materiału na budowę ścieżki pieszej oraz brak umowy dzierżawy na teren działki, przez które będzie przebiegać trasa ścieżki) uniemożliwiającej zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, a właścicielem nieruchomości spornych jest

Oferta Stalprofilu na 187 mln zł netto najlepsza cenowo w przetargu Gaz-Systemu

otwarciu złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą 'Budowa Gazociągu DN1000 Zdzieszowice-Wrocław, odcinek Brzeg-Zębiec-Kiełczów' o długości 49,1 km, powziął informację, iż złożona przez Stalprofil S.A. oferta o

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i jak postępować w sytuacji zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego? Odpowiedź Żądanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest uprawnieniem wykonawcy, a jej

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Oferta Stalprofilu na 187 mln zł netto została wybrana w przetargu Gaz-Systemu

wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie oferty złożonej przez Stalprofil S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. 'Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Pytanie W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

łagodniejszych, całe zamówienie możesz potraktować jako usługę o charakterze niepriorytetowym i skorzystać ze zwolnień przewidzianych w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi do udzielenia zamówienia stosuje się

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE udostępnienie potencjału nie jest jedynie formalnością, złożeniem odpowiedniej deklaracji, lecz powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego. Wykonawca, który

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

Pytanie Realizujemy umowę na wykonanie pielęgnacji zadrzewienia, która podpisana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W związku z oszczędnościami "po przetargu" chcielibyśmy zlecić rozszerzenie zamówienia na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika XX do dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

. Były prezes UZP, a obecnie naczelny miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" Tomasz Czajkowski potwierdza, że w większości przetargów waga ceny jest miażdżąca, bo za najniższą można uzyskać ok. 95 proc. możliwych punktów. Czajkowski przyznaje jednak, że może to zmienić ostatnia nowelizacja

Więcej zamówień publicznych

Zmieniła się jednak struktura ogłaszanych przetargów. W pierwszym kwartale 2008 r. przetargi budowlane stanowiły aż 68 proc. wszystkich ogłoszonych. W tym roku udział przetargów budowlanych stopniał do ok. 50 proc. Pocieszające dla tej branży może być to, że z każdym miesiącem

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą możliwe jest zawarcie z koncesjonariuszem umowy wyłącznie na czas określony. Treść umowy koncesji jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie? Odpowiedź: Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy