zamówienia publiczne protokoły zp

Kamil Adamiec *

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia.

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał dodatkowo, poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

pierwszym akapicie, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie 11 grudnia 2010 r. Tym samym zamówienia publiczne wszczęte od tej daty - terminu wejścia

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujący dotąd wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników (np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert) został zniesiony tym

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

o zamówienie publiczne. Oprócz wypełnienia druku protokołu wzór ten wymagał (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników takich jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie ofert, które

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) sporządzania również szeregu załączników, jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. W

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12, który miał zawierać zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem z

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców. Więcej na Portal ZP

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

oświadczenia - druk ZP-1? Odpowiedź Rozstrzygnięcie, czy kierownik działu zamówień publicznych parafujący dokumenty, przygotowane przez swoich pracowników, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia tej

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź

Ocena ofert jest jawna

Ocena ofert jest jawna

. Argumentacja zamawiającego, że karty indywidualnej oceny ofert nie podlegają ujawnieniu, ponieważ na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) nie są obowiązkowym elementem protokołu

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

pierwszego częściowego zamówienia miałam ustaloną łączną wartość (wszystkich - trzech) na kwotę 1.614.000 zł. Na wniosku ZP rozpoczynającym postępowanie wskazuję zarówno wartość całkowitą wszystkich zamówień, jak i wartość przedmiotowego częściowego postępowania. W protokole ZP-PN, PO, NO, DK, NBO również

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

zamawiający zamierza udzielić zamówienia. Zobacz: Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne Jest to instytucja fakultatywna, zależna od woli zamawiającego, konsekwencją jej zastosowania jest zwiększona ochrona prawna przed

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

24 października 2007r. rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 202 poz. 1463). Wskazane rozporządzenie ustala nowe wzory protokołu postępowania (w zależności od wartości zamówienia druki ZP-1 lub ZP-2) oraz

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

wykluczeniu art 24 ust 1 Prawo zamówień publicznych? Czy po podpisaniu umowy powinienem umieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i wypełnić protokół ZP-WO? Odpowiedź Tak, należy sporządzić protokół z postępowania; osoby wykonujące czynności w

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

Pytanie Chodzi o protokół z postępowania (przetarg nieograniczony), pkt 10 "Zatwierdzenie wyniku postępowania": jaką wpisać datę zakończenia prac komisji przetargowej? Czy ma to być data, kiedy zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne

Nowe zasady udostępniania ofert.

października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154). Wskazane rozporządzenie określa nowy wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od wartości zamówienia druk ZP-1 lub ZP-2) oraz zakres dodatkowych

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

protokołu wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność (art. 97 ust. 1 ustawy Pzp). Podstawa prawna: art. 42 ust. 1 oraz 97 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przesyłki z "defektem intelektualnym", czyli prokurator badał przetarg na doręczenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP -14/2013" - pisze prokurator. I dalej: "Powyższa, ujawniona w śledztwie okoliczność, rodzi pytanie o to, jak członkowie Komisji Przetargowej weryfikowali oferty, dokonywali oceny ich zgodności z wymogami formalnymi i w

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

zamówienia - druk ZP-1 lub ZP-2), który został wprowadzony do systemu zamówień publicznych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 606) wartość szacunkową zamówienia można podać po otwarciu