zamówienia publiczne procedura uproszczona

Justyna Andała-Sępkowska

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby - tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 - 3).

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

Przez sześć miesięcy - począwszy od 10 listopada 2022 roku - samorządy w Polsce nie będą ograniczone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy kupowaniu węgla.

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

wskazującym na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej); 9) zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

na uproszczoną procedurę zakupową, której zasady w dużej mierze określa sam zamawiający . Opis UZP dotycząca usług społecznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Czy zamawiający ogłaszając postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

szczególności: - wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych; - zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości ; - dążenie do zwiększenia  transparentność

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach. Jak zapowiadał resort, projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

problemy. Uproszczenie procedur i wyrównanie pozycji stron to założenia, które przyświecały nam przy pracy nad projektem. Jak wskazują badania, postawienie na konkurencyjność i poprawa procesu udzielenia zamówień, mogą przynieść zamawiającym oszczędności na poziomie nawet 30% obecnych wydatków"

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

uwagi na wartość zamówienia przyjęto jako właściwą procedurę uproszczoną (krajową). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu ustawowego lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Katarzyna Bełdowska Więcej na

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

publicznych procedur negocjacyjnych oraz dialogu z wykonawcami zamówień publicznych. Ponadto założenia nowego Pzp przewidują między innymi: elektronizację i uproszczenie procedur zakupowych poniżej progu bagatelności (na dzień dzisiejszy równowartość 30.000 EURO), opracowanie katalogu zamówień, których

Usługi prawne bez przetargu

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części; Procedura uproszczona poniżej progów unijnych - jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach; Katalog klauzul

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

innowacyjnych rozwiązań; zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach; uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli; ujednolicenie przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Publicznych Huberta Nowaka, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, uwzględniając oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, wpływając tym samym na lepsze funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych. "Jako przykład można podać nową procedurę dla

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

przepisów, zapewniające jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczenie procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Znajdź przetarg dla swojej firmy Regulacje UE Oczywiście nowe regulacje będą zgodne z obowiązującą

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

kolei prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak stwierdził, że uchwalenie przez Sejm nowego Prawa zamówień publicznych do dobra wiadomość dla wszystkich uczestników rynku. "Liczymy, że zaproponowane i szeroko konsultowane rozwiązania, takie jak np. uproszczenie

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld zł w 2017 r. (174,3 mld zł w 2016 r.), podał resort

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych, której projekt powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r., poinformował resort. Przepisy ma stworzyć nowo

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie: W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . W związku z tym zamierzamy

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

uzyskanie zamówienia publicznego. JEDZ zawiera w swojej treści oświadczenia własne wykonawcy, które w założeniach mają doprowadzić do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających 1 . Znajdź

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, podało

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej

FPP i PZPB będą współpracować m.in. w obszarze waloryzacji w zamówieniach publ.

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB) nawiązały strategiczną współpracę, w ramach której priorytetowe będą działania w obszarze waloryzacji w zamówieniach publicznych, podała Federacja

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności; - uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

Zmiany w planie zamówień publicznych

odformalizować. Uproszczeniem przyjętej procedury mogłoby być np. zawarcie w Regulaminie udzielania zamówień publicznych postanowienia, że w przedmiotowym planie uwzględnia się jedynie zamówienia o wartości od 15.000 złotych brutto, skoro kwota niniejsza została przyjęta jako wartość

Odwołany lot, niezrealizowane wczasy? Jak odzyskać pieniądze

prostu nie przydadzą. Drugim argumentem był fakt, że z 220 mld dolarów globalnie pomocy publicznej w pandemii dla sektora lotniczego aż 180 mld przypadło przewoźnikom. Dostali dotacje, muszą więc uszanować prawa pasażerów. Odwołany lot lub wycieczka. Jak działa procedura chargeback? Zacznijmy od tego, że

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

nowe prawo zamówień publicznych oraz nowa polityka eksportowa. Te wszystkie udogodnienia zagwarantujemy polskim przedsiębiorcom dzięki tarczy prawnej, nad którą pracuje mój resort - przekonywał w sobotę, podczas ogłaszania nowego "Polskiego ładu" wicepremier Jarosław Gowin, szef resortu

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

WSA Marzenna Glabas sędzia WSA Bogusław Jażdżyk po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 15 lutego 2022 roku sprawy ze skargi Z. K. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w udostępnieniu informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II

Jarosińska-Jedynak: Chcemy większych możliwości przesuwania środków unijnych

pokazuje na co, ponieważ to, 'na co' jest w programach operacyjnych, zarówno w tych regionalnych jak i krajowych" - wyjaśniła. Przypomniała, że przepisy ustawy odnoszą się zarówno do prawa zamówień publicznych, jak i do ustawy o finansach publicznych

Zamówienia publiczne po nowemu - mniej ceny, więcej jakości

Nowe prawo zwiększy przejrzystość regulacji oraz ułatwi i uprości procedury przetargowe. Polska nowe przepisy musi przyjąć do połowy kwietnia - wymagają tego europejskie dyrektywy. Przepisy przewidują możliwość negocjacji w celu doprecyzowania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Małym firmom będzie łatwiej startować w przetargach? KE chce zmian

. Przetargi przechodzą do internetu Do 2015 roku dla wszystkich rodzajów zakupów w UE mają być uruchomione internetowe przetargi, a do 2017 r. wszystkie procedury dotyczące zamówień publicznych objętych prawem Unii mają się odbywać online; chodzi m.in. o dostarczanie niezbędnych

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

się we wniosku. Od ustalenia tej wartości uzależnione jest bowiem zastosowanie przez Ciebie odpowiedniej procedury (pełnej albo uproszczonej). Podstawa prawna: art.32 ust. 1, art.35 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

- zwłaszcza firm z sektora MŚP, podały organizacje. Nowe narzędzia to m.in. zapewnienie sztywnych terminów płatności, ulga na "złe długi" w CIT i PIT, uproszczona procedura zabezpieczająca, a także możliwość interwencji UOKIK. Kwestia zatorów płatniczych była zgłaszana

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

Fundamentalną i nadrzędną korzyścią wynikającą ze stosowania ekologicznych zamówień publicznych jest ograniczenie lub uniknięcie degradacji środowiska naturalnego, a nawet jego poprawa, realizowane m.in. poprzez redukcję emisji CO2, ochronę zasobów naturalnych, zmniejszenie

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

Pytanie Czy usługi prania bielizny w przypadku szpitalu można zakwalifikować jako usługi niepriorytetowe (np. w kategorii 17 usługi hotelarskie lub w kategorii 27 inne usługi )? Czy można zatem skorzystać z uproszczenia procedury udzielenia zamówienia

Rząd przyjął specustawę o gazoporcie

przestrzennego. Zaraz po ich wydaniu, będzie można przystępować do wywłaszczania gruntów. Przy budowie terminalu będą stosowane uproszczone procedury zamówień publicznych, czyli w praktyce zamówienia z wolnej ręki zamiast przetargów. Uproszczenia w procedurach nie będą dotyczyć jednak inwestycji towarzyszących

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, zgodnie z którym załącznik nr VII do wymienionego

FPP/ CALPE: MPiT powinno nadzorować całą legislację dot. przedsiębiorców

rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych. (ISBnews)

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

, naturalnie wymaga szybkich decyzji operacyjnych i biznesowych. Pierwszą sferą jest zwiększenie bezpieczeństwa doręczenia, a więc nowe uproszczone procedury, które dla dobra wszystkich stron minimalizują kontakt kuriera z odbiorcą. Służą temu procedury doręczenia bez podpisu, promowanie płatności kartą u

Czy zmiana terminu wykonania etapu robót jest zmianą istotną ?

Dokonując oceny istotności zmiany umowy należy w każdym przypadku uwzględniać konieczność zachowania podstawowych zasad procedur udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, a także zasady przejrzystości. Wobec powyższego

Od momentu wydania orzeczenia przez KIO termin związania ofertą biegnie dalej

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony w procedurze uproszczonej. Wpływa odwołanie na wybór oferty dwa dni przed upływem terminu związania ofertą. Bieg terminu zostaje zawieszony. Dwóch wykonawców sami z siebie przedłużyło mi termin związania

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

zamówieniach publicznych trafił bowiem do Sejmu. Resort rozwoju deklaruje, że stara się przeprowadzić procedurę jak najszybciej. Uchwalenie przez Sejm nowelizacji powinno więc mieć miejsce najdalej za dwa miesiące. Prostsze procedury przetargowe Sprawą

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Pomorskie chce wprowadzić wspólny bilet na wszystkich przewoźników do 2020 r.

wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

61.418,00 zł. Wskazana na wstępie ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych nie tylko podniosła próg stosowania ustawy z 6 tys. EUR na 14 tys. EUR ale również zniosła dotychczas obowiązujący próg 60 tys. EUR. Obecnie procedura uproszczona zawiera

Dynamiczny system zakupów

. Zasady udzielania zamówień w ramach ustanowionego DSZ Zamawiający wszczyna procedurę udzielania zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów poprzez opublikowanie uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowej. Zamawiający wyznacza termin na składanie

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

. Według niej, systematycznie wydłuża się także termin nie płacenia na czas i dlatego resort ma nadzieję, że nowa ustawa poprawi sytuację na rynku także dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście m.in. nowego prawa zamówień publicznych i skrócenia do maksymalnie 30 dni na zapłatę dla podmiotów

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

, by dokonać phishingu. Jeden z landów musiał wstrzymać wypłatę pomocy. Podczas całego programu mieliśmy kilka takich ataków, ale system jest bezpieczny i nie wpływa to na wypłatę wsparcia. Ile firm do tej pory skorzystało z "tarczy" dla dużych firm? Procedura ruszyła dwa tygodnie temu po

Przegląd prasy

--Emilewicz: Zapewniamy, że nie ma problemów z produkcją i dostarczaniem żywności --ZBP: Zarekomendujemy bankom uproszczone procedury ws. wakacji w spłacie kredytów --PSE: Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 2,41% r/r w lutym

Przedsiębiorca z Zakopanego rekrutuje medyków zza wschodniej granicy

kierunek studiów - kolejnictwo - nieprzebrane zasoby kadr. - Wojna w okolicach Debalcewa zamknęła ogromny węzeł kolejowy na Ukrainie. Ci ludzie bardzo chętnie wyjeżdżali do Polski. Potem przyszedł czas na przemysł drzewny i meblarski. Ale w 2020 roku, gdy zaczęła się pandemia, zamówienia spadły o 80 proc

Przegląd informacji ze spółek

realizowane na stacje paliw PKN Orlen oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych. Związek Banków Polskich (ZBP) będzie rekomendował bankom stosowanie uproszczonej procedury w przyznawaniu karencji w spłacie kredytów. ZBP podkreślił, że zobowiązania te będą regulowane przez

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

procedurę udzielania zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów poprzez opublikowanie uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Zamawiający wyznacza termin na składanie ofert orientacyjnych nie krótszy niż 15 dni. W odpowiedzi na uproszczone ogłoszenie o

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Reprywatyzacja w Michałowicach. Spadkobiercy walczą o 136 hektarów

pierwszej decyzji Ministerstwa Rolnictwa sprawa budzi u nas w gminie ogromne emocje - mówi wójt Grabka. - W styczniu 2014 r. zorganizowaliśmy spotkanie z prawnikami, przedstawicielami ministerstwa i spadkobierców. Był szturm, przyszło około 800 osób. Tłumaczyliśmy procedury, wyjaśnialiśmy, jak składać

Rząd PiS rozważa podwyżkę podatków od paliw

uproszczeniu procedur przetargowych mogą przez 10 lat przynieść 29 mld zł. Ale jednocześnie resort Adamczyka ocenia, że trzeba będzie dodatkowo wydać 15 mld zł na obiekty ochrony środowiska, których finansowanie MIiB chce oddzielić od finansowania budowy samych dróg. Na konferencji w

Przegląd informacji ze spółek

prądu wytwarzanego w 100% w elektrowniach wodnych Taurona, podała spółka. Pochodzenie energii gwarantuje certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Scope Fluidics ocenia, że dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur w amerykańskiej Agencji

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

okresie szczytu epidemii. 23. Podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. 24. Uproszczenie procedury odraczania i umarzania m.in. przedsiębiorcom czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości będących własnością organów publicznych. 25. Wprowadzenie przepisów

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

przepisów, ponieważ nie istnieje obowiązek publicznego informowania o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne). Niewątpliwie taka procedura stanowi pewien krok na drodze odformalizowania postępowania. Sposób jej wdrożenia budzi jednak wątpliwości. Nowy przepis art. 5a

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych

Miasta chcą likwidować bariery prawne przed Euro 2012

zmienić blisko 200 przepisów. Najwięcej (przeszło 70) w ustawie Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany mają umożliwić inwestorowi składanie zamówienia na inwestycję związaną z Euro 2012 w trybach uproszczonych: z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia i dialog konkurencyjny. Wysokie wadium

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji, ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze i usługach strategicznych, przy

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Lasy Państwowe igrają z ogniem

Wybieg dzielenia zamówień na części urzędnicy stosują często, żeby uprościć procedury i ograniczyć możliwość protestowania potencjalnym oferentom. Czasem w ten sposób chcą tylko ułatwić sobie życie. Innym razem bronią się przed nieuzasadnionym torpedowaniem zamówienia przez nadgorliwe firmy. Bywa jednak

Państwo cenzuruje internet. Prawo do blokowania stron mają dostać KNF, UOKiK i UKE

rynkiem finansowym. Obecnie przepisy są już po konsultacjach i opiniowaniu. Uznaniowa cenzura Według projektu Komisja będzie mogła podjąć decyzję o wpisaniu strony internetowej na listę ostrzeżeń publicznych w drodze uchwały, i to nawet przed złożeniem zawiadomienia do prokuratury. - Operatorzy

Rząd przyjął nowelę usprawniającą procedury w ubieganiu się o środki UE

Informacyjne Rządu (CIR). Celami projektu jest m.in. efektywne wydatkowanie funduszy z Unii Europejskiej oraz uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne. "Projekt ustawy stanowi element tzw. "Konstytucji Biznesu" (to pakiet zmian

Telewizja Polskiego Radia w czterech przetargach

niższe koszty. - Jeśli sami złożymy system w całość, zapłacimy o kilkadziesiąt procent mniej - mówi Adam Krasnodębski z biura techniki i realizacji Polskiego Radia. Rzecznik spółki zapewnia, że przetargi są prowadzone zgodnie ustawą o zamówieniach publicznych. - Procedura przetargu nieograniczonego jest

Tajne niechronione dane. Jak łatwo hakerom zdobyć w Polsce informacje

pracowniczych, zaś 30 proc. nie dostosowało się do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych - podsumowuje Tomasz Aleksandrowicz. Wielkość zamówień na sprzęt tempestowy (Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Standard - technologia umożliwiająca przechwycenie sygnału komputera i

Ministrowie z Europy porozmawiają w Poznaniu o e-administracji

krajach mieszkających poza swoją ojczyzną. Usługi transgraniczne to także kwestie zamówień publicznych w całej Unii oraz zapewnienia bezpieczeństwa w posługiwaniu się elektroniczną tożsamością. Europejskie konferencje dotyczące społeczeństwa informacyjnego organizowane są od 12

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r. Rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50% rocznie. ?Szacujemy, że za pięć lat połowa

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mieszkańców Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Źródło: spółka IT : 2020 rok może być kluczowy dla sektora IT pod względem zamówień publicznych. Panujący od 2016 roku marazm w obszarze dostarczania oprogramowania dla administracji państwowej zaczął topnieć. Wprowadzenie RODO

Buble marnują nasz czas i pieniądze

poprzewracało w głowie, parlamentarzystom także, jeśli tak sufitowe zapisy uchwala! Problem z przetargami Bublem prawnym jest tzw. zapytanie o cenę. Jest to uproszczona procedura przetargowa stosowana głównie w jednostkach samorządowych. Problem w tym, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

zapytań przychodzących na serwery spółki nazwa.pl. Źródło: ISBnews Legislacja : Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

, w jaki potrafimy najlepiej - zapewniając pełną mobilność. Współpraca z OSP nie jest przypadkowa. Strażak to zawód od lat cieszący się najwyższym poziomem zaufania publicznego. Straże ochotnicze pełnią bardzo ważną rolę w życiu społeczności lokalnych. Docierają wszędzie - nawet do najmniejszych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

procedury służące zapobieganiu chargebackom. Do branż wyjątkowo zagrożonych fraudem zaliczyć można m.in. dobra i usługi cyfrowe, gry komputerowe, usługi turystyczne oraz dobra luksusowe. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Intel : Rozmawiał z

Z powodu braku przecinka można unieważnić przetarg

kończą kontrowersyjną decyzją. Podobne wpadki zdarzają się w całym kraju. Dlaczego? Bo takie jest polskie prawo zamówień publicznych. Doprowadziło ono do sytuacji, w których oferty liczące po kilkadziesiąt tomów są uznawane za nieważne, bo na jednej z tysięcy stron pojawiła się drobna pomyłka

Przebudowa dworca w tym roku? Znamy wykonawcę robót

, poinformował, że chce wybrać zwycięzcę z pozostałej czwórki. Czy będzie to zgodne z prawem, miał konsultować z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Wczoraj niespodziewanie ogłoszono zwycięzcę przetargu. Wygrało konsorcjum, w którego skład wchodzą firmy: Torpol z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank. Źródło: ISBnews Bank Pekao : Przygotował propozycję Pożyczki Ekspresowej SMEX dla małych i średnich firm z uproszczonymi procedurami i zdalną

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

firmach i podmiotach publicznych nie są należycie chronione, co wynika z małej świadomości zagrożeń z tym związanych. Pracownicy nie są szkoleni, uświadamiani zwłaszcza w obszarze cyberzagrożeń. Ludzie je bagatelizują, tymczasem coraz częściej dochodzi do incydentów z nimi związanych. Niejasne jest też

Długi marsz do autostrad

drogowej Dyrekcji nowe biuro audytu wewnętrznego i kontroli. Rząd cały czas poprawia też prawo, by ułatwić pracę drogowcom. Potrzebowali specustawy, by uprościć i przyspieszyć procedury administracyjne, związane z przygotowaniem inwestycji drogowych? Została przyjęta w zeszłym

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała, zamiast wzrosnąć

Jerzy Hausner: Dokąd idziemy?

zamówień publicznych. I umowy państwa z firmami nie podlegają negocjacjom". To może pan Malinowski i jego koledzy właściciele firm budowlanych muszą nieco zejść ze swoich dochodów? - Jeżeli dochód mieli wkalkulowany. Bo

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

wielokrotny transport przez granicę komponentów do produkcji. Za każdym razem jest on obciążony opłatą celną. Wtedy ta opłata, choć jednostkowo niewielka, kumuluje się i sięga w sumie bardzo znaczących kwot. Tak więc ważna jest nie tylko wysokość cła, ale również uproszczenie całych procedur celnych w handlu

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

Obecnie obowiązujące przepisy przetargowe, czyli ustawa o zamówieniach publicznych pochodzi z 29 stycznia 2004 (nowelizowana w czerwcu 2007 r.). Urząd Zamówień Publicznych po konsultacjach z przedsiębiorcami opracował jednak projekt zmian przepisów. 1 kwietnia (to nie prima