zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

Marek Okniński

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Prawo zamówień publicznych zrównało katalog przesłanek umożliwiających wniesienia odwołania w postępowaniu o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2].

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Pytanie dotyczy sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych, Sekcja VIII: Zamówienia udzielone z wyłączeniem ustawy, poz. 31: zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. Czy w tej pozycji ujmuje się zamówienia (?), które zostały udzielone poniżej wartości progów unijnych czyli również poniżej i powyżej 130 tys, zł?

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

postępowanie, musimy najpierw dodać do planu postępowań nowe zamówienie powyżej progów czy zmienić istniejącą pozycję w planie na zamówienie powyżej progów? Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają sposobu korekty planu zamówień publicznych . W związku z tym to zamawiający decyduje, jak ją przeprowadzić

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

progów unijnych . Artykuł 128 ustawy Pzp dotyczący uzupełniania dokumentów i oświadczeń jest umiejscowiony w dziale II ustawy Pzp, który reguluje kwestie udzielania zamówień tzw. unijnych tj. o wyższych wartościach powyżej progów unijnych. Jednak stosownie do art. 266 ustawy Pzp, który znajduje się w

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w odniesieniu do postępowań powyżej

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

wszczętych od dnia 01 stycznia 2022 r. zastosowanie znajduje kurs € ustalony w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2022 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

warunków zamówienia (lub innych dokumentów zamówienia) poprzez wskazaną przez zamawiającego datę dzienną, jednak nie dłużej niż: a)    30 dni dla zamówień poniżej progów unijnych tzw. procedura krajowa, b)    90 dni dla zamówień powyżej progów unijnych, których wartość jest niższa

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

wartość części jest na poziomie lub powyżej progu określonego w art. 4, przepisy dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej z części zamówienia. Z powyższego wynika, iż dyrektywa kładzie nacisk na etap planowania dostawy oraz podobieństwo przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że decydującym kryterium oceny

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

zmiany treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych SWZ jest w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dokumentem na podstawie którego

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych. SWZ jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentem na podstawie którego wykonawcy podejmują

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

Pytanie Czy należy przekazać do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie o modyfikacjach (F20) w postępowaniu powyżej progów unijnych na dostawy w przypadku odstąpienia od umowy za porozumieniem stron z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy? Wartość z umowy

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

od kwoty równej lub wyższej 130.000 zł. netto do progów unijnych ) zastosowanie procedury odwróconej nie jest możliwe do zamówień o wartości niższej niż progi unijne[3]. Autor: Marek Okniński [1] Patrz: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powyżej progów unijnych) zamawiający: 1) żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia; 2) może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Z

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

Jaki jest obowiązek informacyjny wobec prezesa UZP?

bez ogłoszenia o wartości zamówienia równej progom unijnym lub je przekraczającej. Został on zniesiony. Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty[2]. 2. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy Wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 130 tys. zł netto ale niższa niż progi unijne[3]. Termin podpisania umowy 1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

. Powyższa zasada dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest wyższa od tzw. progu unijnego (określonego w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) . Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia (powyżej progów unijnych) zamawiający: 1) żąda podmiotowych środków dowodowych na

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Spójności na lata 2014–2020. Treść wytycznych nie reguluje kwestii kryteriów selekcji. Stosuje się je natomiast w ramach jednego z dwóch podstawowych trybów udzielenia zamówień publicznych w progach unijnych. Dlatego też ustalając znaczenie tego pojęcia, należy mieć na uwadze wytyczne z ustawy Pzp

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie na dostawę urządzenia wraz z niezbędnymi pracami do jego uruchomienia. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą obok dostawy samego urządzenia – również

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych); 5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa musi spełniać wymogi formalno – prawne określone w Kodeksie Cywilnym. W przypadku postępowań o wartości powyżej progów unijnych pełnomocnictwo musi być podpisane tzw

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Publicznych. W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej od nich zamawiający z zachowaniem powyższego terminu, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informację o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamawiający umieszcza także

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie powyżej progu unijnego z prawem opcji. Zamówienie dzieli się na podstawowe i opcję 1 oraz 2. Na chwilę obecną nie wiemy, czy mamy środki na pokrycie ani zamówienia podstawowego ani opcji (obie oferty w zamówieniu podstawowym i opcjonalnym

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Pytanie: Postępowanie powyżej progów unijnych zostało wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie natomiast wpłynęło odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty , przy czym zamawiający postanowił uwzględnić je w części i unieważnić dokonany

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

oraz niektórych innych ustaw w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający , których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

W przypadku zamówień publicznych , których wartość szacunkowa przekracza tzw. progi unijne [1] zamawiający zobowiązany jest od dnia 18 października 2018 roku do używania środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do porozumiewania się z wykonawcami uczestniczącymi w prowadzonej procedurze

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

na jedno postępowanie przetargowe przypada 2 ? oferty a w przetargach powyżej progów unijnych w blisko połowie składana jest tylko jedna oferta). Procedury negocjacyjne Zamiarem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest między innymi zwiększenie wykorzystania przy udzielaniu zamówień

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

podobnego typu w przyszłości. - Rynek zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30 tys. euro jest wart rocznie ok. 35 mld złotych. Wykonawcy z sektora MŚP nie zawsze wiedzą o takich zamówieniach. Dlatego nowe PZP przewiduje obowiązek ogłaszania zamówień o wartości powyżej 50

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursie, a także zasady efektywności zamówień publicznych. Na rzecz wsparcia MŚP działać będzie natomiast m.in. obowiązek dostosowania do ich możliwości warunków udziału w zamówieniach poniżej progów unijnych. A także obowiązkowe częściowe

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

zasada takiego podziału właściwa dla zamówień sektorowych o wartości powyżej 14 000 euro, a mniejszej niż progi unijne (tabela III). Zasady sporządzania sprawozdania Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

Pytanie: Kiedy należy zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie zamawiającego w przetargach powyżej progów unijnych? Czy należy zrobić to niezwłocznie po przekazaniu

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Pytanie: W 2020 roku prowadzone było postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na roboty budowlane . Zamawiający rozstrzygnął postępowanie. Po ogłoszeniu wyniku postępowania wpłynęła informacja do zamawiającego od oferenta, który brał udział w postępowaniu, że zwycięzca postępowania w

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne [1], obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] do porozumiewania się z zamawiającym . Zgodnie z obowiązującym

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne [1], komunikacja pomiędzy zamawiającym wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

wskazano cenę spadł do poziomu 31 % (w odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych) oraz 33% - dotyczy zamówień o wartości powyżej progów unijnych. Jak wynika z treści ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przed udzieleniem zamówienia przy wartości powyżej tzw. progu unijnego, wzywa wykonawcę , którego oferty została najwyżej oceniona

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

obowiązywał we wszystkich zamówienia powyżej progów unijnych, - wprowadzają ograniczenie do 60% dla wagi kryterium ceny, - przewidują dotychczas nie obowiązujący tryb "partnerstwa innowacyjnego" - jak się przewiduje, ma wpłynąć na zwiększenie

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

największy stopień sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych . Wykonawca , w odpowiedzi na wezwanie złożył drogą elektroniczną zaświadczenia z KRK, US i ZUS. Przygotował je w następujący sposób: zeskanował papierowe zaświadczenia,potwierdził ich kopię na zgodność z oryginałem,podpisał skany

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

Pytanie:  Prowadzę przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Ofertę z pierwszej pozycji rankingowej złożyła fundacja. Z ofertą przedstawiła zaświadczenie z KRK dotyczące prezesa fundacji. W jej zarządzie są jednak również dwaj wiceprezesi. Czy zamawiający powinien wezwać do

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD . Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?   Prawo

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Pytanie: Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych dokonując zmiany treści ogłoszenia (zmiana istotna – uzupełniam zapisy określające podstawy wykluczenia wykonawców , których w pierwotnym ogłoszeniu opublikowanym w Dz.Urz. UE nie umieściłam) &ndash

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest wybór najkorzystniejszej oferty, o której zamawiający informuje pozostałych wykonawców . Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (przy zamówieniach równych lub powyżej wartości progów unijnych) zamawiający wzywa wykonawcę, którego

Ile trwa przetarg ?

zależnych od wyznaczonego terminu składania ofert. W konsekwencji średni czas trwania procedury przetargowej dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych wynosił w 2014 roku 34 dni kalendarzowe. Podejmując decyzję w jakim trybie zostanie udzielone zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

skrócił się przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych do 33 dni (w roku 2009 - 37 dni). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych przeciętny czas trwania postępowania wyniósł 100 dni (w roku 2009 - 98 dni). Średni czas trwania postępowania na

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

Pytanie Postępowanie było prowadzone w przetargu ograniczonym powyżej progów unijnych (na wykonanie robót). Czy można wnieść odwołanie w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający otworzył oferty w przetargu z procedurą odwróconą poniżej progów unijnych 15 marca br. W siwz zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , na kwotę

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu unijnego . W jakiej formie powinny być składane dokumenty na wezwanie zmawiającego np. wykaz osób, sprzętu lub składane wraz z ofertą oświadczenie podmiotu trzeciego? Po zmianie brzmienia art. 10a pkt 5 ustawy Pzp oraz po uchyleniu §

Zamówienia publiczne w 2010 r.

kształtowała się podobnie jak w roku 2009 i wynosiła odpowiednio w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych - 2,76 (w roku 2009 - 2,77), powyżej progów unijnych - 2,48 (w roku 2009 - 2,55). Sprawozdanie UZP oprócz opisu rynku zamówień publicznych zawiera również krótką

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

Pytanie Przedmiotem postępowania o zamówienie są usługi leśne na rok 2013. Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. Całość zadania podzielona została na 10 części odpowiadających terytorialnie leśnictwom

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

ogólnoeuropejskiego systemu zamówień publicznych jest jawność procedur przetargowych. Gdzie szukać ogłoszeń? W przypadku zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne* przejawem zasady jawności jest obowiązek zamieszczania przez zamawiających

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

postępowanie. Jego wartość jest poniżej 193 000 euro. Czy należy przeprowadzić postępowanie jako postępowanie poniżej, czy powyżej progów unijnych? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wartości powyżej progów unijnych. *? Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *? Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

udzielenia zamówienia? W wyniku niniejszego postępowania (o wartości powyżej progów unijnych) zawartych zostało szereg umów. W jaki sposób uwzględnić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia fakt zawarcia wielu umów w wyniku jednego postępowania? Wartość

JEDZ - zasady potwierdzenia

, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne. Formularz JEDZ Oświadczenia składane w formularzy JEDZ przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza progów unijnych. Proponowane przepisy nakładają na zamawiającego obowiązek wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na sporządzenie oferty, - wprowadzenie

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy. Zamówienie powinno zostać wykonane przez jednego wykonawcę. Planowany tryb przetargowy to przetarg ograniczony powyżej progów unijnych. Odpowiedź Jeżeli przedmiot

Weryfikacja warunków udziału wykonawcy w postępowaniu

W przypadku postępowań przetargowych, których wartość przekracza tzw. próg unijny*1  zamawiający oceniając spełnienie warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest do badania złożonych dokumentów łącznie, tzn. badanie informacji zawartych w jednolitym dokumencie (tzw. JEDZ) wraz z

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Pytanie: Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ , czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy będą mieli także możliwość zmiany zadań wykonywanych przez pracowników urzędów. Publiczne przetargi Będą zmiany przy zamówieniach publicznych. Nastąpi zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzono

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

ustawy Pzp). W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do: - 10 dni - faks i droga elektroniczna oraz - 15 dni

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wniósł odwołanie do KIO na wybór oferty. Ponieważ procedura przedłuży się, po zawarciu umowy nie będzie możliwe zrealizowanie etapu I w

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Pytanie Czy dla postępowania na zakup tonerów do sprzętu drukującego można zastosować tryb zapytania o cenę? Wartość tego zamówienia nie przekracza progów unijnych. Odpowiedź Tak, na zakup tonerów

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie:  W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

;Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle przytoczonych opinii, aby ustalić, czy w konkretnym przypadku zamawiający ma do czynienia z jednym

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

Pytanie Przeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

na specyfikę postępowania to zamawiający decyduje o przebiegu postępowania, oczywiście może w tym zakresie uwzględnić również sugestie wykonawcy np. co do terminu przeprowadzenia negocjacji. Zawiadomienie Prezesa UZP - powyżej progów unijnych

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

zastosowano w 88,8 proc. zamówień o wartości powyżej progów unijnych i w 80,1 proc. poniżej tej wartości. Ponadto ponad osiem z dziesięciu wszystkich postępowań o zamówienie publiczne było inicjowane poprzez publikację ogłoszenia. W ramach tych procedur wydatkowano ponad 91 proc. ogólnej wartości środków na

Zawarcie umowy z wykonawcą

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zamawiający po analizie ofert wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy z niższą ceną. Drugi wykonawca złożył odwołanie do KIO

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować przetargi. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze PZP wymaga wcześniejszego planowania zakupów, a w badaniach to niemożliwe. - W nauce plany zmieniają się z

Przedłużenie terminu związania ofertą

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tzw. progi unijne); 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 60 dni

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Wykonawca sam może poświadczyć rzetelność wykonywanych przez niego usług

być wykaz głównych dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków w postępowaniach powyżej progów unijnych zamawiający żąda, a w

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany (dotyczy zamówień powyżej progów unijnych - art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto abstrahuje od prawa wniesienia odwołania. Zauważyć przy tym należy, że przedstawiona

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

przypadków poprzez jego oddalenie lub odrzucenie. Dzięki zniesieniu protestów procedura udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. progów unijnych ulegnie wyraźnemu skróceniu gdyż czas na wniesienie protestu wynosi obecnie dziesięć dni a zamawiający ma również dziesięć dni na jego

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

Wartość z umowy wynosi 0 zł, umowa trwała kilka dni. Czy zmianą tutaj byłby wówczas termin i wartość? W postępowaniach poniżej progów mamy ogłoszenia o zmianie umowy w BZP, dla postępowań powyżej progów możemy tylko sporządzić w BZP Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Które w tym przypadku też musimy

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Termin związania ofertą uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i wynosi odpowiednio: - do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, - do 90 dni jeżeli wartość

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych, systemowych zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych. Po wejściu w życie nowych przepisów zamawiający zobowiązani będą między innymi do ustalania innych, niż wyłącznie cena, kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, a cena nie będzie

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

czy mamy do czynienia z dostawami, usługami czy robotami budowlanymi. Pamiętaj również, że dla robót budowlanych tzw. "próg unijny" wynosi obecnie 5.000.000 euro. W przypadku zamówień o wartości poniżej tego progu, musisz odczekać 5 dni od wyboru oferty do zawarcia umowy, jeżeli przesłał

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

. W przypadku 47 proc. zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych - dla administracji rządowej była to równowartość 137 tys. euro, a dla samorządów 211 tys. euro - do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma (w tym roku te progi są nieco niższe - dla administracji rządowej 133 tys., dla

Nowe terminy składania ofert

dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług został utrzymany ale minimalny termin składania ofert dla robót budowlanych skrócono do 14 dni. Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość skrócenia terminów składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8

Jak zweryfikować, czy wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat lokalnych?

Pytanie Czy w zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot unijnych, zamawiający ma obowiązek żądać - jako spełnienie warunku niewykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 i § 2 rozporządzenia w sprawie

Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

się o udzielnie mu tej pomocy. Wydaje się, że w takim wypadku zasada ciężaru dowodu wskazana w art. 6 Kodeksu cywilnego nie będzie obowiązywać. Otóż jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, zobowiązany jesteś zawiadomić Prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które w

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

postępowania zawiadomić prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych? Odpowiedź: W sytuacji, gdy zamawiający zamierza zawrzeć umowę na okres dłuższy niż 4 lata a wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

wiedzy i doświadczenia. Ten warunek za każdym razem zamawiający musi skonkretyzować, odnosząc go do swojego przedmiotu zamówienia. Natomiast na potwierdzenie jego spełniania zamawiający może zażądać stosownego oświadczenia lub - w przypadku zamówień powyżej progów unijnych - dokumentów. W przypadku