zamówienia publiczne po nowelizacji

Marek Okniński

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera szereg istotnych przepisów dotyczących ochrony praw podwykonawców zamówień publicznych.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

W lutym 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Zobacz ujednolicony tekst ustawy uwzględniający zmiany.

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

nowelizacji wesprzeć przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w walce o zamówienie publiczne z podmiotami zagranicznymi, mającymi w Polsce swoje spółki "córki". Natomiast zamawiający po wprowadzeniu nowelizacji ma uzyskać nowe możliwości formalne stanowiące narzędzie w

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Poprzez system procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych do przedsiębiorców realizujących zlecenia uzyskane od instytucji publicznych trafia rokrocznie średnio ok. 200 mld zł., co stanowi ponad 8% Produktu Krajowego Brutto. Zmiana ustawy Pzp Ministerstwo Przedsiębiorczości i

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, który ma zwiększyć przejrzystość regulacji oraz ułatwić i uprościć procedury przetargowe, podało

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

. Wszczęcie kontroli doraźnej będzie mogło nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kontrola uprzednia, po wejściu w życie nowelizacji, będzie dotyczyła wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nowelizacja prawa zamówień publicznych może doprowadzić do nadużyć?

Przygotowana przez posłów PO nowelizacja przewiduje dodatkową podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zamówienia publicznego. Według obecnych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

r. Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego. Zobacz: Szczegóły ostatniej nowelizacji Prawa zamówień publicznych »

Krajowa Izba Gospodarcza: proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych niezgodna z Konstytucją

Gospodarczej po wprowadzeniu proponowanych zmian pozycja wykonawcy na rynku zamówień publicznych zostanie uzależniona od arbitralnej decyzji zamawiającego. Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

zamówienia publicznego uznaje się za istotną. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego , których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 listopada 2019 r. należy ustalać m.in. z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji ustawy o VAT. W

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

normowany wymiar pracy" - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Prawdziwa "dobra zmiana" Według Lewiatana nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych z października 2014 roku (uchwalona przez koalicję PO-PSL

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

wyłącznie przez tzw. Zamawiających sektorowych określonych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Czytaj ujednolicony tekst ustawy » System kwalifikowania polega na prowadzeniu przez zamawiającego

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego czy zapytania o cenę, zobowiązany jest przygotować i udostępnić uczestnikom postępowania siwz. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

. Wtedy w życie wejdzie nowelizacja przepisów dotyczących zamówień publicznych. Teraz będzie się liczyła jakość usługi, a nie jej cena. - Przez to, że cena decydowała o przetargach, jakość była zaniżana. A potem trzeba było ponosić dodatkowe koszty np. przy naprawie drogi

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zasadnicze cele nowelizacji to między innymi: - zapewnienie większej elastyczności zamawiającym przy udzielaniu zamówień publicznych, - zwiększenie transparentności

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

podanie nazw (firmy) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

dotychczasowe doświadczenie szereg pytań wykonawcy zadają tylko po to aby zyskać więcej czasu na sporządzenie oferty. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma uniemożliwić tego typu praktyki ze strony wykonawców. Zgodnie z założeniami

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Nowe terminy składania ofert

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej, mogą zostać skrócone po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do: - 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o

Wyścig z czasem w zamówieniach

. Państwa, które nie będą prowadziły zamówień publicznych na podstawie nowych, jednolitych przepisów mogą być pozbawione współfinansowania unijnego przy przetargach. A w ten sposób rozdysponowywana jest ogromna część unijnych pieniędzy. Żeby uniknąć odcięcia od pieniędzy, wystarczy poprawić tylko część

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

, - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - odrzucenia oferty. Nowelizacja zakłada utrzymanie wskazanego katalogu okoliczności umożliwiających wniesienie odwołania. Po usunięciu prawa do wnoszenia protestów wykonawcy będą od

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

Projekt ostatniej nowelizacji Ustawy, który został już zaakceptowany przez Radę Ministrów, przewiduje kolejne usprawnienia elektronicznych metod udzielania zamówień publicznych. Ponieważ prowadzenie aukcji i licytacji elektronicznej nie jest możliwe

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Opracowanie nowych przepisów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnie obowiązujących przepisów, zmian postulowanych przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców jak i konieczności dostosowania

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do

BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

Business Centre Club przedstawił opinię na temat proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza została dokonana z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych. Opinię przedłożono podkomisji wyłonionej przez sejmową Komisję

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

. przepisu zacznie obowiązywać nowa norma art. 40 ust. 5a zgodnie z którą, zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym (1) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia publicznego będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Oprócz korzyści przewidzianych ustawą, sporządzanie planów zamówień publicznych ma znaczenie dla zamawiającego także z innych powodów. Po pierwsze prawidłowe sporządzenie planu (w zakresie szerszym niż przewiduje ustawa) ma

Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

. Po zmianach złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. W obecnym

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

art. 43a w brzmieniu: "Art. 43a. Jeżeli po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), lecz przed wykonaniem czynności opodatkowanej będącej

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

jednak wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają po wykonaniu umowy na pozostawienie z tytułu rękojmi za wady maksymalnie 30 % kwoty zabezpieczenia do czasu upływu okresu rękojmi na

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020. [2] Patrz: art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.).

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego. Wraz z wzrostem świadomości

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275) dokonano nowelizacji art. 15r ust. 1, 4 i 11 ustawy o COVID.  Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)” wyrazami „ustawy z

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

podstawie art. 8 ust. 1 Pzp. Powyższa kwestia nie została wyjaśniona przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu nowej ustawy Pzp. Mając na uwadze, że celem nowelizacji miało być m.in. wzmocnienie uprawnień wykonawców w zakresie wpływania na treść przyszłych umów o realizację zamówienia publicznego, zasadne

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, jako

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma dialogu technicznego

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

przypominają, że przeprowadzona w 2016 roku nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) (ustawa Pzp) dała instytucjom publicznym narzędzie do kreowania odpowiednich postaw na rynku pracy. Wprowadzony obowiązek zawierania przez zamawiających

Nowelizacja Pzp

Dnia 9 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poprawki będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Względem nowych przepisów obowiązuje 14-dniowe vacatio legis. Zmiany mają zatem realną

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp (tj. przed 28 lipca 2016 r.) stosuje się dotychczasowe regulacje. Podobnie jest w

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

oraz prowadzenie postępowań po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z roku 2016. O zmianach związanych z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych dyskutować będą znani i cenieni specjaliści: praktycy oraz prawnicy, związani z różnymi środowiskami eksperckimi między innymi Paweł Trojan

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), podpisanego elektronicznym podpisem z

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Nowelizacja Pzp W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wykonawcy zainteresowani

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od podstaw, nowe rozwiązania systemowe i legislacyjne w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne. Nowa ustawa Pzp ma w znacznie wyraźniejszy sposób

Zmiany w Pzp w 2016 roku

zmiany jest dostępny na komunikaty.pl Nowelizacja Pzp 2016 Jednolity tekst ustawy Pzp Kurs euro stosowany do zamówień publicznych 1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówień publicznych. Wskazana powyżej nowelizacja utrzymała dotychczas obowiązującą zasadę *2 zgodnie z którą przetarg ograniczony jest obok trybu przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego. Powyższe powoduje, że

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

] ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek dołączania do oferty lub wniosku szeregu oświadczeń oraz dokumentów został zastąpiony obowiązkiem złożenia oświadczenia, w formie "zwykłej" lub JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

Pzp - nowelizacja ustawy

Prezentujemy znowelizowany tekst ustawy uwzględniający przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie: - po upływie 6

Usługi ochrony jako usługi społeczne

. Ponadto niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający zobowiązany jest zamieścić na tej samej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia , podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia, zamawiający

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Tematyka wydarzenia Najbliższa, szesnasta już edycja wydarzenia, dotykać będzie wciąż "gorącego" tematu, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. O zmianach

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

po nowelizacji”): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp , wykonawca , biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zmiana przepisów, która powinna zwiększyć popularność aukcji elektronicznej . Aukcja elektroniczna nie stanowi trybu udzielenia zamówienia publicznego a jest procedurą którą zamawiający może, po dokonaniu oceny złożonych ofert, wykorzystać do

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, kryteria oceny ofert; 3) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej

Zespół ds. zamrażania cen prądu. Minister Tchórzewski powołał specjalną grupę, która ustali, jak wprowadzić bubel prawny w życie

samorządy, które wcale nie mogą być pewne, że nowe ceny energii nie przekroczą zeszłorocznych. Zespół ma znaleźć rozwiązanie m.in. sygnalizowanego przez „Wyborczą” problemu zmiany umów na dostawy energii zawartych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Nie nowelizacja, ale

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w

Morawiecki chce, żeby większość zamówień publicznych realizowały polskie firmy

Gospodarczego (PKG) zorganizowanego przez Pracodawców RP. Dodał, że potrzebna jest nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż dotychczasowe zmiany nie są wystarczające. Przewodniczący rady programowej PKG Jerzy Hausner zwrócił uwagę, że wyniki

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

usunięcie wymogu przeprowadzenia aukcji jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty - po nowelizacji wystarczającym będą 2 oferty, - zwiększają znaczenie elektronizacji zamówień publicznych poprzez wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Sierpniowa nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych uwzględniła wiele postulatów od dawna zgłaszanych przez przedsiębiorców, m.in. rezygnację z kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, ale inne problemy pozostały. - Z

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

o wypłaceniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego należy obecnie do kompetencji zamawiającego. Jednak jak pokazuje dotychczasowa praktyka z możliwości wypłacenia zaliczki korzysta stosunkowo niewielu zamawiających. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. W obowiązującym stanie prawnym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu

września 2019 r., negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczyć one będą tych wykonawców (np. stron umów zawartych w trybie ustawy ? Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą będą musieli podnieć swoim pracownikom

Przetarg - udział konsorcjum

ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego (tj. składających ofertę jako konsorcjum) innych niż dla wykonawców startujących samodzielnie, warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać » Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów

obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. To ważne działania, których celem jest stabilizacja rynku pracy w Polsce i poprawa sytuacji pracowników. Uchwalona właśnie przez Senat nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli uczestnikom rynku na właściwe przygotowanie się

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

co najmniej 5 % wartości umowy". Zgodnie z Konstytucją ustawa zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw, a nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

: Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony uwzględniający ostatnie nowelizacje »

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Brak zapisów związanych z klauzulami społecznymi nie jest jednak naruszeniem prawa, a co najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "

Impresa Pizzarotti: Decyzje urzędników powinny skupiać się na celach społecznych

Krzysztof Wardawy. "Zmiany w prawie zamówień publicznych są konieczne, ale najważniejszą kwestią dalej pozostanie mentalność urzędnicza. Dopiero październikowa nowelizacja wprowadziła pojęcie rażąco niskiej ceny, ale przecież decydenci zawsze mogli z jej powodu odrzucić

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

wykonawcom pod względem formalnym udziału w postępowaniach. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Lex inwestor umocni i tak już uprzywilejowaną pozycję inwestorów

słuszne aspekty, np. nakazać montaż ekranów akustycznych na pewnym odcinku planowanej drogi. Ma równoważyć interesy stron oraz interes publiczny wyrażający się w ochronie środowiska. Dziś ta równowaga jest utrzymywana? – Nie, już dziś na uprzywilejowanej pozycji jest inwestor, a nowelizacja &bdquo

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

. Należy mu się również odszkodowanie, jeśli ulegnie wypadkowi w trakcie pracy. W sytuacji, gdy umowa wygasa w trakcie zwolnienia lekarskiego, wypłatę świadczeń przejmuje ZUS. Tak samo dzieje się w przypadku umów o pracę. Po nowelizacji ustawy o świadczenia społecznych, którą w 2014 r. przeprowadziło PO, a

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż

Kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych

zamówienia, a zamawiający nie miał prawa go wykluczyć. Zdarzały się wręcz sytuacje, w których wykonawca po rozwiązaniu umowy wygrywał nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmował dokończenie realizacji zadania, w którym doszło do rozwiązania umowy

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

Pytanie Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że roboty budowlane wykona sam. Czy w związku z tym, zapisy odnośnie podwykonawcy należy usunąć z umowy. W istotnych postanowieniach umowy zamawiający zawarł zapisy odnośnie podwykonawcy po nowelizacji (tj