zamówienia publiczne planowanie zamówień publicznych

Marek Okniński

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

Przyjęta przez rząd i skierowana przez Premiera do Marszałka Sejmu nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz usunięcie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską do niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy.

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa Ustawa Pzp wejdzie w życie w pierwszej połowie 2018. UZP zapowiada rewolucję w Prawie zamówień publicznych. Sprawdź, czego będą dotyczyć planowane zmiany.

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie. Wprowadzenie takiej możliwości podyktowane jest czynnikami o charakterze organizacyjnym lub

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

Nowe prawo i ostry protest prywatnych firm wywożących śmieci

zamówień publicznych - mówi Witold Zińczuk reprezentujący Związek Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami. - Obecnie planujemy akcje protestacyjne. Była pikieta, ale nie została potraktowana poważnie. Myślimy więc o czymś bardziej dotkliwym dla polityków - zapowiada Zińczuk. Zińczuk

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, należy również wziąć pod uwagę określenie z należytą starannością wszystkich planowanych robót budowlanych tego samego rodzaju. Pamiętaj o możliwości, jaką daje Ci art. 6a ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

już na etapie sporządzania planu zamówień. Gdzie publikować i jak przekazywać ogłoszenia? Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa sposoby upubliczniania informacji o planowanych zamówieniach: Zamawiający może przekazać

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

uprzednio planowany. Autor: Marek Okniński [1] art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Pytanie Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie o dł. 30km." Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 520 243,90 zł netto. Zdaniem

Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą pikietować pod Sejmem

Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą pikietować pod Sejmem

; - informują zrzeszeni przedsiębiorcy. Liczą, że protest zrobi wrażenie i Ministerstwo Rozwoju zrezygnuje z wprowadzenia (najprawdopodobniej jeszcze w kwietniu tego roku) przepisów o zamówieniach in-house. Co to znaczy? Dziś śmieci z kubłów przed domami często wywożą firmy prywatne

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zależności od szczegółów odnoszących się do planowanej realizacji, zamówienia te mogą zostać zakwalifikowane do robót budowlanych, jak i do dostaw z instalacją. Robotą budowlaną bowiem jest robota w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (kod CPV – 45112720-8). Dostawą natomiast jest

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

ocenie, plan powinien przewidywać taką liczbę postępowań, jaka w rzeczywistości jest planowana do przeprowadzenia przez zamawiającego. Oznacza to, że jeżeli zamawiający planuje podział zamówienia na części i procedowanie ich udzielenia w ramach kilku postępowań, należy taki zamiar uzewnętrznić w planie

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

okres dłuższy niż 12 miesięcy). Odpowiedź Fakt, że zamawiający będzie negocjować warunki umowy z wykonawcą zagranicznym, nie ma znaczenia w kwestii obowiązku przewidywania w umowie klauzul waloryzacyjnych, jeśli prowadzi procedurę zgodnie z polską ustawą Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Procedura

Jak szacować wartość usług cateringowych?

czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

, lub wyczerpie zbyt szybko zakres zawartej umowy. Wyjaśnienia Biorąc pod uwagę zasady planowania i szacowania wartości zamówień wyrażone w Prawie zamówień publicznych (Pzp), gdy w momencie planowania lub wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zamawiający nie posiadał wiedzy o

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

rozstrzygnięciem sprawy przez Sąd? Odpowiedź Udzielenie kolejnego zamówienia z powołaniem się na art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może być uznane za nieuprawnione dzielenie zamówienia. Przepis ten dotyczy przypadku, gdy zamawiający wszczynając postępowanie planuje udzielić je w kilku częściach. Wówczas może, w stosunku

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania[1]. Kwota jaką zamawiający

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego. Wyjaśnienie Ustawodawca, w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązał zamawiającego do uwzględnienia przy szacowaniu wartości zamówienia, wartości planowanych wznowień, niemniej, nie dookreślił czym owe wznowienia są. Posiłkując się

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem dokumentów zamówienia albo

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w kontekście zamówień obejmujących dostawy produktów spożywczych należy zwrócić uwagę na regulację art. 30 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zgodnie z którym, w przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania. Zamówienie powyżej 130.000 zł Zadający pytanie jest podmiotem publicznym, w związku z czym wnioskuję, że jest zobowiązany

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

Jesteśmy spółką gminną (podmiot prawa publ. art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Planujemy wszczęcie postępowania na zagospodarowanie odpadów w roku 2023- będzie to udzielenie zamówienia w 3 częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania (I – odbiór i zagospodarowanie osadów

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

Pytanie: Zamawiający – szpital wielospecjalistyczny planuje postępowanie w formie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie obejmuje „Przebudowę i modernizację stacji sprężarek powietrza medycznego". Dział techniczny przekazał do zamówień publicznych koncepcję przebudowy i modernizacji

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

funkcjonalna. Wobec tego wartość tych zamówień – w mojej ocenie – nie podlega sumowaniu. Zamawiający jest zobowiązany ustalić wartość zamówienia z należytą starannością. Jeśli planuje udzielić zamówień podobnych, tożsamych, w ciągu jednego roku budżetowego, może zlecić je w częściach, lecz

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

oznaczenia terminu wykonania przedmiotu umowy powoduje, iż wykonawcy nie obciążają negatywne skutki przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , jak to się dzieje w przypadku oznaczenia terminu datą dzienną. Termin rozpoczyna tutaj bowiem swój bieg dopiero od zdarzenia, które

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wartość szacunkowa usług pocztowych to 76.800 zł rocznie? Czy wydatki poniesione na korzystanie z usług innych firm kurierskich (TNT, DPD itp.) do przesyłania paczek i korespondencji powinienem dodawać do planowanej rocznej kwoty zamówień na usługi pocztowe czy traktować jako oddzielne

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Pytanie: Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

"DGP": Koniec autostrad. Prawo zabiło firmy

potwierdzona sądownie). Inwestor będzie też mógł odstąpić od umowy z wykonawcą, a ten będzie automatycznie wykluczany na trzy lata ze wszystkich przetargów publicznych w Polsce. Do tego nie potrzeba już orzeczenia sądu - to arbitralna decyzja zamawiającego

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Procedura prowadzenia konkursu w wielu elementach opiera się na rozwiązaniach obowiązujących przy udzielaniu zamówienia

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

Pytanie: Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Pytanie: Czy przy szacowaniu wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego należy uwzględniać również serwery jako ten sam rodzaj zamówienia ? Odpowiedź: Tak, jeżeli zamawiający planuje zakup sprzętu komputerowego i serwerów, to dla potrzeb szacowania wartości zamówienia należy uwzględnić

Niedużak z MPiT: Nowe Prawo zamówień publicznych parlament przyjmie do sierpnia

;Zakładamy, że rząd i Sejm przyjmie projekt dotyczący Prawa zamówień publicznych przed wakacjami. Na chwilę obecną Sejm planuje dwa posiedzenia w lipcu" - powiedział Niedużak dziennikarzom. Dodał, że w środę rozpocznie się trzydniowa konferencja uzgodnieniową, na którą

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

państwa; 2) zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez: a) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, b) nałożenie obowiązku na centralne organy

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

? Usługę sprzątania na cały rok tj. do 31 grudnia 2019 r. oszacowaliśmy na 240.000 zł. Odpowiedź: Zamawiający może wszcząć procedurę zamówienia publicznego na usługę sprzątania na okres 12 miesięcy, mimo że umowa na wynajem budynku, w którym będzie świadczona usługa, została podpisana tylko do 31

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

opłaty od skargi na orzeczenie KIO (opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

Do końca 2022 r. zostało niedużo czasu, ale kilka największych miast północnej Polski planuje ogłoszenie kilku interesujących postępowań przetargowych związanych z transportem publicznym jeszcze w tym kwartale. Przedstawiamy najciekawsze z nich. Przeanalizowaliśmy plany przetargowe kilku miast

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 ze zm.) obliguje podmioty reprezentujące Skarb Państwa między

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości. Wobec powyższego co

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

(opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

Wybraliśmy najciekawsze przetargi , pochodzące ze stolic województw Polski Wschodniej. Co prawda w planach inwestycyjnych największego miasta w tym regionie Polski – Lublina – brakuje pozycji związanych z transportem publicznym, to interesujące plany mają dwie inne stolice wojewódzkie

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

infrastruktury IT (oprogramowania), co jest procesem czasochłonnym. - Przedsiębiorcy, czyli główni zainteresowani udziałem w procesie zamówień publicznych, powinni jak najszybciej rozpocząć przygotowania do planowanych zmian. Pomimo wielu akcji informacyjnych wciąż nie wszyscy z nich dysponują podpisem

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Oferta spółki zal. Wasko za 26,8 mln zł wybrana przez małopolską Policję

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, warta 26,78 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Poprzez system procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych do przedsiębiorców realizujących zlecenia uzyskane od instytucji publicznych trafia rokrocznie średnio ok. 200 mld zł., co stanowi ponad 8% Produktu Krajowego Brutto. Zmiana ustawy Pzp Ministerstwo Przedsiębiorczości i

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

usług pocztowych. Kto zyska a kto straci na zmianach Pzp ? Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas wpływać na zwiększenie szans małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego. Planowane zmiany przepisów mają stanowić

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

. Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem. Pozostałe dwa filary programu to

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

planowaliśmy po przeprowadzeniu przetargu? We wcześniejszym postępowaniu dopuściliśmy składanie ofert częściowych. Czy wolno nam zlecić zamówienie w postępowaniu do 30.000 euro np. na okres jednego miesiąca, a w między czasie przeprowadzić ponowną procedurę np. w trybie przetargu nieograniczonego

Czy wolno opublikować plan postępowań przed przyjęciem budżetu lub planu finansowego u zamawiającego?

finansowego i w ciągu 30 dni od tego zdarzenia dokonać publikacji? Czy można to zrobić wcześniej np. zaraz na początku roku, kiedy budżet nie jest jeszcze zatwierdzony, ale znane są już planowane postępowania i część z nich trzeba wszcząć jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem budżetu przez jednostkę

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Ogłoszenie o zamówieniu

: OSP może upoważnić gminę do przeprowadzenia w swoim imieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej. Jedną z zasad Pzp

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

tramwajowy w Polsce. Wartość planowanego zamówienia na koncepcję optymalizacji jego funkcjonowania oszacowano na 800 tys. zł. Trasy średnicowe oraz trasa S11 – początek projektowania Do końca 2022 r. ma zostać rozpisane postępowanie przetargowe na opracowanie założeń i wymagań dla dokumentacji

Emilewicz: Kolejne propozycje rozwiązań antykryzysowych przedstawimy do piątku

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Rząd przedstawi do piątku kolejne propozycje w ramach tarczy antykryzysowej; ma powstać Fundusz dopłat do odsetek w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), planowane są także zmiany w zamówieniach publicznych, poinformowała wicepremier i minister

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

Pytanie Zamawiający planuje w następnym roku udzielić zamówienia na zakup nowych kserokopiarek oraz na dzierżawę kserokopiarek używanych. Czy wartości zamówienia należy sumować razem? Czy można potraktować je jako 2 odrębne zamówienia i stosować

CM International: Zagregowana wartość zamówień wyniosła 22 mln zł w 2019 r.

o starcie oferty publicznej. Zapisy na akcje serii D prowadzone są do 30 stycznia 2020 r. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,5 zł za jedną akcję. CM International chce przeznaczyć środki z emisji m.in. na powiększenie działu IT oraz R&D

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

ustaw zawiera między innymi propozycje wielu zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych . Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 planowane do wprowadzenia wyżej wymienioną ustawą będzie obejmować między innymi: - zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego

Autostrada dla czołgów. Przygotują A2 na przejazdy abramsów

Connecting Europe Facility Military Mobility (CEF MM, Łącząc Europę Mobilność Wojskowa).  "Docelowo planowane jest wzmocnienie wszystkich obiektów mostowych na najstarszej sekcji autostrady A2 (tj. na odcinku Września – Konin), tak aby zlikwidować wąskie gardło, utrudniające transport ciężki

Oferta konsorcjum Most. Zabrze na 52 mln zł netto wybrana w przetargu w Sosnowcu

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Oferta Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - lidera konsorcjum - warta 52 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "

Zamówienia tego samego rodzaju

bieżących. Zamawiający planuje ogłosić przetarg na powyższe zamówienie w trybie art. 39 ustawy Pzp. Czy zamawiający prawidłowo postąpił udzielając pierwszego zamówienia z zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Dodam, że w momencie wysyłania zapytań do wykonawców, organizator przetargu nie

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych - zachwalał wtedy Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polski Gaz TUW, a wcześniej m.in. prezes PZU i KUKE.  PGNiG

Rząd planuje ułatwienia w korzystaniu publicznych chmur obliczeniowych

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) -Planowane jest tymczasowe skrócenie 30-dniowego terminu na wydanie przez właściwy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) opinii w zakresie możliwości wykorzystania publicznych chmur obliczeniowych, wynika z wykazu

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy nt. przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego występują do  zamawiających z wnioskami o opracowanie i przekazanie precyzyjnych danych lub wypełnienie szczegółowej ankiety. Tymczasem

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Urząd Miejski w Słupsku planuje przeprowadzić postępowanie o zamówienie wspólne na świadczenie usług w zakresie badań lekarskich dla pracowników urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Czy w takim przypadku można zawrzeć umowę z jednostką

Portfel zamówień Unibepu to ok. 1,4 mld zł na 2018 i 0,6 mld zł na kolejne lata

musimy za wszelką cenę zdobywać kolejnych zleceń. Jednocześnie planujemy absolutnie rygorystycznie pilnować kosztów naszej działalności" - podkreślił prezes. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

. Znaczącą większość zleceń w strukturze portfela zamówień stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego. W 2019 roku w segmencie energetycznym Grupa Elektrobudowa planuje wystartować w kontraktach realizowanych na rynku polskim i zagranicznym o łącznej wartości 3,2 mld zł, z czego do pozyskania

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Zmiany w planie zamówień publicznych

Pytanie: Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w

Łączne szacowanie wartości zamówień

. Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. Planuje się zawarcie następnej umowy od 01.01.2016 - 31.12.2016 r. Postępowanie zostanie przeprowadzone w listopadzie 2015 r. Czy w takiej sytuacji należy szacować wartość zamówienia łącznie z zamówieniem, które zostało udzielone w lutym, czy też należy je

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

planowania procedur przetargowych zamawiający posiada wiedzę odnośnie przedmiotu i przewidywanej wartości zamówienia, to jest to wiedza dostateczna do ustalenia jakie procedury zamówień publicznych będą miały zastosowanie. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

Unibep weźmie udział w programie budowy mieszkań w techn. modułowej w Szwecji

emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań 'Allmänyttans Kombohus'. Program będzie realizowany w latach 2020-2026. W ramach programu można wyróżnić

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

Pytanie Planujemy udzielić zamówienia na obsługę prawną związaną m. in. z doradztwem ws. zamówień publicznych. Czy przy szacowaniu jej wartości należy ją połączyć z wartością zamówienia dotyczącego przygotowania merytorycznego opisu przedmiotu

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

Pytanie Planujemy reklamować nasze imprezy w lokalnej prasie. Wybraliśmy trzy różne wydawnictwa. Czy takie zamówienie powinnam oszacować łącznie? Odpowiedź Sam fakt, że zamierzasz zamieścić

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

Urzędu Zamówień Publicznych. Zamówienia odrębne wymagają oddzielnych szacunków Podstawową zasadą jest, że zamawiający powinien w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia na zakładany, planowany czas. Zamawiający po takim

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Wartość zamówienia na roboty budowlane powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

Pytanie Czy można zawrzeć na czas nieokreślony umowę na dostawy Internetu ? W okresie 4 kolejnych lat nie przekracza ona 14.000 euro, więc byłaby zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jeżeli zakładamy poprawnie

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Kondycja branży budowlanej zależy od rynku zamówień publicznych. W pierwszym półroczu wartość zamówień budowlanych była aż o jedną czwartą mniejsza niż w ubiegłym roku. Najbardziej odczuły to firmy specjalizujące się w budownictwie infrastrukturalnym, m.in. drogowym

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Przygotowując postępowanie przetargowe na remont pomieszczeń zamawiający nie może zawrzeć w kosztorysie materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

obowiązujących w tym zakresie przepisów. Szacowanie wartości zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy zamawiający planuje postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy powtarzające się

Sumowanie wartości zamówień publicznych

; () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 6 ust. 3 , art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

Czy możliwa jest zmiana maksymalnego kosztu wykonania pracy konkursowej?

łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu konkursu nie jest możliwe określenie kosztów. Zamawiający nie jest jednak związany na etapie udzielania zamówienia publicznego własnymi ustaleniami związanymi z maksymalną

CM International rozpoczyna współpracę z nigeryjskim dystrybutorem

reprezentuje CMI"- powiedział wiceprezes Michał Sebastian, cytowany w komunikacie. Pod koniec listopada ubiegłego roku CMI poinformowało o starcie oferty publicznej. Zapisy na akcje serii D prowadzone będą do 30 stycznia 2020 r. Spółka planuje pozyskać maksymalnie 4,25 mln zł

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

oleju opałowego. Odpowiedź Zakup oleju opałowego należy potraktować jako odrębne zamówienie i do jego zakupu zastosować procedurę właściwą dla jego wartości szacunkowej. Jeżeli więc wartość szacunkowa planowanego zamówienia na olej opałowy nie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót