zamówienia publiczne plan zamówień

Alicja Biegańska

Zmiany w planie zamówień publicznych

Zmiany w planie zamówień publicznych

Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Początek każdego roku budżetowego to okres sporządzania planu zakupów, które będą dokonywane w trakcie obowiązywania budżetu. W 2008 roku po raz pierwszy Zamawiający nie ma obowiązku ustawowego przekazywania ogłoszenia o planowanych zamówieniach do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Kolejne nowelizacje Prawa zamówień publicznych liberalizowały zakres informacji o planowanych zamówieniach, a nowelizacja obowiązująca od 2007 roku zniosła obowiązek przekazania do publikacji informacji o planowanych zamówieniach.

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Kwoty, jakie zamawiający podaje do publicznej wiadomości w planie zamówień publicznych, nie mają charakteru wiążącego, a jedynie orientacyjny.

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dostrzegając konieczność zwiększenia elastyczności i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych rząd powołał między resortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. W założeniach nowelizacja ma przede

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

stanowi zaciągnięcie zobowiązania, a dokonanie tej czynności bez pokrycia w budżecie zamawiającego stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Plan finansowy musi zatem zostać zabezpieczony przed podpisaniem umowy z wykonawcą, gdyż niedopuszczalne jest zaciąganie zobowiązań w sytuacji

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Pytanie Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

postępowanie, musimy najpierw dodać do planu postępowań nowe zamówienie powyżej progów czy zmienić istniejącą pozycję w planie na zamówienie powyżej progów? Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają sposobu korekty planu zamówień publicznych . W związku z tym to zamawiający decyduje, jak ją przeprowadzić

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

w planie zamówień publicznych? Odpowiedź Gmina może udzielić zamówienia jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że prowadzona działalność z zakresu gospodarki wodnej obejmuje również produkcję, sprzedaż hurtową i detaliczną wody pitnej. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego należy do

Jak szacować wartość usług cateringowych?

Pytanie W planie zamówień na rok 2023 mam zaplanowane przeprowadzenie postępowania w IV kwartale na usługi cateringu w 9 częściach (posiłki jednodaniowe dla Noclegowni; dwudaniowe obiady z dostarczeniem dla mieszkańców, którzy nie są ich w stanie przygotować; jednodaniowe posiłki dla uczestników

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania[1]. Kwota jaką zamawiający

Zakup oleju opałowego

Zakup oleju opałowego

. Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia . Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zamawiający z planu finansowego na

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Pytanie: Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro . Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Policjant przyjdzie na piechotę, bo radiowóz się rozpadł

Ogromny przetarg na samochody dla policji ciągnie się już osiem miesięcy i końca nie widać. Jest ciągle na etapie wstępnym, czyli ustalaniu warunków. Przetarg jest blokowany przez protesty polskich dostawców trzech firm: General Motors, Peugeota i Seata. Firmy te stwierdziły, że

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

Pytanie: Jako spółka prawa handlowego – jednostka samorządowa w 2018 roku udzieliliśmy zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę pojazdu w formie leasingu. Rozwijając działalność transportową powtórzyliśmy takie zamówienie w 2019 roku. Podsumowując – udzieliliśmy

Zamówienia w czasie epidemii

środków publicznych musi poniekąd zejść na drugi plan, a Zamawiający nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, że dane zamówienie można było zrealizować taniej czy korzystniej – gdyż kluczowe znaczenie w tym konkretnych okolicznościach ma czas. W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na

Kto może być powołany na członka Komisji Przetargowej?

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

publicznego , nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia. Jednak musi pamiętać, że niedopuszczalne jest zaciągnięcie zobowiązania, tj. zawarcie umowy w sytuacji nieposiadania środków finansowych na jej realizację. Zamawiający nie może podpisać umowy bez zabezpieczenia wynikających z

Czy wolno opublikować plan postępowań przed przyjęciem budżetu lub planu finansowego u zamawiającego?

nadrzędną? W takiej sytuacji można by wskazać w ogłoszeniu o zamówienia pozycję z planu postępowań. Odpowiedź: W odniesieniu do terminu publikacji planu postępowań należy kierować się przepisami ustawy Pzp. W związku z tym uzasadnione jest, aby z jego publikacją poczekać do dnia przyjęcia budżetu lub

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

, prokuratury i sądy rejonowe, oddziały GDDKiA, uczelnie wyższe i wiele innych instytucji publicznych" - czytamy dalej. W ramach akcji żółtych kartek partnerzy zwrócili się również do Regionalnych Izb Obrachunkowych z prośbą o włączenie do planu kontroli zamówień publicznych

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

zauważyć, że funkcjonuje zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości, z pewnymi wyjątkami (np. zamówień objętych wieloletnim projektem unijnym). Z przedstawionych informacji wynika, że zamawiający zawarł umowę na określony czas, który się skończył

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Orlen postawił na ropę od brytyjskiego koncernu BP

Orlenu.  Przypomnijmy, że BP publicznie chwaliło rozbiory Lotosu, zaplanowane po przejęciu gdańskiego koncernu przez Orlen. Czytaj także: Plany rozbioru Lotosu przez Orlen chwali brytyjski koncern BP W tym czasie brytyjski koncern był głównym strategicznym partnerem i jednocześnie największym

OSP upoważnia gminę do zamówienia wozu gaśniczego na jej rzecz - jak prowadzić procedurę?

należy przeprowadzić na platformie e-Zamówienia na profilu JST? Czy może OSP powinna mieć swój profil, na którym będzie działać upoważniona JST? Czy postępowanie należy ująć w planie postępowań JST, czy OSP? I wreszcie kto powinien taką procedurę wykazać w sprawozdaniu – OSP czy

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Pytanie: W planie zamówień publicznych zamawiający uwzględnił montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej o wartości 700.000 zł oraz w budynkach indywidualnych o wartości 10 mln zł. Zamawiający, prowadząc pierwsze postępowanie o wartości 700.000 zł , nie zsumował zamówień , w związku z

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

zestawienia? Wątpliwości zamawiającego odnoszą się do sytuacji, w której w planie postępowań zostaną umieszczone zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i STWiORB dla różnych obiektów budowlanych, które wymagają od projektantów odpowiednich uprawnień zawodowych. Chodzi np. o wykonanie

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

Wybraliśmy najciekawsze przetargi , pochodzące ze stolic województw Polski Wschodniej. Co prawda w planach inwestycyjnych największego miasta w tym regionie Polski – Lublina – brakuje pozycji związanych z transportem publicznym, to interesujące plany mają dwie inne stolice wojewódzkie

Szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Jesteśmy Instytutem badawczym. W planie zamówień publicznych na nowy rok mam artykuły laboratoryjne, które chciałbym podzielić na: - odczynniki czyli głównie chemię, sprzęt laboratoryjny (głównie urządzenia

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Transport publiczny. Najciekawsze planowane przetargi na północy Polski

Do końca 2022 r. zostało niedużo czasu, ale kilka największych miast północnej Polski planuje ogłoszenie kilku interesujących postępowań przetargowych związanych z transportem publicznym jeszcze w tym kwartale. Przedstawiamy najciekawsze z nich. Przeanalizowaliśmy plany przetargowe kilku miast

Backlog Erbudu wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku

zgodnie z planem. Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Erbud miała bardzo dobry portfel zamówień. Jego wartość wyniosła 2,35 mld zł i była 7% wyższa niż rok wcześniej. 40% wartości portfela przypada na sektor zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie. "Osiągnięcie

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w planie finansowym, czy też może być to wyłącznie zamiar zamawiającego? Chcielibyśmy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia, które

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Autostrada dla czołgów. Przygotują A2 na przejazdy abramsów

będą musieli poruszać się tylko jedną jezdnią przez te obiekty. Zgodnie z planem ich przebudowa ma się zakończyć w tym roku.  Czytaj także: Senat poparł autostradowe ulgi Jarosława Kaczyńskiego. Od lipca darmowa jazda po państwowych drogach Wojskowe wymogi Według komunikatu AWSA przebudowa "

Usługi na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego - szacować razem czy osobno?

). Przesądzenie tych kwestii, jak zawsze przy szacowaniu wartości zamówienia, zależy jednak od konkretnych okoliczności faktycznych i nie można generalizować. Nie zapomnij o planie zamówień! Należy podkreślić, że plan zamówień publicznych jest swego rodzaju

Tożsamość czasowa zamówienia a jego wartość

zamówienia i może udzielić go w ramach jednego postępowania, ale z jakichś względów podejmuje decyzję o sukcesywnym dokonywaniu zakupów. Podjęcie decyzji o udzielaniu zamówienia w częściach jest bowiem zawsze wynikiem wcześniejszego planu zamawiającego. Uwaga

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych - zachwalał wtedy Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polski Gaz TUW, a wcześniej m.in. prezes PZU i KUKE.  PGNiG

Zamówienia nieplanowane

itd. dostawy, usługi i rob bud - zgodnie z planem finansowym na kolejny rok (prognozowanym, bo realne środki przychodzą ok luty marzec w danym roku). Na podstawie tych cząstkowych planów pracownik ds. zamówień publicznych sumuje wydatki tego samego rodzaju i przeznaczenia i ustala tryb w jakim wydatek

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym, który zamierza zorganizować postępowanie na zakup przepływomierzy sieciowych do wody. W planach firmy kwota na całą realizację zamówienia określono powyżej progów, z tym że na ten rok uwzględniono wartości

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamawiającego, przedmiot i wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów; 7) w stosownych przypadkach, wyniki badania podstaw wykluczenia, oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w tym

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości zamówień a plany zamawiającego dotyczące udzielania zamówień" w odniesieniu do sytuacji opisanej w pytaniu rozróżnić możemy dwa ewentualne rozwiązania, które

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 1.Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 1.Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

planowania zamówień publicznych jest obiektywne z góry określenie zakresu udzielanego zamówienia na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan. Jeśli w trakcie danego okresu pojawi się konieczność udzielenia zamówienia, a część planowanych zamówień została już udzielona, nie powoduje ono wzrostu

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Przygotowane rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji 'Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju'. W

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

: nie chowa głowy w piasek, podejmuje dyskusję z oponentami, choć na sporą część niewygodnych pytań nie odpowiada bądź odpowiada wymijająco. Publicznie przeprasza klientki, „że nie zwracaliśmy Wam na czas środków za zwrócone zamówienia", „że zawiodłem Wasze zaufanie. Że tak długo

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

100 zł za 100 km jazdy na prądzie. Ładowanie samochodu elektrycznego na mieście przestaje się opłacać

urzędów państwowych w ciągu najbliższych dwóch lat można się też spodziewać sporej liczby zamówień z administracji publicznej oraz samorządów. Osoby prywatne już tak chętnie aut elektrycznych nie będą kupować. Wynika to m.in. z niskiego poziomu społecznej akceptacji dla elektromobilności oraz obaw

Transport publiczny na Górnym Śląsku. Oto najciekawsze przetargi

. Przeanalizowaliśmy plany przetargowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przedstawiamy podstawowe informacje o przetargach z zakresu transportu publicznego, które mają być ogłoszone do końca 2022 roku. Linie tramwajowe do zmiany GZM rozpisze jeszcze w IV kwartale 2022 r. przetarg na wykonanie wielowariantowej

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Wartość zamówienia na roboty budowlane powinna zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli

Wasko: Portfel zamówień zapowiada 'korzystny' dla firmy 2018 r.

rynek zamówień publicznych jest słaby, udaje się zdobywać zamówienia z innych rynków, by wyniki firmy dobrze wyglądały" - podsumował prezes. Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka "Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie

Emilewicz zapowiada reformę prawa zamówień publicznych

Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Plany Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na najbliższy rok obejmują m.in. reformy prawa zamówień publicznych, której celem ma być zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorców w obrocie kapitału publicznego, poinformowała

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Kondycja branży budowlanej zależy od rynku zamówień publicznych. W pierwszym półroczu wartość zamówień budowlanych była aż o jedną czwartą mniejsza niż w ubiegłym roku. Najbardziej odczuły to firmy specjalizujące się w budownictwie infrastrukturalnym, m.in. drogowym

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w

KPO: Nowe pojazdy dla nowej mobilności

spodziewać się biznes liczący na zamówienia np. z branży transportu publicznego. Kwestie dotyczące konieczności wdrożenia ogromnych zmian w polskiej rzeczywistości transportowej zostały potraktowane przez krajowych i unijnych urzędników niezwykle szeroko. Nic w tym dziwnego, skoro potrzeba dekarbonizacji

Obajtek zamazuje historię. Propagandowa ceremonia w gazoporcie

zamówione przez PGNiG mają być przekazane do eksploatacji w przyszłym roku, a cztery dalsze - w 2025 r. Nazw im jeszcze nie nadano.  Czytaj także: "Lech Kaczyński" i "Grażyna Gęsicka" - nowe gazowce PGNiG PGNiG wyczarterowało te statki do transportu skroplonego gazu kupionego od

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Grupa Simple ma portfel zamówień o wartości 26 mln zł

mln zł backlog, zwiększając jego wartość prawie dwukrotnie względem 2016 roku, w którym wynosił 14 mln zł. Zgodnie z założeniami zarządu, w minionym roku, grupa zrealizowała plan związany z pozyskiwaniem zamówień w sposób wielotorowy, z jednej strony dążąc do utrzymania pozycji lidera w wygrywaniu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

Przetarg na zakup oleju opałowego

planu finansowego na dany rok budżetowy uzyskuje wiedzę jaka jest ogólna wartość zaplanowanych wydatków na zakup np. oleju opałowego. Zamawiający posiada zatem wiedzę, czy zaplanowane środki przewidziane na zakup oleju opałowego przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych

Auto byle tanio, zaskakujące zasady przetargu w państwowej spółce

. PWPW zapowiedziała, że w postępowaniu nie będą stosowane przepisy prawa zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru ma być niska cena. Tymczasem od początku dekady w UE przy zakupie samochodów osobowych w przetargach publicznych trzeba punktować ekologiczne walory pojazdów

Usług powtarzających się okresowo nie trzeba szacować łącznie

zamówień na opisane usługi pomimo, że obydwu zamierza udzielić w 2013 r. Roczne szacowanie wartości zamówień W opisanej sytuacji znajduje zastosowanie zasada sporządzania rocznych planów zamówień publicznych i rocznego szacowania ich wartości. Zasada ta

Wojna Rosji z Ukrainą. Bukowski: Stawki VAT powinny znów zostać podniesione, to nie jest też czas na "Polski ład"

Anna Popiołek: Co Polska powinna zrobić w obliczu ataku Rosji na Ukrainę? Maciej Bukowski: Powinniśmy teraz jako kraj zająć się rzeczami poważnymi. Należy znacznie więcej inwestować, przede wszystkim ze środków publicznych, w infrastrukturę krytyczną, cyberbezpieczeństwo. Najszybciej i najłatwiej

Jak określić wartość zamówienia, jeśli nie jesteś w stanie określić jego ilości?

zastrzeż, że wykonawca nie może domagać się realizacji ilości świadczeń określonych poprzez ilość szacunkową. Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt. 12, art. 150 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm

Impresa Pizzarotti: Decyzje urzędników powinny skupiać się na celach społecznych

Warszawa, 06.07.2015 (ISBnews) - Do kwietnia 2016 r. Polska musi zmienić ustawę o prawie zamówień publicznych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Jednak nawet najlepsze prawo nie zastąpi zdrowego rozsądku urzędników, poinformował ISBnews szef biura Impresa Pizzarotti w Polsce

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 30 czerwca --Konferencja Energetyczna Europower i Kongres OZEpower, dzień II --10:00: Konferencja wynikowa Boryszewa za I kwartał --10:00: Konferencja prasowa online Milton Essex nt. planów

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

ustalonymi regułami szacowania wartości zamówienia, a w szczególności rozważyć, czy: - jesteś w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia w planie zamówień publicznych na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki. 3

Erbud ma portfel wart 1 495 mln zł na 2020, spodziewa się podobnych wyników r/r

wyników finansowych w 2020 r. Udział zamówień publicznych w portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40%. Grupa niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 211,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki (50 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

. "Znalezione dowody wskazują, że Nabino i ncNETcom nie konkurowały ze sobą, lecz realizowały zaplanowaną przez Infomex taktykę działania polegającą na pozyskiwaniu zamówień publicznych za pośrednictwem współpracujących z nim podmiotów. Plan lidera porozumienia zakładał wykorzystanie pozostałych

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Zatem kontrole, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Finansach publicznych nie obejmują dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Ulgowe ceny gazu dla ludności? Na giełdzie jest taniej

; Czytaj także: Rząd da tani gaz małym piekarniom i cukierniom. Skorzysta też Orlen Fortuna na rekompensatach Zgodnie z rządowym planem ceny gazu dla gospodarstw domowych miały być ulgowe. Ale jednocześnie postanowiono, że dostawcy gazu dostaną rekompensatę za sprzedaż ludności paliwa po tych ulgowych

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

 zamówień publicznych co do zasady prowadzona jest w ten sposób, iż każde zamówienie posiada właściwą dla tego zamówienia teczkę, w której znajduje się również umowa dotycząca tego zamówienia. Skoro wniosek dotyczył wszystkich umów na usługi i dostawy z lat 2020 i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd

Komisja Europejska gna z elektryfikacją ciężarówek i autobusów. A odpowiednich ładowarek brak

zarządców flot, wymagając od nich zmian w planach inwestycji. Może to również doprowadzić do panicznych zakupów nowych autobusów miejskich z silnikami Diesla w ostatnim okresie przed zakazem ich rejestracji. To zaś oznaczałoby przejściowy gwałtowny wzrost zamówień na takie pojazdy, a potem deficyt zleceń

Rosja, chcąc złamać wszelki obywatelski sprzeciw, zacieśnia sieć cyfrowego nadzoru

, śledzić komunikację z innymi i namierzać lokalizację telefonów w danym dniu. Inny produkt umożliwia gromadzenie haseł wprowadzanych na niezaszyfrowanych stronach internetowych. Technologie te uzupełniają inne rosyjskie działania propagandowe kształtujące opinię publiczną i tłumiące sprzeciw, takie jak

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

krajowych. Czy jest to poprawne działanie? Odpowiedź Twoje plany udzielania zamówień w ramach opisywanego projektu są poprawne. Nie ma potrzeby łącznego szacowania zamówień na dostawę sprzętu różnego rodzaju oraz usług polegających na realizacji szkoleń

Solaris ma umowę na kolejnych 20 autobusów elektrycznych dla PKM Jaworzno

jeździ ich już 23 i wszystkie to pojazdy Solarisa. Doskonałe osiągi e-busów i ich jakość utwierdziły przewoźnika w przekonaniu, że obrał dobry kierunek i że przyszłością transportu publicznego są właśnie pojazdy elektryczne. Podpisana w ostatnich dniach umowa na dostawę kolejnych 20 bateryjnych autobusów