zamówienia publiczne pierwsza ustawa

Marek Okniński

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa Ustawa Pzp wejdzie w życie w pierwszej połowie 2018. UZP zapowiada rewolucję w Prawie zamówień publicznych. Sprawdź, czego będą dotyczyć planowane zmiany.

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy. Dlatego też w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ma się do czynienia z jednym zamówieniem czy kilkoma odrębnymi zamówieniami.

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W przypadku wątpliwości co do oferty pierwszym krokiem powinno być skierowanie do wykonawcy wniosku o wyjaśnienie rozbieżności, na podstawie regulacji z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą

Ekspertyzy w różnych budynkach, ale w tym samym roku - czy wymagają oddzielnych postępowań?

prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

dalsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1710) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] uwzględnia zasadę zgodnie, z którą zamawiający nie może ograniczać udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego – takie ograniczenie możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku. Zamawiający może zastrzec obowiązek

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Prawo zamówień publicznych (Pzp), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Należy mieć jednak na uwadze, że wydatkowanie środków publicznych podlega zasadom wynikającym z przepisów o finansach publicznych – gdzie wskazuje się, że wydatki publiczne

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

powinna ściśle odpowiadać przesłankom, wymienionym w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w przypadku rozbieżności treści gwarancji i przepisów ustawy PZP zamawiający jest narażony na niemożność uzyskania kwoty wadium. Ustawodawca w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych określił

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

wyłączenie stosowania ustawy Pzp określone w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy po pierwsze tylko takich zamówień, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż progi unijne. Po drugie, tylko zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

Zasady odrzucania ofert według Prawa zamówień publicznych Wskazana dyspozycja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

treści zawartej w SWZ. Kontekst systemowy oznacza zakaz przypisywania postanowień SWZ znaczenia, które prowadziłoby do sprzeczności z zasadami systemu zamówień publicznych, określonymi m.in. w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontekst zaś funkcjonalny oznacza ustalenie funkcji, jaką dane

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla zachowania tożsamych warunków zamówienia? Nie może tu pojawić się inna oferta, ale z drugiej strony w pierwszym postępowaniu na te same roboty jedna oferta została złożona. Odpowiedź: W tym przypadku nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

zakresie karalności (art. 56 ust. 3 ustawy Pzp). Istnieje konieczność wyłączenia osób, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizmu, z działań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego . Zgodnie z art. 56 ustawy Pzp ustawodawca nakłada obowiązek złożenia dwóch oświadczeń: jedno

Kiedy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

zmiany umowy w zakresie terminu ani wynagrodzenia. Gdyby na tej podstawie dokonywano zmian umowy, doszłoby do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja przebudowy i modernizacji stacji sprężarek powietrza medycznego może stanowić jedynie dokumentację dodatkową dla wymaganego przepisami ustawy Pzp opisu przedmiotu zamówienia w formie programu funkcjonalno- użytkowego. W pierwszej kolejności

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

ustawie Pzp oraz druga, wynikająca z listy klauzul prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W niniejszej części omówiony zostanie katalog wynikający bezpośrednio z ustawy. Obecnie obowiązujący katalog art. 433 ustawy Pzp zawiera cztery klauzule niemogące stanowić postanowień umów o

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

ust. 1 Pzp. Podstawa prawna art. 118, art. 223 ust. 1, art. 226, art. 462 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

podstawie poprzednich lat oraz dokonanym na podstawie konkretnych danych pozyskanych od urzędu, w tym przypadku nie będą miały znaczenia dla zastosowania właściwej procedury przy udzieleniu tych zamówień. Podstawa prawna Art. 28, art. 83 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wykluczenie z przetargu może być uznane za nieproporcjonalne? Czy drobne nieprawidłowości powinny prowadzić do wykluczenia wykonawcy? Czy na zamawiającym ciąży powinność należytego uzasadnienia swojego działania? Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

stanu rzeczy są ustawowe ograniczenia dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego , zawartej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11. września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t., zwanej dalej: „PZP"). Modyfikacja warunków

Kiedy omyłka ma charakter oczywisty?

wartość niż wskazana przez wykonawcę. Omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna Art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro . Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

publicznych [1]. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasada równego traktowania sprowadza się do konieczności identycznego traktowania takich wykonawców, których sytuacja jest taka sama lub bardzo podobna. Nie oznacza ona natomiast konieczności identycznego traktowania wszystkich

Umorzenie postępowania odwoławczego gdyż jego prowadzenie stało się zbędne

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, między innymi w przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się zbędne lub niedopuszczalne[1]. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2021 r

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

najkorzystniejszej. Po pierwsze, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują żadnych okoliczności powodujących wydłużenie terminu na wniesienie odwołania, w tym również okoliczności związanych z „długimi weekendami". Po drugie, nie było przeszkód, aby odwołujący zwrócił się do

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek. I tak, zgodnie z art. 223  ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

, zapytał, czy KRRiT ogłosi przetarg na badanie dotyczące modelu rodziny w stacjach telewizyjnych?  - Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż próg wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), umowa zawarta została z

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

Pytanie: W planie zamówień publicznych zamawiający uwzględnił montaż OZE w budynkach użyteczności publicznej o wartości 700.000 zł oraz w budynkach indywidualnych o wartości 10 mln zł. Zamawiający, prowadząc pierwsze postępowanie o wartości 700.000 zł , nie zsumował zamówień , w związku z

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia. Jednocześnie warto wspomnieć, że postępowanie na usługi szkoleniowe to procedura na usługi społeczne i inne szczególne usługi i ze względu na wartość powinna się toczyć zgodnie z art. 138o ustawy Pzp wskazującym

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

przygotowania. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki charakter ma w tym postępowaniu program szkolenia. Jednocześnie warto wspomnieć, że postępowanie na usługi szkoleniowe to procedura na usługi społeczne i inne szczególne usługi i ze względu na wartość powinna się toczyć zgodnie z art. 138o ustawy Pzp

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

zawarta umowa jest nieważna i należy przeprowadzić nowe postępowanie?  Odpowiedź:  Zamawiający zawierając w opisanych okolicznościach nową umowę dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Pzp .  Zamawiający w przypadku

Jak sprawnie policzyć termin otwarcia ofert i udzielenia wykonawcom wyjaśnień do SWZ?

uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że po przepisy kc – w tym dotyczące liczenia terminów – należy sięgać jedynie w

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

spełnienia odpowiednich przesłanek tajemnicą przedsiębiorstwa można również objąć informacje zawarte w wyjaśnieniach ceny. Dokonanie zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia

Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

wykonanie zamówienia, do których nawiązuje art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przy czym ustalane warunki odzwierciedlać mają minimalne poziomy zdolności. Zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z wyżej wskazanej ustawy zamawiający ma

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

ustawę Pzp. Wynika z niego, że do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. (tak jest w sprawie objętej pytaniem) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp. Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Czy błędnie podany przez wykonawcę termin związania ofertą wolno poprawić jako tzw. inną omyłkę?

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i poprawić tzw. inną omyłkę. KIO w uchwale z 11 września 2019 r. (sygn. akt KIO/KU 57/19) wyjaśniła, że „(...) poprawienie nieprawidłowości występujących w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zależy od spełnienia dwóch przesłanek

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Emilewicz: E-faktury w zamówieniach publicznych zaczną obowiązywać od 18 IV

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym wchodzi w życie 18 kwietnia br. i implementuje do polskiego prawa przepisy unijne, poinformowała

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

, dla którego istnieje obowiązek umieszczenia w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych , czy możemy to potraktować jako kontynuację pierwszego zamówienia przy zakupie oprogramowania? Z uwagi na wartość zamówienia w danym roku, nieprzekraczającą progów ustawowych do zamówienia

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

ustawy Pzp. Jednokrotność wezwania dotyczy tego samego dokumentu i tej samej sytuacji. W najnowszym komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych , w zakresie wezwania z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp na stronie 469 wskazano m.in. „ Wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń może być dokonywane

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych, której projekt powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r., poinformował resort. Przepisy ma stworzyć nowo

Szacowanie wartości zamówień

wartości. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Szacowanie wartości zamówień Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musi wykonać zamawiający, po określeniu przedmiotu

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

wyłoniono tę ofertę jako najkorzystniejszą. Podlegała ona oczywistej ocenie zarówno merytorycznej, formalnej, jak i rachunkowej. Jej wybór został dokonany zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Omyłki w ofercie Na ówczesnym etapie zamawiający miał możliwość

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

. Norma wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

, na których realizowane są usługi. Czy dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Publicznych Huberta Nowaka, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, uwzględniając oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, wpływając tym samym na lepsze funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych. "Jako przykład można podać nową procedurę dla

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) tytułem wadium w związku z ubieganiem się przez MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcę) o dzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Spójności na lata 2014–2020. Treść wytycznych nie reguluje kwestii kryteriów selekcji. Stosuje się je natomiast w ramach jednego z dwóch podstawowych trybów udzielenia zamówień publicznych w progach unijnych. Dlatego też ustalając znaczenie tego pojęcia, należy mieć na uwadze wytyczne z ustawy Pzp

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

. Nadmieniam, że oferta tego wykonawcy nie jest pierwszą w rankingu i nawet gdyby zastosował do całości stawkę VAT w wysokości 8%, to nie zmieniłoby to rankingu ofert. W związku z powyższym proszę o poradę jak należy postąpić: Czy unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z uwagi

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy https://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje w postępowaniu. Mata Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych środowisk, pozwalają uczestnikom wydarzenia podnosić kompetencje. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom przyczyniamy się do podwyższania jakości

Zamówienia tego samego rodzaju

bieżących. Zamawiający planuje ogłosić przetarg na powyższe zamówienie w trybie art. 39 ustawy Pzp. Czy zamawiający prawidłowo postąpił udzielając pierwszego zamówienia z zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Dodam, że w momencie wysyłania zapytań do wykonawców, organizator przetargu nie

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zatrzymanie lub przepadek towaru na rzecz skarbu państwa oraz pozbawienie wolności na min. trzy lata osoby odpowiedzialnej za zawarcie zabronionej transakcji handlowej. Konsekwencje biznesowe wynikające z ustawy pośrednio mogą skutecznie ograniczyć działalność

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Pytanie: Mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Pzp − jeżeli ostatni dzień terminu udzielenia odpowiedzi przypada na dzień wolny od pracy dla zamawiającego np. sobotę lub niedzielę, to czy przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy i tym samym skraca się terminy określone w tym artykule

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

Opóźnienie a zwłoka

Niejednokrotnie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, w której zamawiający na skutek niezachowania umownego terminu przewidzianego na realizację zamówienia nalicza wykonawcy kary umowne. Zamawiający , stojąc na straży oszczędnego i celowego

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

udzielonego zamówienia i wyłonić wykonawcę w jednym z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym szacując wartość nowego zamówienia zamawiający nie bierze pod uwagę wartości zamówienia już udzielonego

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

w tym przypadku zastosować art. 6 ustawy Pzp W przypadku gdy udzielono już zamówienia publicznego na roboty budowlane sumowanie wartości tych dwóch zadań jest bezcelowe. Sumowanie może mieć jedynie znaczenie dla celów określenia wartości prowadzonej inwestycji

Podwykonawcy zamówienie publicznego

). Roboty budowlane z całego kraju Podwykonawca zamówienia publicznego Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji zamówienia , a także przekazuje informacje na

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

tego samego rozumowania przy podziale zamówień, jak dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp . Odpowiedź: W mojej ocenie zamówienie na usługi psychologa świadczone w ramach spotkań tematycznych nie podlega sumowaniu z usługami psychologa świadczącego w zakresie diagnozy i wsparcia. Jak

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. * Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011. Zobacz

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

STWiOR i zawierają one określenie standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, rzeczywiście możliwe byłoby uznanie, że spełniona jest pierwsza przesłanka z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i cena może być jedynym kryterium oceny

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kluczowe filary projektu przedstawił wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

podpisaliśmy w latach 2020-21, są realizowane na podstawie przepisów starej ustawy prawo zamówień publicznych. Nie mówiły one wprost o waloryzacji wynagrodzeń podwykonawców. Obecnie mamy duże trudności z wyegzekwowaniem podwyższenia naszych zarobków z tytułu gwałtownego wzrostu cen. Zależy nam, aby wypłata

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

. Pierwszego w rankingu wykonawcę wezwaliśmy do przysłania próbki w celu potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Personel medyczny po wnikliwej ocenie stwierdził, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zamówienia tzn. są monofilamentowe, polipropylenowe i

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

. Rządowy projekt zakłada dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu ustawy opowiedziało się 181 posłów, przeciw było 233 posłów, a 8 wstrzymało się od głosu

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

zamówienia Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Jarosińska-Jedynak: Chcemy większych możliwości przesuwania środków unijnych

pokazuje na co, ponieważ to, 'na co' jest w programach operacyjnych, zarówno w tych regionalnych jak i krajowych" - wyjaśniła. Przypomniała, że przepisy ustawy odnoszą się zarówno do prawa zamówień publicznych, jak i do ustawy o finansach publicznych

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

. Podstawa prawna: - art. 34 ust. 3 pkt 1, art. 66 ust. 2, art. 67 ust. 1 pkt. 1a, art. 67 ust. 3 pkt. 1 lit. a), art. 142 ust. 1, art. 143 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Zasady wyboru oferty

. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 5 ustawy Pzp przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć taką: 1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Jakie zaświadczenia z KRK powinna złożyć fundacja, która bierze udział w przetargu?

członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp .  Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

zostanie wprowadzone do planu finansowego w późniejszym terminie, pojawiła się wątpliwość, czy taki tok działania nie będzie stanowić naruszenia ustawy o finansach publicznych i dyscypliny finansów publicznych? Odpowiedź: Ustawa prawo zamówień

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy, aby zapewnić maksymalne korzyści z wdrożenia nowych technologii, a jednocześnie nie nakładać na adresatów nadmiernych obowiązków i kosztów. Na docenienie zasługuje

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

postępowania. W związku z tym, że wszczęcie  postępowania o udzielenie zamówienia to nic innego, jak publiczne przyrzeczenie zawarcia z wykonawcą , który złoży ofertę najkorzystniejszą, umowy na warunkach zastrzeżonych w dokumentacji postępowania, unieważnienie procedury poczytywane jest jako sytuacja

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego Czytaj więcej o rozporządzeniu » Powyższe rozporządzenie w pierwszej kolejności znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

czasowej, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany jesteś traktować je jako jedno zamówienie. Ustawa Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

. Ponadto w pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. wprowadzone zostały jeszcze poniższe zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych: - art. 4 pkt 5 otrzymał brzmienie: 5) zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

Ciebie z należytą starannością. Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

Mając na uwadze, iż odwołanie jest środkiem ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należy przyjąć, iż w pierwszej kolejności zarówno do samego odwołania, jak również do postępowania odwoławczego należy stosować przepisy ustawy Prawo zamówień

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

. Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

treścią art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane jest wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

za pracę. Odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowej analizy treści oferty, wezwania zamawiającego i wyjaśnień wykonawcy w kontekście zagadnienia pracy członków stowarzyszenia przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Znajdź