zamówienia publiczne omyłka rachunkowa

Marek Okniński

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 88 zobowiązała zamawiającego do poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, które ewentualnie występują w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Użyte w ustawie sformułowanie ?zamawiający poprawia omyłki rachunkowe ? nadaje tej czynności charakter obligatoryjny. Zatem zamawiający nie ma możliwości decydowania czy dokonać poprawienia omyłki - musi poprawić stwierdzone omyłki rachunkowe. Ustawodawca nakładając na zamawiającego wymóg poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny określił katalog sytuacji, których zaistnienie skutkuje określonym w ustawie sposobem poprawienia omyłki rachunkowej. Jakiego rodzaju omyłki można poprawić i w jakiej sposób określono w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Kiedy omyłka ma charakter oczywisty?

Wskazaną omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Jak ocenić, czy omyłka w ofercie kwalifikuje się do poprawy?

Czy błędy w najkorzystniejszej ofercie moga spowodować jej odrzucenie?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

wyłoniono tę ofertę jako najkorzystniejszą. Podlegała ona oczywistej ocenie zarówno merytorycznej, formalnej, jak i rachunkowej. Jej wybór został dokonany zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Omyłki w ofercie Na ówczesnym etapie zamawiający miał możliwość

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

zmiana treści oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w związku z pojawieniem się w jej treści omyłek. I tak, zgodnie z art. 223  ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyłączeniem sytuacji, gdy zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami

Oczywista omyłka rachunkowa

Oczywista omyłka rachunkowa

? Odpowiedź: W mojej ocenie w opisanej sytuacji mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe i uwzględnić konsekwencje

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek orazinne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.Przy czym dokonanie czynności poprawienia omyłki nie może prowadzić do takiej zmiany treści oferty, która

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Nieprawidłowości przy punktacji ofert na 2. i 3. miejscu nie mają znaczenia

Pytanie Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego , w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom ? Punkty przydzielone najkorzystniejszej ofercie zostały obliczone poprawnie

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

pozycji przyjął prawidłową kwotę brutto, co dało prawidłowo obliczoną cenę brutto całości zamówienia. W ocenie sprawdzających ofertę prawdopodobnie wykonawca źle przepisał wyliczoną wartość, bo zamiast 1915 wpisał 1015. Czy omyłkę tę należy ocenić jako rachunkową, czy inną omyłkę

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

wynikało, że treść oferty nie odpowiada siwz, oferta będzie podlegała odrzuceniu. Wyjątkiem od tej zasady jest okoliczność wystąpienia w ofercie omyłek, które zamawiający może poprawić i w ten sposób uznać, że oferta jest zgodna z treścią siwz. Ustawa Prawo zamówień publicznych zezwala zamawiającemu na

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

Pytanie Czy należy poprawić oczywistą omyłkę rachunkową, w sytuacji gdy oferta wykonawcy i tak podlega odrzuceniu i nie będzie to miało wpływu na wynik postępowania? Z drugiej strony omyłka rachunkowa znajduje się w ofercie z najwyższą ceną i wydaje

Po poprawieniu omyłki rachunkowej oferta spadła na 2 pozycję - kto wygra przetarg?

: - oczywistych omyłek pisarskich, - oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz - innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiającemu pozostawiono ogólną wskazówkę wedle której poprawia on oczywiste omyłki rachunkowe. Według nowych wytycznych

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Odróżnienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki podlegającej poprawieniu od błędu w obliczeniu ceny, skutkującym odrzuceniem oferty, budzi na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych duże kontrowersje. Przedstawiony problem pozostaje

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

omyłki pisarskie, 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w treści

Zmiana ceny oferty w wyniku poprawienia omyłek - kiedy jest dopuszczalna?

. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy daje natomiast zamawiającemu możliwość poprawienia innych omyłek, poza oczywistymi omyłkami pisarskimi oraz oczywistymi omyłkami rachunkowymi, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem że nie spowoduje to istotnych zmian w

Jak poprawić omyłki w ofercie?

lub osobę przez niego umocowaną. Poprawiasz w ofercie m.in. oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

wykonawcy? Odpowiedź Zamawiający powinien poprawić omyłkę polegającą na podaniu ceny brutto z trzema miejscami po przecinku na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo KIO

Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

wymagań związanych z przedmiotem zamówienia, ale także zweryfikować oferty pod kątem różnego rodzaju omyłek, w tym oczywistych omyłek rachunkowych. Skoro w trakcie badania oferty możesz stwierdzić, iż cena 61,50 zł jest ceną netto, wówczas potraktowanie tej omyłki jako oczywistej jest bezsporne. Z

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

zakresie samego przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma jednak obowiązek poprawić w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zaliczenie

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie a także tzw. inne omyłki. Aby jednak móc dokonać poprawek zgodnie z przepisami prawa zamawiający musi dysponować niezbędną wiedzą pozwalającą na doprowadzenie oferty wykonawcy do pełnej zgodności z jego oświadczeniem woli. W przypadku gdy zamawiający takiej wiedzy nie

Zasady odrzucania ofert

oferty. W postępowaniach przetargowych pojawiają się wątpliwości czy cena podana w tysięcznych częściach złotego jest omyłką rachunkową? W tej sprawie wypowiedział się Zespół Arbitrów, który stwierdził, że cena podana w tysięcznych częściach złotego nie jest traktowana jako omyłka rachunkowa. (syg. UZP

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

przedłużenia terminu związania ofertą bez konieczności uprzedniego otrzymania od zamawiającego stosownego wezwania, - likwidację zawartego w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamkniętego katalogu sytuacji, które obligują zamawiającego do poprawienia omyłki rachunkowej

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

nakazuje Zamawiającemu poprawienie w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych. Ponieważ wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące parafowania zmian w treści oferty mają jedynie charakter formalny zatem art. 89 ust. 1 pkt. 2 nie znajduje zastosowania

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

warunków zamówienia. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki

Definicja istotnej zmiany treści oferty

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowelizacja ustawy PZP obowiązująca od października 2008 r. wprowadziła w art. 87 ust. 2 pkt. 1 - 3 nowy katalog omyłek

Błędne wyliczenie kwoty VAT - omyłka czy podstawa do odrzucenia oferty?

pogląd, iż zastosowanie błędnie przyjętej stawki VAT nie jest okolicznością opisaną w ustawie Pzp jako oczywista omyłka rachunkowa. Tym samym nie można jej poprawić w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Ofertę taką powinieneś odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6, jako zawierającą błędy w obliczeniu

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca nie wymienił literalnie w ustawie przypadków, kiedy postępowanie zawiera nieusuwalną wadę. Pomocne jest w tej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności

Przetargi pod ochroną

- zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w

Przetargi pod ochroną

- zapewnia w rozmowie z "Gazetą" prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość

Jak poprawiać omyłki rachunkowe - praktyczny przykład

Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera uprawnienie do poprawienia, przez zamawiającego w ofercie wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Z powodu braku przecinka można unieważnić przetarg

kończą kontrowersyjną decyzją. Podobne wpadki zdarzają się w całym kraju. Dlaczego? Bo takie jest polskie prawo zamówień publicznych. Doprowadziło ono do sytuacji, w których oferty liczące po kilkadziesiąt tomów są uznawane za nieważne, bo na jednej z tysięcy stron pojawiła się drobna pomyłka