zamówienia publiczne ogłoszenia

Marek Okniński

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia różni się od pozostałych formularzy wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Pobierz wzór dostępny poniżej.

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualne Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

Prawa zamówień publicznych zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r., ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

zamówienia publicznego. Obowiązek publikacji ogłoszenia Ustawa Pzp przewiduje, że w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty unijne, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej musi zamieścić

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie Zgodnie z tym załącznikiem, ogłoszenie o wykonaniu umowy w sekcji V. zawiera informacje związane z przebiegiem realizacji umowy, w tym termin wykonania umowy – sekcja V.2.), w której podaje

Kody CPV

Kody CPV

zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Pytanie Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami , a następnie zaprasza ich do składania ofert. Decyzja, który wykonawca zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach zależy

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Odpowiedź Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszeniazamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia służy generalnie celom statystycznym i jest czynnością zamawiającego już poza procedurą zamówienia publicznego Oficjalne publikatory Zgodnie

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

"starej" umowy polegającej na udzieleniu zamówień dodatkowych, nie ma obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy wymaganego na mocy art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , ponieważ dotyczy on "nowych" umów. Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 2016

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

Ustawa PZP - Dział I: Przepisy ogólne

Dział I Ustawy PZP określa zasady ogólne dotyczące Prawa zamówień publicznych. Dział składa się z 3 rozdziałów, które określają : przedmiot regulacji ustaw PZP, zasady udzielania zamówień publicznych oraz informacje dotyczące publikowania ogłoszeń

Ogłoszenie o zamówieniu

: OSP może upoważnić gminę do przeprowadzenia w swoim imieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej. Jedną z zasad Pzp

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej części (zgodnie z PZP), w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego należy podać wartość szacunkową danej części.   Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego kraju

Dostęp wykonawców do siwz

nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Pytanie Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną

Konsekwencje upadłości wykonawcy

publiczne. Analiza treści przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, że o ile otwarcie likwidacji wykonawcy zawsze będzie stanowiło podstawę do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o tyle w przypadku ogłoszenia upadłości, jak już wskazano, nie

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

może zamieścić ogłoszenie ex ante we właściwym "organie promulgacyjnym" (w zależności od wartości szacunkowej zamówienia), jednakże musisz się wstrzymać z podpisaniem umowy do upływu terminów wskazanych w art. 146 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

? Odpowiedź Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

przez zamawiającego wskazanych warunków w zakresie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest jednym z określonych Prawem zamówień publicznych wymogów związanych z ogłoszeniem przetargu na wykonanie robót budowlanych. Wskazana

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

. Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. nr 97, poz. 1050). Odpowiedź udzielona: 22

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Dialog konkurencyjny - procedura do skomplikowanych zamówień.

zaimplementowano z dyrektyw regulujących system zamówień publicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Procedura postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego jest w dużej mierze zbliżona do procedury dotyczącej trybu negocjacji z ogłoszeniem. Zarówno w trybie

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

przyczyn decyzji zamawiającego. Przez dokumenty zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych należy rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w

Nowe zasady udostępniania ofert.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowe zasady udostępniania ofert przetargowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może przekazać wstępne ogłoszenie informacyjne o

Bezpłatna platforma aukcyjna

arbitralnie zamawiający. Informacja o podjętej w tym zakresie decyzji podawana jest przez zamawiającego już w ogłoszeniu o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka szczególne korzyści w wymiarze finansowym przynosi przeprowadzenie aukcji elektronicznej

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

obowiązek ujawniania wartości zamówienia np. w ogłoszeniu o zamówieniu". Opierając się na wskazanym komentarzu wykonawcy mogą kierować do zamawiającego zasadne wnioski o udostępnienie należycie wypełnionego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

Hiszpanie zawiedzeni. Nie zbudują atrakcji nad Krzywym

i wnieśli skargę do Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W poniedziałek sprawa stanęła na wokandzie. - Izba uznała, że złożona oferta [przez CHM Infrastructuras SA - red.] jest sprzeczna ze specyfikacją i zamawiający miał rację, odrzucając ją - tłumaczy

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

przekonującego uzasadnienia, które zamawiający zobowiązany jest udostępnić na stronie prowadzonego postępowania. Wiodącym celem wprowadzenia art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego

Wzory protokołów

w trybie partnerstwa innowacyjnego Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Protokół postępowania w trybie podstawowym Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przesłanki unieważnienia, zamawiający musi zastrzec taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie wszczynającym postępowanie. Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 257 ustawy Pzp podkreśla, że zawarta w tym przepisie przesłanka unieważnienia ma fakultatywny charakter. W razie

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Pytanie Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

częściowa przewiduje zgodnie z dokumentami zamówienia wykonanie części zamówienia. Poszczególne części zamówienia (tzw. pakiety, zadania) są w istocie odrębnie kontraktowanymi oraz finansowanymi zamówieniami. Łączy je oczywiście tożsame wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (jedno ogłoszenie o

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

podanie nazw (firmy) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych zmian umowa w dalszym ciągu będzie trwała – ze zmienionymi postanowieniami. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa kończy

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

warto zapoznać się z jego podstawami. Są nimi: 1. Podstawy prawne udzielania zamówień podprogowych     - ustawa Prawo zamówień publicznych     - ustawa Kodeks Cywilny     - ustawa o Finansach publicznych 2. Opis przedmiotu zamówienia   

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź Zgodnie z art. 441 Prawa zamówień publicznych (Pzp) zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki

UZP

wydawniczą, wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą, zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Zgodnie ze znowelizowanym stanem prawnym (1) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia publicznego będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za szkodę

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszeniezamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

informacje zawarte w ofercie przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści oferty dodatkowej. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria kwalifikacji, zaproszenie

Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

. Stosownie do definicji wyrażonej w art. 7 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Pytanie: Jakie przepisy stosować do zmiany umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp . Chcemy zmienić umowę w zakresie terminu realizacji zamówienia , gdyż nie wykorzystaliśmy pełnej jego wartości. Taką sytuację przewidziałem w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz . Odpowiedź: Stosownie do przepisów

Rozbudowa oświetlenia w gminie

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Pytanie Ogłosiliśmy postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące świadczenia usług (otwarcie ofert na początku marca). Cały opis przedmiotu zamówienia był przygotowany na podstawie zatwierdzonego wniosku z budżetu obywatelskiego – rodzaj zajęć, ilość, miejsce prowadzenia zajęć

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania. Zamówienie powyżej 130.000 zł Zadający pytanie jest podmiotem publicznym, w związku z czym wnioskuję, że jest zobowiązany

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

okoliczności. Czy po podpisaniu aneksu muszę ogłosić zmianę umowy? Jeśli tak to na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Konieczność zamieszczenia ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zależy od podstawy

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

została najwyżej oceniona spełnia warunki udziału w przetargu obowiązywała również w poprzednim stanie prawnym obowiązującym do zamówień publicznych ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 roku (patrz; art. 24 aa ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – noszą potocznie nazwę

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

jest na normie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która znajduje zastosowanie do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 r. Należy mieć na uwadze, iż regulacja art. 30 ust. 4 stanowi stosunkowo korzystne rozwiązanie dla zamawiających

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

członkowskie Unii Europejskiej, zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa publikowane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Przypomnijmy: w przypadku krajów członkowskich UE ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza tzw

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na[2]: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

niekompletne. Wówczas, stosownie do dyspozycji art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma prawo wezwać go do ich złożenia bądź uzupełnienia. Co ważne, może mieć to miejsce tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Oznacza to, że brak

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Uzupełnieniu nie podlegają jednak przedmiotowe środki dowodowe zawierające błędy tj. nie potwierdzające spełniania wymagań zamawiającego. Podstawa prawna Art. 7 pkt 20, art. 275 pkt 1, art. 281 ust

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Możliwość wypłacania przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki zostały wprowadzone między innymi w celu

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

największej grupy firm z informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) mogą być to również inne dokumenty zamówienia np. ogłoszenie.

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

informacją, że dany zamawiający poszukuje wykonawców udzielanego zamówienia publicznego. W konsekwencji znaczenie treści ogłoszenia (jak również jego sprostowania) dla przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności jego rozstrzygnięcia jest nieporównywalnie mniejsze niż w

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej. W powyższych przypadkach Zamawiający może zawrzeć

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

publicznych w 2020 roku czas prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych nie uległ wydłużeniu. W oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

formalności powinnam dopełnić? Odpowiedź: O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół. Postępowanie o

W jakim terminie należy złożyć oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp?

zamawiającego jest to dzień ogłoszeniazamówieniu ? Czy członek komisji przetargowej, który jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji postępowania, musi złożyć oświadczenie w dniu ogłoszeniazamówieniu czy w innej dacie? Odpowiedź: Każda osoba powinna złożyć oświadczenie

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Pytanie: Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

są określone w punktach 1 i 4. Pierwsza z przesłanek warunkujących dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego odwołuje się do sytuacji przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. W praktyce zastosowanie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP wymaga analizy postanowień

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia