zamówienia publiczne nowelizacja ustawy

Marek Okniński

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

Przyjęta przez rząd i skierowana przez Premiera do Marszałka Sejmu nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz usunięcie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską do niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r. ustawa wprowadza doniosłą zmianę dla wszystkich uczestników procesu udzielenia zamówienia publicznego.

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi ustawą zmieniającą ustawę o VAT w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 listopada 2019 r. należy ustalać m.in. z uwzględnieniem przepisów przejściowych zawartych w nowelizacji ustawy o VAT.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Cele nowelizacji Prawa zamówień publicznych Nowe rozwiązania formalno - prawne mają przede wszystkim: - prowadzić do wzmocnienia podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia publicznego, zwłaszcza zwiększyć pewność

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

normowany wymiar pracy" - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Prawdziwa "dobra zmiana" Według Lewiatana nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych z października 2014 roku (uchwalona przez koalicję PO-PSL

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego czy zapytania o cenę, zobowiązany jest przygotować i udostępnić uczestnikom postępowania siwz. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

wyłącznie przez tzw. Zamawiających sektorowych określonych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Czytaj ujednolicony tekst ustawy » System kwalifikowania polega na prowadzeniu przez zamawiającego

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

budowlanych, gdzie proces inwestycyjny rozciągnięty jest na kilka etapów. Zamawiający będzie miał prawo żądać wykazu wszystkich zamówień Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza istotną zmianę w art. 22, dotyczącą zasad ustalania i

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

celem nowelizacji, niespodziewanie stało się zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

dotychczasowe doświadczenie szereg pytań wykonawcy zadają tylko po to aby zyskać więcej czasu na sporządzenie oferty. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma uniemożliwić tego typu praktyki ze strony wykonawców. Zgodnie z założeniami

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

podanie nazw (firmy) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu

Nowe terminy składania ofert

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej, mogą zostać skrócone po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do: - 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

przegrywająca. Informacja o uchybieniach zastąpi prawo do wniesienia protestu Zmiany przewidziane w skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy PZP dotyczą również postępowania o udzielnie zamówienia publicznego o wartości niższej niż progi unijne. W

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

wpływają na konieczność uwzględnienia w nowej ustawie Pzp przepisów dotyczących: - elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami; - promowania i realnego wykorzystywania

Opis funkcjonalności systemów aukcyjnych

Projekt ostatniej nowelizacji Ustawy, który został już zaakceptowany przez Radę Ministrów, przewiduje kolejne usprawnienia elektronicznych metod udzielania zamówień publicznych. Ponieważ prowadzenie aukcji i licytacji elektronicznej nie jest możliwe

Zmiany w zakresie kwalifikowania wykonawców

Zaletą systemu jest zaoszczędzenie czasu oraz kosztów związanych z procedurą weryfikacji wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Przepis art. 134a ustawy Prawo zamówień publicznych został wprowadzony w celu wdrożenia do

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

Solidarna odpowiedzialność - istotna zmiana

, a naprawienie szkody przez jeden z tych podmiotów będzie skutkowało tym, że drugi podmiot zostanie z odpowiedzialności względem zamawiającego zwolniony. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Podsumowanie

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

. 40 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy wartość zamówienia na roboty budowlane była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na dostawy lub usługi - 10.000.000 euro, zamawiający zamieszał ogłoszenie o zamówieniu również w dzienniku lub

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

Według najnowszych przepisów zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego o

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

"Pominięcie (...) wskazania właściwego sposobu postępowania tych podatników, którzy przed wejściem w życie, a nawet przed publiczną prezentacją projektu zawarli ze swoimi kontrahentami umowy w ramach ustawy prawo zamówień publicznych jest jego najpoważniejszą wadą. Brak

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

wykonawczych odnoszących się do rozpatrywania odwołań. Wobec powyższego działając na podstawie art. 193a ustawy Prawo zamówień publicznych zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

jednak wyłącznie w formach określonych w art. 148 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają po wykonaniu umowy na pozostawienie z tytułu rękojmi za wady maksymalnie 30 % kwoty zabezpieczenia do czasu upływu okresu rękojmi na

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2275) dokonano nowelizacji art. 15r ust. 1, 4 i 11 ustawy o COVID.  Zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)” wyrazami „ustawy z

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020. [2] Patrz: art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 2019 ze zm.).

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy świadczącego takie usługi. Zakres obowiązków operatora platformy? Zakres obowiązków, do których zrealizowania powinien być zobligowany operator platformy powinien zostać określony w wyniku

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

podstawie art. 8 ust. 1 Pzp. Powyższa kwestia nie została wyjaśniona przez ustawodawcę w uzasadnieniu projektu nowej ustawy Pzp. Mając na uwadze, że celem nowelizacji miało być m.in. wzmocnienie uprawnień wykonawców w zakresie wpływania na treść przyszłych umów o realizację zamówienia publicznego, zasadne

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, jako

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp (tj. przed 28 lipca 2016 r.) stosuje się dotychczasowe regulacje. Podobnie jest w

Pzp - nowelizacja ustawy

podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone pogrubieniem Fragmenty ustawy, które zostały usunięte zostały zaznaczone kursywą Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

przypominają, że przeprowadzona w 2016 roku nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) (ustawa Pzp) dała instytucjom publicznym narzędzie do kreowania odpowiednich postaw na rynku pracy. Wprowadzony obowiązek zawierania przez zamawiających

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

warunków zamówienia lub określenia warunków umowy[1]. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie odnoszą się wprost do tego, czy udział wykonawcy w dialogu technicznym jest okolicznością, którą należy uwzględnić w dokumencie JEDZ jako doradzanie instytucji zamawiającej lub zaangażowanie w inny

Dialog techniczny

Dialog techniczny - wprowadzony został zgodnie z założeniami autorów nowelizacji ustawy Pzp między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień oraz celowym, racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem posiadanych środków. Forma dialogu technicznego

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

] ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek dołączania do oferty lub wniosku szeregu oświadczeń oraz dokumentów został zastąpiony obowiązkiem złożenia oświadczenia, w formie "zwykłej" lub JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Nowelizacja Pzp W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wykonawcy zainteresowani

Zmiany w Pzp w 2016 roku

zmiany jest dostępny na komunikaty.pl Nowelizacja Pzp 2016 Jednolity tekst ustawy Pzp Kurs euro stosowany do zamówień publicznych 1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu

września 2019 r., negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczyć one będą tych wykonawców (np. stron umów zawartych w trybie ustawy ? Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą będą musieli podnieć swoim pracownikom

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

oraz prowadzenie postępowań po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z roku 2016. O zmianach związanych z wprowadzeniem elektronizacji zamówień publicznych dyskutować będą znani i cenieni specjaliści: praktycy oraz prawnicy, związani z różnymi środowiskami eksperckimi między innymi Paweł Trojan

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

po nowelizacji”): „Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp , wykonawca , biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

Zespół ds. zamrażania cen prądu. Minister Tchórzewski powołał specjalną grupę, która ustali, jak wprowadzić bubel prawny w życie

samorządy, które wcale nie mogą być pewne, że nowe ceny energii nie przekroczą zeszłorocznych. Zespół ma znaleźć rozwiązanie m.in. sygnalizowanego przez „Wyborczą” problemu zmiany umów na dostawy energii zawartych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Nie nowelizacja, ale

Nowelizacja Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od podstaw, nowe rozwiązania systemowe i legislacyjne w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne. Nowa ustawa Pzp ma w znacznie wyraźniejszy sposób

Usługi ochrony jako usługi społeczne

wartość zamówienia przewyższa równowartość 1 mln ? *2obowiązuje od wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020 Biorąc pod uwagę, że usługi ochrony sklasyfikowane są w Załączniku

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

została w toku prowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ofert przetargowych W tym miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), podpisanego elektronicznym podpisem z

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Tematyka wydarzenia Najbliższa, szesnasta już edycja wydarzenia, dotykać będzie wciąż "gorącego" tematu, jakim jest nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. O zmianach

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny

Pzp a jednostki budżetowe

ustawy Pzp. Podstawową grupę zamawiających tworzą na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Wśród tych jednostek znajdują się - w świetle art. 9 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Rządowy projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych, jak i przepisy wprowadzające tę ustawę mają trafić do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji. Posłowie mają wątpliwości, czy tak duży projekt zdążą rzetelnie przeanalizować podczas obecnej

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Dodany w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Pzp przepis art. 29 ust. 3a stanowi, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane

Pzp - nowelizacja ustawy

Pełna treść znowelizowanej w czerwcu 2016 Ustawy Pzp Nowa Ustawa Pzp - zmiany 2016 Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z następującymi zmianami: Dz.U.2013.907 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8 2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

zamówieniach publicznych. Ta ustawa jest dobrym przykładem zdroworozsądkowego wdrożenia prawa unijnego. Projektodawcy tak ukształtowali przepisy, aby zapewnić maksymalne korzyści z wdrożenia nowych technologii, a jednocześnie nie nakładać na adresatów nadmiernych obowiązków i kosztów. Na docenienie zasługuje

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym stanie prawnym nakładają na zamawiającego obowiązek przewidzenia przypadków i warunków istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego . Przewidzenie takich zmian w sposób jednoznaczny wymaga dużego

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp

Przetarg - udział konsorcjum

: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna 1* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). *2Nowy art. 23 ust. 5 i art. 23

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

wykonawcom pod względem formalnym udziału w postępowaniach. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

Sierpniowa nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych uwzględniła wiele postulatów od dawna zgłaszanych przez przedsiębiorców, m.in. rezygnację z kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, ale inne problemy pozostały. - Z

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

usunięcie wymogu przeprowadzenia aukcji jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty - po nowelizacji wystarczającym będą 2 oferty, - zwiększają znaczenie elektronizacji zamówień publicznych poprzez wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a

Morawiecki chce, żeby większość zamówień publicznych realizowały polskie firmy

Gospodarczego (PKG) zorganizowanego przez Pracodawców RP. Dodał, że potrzebna jest nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż dotychczasowe zmiany nie są wystarczające. Przewodniczący rady programowej PKG Jerzy Hausner zwrócił uwagę, że wyniki

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Kolejne zmiany w ustawie Pzp

co najmniej 5 % wartości umowy". Zgodnie z Konstytucją ustawa zostanie teraz przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw, a nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na celu odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych o najmniejszej wartości, Urząd Zamówień Publicznych opracował propozycję nowelizacji przepisów dotyczących progów stosowania ustawy Prawo zamówień

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

. Należy mu się również odszkodowanie, jeśli ulegnie wypadkowi w trakcie pracy. W sytuacji, gdy umowa wygasa w trakcie zwolnienia lekarskiego, wypłatę świadczeń przejmuje ZUS. Tak samo dzieje się w przypadku umów o pracę. Po nowelizacji ustawy o świadczenia społecznych, którą w 2014 r. przeprowadziło PO, a

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

o wypłaceniu zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego należy obecnie do kompetencji zamawiającego. Jednak jak pokazuje dotychczasowa praktyka z możliwości wypłacenia zaliczki korzysta stosunkowo niewielu zamawiających. Rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

. 147 ustawy Pzp (dostęp: Lex) zauważa, że: „(…) na tle przepisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wyłania się problem dopuszczalności wprowadzania innych niż zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1, form zabezpieczenia wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. * Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011. Zobacz

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w

Lex inwestor umocni i tak już uprzywilejowaną pozycję inwestorów

się złych intencji u GDOŚ. Podejrzewam, że celem nowelizacji miało być doprecyzowanie pewnych kwestii, np. bezpiecznej odległości jaka może dzielić chociażby oczyszczalnię ścieków od domów. Jej autor nie wziął jednak pod uwagę skutków, jakie ustawa może za sobą nieść. Obawiam się automatyzmu w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zwiększającą nakłady na obronność

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej (MON

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

aktualny. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii pt.: „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp " stwierdził, że: „Pojęcia aktualności dokumentów nie należy

JEDZ - zasady potwierdzenia

najkorzystniejsza to wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego , oparte o treść art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że mają one być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. W związku z tym

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Zaproponowano rozwiązania, które dostosowują polskie prawo do rozporządzenia

Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

publicznych, gdyż postępowanie odwoławcze jest częścią postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które regulowane jest przez tę właśnie ustawę. Zauważyć przy tym należy, iż odesłanie z art. 184 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (po nowelizacji art. 185 ust. 7 tej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

. Nowe przepisy przewidują np. wprowadzenie procedury dialogu technicznego. Czym będzie dialog techniczny? W przypadku chwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przedłożeniem Rządowym zamawiający będzie miał prawo

Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów

obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. To ważne działania, których celem jest stabilizacja rynku pracy w Polsce i poprawa sytuacji pracowników. Uchwalona właśnie przez Senat nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli uczestnikom rynku na właściwe przygotowanie się

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

Trzeba wybudować drogę. Ogłasza się przetarg i wybiera wykonawcę. Dziś podmiot publiczny musiał w takim wypadku wybrać tę firmę, która zaoferowała najniższą cenę, bo tego wymaga Ustawa o zamówieniach publicznych. Nie mija pół roku i nowa droga już się rozsypuje, trzeba łatać

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Wezwanie do złożenia dokumentów

będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Źródło: "Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna

Kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych

. Nowelizacja ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 11 maja 2011 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 484). Zobacz ujednolicony tekst

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

. zapisy z art. 143 b, 143 c 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych). Odpowiedź Zamawiający zawarł w istotnych postanowieniach umowy zapisy odnośnie podwykonawstwa i jako takie miały zostać wprowadzone do treści umowy. Dlatego też w mojej ocenie

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa." Dlatego też UZP zaproponował zmiany w Prawie zamówień publicznych, które mają na celu uregulowanie kwestii podwykonastwa. Celem proponowanych zmian ustawy Prawo