zamówienia publiczne notatki

Renata Dzikowska

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej od lat utrwalony jest pogląd, że wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikające z braku precyzji treści SWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy.

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Co do zasady zamawiający jest zobowiązany do tego, by dysponować dowodami szacowania wartości zamówienia.

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp.

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

! Zamawiający korzystający z dobrodziejstwa art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych może sporządzić odpowiedni protokół lub notatkę z dokonanej czynności. O dokonanym ponownym wyborze należy oczywiście zawiadomić wykonawcę, którego dotyczył ponowny wybór. Informowanie

Przetarg MPO pod lupą radnych i policji

Przetarg wygrała miejska spółka MPO. Przemysław Pęczak, podinspektor w Zarządzie Dróg i Transportu, twierdzi, że został nakłoniony przez dyrektora Pawła Bińczyka z ZDiT do wybrania droższej i gorszej oferty MPO, a tym samym do naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych. Z

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

: Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych przez nich usług, dostaw. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

Jak poprawić omyłki w ofercie?

lub osobę przez niego umocowaną. Poprawiasz w ofercie m.in. oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

jest uprawnieniem wykonawcy wynikającym bezpośrednio z regulacji art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to uprawnienie, które nie może być zmienione ani zmodyfikowane przez zamawiającego, nie zależy również od zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani od regulacji umowy wiążącej

Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

Tymczasem z raportów analityków rynku informatycznego wynika, że w aż 88% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był sprzęt komputerowy lub oprogramowanie biurowe (systemy operacyjne lub aplikacje biurowe), opis przedmiotu zamówienia naruszał wyżej

Przetargi i zamówienia publiczne w niewoli niskiej ceny

Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2001-08: Byłem ogromnie zaniepokojony. Niestety, moje obawy się potwierdziły. Jeśli chiński wykonawca zejdzie z placu budowy, a na to się zanosi, prawdopodobnie minie wiele miesięcy, nim zainstaluje się na nim kolejna ekipa. Chyba że GDDKiA udzieli

Awantura o stadniny koni arabskich. PiS złożył zawiadomienie do prokuratury

Awantura o stadniny koni arabskich. PiS złożył zawiadomienie do prokuratury

jest dużo mniejszy, jeśli odejmie się wszystkie koszty organizacji imprezy. Przetarg robić wypada? Branżowi dziennikarze zauważyli, że stadniny koni nie podlegały pod prawo zamówień publicznych i nie musiały organizować przetargów, np. z wymogiem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

adresem. Jednak w dobie pandemii już 34% polskich przedsiębiorstw ma kłopoty z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów od podwykonawców, podał DHL Express Polska, powołując się na dane Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Problemy dotykają nie tylko biznesu, ale i indywidualnych konsumentów, dlatego

Warsaw Fashion Street. Dlaczego tak trudno zorganizować w Polsce pokaz mody?

Warsaw Fashion Street. Dlaczego tak trudno zorganizować w Polsce pokaz mody?

Poznaniu 20 lat temu, kiedy przyjeżdżało się regularnie dwa razy do roku na kontraktacje kolekcji, czyli tak jak w Paryżu, Mediolanie. Pokazy na dużym wybiegu od godz. 11 do 19, szły zamówienia na gigantyczne ilości, 30-80 tys. sztuk na sezon, trzymam jeszcze notatki w starych archiwach. Poważni kupcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, zrealizowanego przez Centrum Badań Marketingowych Indicator na rzecz Edisona. ?Obowiązek stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych niewątpliwie przełoży się na wzrost wykorzystania e-faktur w obrocie gospodarczym. Standaryzacja e-fakturowania i procesów rozliczania zamówień publicznych

Absurdalne prawo zamówień publicznych niszczy naukę

Klasyczny amerykański Polish joke: "Ilu Polaków potrzeba, aby wkręcić żarówkę? Pięciu: jeden stoi na stole i trzyma żarówkę, a czterech kręci stołem". Jako pracownik instytutu Polskiej Akademii Nauk poddanego rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) dochodzę do

"Heil Hitler" znaczy "daj litra"? "Dobra zmiana" w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

"Heil Hitler" znaczy "daj litra"? "Dobra zmiana" w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

samorządowców z Pomorza Kamińskiej były relacje biznesowe Strefy z firmą jej syna, która otrzymała zamówienie od Strefy na świadczenie usług wirtualnego biura dla firm. Sprawę sprawdzała wcześniej prokuratura i nie dopatrzyła się nieprawidłowości, choć te relacje mogą budzić wątpliwości etyczne

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

jej efektywność (82,7%), ułatwi zwiększenie wolumenu wytwarzanych produktów (71,2%) i skrócenie czasu od zamówienia do realizacji (68,3%). W następnej kolejności firmy wymieniały wyeliminowanie błędów ludzkich (61,5%), trudności z zatrudnieniem lub utrzymaniem personelu (60,6%), podniesienie

Wiceprezes Orlenu, ABW, dwa ciągniki i trzy łapówki

Wiceprezes Orlenu, ABW, dwa ciągniki i trzy łapówki

oraz drugi taki sam, który Serafin zamówił u dealera (i zapłacił). Serafin nie wrócił już do Orlenu; wyrzucono go zaraz po zatrzymaniu. A śledztwo trwało. Latem 2012 przyniosło nieoczekiwane wyniki. Dyrektorzy w dziale wsparcia operacyjnego zakupów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

kolejne postępy demonopolizacji dokonują się w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach. Z praktyki widać, że potrzeba nowelizacji prawa pocztowego i powiązanych ustaw. Przepisy nie są doskonałe, pełne wątpliwości i niejasności" - powiedział prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych