zamówienia publiczne na usługi prawne

mil

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

Sąd Najwyższy naruszył przepisy o zamówieniach publicznych, zlecając modernizację strony internetowej bez ogłaszania przetargu - uznała Krajowa Izba Odwoławcza. Za usługę sąd zapłacił ponad pół miliona złotych, co jest stawką zaskakująco wysoką, także biorąc pod uwagę jakość wykonanego zlecenia. To bezprecedensowa sprawa, by SN zarzucić naruszenie przepisów - komentuje sprawę "Dziennik Gazeta Prawna".

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

Zamawiający uwzględnia w rocznym sprawozdaniu zamówienia publiczne, jakie zlecił w danym roku

Jak szacować wartość usług cateringowych?

Doktryna i orzecznictwo wypracowało jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem na usługi

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

niego określone zobowiązanie finansowe nie zawiera w swej treści elementów wskazujących na zamówienie publiczne. Jeśli nie ma w nim elementu ekwiwalentności, wówczas również ono nie będzie miało charakteru zamówienia publicznego. Podstawa prawna Art. 7 pkt 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Jak zamawiający powinien podejść do tego pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów, a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

hotelarskie nie stanowią usług, o których mowa w wyłączeniu zawartym w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Andrzela Gawrońska-Baran

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Pytanie Zamawiający w PN na wykonanie usług w jednym z załączników do SWZ omyłkowo nie poprawił nazwy zamówienia. W dokumencie jest wykonanie usług w 2023 i 2024 roku, a powinno być wykonanie usług w 2023 roku. Wszystkie pozostałe dane są zgodne i jednoznacznie wskazują jakiego postępowania dotyczą

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

skorzystanie z trybu z wolnej ręki, ale zamawiający musiałby być pewien, że będzie w stanie właściwie uzasadnić konieczność pilnej realizacji zamówienia – praktycznie z dnia na dzień, jak wskazuje się w komentarzach do Pzp. Podstawa prawna Art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy". Podstawa prawna Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

zamówienia podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie, to w tym przypadku nie mamy do czynienia z nieuprawnionym dzieleniem zamówienia z uwagi na fakt, iż brak jest tożsamości czasowej takich zamówień.(...)" (tak w opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

transportu łącznie z wcześniej udzielonym zamówieniem na tożsamy zakres. Jak wynika z przekazanych informacji, istniejąca umowa na usługi transportowe, również może obsłużyć ten wyjazd. Jeżeli więc, jest to korzystne (np. cenowo, organizacyjnie), a jej wartość i zakres są wystarczające, tj. umowa nie

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówieniausługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

wytycznymi zawartymi w komentarzu UZP do ustawy Pzp z 2019 roku, można wskazać, że „Wznowieniem zamówienia jest wykonywanie po raz kolejny tych samych dostaw lub usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Wznowienia, podobnie jak opcje, nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

;. Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania. Podstawa prawna. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) * Krzysztof

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Ponadto w odniesieniu do usług i warunków

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w konsekwencji dla wyboru wykonawcy tych usług możliwe jest odstąpienie od zastosowanie trybu przetargu

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) * Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

inne podmioty, które wykonawca złożył w postępowaniu, może zwrócić się ze swoim zapytaniem bezpośrednio do tych podmiotów. Podstawa prawna ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – specjalista ds

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).   Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. W

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

informacji, które zamawiający przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem wykonawcy oraz wyznaczenie odpowiedniego terminu na złożenie ofert. (...)" Podstawa prawna Art. 85, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

podstawie poprzednich lat oraz dokonanym na podstawie konkretnych danych pozyskanych od urzędu, w tym przypadku nie będą miały znaczenia dla zastosowania właściwej procedury przy udzieleniu tych zamówień. Podstawa prawna Art. 28, art. 83 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 ze zm.) obliguje podmioty reprezentujące Skarb Państwa między

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

stanowi kluczowy element Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest przygotowana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym opis przedmiotu zamówienia

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych[1]. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

projektu umowy podlega weryfikacji dopiero na etapie realizacji umowy. Zamawiający będzie sprawdzał, czy Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna Art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

obiektywny, aby klauzula waloryzacyjna nie miała dla wykonawcy charakteru wyłącznie iluzorycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw doszło do dalszej zmiany

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

. Przepis art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie może być więc interpretowany jako statuujący obowiązek określenia warunków udziału w postępowaniu w każdej sytuacji, w której ze względu na przedmiot jest to zasadne. Powyższy przepis wyznacza granicę swobody zamawiającego w kształtowaniu

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna Art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). * Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi społeczne. Wskazane przepisy zobowiązują zamawiającego udzielającego podprogowych zamówień społecznych do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny

Zasady uzupełnienia dokumentu programu szkolenia w postępowaniu na usługi społeczne

postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi społeczne. Wskazane przepisy zobowiązują zamawiającego udzielającego podprogowych zamówień społecznych do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie uznaje się za udzielone w chwili podpisania umowy z wykonawcą . Sprawozdanie za dany rok uwzględnia zaś wszystkie zamówienia publiczne udzielone w tym roku. W sprawozdaniu za 2018 rok należy uwzględnić wszystkie umowy w sprawie

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

zamówienia. W nowym stanie prawnym – ustalonym ustawą z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ustawodawca pozwala w drodze wyjątku (art. 99 ust. 5) na użycie w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnych produktów, jednak nie jest to równoznaczne z ograniczaniem przedmiotu

Rażąco niska cena

wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień na dostawy lub usługi, - 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w € przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

prawny (równoważność podpisowi własnoręcznemu) wyłącznie w przypadku, w którym obie strony wyrażą na to zgodę. Autor: Marek Okniński [1] ustawa z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) [2] patrz: art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 24 października 2019

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

dnia 09 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przepisy wskazanej ustawy dają wykonawcy zamówienia publicznego prawo składania faktur

Usługi prawne bez przetargu

wyboru wykonawcy. Uproszczenia Pzp Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówieniausługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

dysponował wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Brak określenia ilości dni na wykonanie zamówienia lub przygotowania się do rozpoczęcia jego realizacji (np. w przypadku zamówień na usługi ochrony) stanowi naruszenie norm Prawa zamówień publicznych , co potwierdza orzecznictwo Krajowej izby

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

rewizyjnej. Skarżący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 P.p.s.a. dowodu na okoliczność posiadania interesu prawnego, prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, braku podstaw prawnych do

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

tego samego rozumowania przy podziale zamówień, jak dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp . Odpowiedź: W mojej ocenie zamówienie na usługi psychologa świadczone w ramach spotkań tematycznych nie podlega sumowaniu z usługami psychologa świadczącego w zakresie diagnozy i wsparcia. Jak

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego . Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne. Jeżeli wykonawca w wykazie usług wskaże usługę realizowaną na rzecz

Nowa odsłona serwisu Komunikaty.pl. Znajdziesz tu swój kolejny kontrakt

związanych z zamówieniami publicznymi, postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, ogłoszeniami sądowymi, a także wszelkimi ogłoszeniami z zakresu B2B. Wprowadzamy nowe kategorie, "praca" i "biznes-współpraca", skierowane zarówno do instytucji publicznych, jak i sektora

Usługi ochrony jako usługi społeczne

niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

części: Część 1 - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyka - o wartości 50.000 zł; Część 2 - ubezpieczenie pojazdów o wartości 500.000 zł; Część 3 - obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC - o wartości 50.000 zł. Odpowiedź W przypadku zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

wykonawcy zrezygnować z określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób przeznaczonych do realizacji zamówienia. Zamówienie na usługę badań lekarskich podlega ustawie Prawo zamówień publicznych . Opisany w pytaniu wymóg zatrudniania przez

Pełnomocnictwo domniemane

dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. Opierając się na orzecznictwie odnoszącym się do art. 97 KC warto wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 2003r. sygn. akt: IV CK 286/02 gdzie Sąd Najwyższy przyjął, że 

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w

Mobilność współdzielona, czyli mieć czy korzystać? Bo czymś jeździć trzeba

pojazdy będą – zajmowali się operatorzy komercyjni, czy jednak powinny to być systemy miejskie, zintegrowane z transportem publicznym? – Samo istnienie mobilności współdzielonej nic nie da. Chodzi o skuteczne integrowanie na danym obszarze usług różnych podmiotów, czyli operatorów różnych

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

zamawianych towarów , usług czy robót budowlanych. Kryterium ceny w zamówieniach publicznych Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) nie tylko przenosi do polskiego systemu prawnego

Przedmiotowe środki dowodowe - praktyczne aspekty reguł składania, uzupełniania, wyjaśniania

Zapraszamy na bezpłatny webinar z zakresu Prawa zamówień publicznych, który odbędzie się już 20.09.2022 r. godz. 9.30-10.40 Ze szkolenia uczestnicy dowiedzą się: jak rozumie się przedmiotowe środki dowodowe i jakie są ich rodzaje czy zamawiający ma obowiązek żądać przedmiotowych środków dowodowych

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

MFiPR: KE zgodziła się na zmiany w informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce

sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju w związku z wystąpieniem COVID-19. "Wdrożona już usługa e-recepty zostanie poszerzona o możliwość zdalnego zamówienia e-recepty przez pacjentów oraz ich opiekunów prawnych przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wprowadzenie tej

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

podstaw, nowe rozwiązania systemowe i legislacyjne w zakresie wydatków ponoszonych na udzielane zamówienia publiczne. Nowa ustawa Pzp Nowa ustawa Pzp ma w znacznie wyraźniejszy sposób niż w obecnie obowiązującym stanie prawnym wpływać na rozwój polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Zgodnie ze

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

niekonkurencyjnej procedury udzielenia zamówienia publicznego . Opinie UZP i KIO Powyższa teza znajduje odzwierciedlenie w opiniach UZP oraz orzecznictwie KIO . Okoliczność zawarcia umów, na podstawie których zamawiający korzystał już z usług danego wykonawcy w danym zakresie przedmiotowym nie stanowi

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna *1 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

konkretnych przedmiotowych środków dowodowych jest konieczna, należy ją przeprowadzić na etapie badania ofert z zastosowaniem art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Jeżeli natomiast wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych w ogóle, wówczas oferta wykonawcy zostanie

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

nieposiadającymi osobowości prawnej, tzw. procedura unijna obowiązuje od progu: - 135.000 ? dla zamówień na dostawy lub usługi, - 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane, b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu

Łączne szacowanie wartości zamówień

zamówień publicznych dotyczących obsługi bankowej i udzielenia kredytu długoterminowego. Obowiązek łącznego szacowania wartości zamówień ciąży na zamawiającym wówczas, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa

Nowa ustawa Pzp w pierwszym półroczu 2018 roku!

usług pocztowych. Kto zyska a kto straci na zmianach Pzp ? Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas wpływać na zwiększenie szans małych i średnich przedsiębiorstw w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego. Planowane zmiany przepisów mają stanowić

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W konsekwencji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki powinien przesłać uprzednio JEDZ w formie elektronicznej wykorzystując do tego np. pocztę email. Nie

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W postępowaniu na dany pakiet złożono 2 oferty różniące się stosunkowo niewielką sumą, bo 1.200 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy zwiększyć kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, czy

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

informacji na temat: - kwalifikacji zawodowych, - uprawnień, - doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także - zakresu wykonywanych czynności oraz - podstawy do dysponowania osobami (§ 1 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia). Ustawa Pzp nie zastrzega formy prawnej

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

! Zwróć uwagę, że ustawodawca zakazuje łączenia zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 5, art. 6 ust. 1 ustawy z 29

Zamówienia tego samego rodzaju

usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej na w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków

Zamówienia priorytetowe i niepriorytetowe

niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68). * Autor jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Zasada konkurencyjności

zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość jest mniejsza niż progi określone przepisami ustawy Prawo

Kryteria oceny ofert przetargowych

złożonych ofert może zostać uznane za niezgodne z wymogami wynikającymi z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W konsekwencji na podstawie obowiązującego stanu prawnego uznać należy, że udzielając zamówienia publicznego którego przedmiotem są usługi gastronomiczne zamawiający powinien

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

w ramach zamówienia uzupełniającego wykonanie usługi sprzątania w salach wykładowych czy na terenie zewnętrznym sprzątanych budynków. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia jaki zostanie w ramach opcji

Szybsza, mądrzejsza, sprawniejsza. Sztuczna inteligencja dotrze do ciebie prędzej, niż ci się wydaje

wpływem tej nowej maszyny parowej. A zmiany te będą olbrzymie i - co gorsza - dużo szybsze, niż nam się wydaje. Przypomnijmy, że sam ChatGPT ma zaledwie nieco ponad pół roku. Jednocześnie jest najszybciej zdobywającą popularność usługą, która przebiła i Google, i Facebooka.  Muzyka na teraz i dla

Zamawiający ma prawo udzielić zamówień wielorodzajowych

zamówienia na łączne zamawianie: usług i dostaw, robót budowlanych i usług, robót budowlanych i dostaw niezbędnych do ich wykonania oraz dostaw i usług polegających na rozmieszczeniu lub instalacji tych dostaw. Podstawa prawna art. 5 ust. 1, 3, art. 6

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Wskazane powyżej wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią implementację do polskiego porządku prawnego postanowień art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

, na których realizowane są usługi. Czy dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

zamówień publicznych Podstawa prawna art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Pytanie: Zamawiający co roku udziela zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych. Czy określając ich wartość powinien traktować je jako zamówienie powtarzające się okresowo , czy może wyliczyć wartość zamówienia np. na podstawie udzielonych usług w

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

optymalizację procesu zamawiania możesz dokonać podziału zamówienia na świadczenie usług prawnych przyjmując kryterium określonych specjalizacji podmiotów działających w tej branży np. specjalizacja w zakresie zamówień publicznych czy też specjalizacja w zakresie robót budowlanych. Wykonawca specjalizujący się

Finansowanie zamówienia nie musi następować przez zamawiającego

Pytanie Czy w przypadku organizowania przez szkoły tzw. "zielonych szkół" mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych? Środki na opłacenie wyjazdów dzieci pochodzą w całości z wpłat rodziców

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?   Prawo

Łączne szacowanie wartości zamówień

finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie. Ważne jest rzetelne rozeznanie rynku pod kątem usług przesyłu oraz dostawy energii. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

traktować jako odrębne zamówienia? Odpowiedź W mojej ocenie wymienione usługi nie stanowią jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującego konieczność ich łącznego oszacowania. Można je uznać za odrębne rodzaje usług (inne

Świadczenia ciągłe

usługę wykonywaną w sposób ciągły (por. wyrok NSA z 22 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt l FSK 150/17), Ten tok rozumowania nie może znaleźć zastosowania na gruncie zamówień publicznych, gdzie zastosowanie posiłkowe znajdują wyłącznie przepisy kodeksu cywilnego.       

Rozporządzenie w sprawie wpisu od odwołania już obowiązuje!

szczególności w zakresie zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne. Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach