zamówienia publiczne na roboty budowlane

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają od wykonawców przedstawienia dowodów wykonania zapłaty na rzecz podwykonawców, jedynie w kontraktach dotyczących robót budowlanych, których termin wykonania przekracza 12 miesięcy.

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Twojego zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi podawania posiłków, usługi bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

przetargowych z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzację wynagrodzeń). Zdaniem Prokuratorii Generalnej RP gwałtowne, zdecydowanie przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów oraz robót budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie, pozwalają na

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

;z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej , jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Inne elementy związane np. z terminem realizacji, wartością

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny; 6) budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

wyrokach KIO /1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznała, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Reasumując: określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej – "sztywnej"

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W I półroczu wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostały rozstrzygnięcia

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

wyłączenia w stosunku do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiającym, udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Zakup książek to też zamówienie publiczne

prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatne umowy, zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Postawa prawna: art. 1 ust. 2 b i art. 9 ust. 5 a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

należy przeanalizować przedmiot zamówienia w odniesieniu do jego rodzaju. W tym przypadku przedmiotem zamówieniaroboty budowlane zgodnie z klasyfikacją CPV: 45231500 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza oraz45251143 – Roboty budowlane w zakresie

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

dotyczące głównego przedmiotu zamówienia", zatem w tym przypadku zamawiający powinien zastosować do zamówienia przepisy dotyczące dostaw. Czy jednak w przypadku zapisów o podwykonawstwie i umowach o podwykonawstwo zawieranych na roboty budowlane, zamawiający powinien stosować przepisy ustawy Pzp do

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy". Podstawa prawna Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Pytanie: W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady . Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Pytanie: Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na te same roboty budowlane. W jednym postępowaniu wpłynęła oferta, która została odrzucona zgodnie z  art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy a w drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W postępowaniach tych zamawiający żądał

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

umowy ramowej Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata z tym, że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. W przypadku, gdy

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

oraz przedmiotu udzielanego zamówienia: 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi, 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

,3)      czynnikiem wyboru wykonawcy oraz4)      przedmiotem umowy, którym jest nabycie dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Katarzyna Bełdowska Więcej na www.portalzp.pl

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

20.000.000 € (roboty budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi).   Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu związania ofertą z inicjatywy wykonawcy, jak miało to miejsce w poprzednim stanie prawnym. W

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są odpowiednio dostawy i usługi lub roboty budowlane. Podanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie wykonawcy, która została zabezpieczona w budżecie zamawiającego, następuje z kolei tuż przed otwarciem ofert. Katarzyna Pyrka

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nowelizacji ustawy Pzp, które weszła w życie 10 listopada 2022 r. art. 439 ustawy Pzp przewiduje obowiązek wprowadzenia do treści umowy zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez względu na ich przedmiot (roboty budowlane, usługi a także dostawy), postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

mieszanką chemiczno-asfaltową. Działania te mają więc charakter odtworzeniowy, wymagający wykorzystania nowych elementów infrastruktury, a nie utrzymanie w należytym stanie elementów już istniejących. Jednocześnie roboty te prowadzone są na drogach, które posiadają uszkodzenia nawierzchni, a zasadniczym

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

Pytanie: Zawarliśmy aneks do umowy na roboty budowlane i przedłużyliśmy termin wykonania o 30 dni. Aneks zawarto na wniosek wykonawcy – długo utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie przebudowy drogi w określonym pierwotnie terminie. W umowie przewidziano takie

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części. Fakt, że roboty budowlane może wykonać jeden podmiot, albo że występuje tu podobny czy ten sam krąg wykonawców, nie przesądza jeszcze o tożsamości tych zamówień. Nie występuje tu bowiem tożsamość przedmiotowa czy

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro . Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano

Progi przetargowe

. roku próg dotyczący zamówień publicznych na roboty budowlane wyniesie  5 382 000 euro. Z kolei próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

którym mowa w art. 275 pkt 3 ustawy Pzp – 1,46 W stosunku do lat poprzednich nie uległy zmianie proporcje dotyczące liczby ofert dotyczących danego rodzaju zamówienia. Nadal średnio najwięcej ofert wpływało w postępowaniach na roboty budowlane – 3,32 (w 2020 r. – 4,44), a najmniej na

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

zamówień publicznych. Zmiana zasad waloryzacji wynagrodzenia określonego w podpisanej umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Ważne zmiany: Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6

Aktualność referencji

skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia . W celu potwierdzenia

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

dokumentów zamówienia tworzonych na etapie przygotowania postępowania. Natomiast, co należy podkreślić, na pozytywny rezultat działań zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podejmowanych w kierunku zapewnienia najlepszej jakości zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych będą

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeśli

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów[1]. Wobec powyższego dla zastosowania trybu zamówienia z

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów. Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

również terminy na wykonanie samego projektu, jak i projektu i robót budowlanych, a także sposób odbioru poszczególnych zakresów. Zapisy umowy winny również w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny wskazywać, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, oraz jakich świadczeń, czynności

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą

Podwykonawcy zamówienie publicznego

). Roboty budowlane z całego kraju Podwykonawca zamówienia publicznego Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji zamówienia , a także przekazuje informacje na

Standardy FIDIC

realizacją inwestycji budowlanych o różnej wartości i stopniu skomplikowania. Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są zrozumiałe zarówno dla wykonawców jak i inwestorów. Dzięki

Jak szacować wartość usług cateringowych?

czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej

Które postępowania o zamówienie podlegają zasadom elektronizacji?

prowadzone w formie elektronicznej. Regulacja art. 2 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zgodnie z którą do zamówień tzw. bagatelnych miały być stosowane niektóre przepisy nowej ustawy Pzp, została z niej wykreślona. Ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych , koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej platformą. Katarzyna Bełdowska Więcej na portalzp.pl

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówieniaroboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Pytanie Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania dwóch robót budowlanych wymienionych w wykazie robót przedłożył dwa poświadczenia (wskazujące wykonawcę, zakres robót, termin, kwotę), w których wskazano: 1. Jako zamawiający poświadczamy, że prace wykonane przez firmę xyz zostały

Rażąco niska cena

ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Pojęcie rażąco niskiej ceny (patrz art. 90 ustawy PZP) wprowadzono do polskiego systemu prawnego przede wszystkim w celu uniemożliwienia

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. – 46; w 2017 r. – 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. – 38; w 2017 r. – 36), i w usługi również  39 dni (w 2019 r. – 40 dni; w 2018 r

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

oferty . Zamawiający dowiedział się o nim na etapie oceny ofert , gdyż wymagaliśmy złożenia próbki trawy i atestu jej producenta na potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane stawianych warunków. Czy należy traktować ten przypadek jako podwykonawstwo? Czy każdy zakup przez wykonawcę

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych[1]. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający zobowiązany jest do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Stanowi ona podstawę do zawarcia umów wykonawczych, które są już zamówieniami publicznymi rozumianymi jako umowy odpłatne zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

jest dostawą z instalacją czy też robotą budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1]. W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

, dostawy, czy roboty budowlanej zaś dokonanie opisu przedmiotu zamówienia to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wizja lokalna nie może zastąpić opisu przedmiotu zamówienia, może co najwyżej mieć charakter pomocniczy

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

; umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, dobrowolnie – inne umowy w sprawie zamówienia publicznego) można rozważyć zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej określonej w tym przepisie. W takim przypadku konieczne byłoby stwierdzenie zaistnienia

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej. Wskazany obowiązek jest niezależny od faktu

Dialog techniczny

zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi) i motywie 15 dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Pytanie: Prowadzimy dwuetapowe postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności powyżej progów unijnych. W momencie publikacji  zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, rozpoczyna się etap pierwszy, w którym zapraszamy wykonawców do składania ofert wstępnych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

ń na dostawy lub usługi, - 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane, b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 214.000 €  dla

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Pytanie: Wykonawca , w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Morawieckiego „o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę": "Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Pytanie: Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie uznaje się za udzielone w chwili podpisania umowy z wykonawcą . Sprawozdanie za dany rok uwzględnia zaś wszystkie zamówienia publiczne udzielone w tym roku. W sprawozdaniu za 2018 rok należy uwzględnić wszystkie umowy w sprawie

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

publicznego , którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, jest każdorazowo zobowiązany dokonać oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia