zamówienia publiczne na druk

Marek Okniński

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

Zamawiający nie może w sposób dowolny ustalać wysokości ceny za SIWZ. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych opłata jakiej zamawiający może zażądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Zespół nadzorujący zamówienie powinien być powołany już na etapie przygotowania postępowania. Przeczytajcie argumentację.

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

projektu unijnego zamawiający mógłby udzielić kilku odrębnych zamówień według ich odrębnego oszacowania i odpowiadających temu przepisów ustawy Pzp. Przykładowo (kierując się tylko podaną nazwą, bez znajomości szczegółów) jedno zamówienie mogłoby obejmować: przygotowanie, opracowanie graficzne, druk

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

konkretnych przedmiotowych środków dowodowych jest konieczna, należy ją przeprowadzić na etapie badania ofert z zastosowaniem art. 226 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Jeżeli natomiast wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych w ogóle, wówczas oferta wykonawcy zostanie

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

negocjacji z wykonawcą zamówienia podstawowego oraz protokołu z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na stosownych drukach. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał dodatkowo, poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły postępowania o zamówienie publiczne

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

, uzasadniają zastosowanie przedmiotowej przesłanki i skrócenie terminu składania ofert (...)”. Możliwość skorzystania z prawa do skrócenia terminu na opisanej podstawie potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustawy

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 budynków publicznych w mazowieckim

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujący dotąd wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników (np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert) został zniesiony tym

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Należy mieć na uwadze, że kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje, że wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie będzie mógł

Ocena ofert jest jawna

Ocena ofert jest jawna

Ustawa Prawo zamówień publicznych pozwala na określanie innych niż wyłącznie cena kryteriów oceny ofert. Zamawiający ma prawo określać kryteria oceny ofert odnoszące się do subiektywnych odczuć członków komisji przetargowej. Przykładowo tego rodzaju kryterium może być, na

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

pierwszym akapicie, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

o zamówienie publiczne. Oprócz wypełnienia druku protokołu wzór ten wymagał (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników takich jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie ofert, które

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) sporządzania również szeregu załączników, jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. W

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12, który miał zawierać zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem z

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

oświadczenia - druk ZP-1? Odpowiedź Rozstrzygnięcie, czy kierownik działu zamówień publicznych parafujący dokumenty, przygotowane przez swoich pracowników, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia tej

Akcjonariusze Zortraksu podjęli decyzję o emisji akcji i debiucie na GPW

spółka. Akcjonariusze podjęli także uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu spółki w

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczy w szczególności informacji o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

. 147 ustawy Pzp (dostęp: Lex) zauważa, że: „(…) na tle przepisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wyłania się problem dopuszczalności wprowadzania innych niż zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1, form zabezpieczenia wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

: a) dokumentów publicznych i ich personalizacji, b) druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, c) znaków akcyzy; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1

BSC Drukarnia Opakowań chce zwiększyć udział segm. farmaceutycznego w sprzedaży

towary w tym okresie) oraz spożywczej (31% sprzedaży w ramach kategorii). Zamówienia dla farmacji miały z kolei 7-proc. udział, a pozostałe branże 9-procentowy, przypomniał wiceprezes. Spółka liczy także, że będzie beneficjentem trendu w branży opakowań, polegającego na m.in

Tryb zapytania o cenę

art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

rzeczywistości. O ile? Co do tego pewności mieć nie możemy, wszystko, co jest związane z CUW, nie jest jawne, bo nie podlega - zdaniem Centrum - informacji publicznej. Centrum dorobiło się na druku "Monitora", ale obecnie ma szeroki zakres oferowanych usług, również

Pocztowe finanse. Ponad 70 mln za wybory, 419 mln z "tarczy", a Poczcie i tak nie starczy

minister aktywów państwowych Jacek Sasin na początku maja zapowiadał, że jego resort podpisze ją z Pocztą, a wtedy wysokość kontraktu stanie się informacją publiczną. Do zawarcia umowy ostatecznie nie doszło. Poczta wydała więc pieniądze, których sama nie miała. Na dodatek brakowało podstawy prawnej, żeby

Dlaczego Poczta wydała aż tyle na pakiety wyborcze? Stawka za kopertowanie 6,5 razy wyższa

pakiety wyborcze za 70 mln publicznych pieniędzy na kopertowe pseudowybory, które się nie odbyły - komentowała na gorąco na Twitterze posłanka Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja podkreślała, że poprawka posłów PiS jest niekonstytucyjna. Jak tłumaczy Katarzyna Lubnauer, posłanka KO

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Wskazane powyżej rozporządzenie znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

wadliwością w stosunku do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie uprawnia zamawiającego do odrzucenia oferty, czy też wykluczenia wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający ustanawia warunki udziału w postępowaniu, które ze względu na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Jak Poczta stała się buldożerem torującym Dudzie drogę do prezydentury

Zdzikot jest tylko i aż p.o. prezesa.  Awantura o dane 20 kwietnia operator zwraca się elektronicznie do resortu cyfryzacji o dane PESEL. Już dwa dni później, 22 kwietnia, resort je wydaje. Są przekazane na zaszyfrowanym dysku, przewiezione specjalnym konwojem Opinia publiczna o tym nie wie

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawozdanie sporządza każdy zamawiający, który udzielił w 2009 roku co

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

Pytanie Wykonawca złożył ofertę cenową na innym druku, niż był dołączony do siwz. W ofercie wykonawcy błędnie został napisany termin zamówienia. Brakuje też zdania o udzieleniu gwarancji. Pozostałe dane są wypełnione prawidłowo. Czy zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie zamówienia" powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto. Z definicji ceny wyrażonej w ustawie

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Zobacz wzory protokołów obowiązujące od 11 grudnia 2010 r. Realizując dyspozycję wynikającą z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

wszczętych przed dniem 11 czerwca 2007 r. oraz zamówień o wartości powyżej 14.000 wszczętych od dnia 11 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - bez względu na tryb w jakim zamówienie było udzielane. Forma przekazania sprawozdania. Sprawozdanie z zamówień publicznych

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty siwz, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Poprawianie omyłek przez zamawiającego Jeżeli w siwz wyraźnie wskazano, że jednym z kryteriów

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

Pytanie Chodzi o protokół z postępowania (przetarg nieograniczony), pkt 10 "Zatwierdzenie wyniku postępowania": jaką wpisać datę zakończenia prac komisji przetargowej? Czy ma to być data, kiedy zostanie podpisana umowa o zamówienie publiczne

Biegły w komisji przetargowej

okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oświadczenie składane jest na druku zp-11). Zamawiający może powołać dowolną liczbę biegłych do udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Możliwe jest również, że liczba biegłych będzie

#PozytywnyPatriotyzm, czyli koszulki i maseczki z ważnym przesłaniem

na to, żeby rozdawać maski, ale będziemy je sprzedawać po cenie produkcji – tłumaczy Tomek. A ta waha się w okolicach 10 zł za sztukę. W przeciwieństwie do koszulek, cała partia, wraz z drukiem, zostanie wyprodukowana od razu i nie będzie uzależniona od spływania kolejnych zamówień. Maseczki

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź: Co do zasady w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i

Projekt budowlany musi być zamieszczony w internecie

W odniesieniu do robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez

Abile: Zautomatyzowany e-obieg dokumentów to oszczędności rzędu ok. 714 mln zł

procesu przetwarzania dokumentów takich, jak druki zamówień, dokumenty celne, wnioski urlopowe czy rozliczenia delegacji. W efekcie wydajność całego przedsiębiorstwa może wzrosnąć nawet o 30%, przynosząc wymierne zyski właścicielom. Wdrożenie rozbudowanych i szytych na miarę

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Realizując zobowiązanie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25

W Poczcie mieli 70 mln na wybory, a nie mają na premie dla załogi. "Solidarność" w furii

komunikację elektroniczną z klientami. Poczta ostro sobie również poswawoliła na klientach publicznych, którym mocno podniosła ceny. Wysokie ceny usług biorą się z braku nowoczesnych technologii w spółce i paradoksalnie wysokich kosztów pracy. Na Poczcie zarabia się bardzo słabo, ale pracuje tam bardzo dużo

"Dziennik Gazeta Prawna" - E-administracja z opóźnieniem

Gazeta przypomina, że zgodnie z obietnicami władz, dzięki nowym dokumentom do przeszłości miały odejść druki RMUA, potrzebne, aby zarejestrować się w przychodni, moglibyśmy też bez wychodzenia z domu zameldować się czy zamówić akt urodzenia. Po otrzymaniu dowodu i wejściu na

Nowe zasady udostępniania ofert.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowe zasady udostępniania ofert przetargowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę, umowa zawarta w wyniku takiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby zostać unieważniona na wniosek Prezesa UZP. Podstawa

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

, - za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, - uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy Pzp). Opisując przedmiot zamówienia, powinieneś używać określeń

Przegląd prasy

2021 r. --Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro --SCB: Ratalna sprzedaż laptopów wzrosła o 825% r/r w marcu i na początku kwietnia --Play przybliży seniorom nowe technologie w

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

Zasada jawności obejmuje szereg działań nałożonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych na zamawiającego. Przejawem zasady jawności są między innymi przepisy ustawy wyrażone w: - art. 86 ust. 2 - jawność otwarcia ofert

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nimi tutaj wszelkich zamówień, a nie tylko usług i dostaw). Na gruncie art. 70 ustawy Pzp (a także jego poprzednika z ustawy o zamówieniach publicznych) pojęcia te doczekały się już dość jednolitej interpretacji obecnej zarówno w orzecznictwie, jak i piśmiennictwie, zgodnie z którą powszechna

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub

Kryterium jakości opinii prawnej

) (1) Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. http://www.uzp.gov.pl (2) Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - Druk sejmowy nr 1653 z 10 lipca 2013 r

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Polskie drukarki 3D już w Saturnie. Kiedy trafią pod strzechy?

drukarką można wydrukować broń, pewien Chińczyk opracował coś w rodzaju gigantycznej drukarki 3D, którą może "drukować" dziesięć domów (200 mkw. każdy) na dobę. Jednak najpowszechniejszym tworzywem jest filament. To taki plastikowy druk nawinięty na szpulę. Jego koszt

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi

Ministerstwa też szczodre dla TVP. Miliony złotych za promocję

decydowały się płacić za czas antenowy, za spoty, reklamy i za lokowanie swoich działań w mediach, to najchętniej robiły to właśnie w telewizji publicznej.  Wszystkie zadeklarowane przez ministerstwa wydatki to kwota 22 mln zł. Z tego ponad 12 mln zostało przeznaczone na media (było także kilka

Porażka może być pożyteczna. Tylko musimy umieć się na niej uczyć

pierwszych spotkań typu fuckup nights była Martyna Zastawna, która założyła  WoshWosh – firmę, która myje, pierze buty. W pierwszym tygodniu tak się zawalili zamówieniami, że się odkopywali z tego pół roku. Pomysł na usługę chwycił, więc może się wydawać, że mówienie o porażce to kokieteria, ale z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

drugą połowę 2021 r. Źródło: ISBnews T-Mobile Polska : Podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management, podała spółka. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami, klientem jest

Przegląd informacji ze spółek

Butyndze, o pojemności 52 tys. m3, podała spółka. Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka Selvita ustaliła cenę maksymalną

Grzegorz W. chce 28 mln zł za areszt za PZU Życie

, oskarża go wyrządzenie spółce 12 mln zł szkody. Miał nie dopełnić obowiązków poprzez niewprowadzenie procedur zamówień publicznych w biurze administracyjno-gospodarczym i marketingu PZU Życie. Prokuratura wylicza, że PZU przepłaciło na zleceniu pośrednikom druku lakierowanych teczek do polis, teczek na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

PizzaPortal.pl. Coraz częściej też będziemy zamawiać posiłki korzystając ze smartfonów. Już teraz 2 na 3 zamówienia są składane za pomocą platform mobilnych ? mówi Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl. Źródło: spółka 5G : Na rynku 5G potrzebna jest konkurencja, ocenił Karl Song

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

stanowić podstawę odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp? Czy może powinno się wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu, ponieważ mamy cenę ofertową wskazaną w druku oferty tylko brak jest wyliczenia tej ceny? Odpowiedź

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

wniesienia wadium ciąży na wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego. Instytucja ta ma na celu ochronę interesów zamawiającego. Zrealizowanie wymienionych funkcji będzie możliwe w sytuacji, kiedy zajdą okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. W tym postępowaniu bezsporne

Biznesmeni ostro: ratusz ustawił przetarg na 300 drukarek

Urząd szuka firmy, która wydzierżawi miastu 300 drukarek na trzy lata. Dlaczego akurat dzierżawa? Bo nie płaci się za urządzenia, tylko za wydrukowaną stronę. W cenie jest zawarty serwis czy dostawa materiałów. - Bardzo wiele publicznych instytucji tak robi, np. sądy czy

Druk 3D naprawdę działa! Testowaliśmy drukarkę przedmiotów z Poznania [wideo]

inżynierowie siedzieli nad tym dziewięć miesięcy, a projekt kosztował 900 tys. dolarów. W druku 3D? Niespełna 2 miesiące i zaledwie 25 tys. dolarów. Tu jednak mówimy o drukarkach dla przemysłu. A RapCraft jest przykładem drukarki do domu, mieści się na biurku. Pomysł nie wyszedł

CBA wchodzi do ZUS. To dopiero początek?

Poland SA możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia. To nie pierwsze takie działania na korzyść Asseco. Już w 2010 r. - jak podkreśla Izba - ZUS zlecił z wolnej ręki wsparcie i utrzymanie KSI firmie Asseco Poland. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

publicznych z 15 krajów, zatrudniających powyżej 250 pracowników, zapytano o wpływ, jaki będą mieć te wyzwania i zaawansowane technologie na gotowość do ochrony danych. Źródło: spółka Cyberbezpieczeństwo : Eksperci firmy Sophos ostrzegają, że cyberprzestępcy coraz częściej oprócz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

danych i odnotowało jeden z najlepszych w tym roku wyników. Nieoczekiwanie najsłabszy wynik uzyskał Plus, który spadł na ostatnie miejsce w rankingu (18,63 Mb/s). Źródło: spółka Druk 3D : Jak podaje IDC, w ciągu najbliższych czterech lat podwoi się wartość sektora drukowania

Przegląd prasy

, dostawca infrastruktury umożliwiającej sprzedaż samochodów oraz usług finansowych związanych z motoryzacją w kanałach cyfrowych. Carsmile jest partnerem VAC w tym projekcie. --Portfel zamówień Grupy Asseco na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi obecnie 6,2 mld zł i jest o 14

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

bieżącego roku, poinformował ISBnews wiceprezes Krzysztof Król. Źródło: ISBnews Creepy Jar : Producent gier planuje wejście na rynek NewConnect w IV kwartale br., co może poprzedzić oferta publiczna, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatek. Źródło: ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. Spółka podtrzymuje plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

. A potem ktoś strzelił "słit focię" i wrzucił na Facebooka, na stronę "Realizacja PZP wiąże ręce nauce", obok innych podobnych zdjęć. W ten sposób naukowcy protestują przeciwko ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Fanpage na Facebooku stworzyło trzech

Przetarg dla Poczty Polskiej. Inni są bez szans

- pisze w stanowisku przesłanym do "Gazety" Prywatnych operatorów to nie przekonuje. Konsorcjum firm Mass Mailing Integrated oraz Polska Grupa Pocztowa złożyły więc skargę do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, domagając się wykreślenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka Gwarancje24.pl : Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

finansowanie w kampanii crowdfundingowej na CrowdConnect.pl. Źródło: ISBnews Games Operators : Cena za akcję w ofercie publicznej została ustalona na 22 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews OPTeam, Innova AF II S?rl : Podpisali z Rementi Investments

Przetarg na witacze - firma skarży na miasto

Miasto ogłosiło w kwietniu przetarg na druk billboardów i wyklejanie nimi okrągłych i prostokątnych tablic ustawionych przy drogach wjazdowych do miasta, czyli tzw. witaczy. Swoje oferty złożyło sześć firm: cztery radomskie, krakowska i wieluńska. Najkorzystniejszą ofertę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW. Źródło: ISBnews Asseco South Eastern Europe : Tegoroczny portfel zamówień Asseco SEE

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN), podał Cyfrowy Polsat. Cena nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat : Spodziewa się w związku z inwestycją

Przegląd informacji ze spółek

Agory, gdzie będzie nadzorować segmenty Internet i Druk, piony Technologia i Czasopisma, dział BigData oraz działalność telewizyjną, podała spółka. Ursus nie zgadza się z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), nakładającą na spółkę 100 tys. zł kary za niepodanie do

Dlaczego umorzono marszałkowskie afery

tę markę. Następnie prezes Urzędu Zamówień Publicznych powołał biegłych rzeczoznawców i na podstawie ich opinii także stwierdził, że warunki przetargu zostały tak zrobione, że wymogi mogła spełniać tylko jedna marka - Ford Mondeo. Prezes urzędu domaga się teraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Nowy wiceprezes rozpocznie pracę od 1 października br., podał bank. Źródło:ISBnews HP Inc Polska : Liczy, że nowe urządzenia NeverStop Laser osiągną 10-15% polskiego rynku druku laserowego w pierwszym roku obecności oferty na rynku, poinformował odpowiedzialny za segment SOHO

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

życia, biznesu, procesów postępu. Dlatego jako specjaliści od obrazowania pragniemy być partnerem zarówno dla firm działających na rynku B2B, jak i indywidualnych konsumentów, którzy technologie foto, video oraz druku chcą wykorzystywać w codziennym życiu. Jako Canon Polska, jesteśmy jedną z najbardziej

Tusk obiecuje: Więcej pracy i pieniędzy

w 680 przedsiębiorstwach. Mówimy o ambitnym planie pozyskania 27 mld zł w 2010 r., może więcej - powiedział. Minister Michał Boni obiecał, że rząd usprawni system zamówień publicznych. - Ważne jest, by z tych 14 mld zł, które administracja wydaje na zamówienia publiczne, 2

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

związanych z inwestygacją kryminalną, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwem publicznym na obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Źródło:ISBnews Grupa AB : Odnotowała 57,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

PiLab: Akcjonariusze zdecydują o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect i emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 6

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

realizować zamówienia złożone za pośrednictwem platformy Zalando, podała spółka. Connected Retail to odpowiedź na znaczne spadki sprzedaży stacjonarnych sklepów spowodowane pandemią Covid-19. Firma umożliwi sklepom sprzedaż za pośrednictwem swojej platformy i przez pierwsze

Dawid wygrał z Goliatem. Nie dali się pokonać światowemu gigantowi

Black Point sprowadził z Tajwanu. Było to jednorazowe zamówienie, którego potem, właśnie z uwagi na jakość towaru, nie powtórzono. Sąd zaznaczył, że przy skali prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej transakcje te miały marginalną wartość, przychody ze sprzedaży pojemników stanowiły niecały 1

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

na zwolnieniu lekarskim. Został mi wypłacony tylko zasiłek za 33 dni przez pracodawcę. Kiedy zgłosiłam się z zapytaniem do ZUS, dlaczego nie dostałam zasiłku za pozostałe miesiące, dostałam odpowiedź, że pracodawca nie złożył druku Z3. Skontaktowałam się z pracodawcą i poprosiłam o złożenie takiego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

czynności cywilnoprawnych w zakresie obrotu i handlu cyfrowalutami. Oznacza to także składanie druków PCC-3 od każdej odbytej transakcji. W niektórych przypadkach są to nawet setki tysięcy tego typu operacji. Jednak opinia prawna Kancelarii Kijewski Graś, sporządzona na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia