zamówienia publiczne kwota bez przetargu

Justyna Rek-Pawłowska

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

W jaki sposób można przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z PZP w celu wyłonienia oferenta, z którym podpiszemy umowę w przypadku otrzymania dotacji unijnej? Otrzymanie dotacji byłoby w tym przypadku warunkiem udzielenia wskazanego zamówienia. Chodzi o to by w momencie otrzymania dotacji oferent już był wyłoniony. Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Skorzystanie z zakresu zawartej już umowy na przewóz osób jest - w opisanym przypadku - kwestią organizacyjną zamawiającego.

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

oraz leasingu z opcja? lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje.  Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną Z pytania wynika, że budowa placu zabaw w miejscowości A to robota budowlana, świadczy o tym sposób ustalenia wartości tego zamówienia

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

. Poza ofertą wykonawcy X wpłynęła także oferta wykonawcy Y, jednakże zaproponowana cena przewyższa znacznie kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji chcąc pozostać w zgodzie w wyrokiem KIO jak i ustawą Pzp zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy X może

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

okolicznościach powinniśmy oba zamówienia na roboty budowlane szacować łącznie i przeprowadzić dwie procedury wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp , lub jedną procedurę ustawową na oba zakresy? Czy dopuszczalne jest udzielenie drugiego zamówienia (na konserwację dachu) w trybie regulaminu wewnętrznego, bez

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Osobowych Starostwa Powiatowego w Mikołowie pocztą elektroniczną pod adresem:iod@mikolow.starostwo. gov.pl lub pod adresem pocztowym administratora, którym jest Starosta Mikołowski. Dodatkowe informacje: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

;. Musimy teraz pilnie udzielić zamówienia . Czy wolno nam zastosować negocjacje bez ogłoszenia? Czy elektronizacja dotyczy również tego trybu? Czy jeżeli wykonawca w naszym przypadku odstąpił od podpisania umowy, to np. przeprowadzając negocjacje bez ogłoszenia, możemy podpisać umowę na 3 lata, jak

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

bez zastosowania przepisów ustawy na podstawie 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp , ale tylko i -wyłącznie w sytuacji gdy wartość zamówień tzw. podobnych jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, oraz łączna wartość tych zamówień wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu

? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Wszczęcie postępowania może nastąpić bez względu na to czy zamawiający ma zagwarantowane środki na udzielenie zamówienia publicznego czy też nie. Jednakże z ekonomicznego

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. - Obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Otrzymanie zaliczki umożliwi wykonawcom realizację zamówienia publicznego ze środków zamawiającego, bez konieczności kredytowania zamówienia do

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

jest po stronie zamawiającego. W formularzu cenowym w pozycji „Komputery przenośne (laptopy)” znajdowały się kolumny: cena netto razem, VAT, cena brutto razem. I tu niektórzy wykonawcy wpisali kwotę netto, VAT 23% (bez wartości) oraz kwotę brutto, inni - kwotę netto, VAT 0 oraz w kolumnie

Zmiany w planie zamówień publicznych

Zmiany w planie zamówień publicznych

zakupów w planie zp w danym roku mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian do planu zamówień publicznych i jako tzw. wolny zakup? Lub że np. kwoty pozostałe z zaplanowanych zakupów w planie zamówień publicznych w danym roku w sumie w kwocie do 1.000 zł brutto mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W odniesieniu do przetargu ograniczonego Ustawodawca zdecydował, że: - dotychczasowy termin składania wniosków (30 dni) pozostanie bez zmian

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

Podstawy unieważnienia przetargu

Podstawy unieważnienia przetargu

zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Należy zwrócić uwagę na redakcję obecnie obowiązującego przepisu, który wskazuje, że możliwość

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

unieważnienia postępowania bez uprzedniego badania oraz oceny ofert w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie. W sytuacji

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

przestały być zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający po

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

Pytanie: W przetargu nieograniczonym poniżej kwot unijnych przedmiot zamówienia został podzielony na III części. Nie ograniczono części, na które wykonawca może złożyć ofertę. Termin wykonania przedmiotu zamówienia na część I zakreślono na 26 listopada 2018 r., natomiast na część II i III na 5

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

po to, aby w przetargach mogło brać udział więcej firm. Będą też nowe reguły postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, która rozpoznaje odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. KIO będzie rozpatrywać odwołanie bez konieczności konfrontacji obu stron konfliktu. Wystarczy, że

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

teraz otwarta wojna w Ukrainie jest głównym argumentem MON, żeby uzbrojenie kupować szybko, bez udziału polskiego przemysłu. Przy równoczesnych zapewnieniach, że jeżeli tylko polski producent będzie w stanie dostarczyć sprzęt o wymaganych parametrach i w określonym terminie, "to zamówienie na pewno

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

oprocentowane konto dedykowane wadiom i zabezpieczeniom, tak aby zgodnie z wymogami ustawy dokonywać ich zwrotu z odsetkami? Czy zamawiający nieposiadający oprocentowanego konta, może zwrócić wykonawcy wartość wadium czy zabezpieczenia bez odsetek? W firmie są jeszcze niezwrócone zabezpieczenia z 2014 roku

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź: Co do zasady w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

. Przetargi budowlane - zobacz najnowsze ogłoszenia » Oznacza to, że warunek został spełniony (bez znaczenia jest jaka jednostka organizacyjna banku - wykonawcy - udzieliła kredytu wykazanego w "wykazie usług"). Podstawa prawna: art. 22 ust

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

dokonanie wydatku środków publicznych bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa Pzp posługuje się trzema pojęciami związanymi z wartością udzielanego zamówienia publicznego

ZUS rozstrzyga kontrakt informatyczny za prawie 400 mln zł. W grze faworyci: Asseco i Comarch. Znamy ich oferty

oskarżano o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Prokuratura umorzyła to postępowanie w listopadzie 2009 r. Kontrakt z Asseco wygasł 10 października 2010 roku. Zarząd Zakładu latem 2010 roku zdecydował, że go przedłuży, i podpisał z Asseco nową umowę bez przetargu. Urząd Zamówień Publicznych

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

obowiązkiem. Częsta jest też odpowiedź "To nie nasi pracownicy, a firmy zewnętrznej". Dlaczego sprawa jest taka ważna? Bo rynek zamówień publicznych jest gigantyczny. W 2014 r. rozpisano niemal 175 tys. przetargów publicznych na łączną kwotę 133 mld zł. Najczęściej (40

Sumowanie wartości zamówień publicznych

zamówienia, które są brane pod uwagę przez organy kontrolujące. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Jednorazowe zamówienia Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że niektóre zamówienia będą

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

już bez VAT, wyjaśnił. "Takie zjawisko destabilizuje sytuację płatniczą, zwłaszcza mniejszych podmiotów, posiadających ograniczoną zdolność kredytową i praktycznie paraliżuje lokalne, jednoosobowe firmy, bardzo istotne w procesach budowlanych. Niestety w prawie zamówień

Dostawy powtarzające się okresowo

), -przyprawy wolny zakup (mała kwota 5.000 zł/rok - robimy bez żadnego postępowania), -pieczywo wolny zakup (mała kwota 2.000 zł/rok). Czy taki podział jest zgodny z ustawą Pzp ? Naszym zdaniem tak, bo to osobne grupy produktów i nie trzeba ich łączyć (choć

Oferta Budimeksu za 333,5 mln zł najkorzystniejsza na odcinek S19 w podkarpackim

Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za kwotę brutto 333 520 613,12 zł w terminie 34 miesięcy. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych umożliwią podpisanie umowy"

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień. W roku ubiegłym

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Kwota podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert częściowych

ofert jedynie łączną kwotę jaką zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia bez określania wartości środków finansowych przewidzianych na poszczególne części udzielanego zamówienia. Tymczasem tego rodzaju działanie uznać należy za niezgodne z zasadami udzielania

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

! Ogłoszenie przetargu bez zabezpieczenia w budżecie zamawiającego kwoty co najmniej równej wartości szacunkowej zamówienia jest dopuszczalne. Nie jest jednak możliwe podpisanie umowy o realizację zamówienia publicznego bez zapewnienia w budżecie jednostki udzielającej zamówienia publicznego środków

Tryb zapytania o cenę

przepisów Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na konieczność wyboru oferty z najniższą ceną, zamawiający powinien porównywać ceny brutto. Przetargi bez tajemnic: Wzory dokumentów niezbędnych w procedurze przetargu

Na oparzeniówkę w Gdańsku trzeba poczekać

Pod koniec ubiegłego roku rozpisano przetarg na budowę Centrum Leczenia Oparzeń w Gdańsku. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przeznaczyły na tę inwestycję 8 mln zł (bez wyposażenia). Pod centrum przeznaczono działkę po wyburzonym budynku dawnej kliniki laryngologii

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną. W takiej sytuacji jednostka nie będzie zobligowana do zastosowania przepisów ustawy Prawo

Przegląd informacji ze spółek

, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu gminy Sosnowiec o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium', podał Mostostal Zabrze. Oferta Ferrum warta ok. 16,1 mln euro netto (ok. 19,8 mln euro brutto, co stanowi

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. Art. 131h. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówienia dodatkowego musi zatem być ściśle powiązane z prawidłowym wykonaniem zamówienia podstawowego. Oznacza to, że nie może służyć jedynie poprawieniu parametrów zamówienia podstawowego czy rozszerzeniu jego zakresu o elementy, bez których zamówienie podstawowe może funkcjonować. Zamówienie dodatkowe

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

pozostaje ona bez zmian, a tylko kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia będzie zmodyfikowana właśnie w tym pakiecie? Odpowiedź W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia po ogłoszeniu postępowania, której konsekwencją jest zwiększenie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

sektorowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania; 3) zawiera zaproszenie wykonawców do wyrażenia zainteresowania

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

przypadku gdy oszacowana z należytą starannością wartość którejkolwiek z części nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa najkorzystniejsza na odcinek S19 (aktual.)

realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane, podano także. Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ, jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów

GDDKiA: Oferta konsorcjum Polimeksu-Mostostalu najkorzystniejsza na odcinek S19

realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane, podano także. Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ, jest częścią dużego przetargu obejmującego swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów

Jaki tryb przetargu wybrać?

równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, trybami podstawowymi, które mogą być zastosowane w celu udzielenie każdego zamówienia

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

% wyroków KIO jest zaskarżanych, z czego z powodu niewniesienia wymaganej kwoty opłaty od skargi, ponad połowa jest odrzucana przez Sądy ze względów formalnych, bez merytorycznego rozpatrzenia. W związku z powyższym za słuszne uznać należy głosy nawołujące do obniżenia kwoty wpisu

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych

Tines: Miasta wydadzą 13 mld zł na transport niskoemisyjny, głównie tramwajowy

starych torowisk" - powiedział prezes Tines Capital Group Tomasz Szuba, cytowany w komunikacie. W I połowie tego roku samorządy oczekiwały na nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie pod koniec lipca. W nowym trybie przetarg zdążono już rozpisać

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 32 ust. 1 ustawy), bowiem art. 32 stanowi jedynie podstawą ustalenia wartości zamówienia stwierdza w jednym wyroków Sąd Okręgowy. Tak naprawdę właściwym działaniem jest posługiwanie się przez zamawiającego kwotą, jaką ma

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

października antykorupcyjni agenci sprawdzali dokumenty puławskiej placówki. Skupili się na umowach za cztery lata wstecz. - Mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzonych zamówieniach publicznych na zakup zestawów komputerowych w trybie zapytania o cenę na kwotę ponad 600 tys

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

magazynowania.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

prawa w takich przypadkach udzielić odpowiedzi. Może to zrobić, lecz wtedy nie jest związany terminami ostatecznymi, może nawet pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych). Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

. Armia wymaga ciągłego inwestowania. System zamówień publicznych gwarantuje uczciwą konkurencję. Nie należy się tego bać. Kwoty będą rosły, a wojsko jest stabilnym i wypłacalnym partnerem - mówił w rozmowie z "Wyborczą" b. szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. Edward Gruszka

Niekończący się kłopot z przetargami

W cieniu dyskusji o OFE, bez blasku fleszy i bez konferencji prasowych, rozpoczęła się wyjątkowo ostra dyskusja na temat przyszłości zamówień publicznych w Polsce. Sejm zajmie się bowiem poselskim projektem kompleksowej zmiany przepisów w tym zakresie. Sprawa jest ekstremalnie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

przez zamawiającego, mogą - bez rozpisywania dodatkowego przetargu - uzyskać dodatkowe zamówienia warte aż 50% wartości kontraktu, co w przypadku Astaldi wynosić będzie ponad 600 mln zł" - podsumowano w komunikacie. Pod koniec stycznia GDDKiA poinformowała, że Astaldi

Przesyłki sądowe będą sortować więźniowie? Nowy przetarg na listy z sądów i prokuratur

Poczty Polskiej. Narodowy operator, aby wygrać i przejąć go od InPostu, ściął swoje stawki do ok. 80 mln zł rocznie. Wcześniej przypuszczano, że zwycięzca będzie dostawał... 150-200 mln zł rocznie. Nie bez kozery po ujawnieniu ofert konkurencja otwarcie zarzucała Poczcie Polskiej dumping. Ministerstwo

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

granicach od 2% do 10%. Wartość przyjętą przez zamawiającego należy odnieść do całkowitej ceny podanej w ofercie, albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli okres realizacji zamówienia publicznego

Obowiązek podatkowy zamawiającego

VAT powinna dotyczyć każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Obowiązek podatkowy zamawiającego Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

budowlanych - podała Mazur-Prus. Decydując się na transakcję bez przetargu, powołano się na ustawę o zamówieniach publicznych. Sprawą zainteresowano CBA i tak doszło do wszczęcia śledztwa. Winę ponosi wyłącznie Jan B. Jan B

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej

procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, czy też można zastosować art. 4 pkt. 8 i wybrać wykonawców bez potrzeby organizowania przetargu ? Odpowiedź Wykonanie dokumentacji projektowej jest usługą w rozumieniu definicji zawartej w art

Do przetargu tylko firmy zatrudniające na etatach

Czy dla państwa jest lepiej, aby instytucje publiczne wspierały firmy zatrudniające osoby na umowę o pracę, ale co za tym idzie, mające wyższe koszty? Czy może w trosce o szanowanie pieniędzy publicznych zamówienia powinny być jak najtańsze bez oglądania się na to, ile dana

BSA: Odszkodowania z tytułu nielegalnego oprogramowania to 1,5 mln zł w 2016 r.

oprogramowanie jest oferowane i nabywane w przetargach w ramach postępowań o zamówienia publiczne. Takie przypadki także niestety nie należą do rzadkości. BSA będzie starało się pomóc jednostkom administracji publicznej unikać takich sytuacji lub maksymalnie ograniczyć podobne ryzyko" - dodał Witucki

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach? Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

oraz przede wszystkim z umowy wynika, iż cena zaoferowana przez wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. Czy jednak taki zapis (bez podania np. wprost, że chodzi o obowiązkowe składki ZUS od pracownika) powoduje, że nie musimy "dopłacać" do ceny oferty

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować przetargi. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze PZP wymaga wcześniejszego planowania zakupów, a w badaniach to niemożliwe. - W nauce plany zmieniają się z

13 zł za godzinę już za tydzień. Kogo nie stać na ochroniarzy?

z ustawą firmy ochroniarskie, które realizują już rozstrzygnięte przetargi, mają prawo do renegocjacji umów i ubiegania się o zwiększenie kwoty zamówienia dokładnie o tyle, o ile od stycznia wzrosną koszty pracy. Problem w tym, że sektor publiczny się nie przygotował na zmianę. Mimo że o wejściu

Przetarg na opiekę nad zwierzętami od nowa

ktoś bez doświadczenia, kto prowadzi np. amatorskie schronisko dla zwierząt - wyjaśnia Janusz Semeniuk, dyrektor biura zamówień publicznych lubelskiego ratusza. Dziennikarze zwracali też uwagę na kwoty, jakie zaproponował jeden z biorących udział w przetargu - za sterylizację

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

przetargu, z tak zwanej wolnej ręki, choć wartość zamówienia wielokrotnie przekraczała 15 tysięcy euro. A tylko do takiej kwoty instytucje publiczne mogą rezygnować z konkursowego trybu wyłaniania najlepszej oferty. Umowę podpisał ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. - Chodziło o unikalny system

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

inwestorski. Nie ma przeszkód, aby szacując wartość zamówienia na roboty budowlane, podzielić jego wykonanie na 2 etapy, realizowane w odstępie czasu. Przedmiotem zamówienia będą jednak w dalszym ciągu roboty budowlane w pełnym zakresie, bez względu na okres ich realizacji. W stosunku do tak ustalonej

Przegląd prasy

aluminium przez amerykańską administrację nie jest w interesie Polski --MPiT wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) zaprezentowały Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych ISBnews --Akcjonariusze Ipopemy zdecydowali o

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

najkorzystniejszą. Bez przeprowadzenia oceny ofert zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmawiający nie ma możliwości unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych. Podnieść należy

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

przychodów - tłumaczy tę decyzję prezes Skanska Johan Karlström. Kierujący tą firmą w Polsce Piotr Janiszewski dodaje: - Od kilku miesięcy obserwujemy zmniejszenie liczby przetargów publicznych oraz generalnie gorszą koniunkturę budowlaną. Mniej kontraktów

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

W dniu 11 czerwca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa wprowadziła zmiany istotne dla przedsiębiorców startujących w przetargach