zamówienia publiczne konkursy

Justyna Andała-Sępkowska

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamawiający działając na podstawie porozumienia zawartego z kilkoma innymi instytucjami jest współorganizatorem konkursu, w którym biorą udział koła gospodyń wiejskich. Konkurs składa się z kilku etapów, podczas których koła gospodyń wiejskich przygotowują dania konkursowe. Zgodnie z regulaminem konkursu Zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu Kołom Gospodyń Wiejskich kosztów zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania potraw, w kwotach, których wysokość uzależniona jest od konkretnego etapu konkursu.

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Przyjęte w obowiązującym stanie prawnym rozwiązanie w zakresie braku możliwości identyfikacji autorów prac konkursowych do czasu wyboru najlepszej pracy ma umożliwić obiektywny wybór najlepszej ze złożonych prac. Między innymi dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest przyjęcie subiektywnych kryteriów oceny prac konkursowych.

Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

Procedura konkursu przewidziana w art. 110 - 127 ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie między innymi do wyboru wykonawcy projektu architektoniczno - budowlanego. Organizując konkurs architektoniczny zamawiający ma możliwość wybrania projektu, który najlepiej odpowiada jego potrzebom, oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub

Jak sprawnie policzyć termin otwarcia ofert i udzielenia wykonawcom wyjaśnień do SWZ?

Jak sprawnie policzyć termin otwarcia ofert i udzielenia wykonawcom wyjaśnień do SWZ?

uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, że po przepisy kc – w tym dotyczące liczenia terminów – należy sięgać jedynie w

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W art. 4 wskazane zostały rodzaje zamówień publicznych, co do których ustawa Pzp nie ma zastosowania. Jednym z takich przedmiotowych wyłączeń spod reżimu ustawy Pzp są zamówienia i konkursy

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

Publicznych, bo wartość robót budowlanych przekracza równowartość 20 mln euro. MZD 19 sierpnia przesłał do stolicy 40 segregatorów ze wszystkimi dokumentami związanymi z konkursem. Urzędnicy ze stolicy mieli na ich przejrzenie maksymalnie 30 dni. - Umowę ze Strabagiem będziemy mogli zawrzeć dopiero po

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

zamówień publicznych. Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup. Łączna suma zwrotu za zakupione art. spożywcze tylko w jednym etapie

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Procedura prowadzenia konkursu w wielu elementach opiera się na rozwiązaniach obowiązujących przy udzielaniu zamówienia

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Zgodnie zaś z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), ustalono kurs euro. Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2022 roku kurs € w zamówieniach publicznych wynosi: 1 € = 4,4536 zł. Ponieważ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie wydał dotychczas nowego obwieszczenia, kurs € z 2022 r. obowiązuje

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

ww ustawy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 22 wyżej wskazanej ustawy przesłanki wykluczające określone w art. 7 ust. 1 stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

obowiązku opisywania faktur. Zgodnie z art. 1 nowej ustawy Pzp ustawa ta reguluje zamówienia publiczne oraz konkursy, w tym określa: 1)     podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy; 2)     zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy; 3)   

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

- Taka kontrola to w sumie standardowa procedura. Dotyczy ona przetargów powyżej 10 milionów euro, które jednocześnie są finansowane z funduszy europejskich - precyzuje Justyna Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Tym samym ZTM podpisze umowę z firmą Sola

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Zgodnie z definicją ustawową pod pojęciem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" należy rozumieć postępowanie

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz. 1177). Na podstawie wskazanego powyżej Obwieszczenia progi obowiązujące w 2021 roku zostały utrzymane na niezmienionym poziomie również w 2022 r. i wynoszą w zależności od rodzaju zamawiającego

Usługi hotelowe dla aktorów za granicą. Czy art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp pozwala na wyłączenie stosowania ustawy?

dopuszczalności jego zastosowania trzeba zawsze wykazać związek pomiędzy usługą lub dostawą będącą przedmiotem zamówienia a działalnością kulturalną (w ogólności) oraz organizacją (w szczególności) konkretnego „wydarzenia kulturalnego", tj. wystawy, koncertu, konkursu, festiwalu, widowiska czy też

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów

Konkurs na szpital nadal nierozstrzygnięty

Wyniki konkursu ogłoszono 22 maja - wygrał wrocławski zespół pod przewodnictwem pracowni architektonicznej Villart Bogdana Kołtowskiego. Z tą decyzją nie zgodziło się siedmiu innych uczestników konkursu. Komisja przetargowa oddaliła jednak wszystkie protesty. Jeden z nich

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. W związku z powyższym: Prawo zamówień publicznych zrównało katalog przesłanek umożliwiających wniesienia odwołania w postępowaniu o

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

, poz. 129 ze zm.): „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), w sytuacji gdy podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Oferta składana w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi oświadczenie woli wykonawcy, które powinno zostać w niej wyrażone, przez odpowiednio

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów. Skutkiem wejścia w życie wskazanego powyżej Rozporządzenia są zmiany w zakresie ustalenia nowych, niższych niż dotychczas obowiązujące, progów stosowania procedur związanych z

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych . Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1], środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1], środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach. Jak zapowiadał resort, projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i

Zapomniałeś o nowych sankcjach dla podmiotów rosyjskich, ale odpowiednio wcześnie zmieniłeś SWZ? Sprawdź, czy to wystarczy

w życie 16 kwietnia 2022 r., a zatem ma ona zastosowanie do postępowań wszczętych (ogłoszonych) od tego dnia. Dodatkowo, jak stanowi art. 22 specustawy, art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania lub konkursu, mają zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych (PZP) został właśnie zaakceptował przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka teraz na rozpatrzenie przez rząd, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Czy możliwa jest zmiana maksymalnego kosztu wykonania pracy konkursowej?

łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba że ze względu na specyfikę przedmiotu konkursu nie jest możliwe określenie kosztów. Zamawiający nie jest jednak związany na etapie udzielania zamówienia publicznego własnymi ustaleniami związanymi z maksymalną

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursie, a także zasady efektywności zamówień publicznych. Na rzecz wsparcia MŚP działać będzie natomiast m.in. obowiązek dostosowania do ich możliwości warunków udziału w zamówieniach poniżej progów unijnych. A także obowiązkowe częściowe

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Nowe progi stosowania przepisów Pzp Ostatnią ważną zmianą prawną regulującą procedurę zamówień publicznych jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. W obowiązującym stanie prawnym

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

względu na wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. 6. Prezes Rady Ministrów minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

trzeba stosować Prawa zamówień publicznych Zgodnie z art. 4 pkt 8 u. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Powyższy przepis wyraźnie wskazuje, że o tym, czy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu; 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

konkurs ofert, w którym zwycięży wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę. Czy w takiej sytuacji do wyboru wykonawcy należy stosować procedury właściwe dla zamówień publicznych? Jeżeli tak, to jak określić wartość szacunkową takiego zamówienia? Czy będzie to cena wywoławcza

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

) zamówień, którym nadano klauzulę "tajne" lub "ściśle tajne" zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 5) zamówień lub konkursów

PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

inwestycjach GovTech w Europie jest Wielka Brytania, w której wartość rynku GovTech w 2015 r. wyniosła 6,6 mld GBP" - dodał Arak. Według PIE, kluczowe wydaje się odejście od zamówień publicznych opartych na metodyce kaskadowej (waterfall) na rzecz konkursów opartych na

Przewozy Regionalne chcą ogłosić konkurs na pociąg hybrydowy napędzany LNG

zamówień publicznych - na taki pojazd hybrydowy" - dodał prezes. Wskazał, że obecnie na rynku takiego pojazdu nie ma i liczy, że udział w konkursie wezmą wszyscy trzej główni polscy producenci taboru kolejowego - Newag, Pesa Bydgoszcz i H. Cegielski Fabryka Pojazdów

Fundacja Grupy PKP szuka innowacji z GovTech Polska!

, środowiskiem naukowym i obywatelami. Pierwszą inicjatywą Zespołu były konkursy na wdrożenia nowoczesnych technologii do sektora publicznego. Kolejną jest cykl "GovTech - Aktywuj Pomysły", angażujący już wszystkich obywateli do rozwiązywania wyzwań wagi państwowej

Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT, podała spółka. W ramach ogłoszonego konkursu koncern będzie poszukiwał

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

wartość zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe. 6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu

Poczta Polska miała mieć nowego prezesa, ale nie ma. Została w rękach "wojskowych" od Błaszczaka

stronie Poczty brzmi: „W latach 2008-2016 kierował Wydziałem Zamówień Publicznych w Zakładzie Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie. Pracował także w Urzędzie m.st. Warszawa dla Pragi Północ, najpierw jako naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, potem jako zastępca burmistrza, w

Baltic Pipe w budowie. Są już wszystkie kontrakty

(zwalniającym z przepisów tej ustawy, jeśli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego), a także zgodnie z art. 24 dyrektywy 2014/25/UE (zwalniającym z przepisów tej dyrektywy zamówienia i konkursy dotyczące obronności i bezpieczeństwa).  Gaz-System

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

urzędy wojewódzkie oraz 35 innych instytucji. Wśród nich m.in. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Miar, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Zamówień Publicznych czy Urząd Komunikacji Elektronicznej. Europejska pomoc socjalna dla rządu Projekt "

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać: 1) danych

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). 2) Rozporządzenie Prezesa

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

zakupu konkretnego produktu określonego marką producenta? Jeżeli jest to możliwe proszę o wskazanie literatury, orzecznictwa lub komentarzy. Przetargi, zamówienia publiczne Ogłoszenia o przetargach z całej Polski » Odpowiedź

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Zamówienia na dostawy i usługi

działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 4 pkt 8b ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wprowadzane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia przekracza próg unijny, wówczas powinieneś zastosować procedurę właściwą dla tego progu. Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759

PAIH ma umowę z konsorcjum na przygotowanie content management na Expo w Dubaju

prawa zamówień publicznych. "Ze względu na pandemię COVID-19 Wystawa Światowa Expo 2020 w Dubaju została przełożona o rok i odbędzie się między 1.10.2021 r. a 31.03.2022 r. Mimo zmiany terminu, organizatorzy zdecydowali, by pozostawić dotychczasową nazwę wydarzenia: Expo

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma wpływu na wartość szacunkową zamówienia, gdyż do jej ustalenia byłeś zobowiązany przed jego

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

, art. 31, art. 32, art. 33 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Tak powinno być najtaniej, ale... Lokalny prąd z OZE nie ma jak płynąć

wykorzystania energii odnawialnej. Jednak nie da się z nimi podpisać umowy długoterminowej. Ogranicza je prawo zamówień publicznych, mają swoje grupy zakupowe itd. Nie znam przypadku, w którym samorząd zobowiązał się do zakupu energii dłużej niż przez 3-4 lata. To wyrzuca jednostki samorządu z udziału w tańszym

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

tworzy alternatywę dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Skutki naruszenia zasady jawności

lub rozstrzygania. Firma oczekiwała także na wyjaśnienie, czy konkurs jest prowadzony w trybie zamówienia publicznego. Urząd odpisał, że nie jest to tryb zamówienia publicznego, ponieważ oferta nie przekracza 14 tys. euro. Określił także jej warunki. Spółki to jednak nie zadowoliło. Wójt cały czas

PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji

ekspertów przekaże im swoją wiedzę m.in. o tym, jak finansować inwestycje w samorządach, jak wykorzystać potencjał danych miejskich i usług chmurowych, przenoszenia danych do chmury, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w administracji poprzez GovTech Polska, nową formułę w prawie zamówień publicznych. Tak

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz. 69); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których

Kara dla magistratu za prezydencką limuzynę

Kara nie będzie zbyt surowa. Jak informuje radio PiK rzecznik planuje jedynie upomnieć urzędników. Wcześniej przetarg za kupno luksusowego auta dla prezydenta Zaleskiego skontrolował Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza. Obie instytucje stwierdziły, że

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

"Rozstrzyganie przetargów wyłącznie na podstawie kryterium ceny zrodziło szereg patologii na rynku zamówień publicznych. Szczególnie dotkliwe były one dla sektora usług, gdzie firmy startujące w konkursach konkurowały ze sobą kosztami pracy - gdyż to one stanowiły główny

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z opublikowanym przez Komisję Europejską komunikatem określającym równowartość progów stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed

Ekologiczne fiasko. Kupimy 1,2 tys. elektrycznych autobusów, ale też milion starych diesli

, że będzie on... jakikolwiek. Mówili o tym podczas wtorkowego wysłuchania publicznego, podczas którego można się było dzielić uwagami dotyczącymi planu (jest on właśnie w trakcie konsultacji).  Tramwaje zamiast elektryków Jak powiedział Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, rzeczywistą zmianę

Repolonizacja Baltony. Lotniskową sieciówkę kupią Porty Lotnicze

umowy to ponad 700 mln zł. Dlaczego zrezygnowano z przetargu na wynajem powierzchni handlowych? Jak tłumaczy prezes PPL Mariusz Szpikowski, przedsiębiorstwo nie podlega prawu zamówień publicznych. Jednak eksperci w branży mają wątpliwości, czy wolno było pominąć procedury wyboru najemcy. Jarosław

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

odpowiednio do konkursów.   Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku § 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

Nawet rząd ignoruje ustawę. Przetargi publiczne wciąż z niską ceną. Żółta kartka dla ministerstw Rozwoju i Finansów

Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Wszystkie te instytucje - i 27 innych - otrzymały "Żółte kartki" przyznawane przez NSZZ "Solidarność" i fundację Centrum CSR. Wspólnie prowadzą monitoring zamówień publicznych i piętnują rażące rozstrzygnięcia przetargów. Bo po

UE zmusi Chiny do otwarcia rynku zamówień publicznych?

przymuszenie Chin do otwarcia rynku zamówień publicznych dla przedsiębiorców z UE (ograniczenia występują również m.in. w Indiach, Brazylii i Rosji). Projekt pozwala podmiotom rozpisującym konkursy na zamówienia publiczne (rządom lub samorządom) o wartości powyżej 5 mln euro na

PKP Intercity z miliardami dotacji na pociągi i przewozy. A konkurencji się odmawia

) mają między sobą walczyć w konkursie.  Konkurencji brak, Intercity zmienia więc tor Teraz jednak zasadność takiego rozdziału pieniędzy jest niezrozumiała, bo okazuje się, że pociągi, które chce zamówić PKP Intercity, mają być przeznaczone do obsługi warszawskich przewozów aglomeracyjnych

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności

PAIH: II edycja Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 ruszy w lipcu

Organizatora EXPO dla startupów - Expo Live, dofinansowanie i wsparcie promocyjne w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne oraz w ramach Branżowych Programów Promocji Go to brand. Oprócz tego, przedsiębiorcy mają możliwość udziału w przetargach publicznych na zamówienia warte ok. 28 mln zł. Kulminacją