zamówienia publiczne jakiej kwoty przetarg

Justyna Rek-Pawłowska

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

Zamawiający powinien doliczyć wartość drukarki do sprzętu, który zamierza nabyć jeszcze w tym roku (zakładam, że zachodzą tutaj kryteria tożsamości podmiotowej i przedmiotowej).

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Skorzystanie z zakresu zawartej już umowy na przewóz osób jest - w opisanym przypadku - kwestią organizacyjną zamawiającego.

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Pytanie Jako samorządowa osoba prawna ogłosiliśmy plan postępowań o udzielenie zamówienia powyżej 130 000. Jedna z pozycji to „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania..." dostawa w trybie – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

. Poza ofertą wykonawcy X wpłynęła także oferta wykonawcy Y, jednakże zaproponowana cena przewyższa znacznie kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy w takiej sytuacji chcąc pozostać w zgodzie w wyrokiem KIO jak i ustawą Pzp zamawiający odrzucając ofertę wykonawcy X może

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Pytanie: Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

minimalny zakres informacji jakie muszą być zawarte w protokole z postępowania o zamówienie publiczne. Zawarty we wskazanym przepisie katalog został jednak znacznie rozszerzony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej. Wartość tego zamówienia szacowana jest na kwotę 300 tys. zł. Na IV kwartał tego roku zaplanowano też ogłoszenie przetargu na usuwanie napisów, rysunków (graffiti), naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z przystanków autobusowych oraz mycie wiat. Na ten cel

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

zastosowania ustawy Pzp ? Odpowiedź: Konserwację stalowych elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy traktować jako osobne zamówienia. Wartość szacunkową wolno określić odrębnie dla każdego z nich. Skoro kwota zamówienia na konserwację dachu nie przekracza 30.000 euro , to wybór

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

jest możliwe jedynie z ważnych przyczyn, Starosta Mikołowski niezwłocznie poda informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w formie w jakiej opublikowane jest ogłoszenie o przetargu. Jednocześnie Starosta Mikołowski oświadcza, iż w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy wykluczenie z przetargu może być uznane za nieproporcjonalne? Czy drobne nieprawidłowości powinny prowadzić do wykluczenia wykonawcy? Czy na zamawiającym ciąży powinność należytego uzasadnienia swojego działania? Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) tytułem wadium w związku z ubieganiem się przez MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcę) o dzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Regulamin udzielania zamówień publicznych Regulamin powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia i jakie powinny poprzedzać udzielenie zamówienia procedury dotyczące

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

startują w przetargach oraz efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych. Kolejny cel ustawy to wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 r. "Uchwalenie

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Czy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w planie finansowym, czy też może być to wyłącznie zamiar zamawiającego? Chcielibyśmy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia, które

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Justyna Rek-Pawłowska Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym , zamawiający otrzymał oferty , które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Nowelizacja Pzp W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wykonawcy zainteresowani

Zamówienia tego samego rodzaju

przetargów z całego kraju Podstawa prawna - art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zmiany w planie zamówień publicznych

Pytanie: Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w

Jak zgodnie z prawem formułować warunki udziału wobec pojedynczego wykonawcy i konsorcjum?

ma wątpliwości, czy taki warunek nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych . Przykładowo konsorcjum składa ofertę na zagospodarowanie wraz z pozyskaniem. Jeden z nich w jednej umowie u zamawiającego X wykonał pozyskanie, drugi u zamawiającego Y tylko zagospodarowanie. Według mnie takie

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Unieważnienie przetargu z powodu braku środków zamawiającego

zobowiązaniem w ofercie. Tym samym, na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie ma możliwości ograniczenia przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy na kwotę jaką dysponuje zamawiający. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Torpol: Unieważniono postępowanie przetargowe PKP PLK dot. Portu Gdynia

morskiego w Gdyni". "Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - ceny ofertowe złożone przez oferentów przekroczyły kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie: W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . W związku z tym zamierzamy

Łączne szacowanie wartości zamówień

traktować jako odrębne zamówienia ? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zweryfikować, kiedy zamawiający powziął wiedzę o konieczności przeprowadzenia kolejnego

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

równa lub przekracza tzw. progi unijne (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Trzcianki z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr XXXVII/388/21 w przedmiocie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności postanawia

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

zadeklarował wykonanie zamówienia za maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w kwocie brutto 438 655 740,01 zł." To prawie o 27 proc. więcej niż w poprzednim przetargu. Tą wygraną Poczta Polska już się jednak publicznie nie chwaliła. - Tam, gdzie jest to możliwe Zakład

Oferta Cube.ITG wśród najkorzystniejszych w przetargu COI na usługi dla HR

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wybrał ofertę Cube.ITG jako drugą z trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

zamówienia publicznego. Obowiązek publikacji ogłoszenia Ustawa Pzp przewiduje, że w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty unijne, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej musi zamieścić

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

przypadku gdy Zamawiający nie posiada dodatkowych środków, a większość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pozyskuje z funduszy unijnych i nie ma możliwości zwiększenia kwoty tak, aby mógł sfinansować przedmiot zamówienia w wysokości kwoty wynagrodzenia przedstawionej w ofercie

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8. 7. Zamawiający

Zamówienia nieplanowane

, których nie ma w specyfikacji np. kawa, soki itp. (zakup w trybie przetargu, kwota 200.000 złotych) i co zrobić w takim wypadku? Potraktować jako zakup nieplanowany i wprowadzić osobno w planie zamówień i oszacować poza tym wcześniejszym wydatkiem, który był zaplanowany i zrealizowany w trybie PN, tj

Kryteria oceny ofert przetargowych

Pytanie: Jestem w trakcie czynności zmierzających do zakupu tonerów. Zakładając, że planuję przetarg nieograniczony (wartość szacunkowa 160.000 zł) jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny mogę przyjąć? Chcemy tonery raczej oryginalne, bo zamienniki

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

zostały podane również kwoty, jakie COAR zamierza wydać na zakup nowych aut. Ile do przedsięwzięcia dorzuci Fundusz Azylu, Migracji i Integracji? Taka informacja także nie została opublikowana. Niemniej jednak dotychczasowe publiczne projekty, które były współfinansowane przez fundusz nadzorowany

Definicja aktualności dokumentów

na potwierdzenie warunków udziału w przetargu. Skład orzekający w wyżej wskazanym wyroku KIO definiując pojęcie „aktualności dokumentów" wskazał, że zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) , do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

realizowano w sumie 65% przetargów. "Ustawodawca poprzez nowelizację prawa zamówień publicznych chciał, aby zamawiający przy ocenie oferty brali także pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, tak aby o wyborze wykonawcy bardziej decydował stosunek

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Podstawy unieważnienia przetargu

% lub 8% dla całości zadania. Czy te oferty, które zastosowały 8 lub 23% dla całości zadania należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp ? Czy unieważnić przetarg z uwagi na to, że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania i przygotować nowe

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

siwz , że jeżeli w jakieś części cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części, to będzie on kolejno wybierał oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych części, ale tylko takie na które go "stać"? Dla

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Tchórzewski liczy na rozpoczęcie budowy bloku Ostrołęki C przed końcem wakacji

wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka wyraziło wczoraj zgodę na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW" poprzez wybór konsorcjum GE Power Sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. jako generalnego wykonawcy

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

po to, aby w przetargach mogło brać udział więcej firm. Będą też nowe reguły postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, która rozpoznaje odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. KIO będzie rozpatrywać odwołanie bez konieczności konfrontacji obu stron konfliktu. Wystarczy, że

Zamówienie na zakup urządzenia

złotych równowartość kwoty 30.000 euro. Brak w tej sytuacji podstaw do zastosowania uregulowania zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień tzw. podprogowych. Znajdź przetarg

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalane przez zamawiającego stanowią doprecyzowanie ogólnych wymogów jakie musi spełniać wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne a które określone zostały przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy z dnia 29

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Zamówienia publiczne w 2010 r.

publicznych, podobnie jak w latach 2009 i 2008, dominowały roboty budowlane i stanowiły 43% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień. Średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania

Konsorcjum NTT Technology dostarczy komputery dla CUW za ponad 11 mln zł netto

wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr 2016/7 na 'Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej', ogłoszonego przez zamawiającego - Centrum Usług

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

najmniej jednego kredytu na rzecz podmiotów z sektora finansów publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł. Jedną z ofert złożyła PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście X, natomiast w wykazie wykonanych usług jako nazwę wykonawcy wpisano PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście Y. Czy należy uznać, że jest to

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź: Co do zasady w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym, który zamierza zorganizować postępowanie na zakup przepływomierzy sieciowych do wody. W planach firmy kwota na całą realizację zamówienia określono powyżej progów, z tym że na ten rok uwzględniono wartości

Przetarg na zakup oleju opałowego

Argumentacja, że zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości oleju opałowego jaka zostanie zakupiona w okresie roku nie może stanowić uzasadnienia dla rezygnacji z przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Ustawa z dnia 29

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów

Dostawy powtarzające się okresowo

oferta, to trzeba ją ponawiać w formie tego samego przetargu tylko zrobionego na tą część gdzie nie było oferty (i ewentualnie za drugim razem jeśli nie wpłynie oferta to realizować poza ustawą Pzp jako zapytanie ofertowe lub w zależności od kwoty jako całkowicie wolny zakup)? Czy można już od razu po

PGNiG Termika unieważniło przetarg na nowy blok w Elektrociepłowni Żerań

;Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego [?] z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty 1 890 196 738,62 zł jest wyższa od kwoty 1 600 000 000,00 zł jaką zamawiający podał przed

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Z kolei w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

do niego trafi". Sprawdziliśmy, jakich zakupów należy się spodziewać w związku z trwającą wojną w Ukrainie w polskich fabrykach. Pioruny i co dalej Praktycznie pewne są kolejne zamówienia na rakiety bardzo krótkiego zasięgu Piorun produkowane w skarżyskim Mesko. Ich część - z zamówienia dla

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

Warszawa, 27.06.2018 (ISBnews) - Spiętrzenie robót budowlanych, ograniczenia panujące na rynku pracy, galopujące ceny materiałów budowlanych, a przede wszystkim sztywne postanowienia umów o zamówienia publiczne powodują, że dramatycznie obniża się rentowność kontraktów

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

łączna maksaymalna wartość netto to 2 793,16 mln zł. Umowa ramowa, zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego, określa warunki udzielania i realizacji umów częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy

Kwota podawana bezpośrednio przed otwarciem ofert częściowych

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych zamawiający powinien bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz łączną kwotę będącą sumą kwot

Resort Ziobry wyda 12 mln zł na reklamę Funduszu Sprawiedliwości

specyfikacji przetargu, jego przedmiotem "jest udzielanie zamówień wykonawczych na realizację zadań związanych z obsługą działań informacyjno-edukacyjnych Funduszu Sprawiedliwości polegających na opracowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii medialnych, akcji promocyjnych, akcji marketingowych

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

. W przetargu możesz wyłonić jednego wykonawcę do realizacji wszystkich palców zabaw lub np. przeprowadzić jedno postępowanie z dopuszczeniem do składania ofert częściowych. Nie ma przeszkód, aby w siwz znalazła się informacja, jakie kwoty zamawiający zamierza (lub może) przeznaczyć na sfinansowanie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust

Tryb zapytania o cenę

przepisów Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na konieczność wyboru oferty z najniższą ceną, zamawiający powinien porównywać ceny brutto. Przetargi bez tajemnic: Wzory dokumentów niezbędnych w procedurze przetargu

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka będzie mogła ogłosić tego typu przetarg? Odpowiedź Kolejna procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, może zostać wszczęta po upływie terminu przewidzianego na

Oferta Sygnity na 54 mln zł brutto najkorzystniejsza na system bankowy BGK

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Oferta Sygnity została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona na 40,55 mln netto zł za wykonanie zamówienia podstawowego (53,97 mln brutto zł z prawem opcji), podała

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

trybie przetargu nieograniczonego . Przygotowując zamówienie publiczne na publikację ogłoszeń prasowych należy precyzyjnie określić przedmiot zamówienia. Szczególnie istotnym jest określenie przez zamawiającego wymogów dotyczących: - stron na jakich

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 9b) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

! Ogłoszenie przetargu bez zabezpieczenia w budżecie zamawiającego kwoty co najmniej równej wartości szacunkowej zamówienia jest dopuszczalne. Nie jest jednak możliwe podpisanie umowy o realizację zamówienia publicznego bez zapewnienia w budżecie jednostki udzielającej zamówienia publicznego środków

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Najwłaściwszym trybem, w jakim można udzielić zamówienia dotyczącego wynajęcia sal konferencyjnych w różnych miastach, będzie jeden z podstawowych trybów przewidzianych w ustawie Pzp, tzn. przetarg nieograniczony bądź przetarg

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Przepisów art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia wykonania części zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, jeżeli wartość umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty określone

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20%łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym. Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

Od czasu wybuchu wojny w Ukrainie MON ogłosił podpisanie umów na sprzęt wojskowy o łącznej wartości 52,8 mld złotych. Około połowa tej wartości zostanie dostarczona przez polski przemysł obronny lub przy jego współpracy. Kwota imponująca, tym bardziej w kontekście tego, że przez ostatnie lata