zamówienia publiczne internetowy

Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych".

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

uzasadnienia faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest

KIO: SN złamał przepisy zlecając zamówienie na pół mln zł bez przetargu. "Bezprecedensowa sprawa"

administratorów portalu SN. Ponadto, mimo wysokiej wartości zamówienia, sąd nie ogłosił przetargu na wykonanie modernizacji strony. Będzie kara dla urzędników? Urząd Zamówień Publicznych zarzucił SN, że ten złamał prawo. Potwierdziła to również Krajowa Izba

Jawny charakter dialogu technicznego

Wobec powyższego wykonawca zainteresowany udziałem w dialogu technicznym może w odpowiedzi na ogłoszenie zgłosić swój udział w prowadzonej procedurze. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje terminów związanych z procedurą dialogu technicznego. Przyjąć należy, że

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

Prawa zamówień publicznych zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r., ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto. Potencjalni oferenci dostaną natomiast imienne zaproszenia do złożenia ofert. Natomiast w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł. netto ogłoszeń należy szukać na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania[1]. Kwota jaką zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

członkowskie Unii Europejskiej, zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa publikowane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Przypomnijmy: w przypadku krajów członkowskich UE ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza tzw

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

szczególnie wskazane w przypadku postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków UE. Przetarg nieograniczony zawsze jest ogłaszany między innymi na stronie internetowej zamawiającego.

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

unieważnienia następuje dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty. Takie podejście prezentuje Urząd Zamówień Publicznych w publikacji pt.: „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz". Jak wskazano w opracowaniu Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Prawo Zamówień Publicznych Komentarz

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

przekraczającej progi unijne wydłuży termin składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym samym udzielenie zamówienia czy

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, nie przekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

formalności powinnam dopełnić? Odpowiedź: O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół. Postępowanie o

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

 tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) wyjaśniono, że „(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz - specyfikacja) - podstawowy dokument w procedurze przetargowej. Treść siwz zawiera wszystkie wymogi zamawiającego związane z udzielanym zamówieniem. Ze względu na określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych terminy związane np. z

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

internetowej? Czy muszę stosować przepisy ustawy Pzp w pełnym zakresie, czy tak jak dotychczas? Czy mogę prowadzić procedurę w wersji papierowej poza platformą? Odpowiedź: Dotychczasowe zasady udzielania zamówień na usługi publiczne uległy niebagatelnej zmianie. Od 1 stycznia br. zamówienia, których

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia . Zamieszczana na stronie internetowej specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać wszystkie elementy przewidziane w art. 36 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych . Zatem w odniesieniu do zamówień których przedmiotem jest wykonanie

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 € . Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2]. Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

były obligatoryjnie na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych. Zakładane zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych pozostawiają na niezmienionym poziomie próg bagatelności od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – tj

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

: W sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na stronie internetowej UZP   zamieszczono publikację pt.: "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

opublikowaną na stronach internetowych[2] publikację omawiającą praktyczne aspekty dopuszczenia zaliczki w umowie o wykonanie zamówienia publicznego. Podjęte przez Urząd Zamówień Publicznych działania powinny "ośmielić" zamawiający do przewidzenia zaliczki jako elementu użytecznego przy

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

własnoręczny. Należy pamiętać, że każdy obywatel może posiadać tylko jeden podpis zaufany.  Profil zaufany umożliwia korzystanie z podpisu zaufanego w zamówieniach publicznych o wartości poniżej progów UE . Profil zaufany można założyć przykładowo poprzez strony internetowej wybranych banków lub stronę

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

platformę zakupową, do której mamy wykupiony dostęp? Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie oferty również w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Usługi prawne bez przetargu

samej stronie internetowej,  informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

zamówień publicznych - nie może bez stosowania procedur określonych ustawą dokonać zakupu treści medialnych, które zamierza publikować z wykorzystaniem własnej strony internetowej jeżeli wartość zamówienia przekracza próg bagatelności określony w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP .      

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których

Usługi ochrony jako usługi społeczne

. Ponadto niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający zobowiązany jest zamieścić na tej samej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia , podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia, zamawiający

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

. Wskazany powyżej katalog informacji powinien zostać zmieszczony na stronie internetowej w zakładce dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Biorąc pod uwagę informacyjny charakter zobowiązania nałożonego przez Ustawodawcę na zamawiającego, w przypadku gdy

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych . Wzór formularza sprawozdania z udzielonych zamówień określa wyżej wskazane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Znajdź

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

dla zamówień (profilu nabywcy). Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to

Rząd przyjął projekt dot. e-fakturowania w zamówieniach publicznych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od

Autostrada dla czołgów. Przygotują A2 na przejazdy abramsów

Autostrad (GDDKiA) na swojej stronie internetowej napisała , że dostała wsparcie z unijnych funduszy na wzmocnienie tych mostów. Całe swoje zaangażowanie w ten projekt GDDKIA oszacowała na niemal 1,8 mln euro (ponad 8,4 mln zł), z czego połowę stanowić będzie dotacja z unijnego mechanizmu finansowego

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

zamówieniach publicznych udzielanych w 2015 roku przekazywana jest Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 2 . Informacja dotycząca stosowania klauzul społecznych (za rok 2015) musi zostać

Zasada konkurencyjności

zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość jest mniejsza niż progi określone przepisami ustawy Prawo

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

internetowej Miasta (...), na której znajduje się również Biuletyn Informacji Publicznej, było w okresie udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zastosowania korekty, jedynym i najbardziej upublicznionym miejscem do zamieszczania ogłoszeń, do których nie miały zastosowania przepisy

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

;zamówieniach publicznych i przedłożenia Zarządowi Województwa [...] dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym kompletnej dokumentacji przetargowej, kompletnej dokumentacji z przebiegu prac komisji przetargowej oraz kompletnej oferty wybranego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

materiałów-promocyjnych, przygotowanie; opracowanie graficzne, druk (publikacja) i dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych. Drugie zamówienie: wykonanie materiałów promocyjnych - gadżety. Trzecie zamówienie: prowadzenie stron internetowych. Czwarte zaś: przygotowanie artykułów sponsorowanych i

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

są zapisane w Extensible Markup Language używane przez konkretne aplikacje.  Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

. Drugą kwestią jest obowiązek uwzględnienia zasady przejrzystości towarzyszącej udzielaniu zamówień publicznych. Skracanie wyznaczonego i ogłoszonego wykonawcom terminu składania ofert nie będzie przejrzystym działaniem zamawiającego. Oferenci organizują swoją pracę, dostosowując ją do wyznaczonego przez

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

). *2 Całość stanowiska GIODO dostępna na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych

Rosja, chcąc złamać wszelki obywatelski sprzeciw, zacieśnia sieć cyfrowego nadzoru

, śledzić komunikację z innymi i namierzać lokalizację telefonów w danym dniu. Inny produkt umożliwia gromadzenie haseł wprowadzanych na niezaszyfrowanych stronach internetowych. Technologie te uzupełniają inne rosyjskie działania propagandowe kształtujące opinię publiczną i tłumiące sprzeciw, takie jak

Definicja aktualności dokumentów

Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 25 lutego 2020 r[1]. potwierdził interpretację prezentowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie pojęcia „aktualności dokumentów" przedkładanych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wszczęcie postępowania uważa się zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej. Zdaniem UZP i KIO Z art. 35 Prawa zamówień publicznych jednoznacznie wynika, że zmiana

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Pytanie Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. () Podstawa prawna: . art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie udzielania zamówień publicznych są zgodne z wymogami wynikającymi z dyrektyw obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jedną z podstawowych zasad, wynikającą z dyrektyw a odnoszącą się do zamówień publicznych, jest zasada

Jak ogłosić dialog techniczny?

budowlanych. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i o jego przedmiocie. Ponieważ przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy możesz unieważnić tylko część postępowania o zamówienie publiczne?

wszystkie istotne dla procesu postępowania o zamówienie publiczne kwestie i ewentualnie zamieść tą informacje na stronie internetowej swojej jednostki. Podsumowując, możesz unieważnić część zamówienia i wszcząć kolejne postępowanie dla tej części, niezależnie od wyników

Dostęp wykonawców do siwz

nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Tajna lista rządowych adresów internetowych gov.pl

, Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Zamówień Publicznych... wszystkie te instytucje mają swoje strony internetowe ze specjalną zarezerwowaną tylko dla instytucji

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Sprawozdanie z udzielonych w 2013 r. zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl, na której umieszczony jest formularz dotyczący składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie? Odpowiedź: Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. 2a. 2a. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podaje w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", wykaz

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Ubrani w historię, czyli odzież patriotyczna nie tylko dla osób o prawicowych poglądach

leśni powstańcy nie bili się o prywatną sławę, tylko o honor ojczyzny. Oddawanie czci bohaterom na koszulkach stało się rynkowym kanonem dwanaście lat temu. 11 listopada 2011 roku powstał pierwszy sklep internetowy z patriotyczną odzieżą. Tak narodziła się marka ubraniowa Surge Polonia (Powstań, Polsko

Umowa barterowa kontra umowa o zamówienie publiczne

Pytanie Portal internetowy zwrócił się z prośbą do naszej instytucji o świadczenie usług w ramach wymiany barterowej. Zatem my jesteśmy wykonawcą, oni zamawiającym. Wartość usługi przekracza 14.000 euro. Czy dla nas jest to zamówienie publiczne i

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. 2. Zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

. Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

lipca 2011 r. sygn. akt: KIO 1483/11 - warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, która za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) umożliwia przekazanie treści odwołania on-line w czasie rzeczywistym bez ryzyka dostarczenia jego treści po

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

. "Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT", zamieszczonej na stronie internetowej www.uzp.gov.pl . Zgodnie z treścią opinii, ocenę istotności zmian należy rozpocząć od porównania treści umowy z treścią oferty złożonej przez wykonawcę. Jeżeli

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności: 1) temin składania ofert uwzględniający czas

Siwz musi być jawna dla wykonawców

. W przetargu nieograniczonym wykonawca ma obowiązek zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Adres tej strony został wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w oficjalnym publikatorze. Jeśli zatem rzuty pięter budynku są

Arena.pl współpracuje z PayU przy usłudze odroczonej płatności

internetowych PayU, kupując produkty na Arena.pl dodatkowo możemy skorzystać z opcji 'płacę później'. Mechanizm działania jest podobny do tego, jaki znamy z kart kredytowych. Za zamówiony towar możemy zapłacić w terminie do 30 dni od dnia zakupu. Dodatkową zaletą rozwiązania jest to, że za zakupiony przedmiot

Limuzyny zamiast respiratorów. Rząd w październiku wydał prawie 3 miliony na nowe samochody

wynegocjować na nie lepszą cenę. Dlatego decyzja o samodzielnym zakupie wydaje się w tym przypadku co najmniej niezrozumiała. Komu posłużą limuzyny? Głównym zadaniem COAR-u, poza prowadzeniem wspólnych zamówień dla rządu oraz jednostek administracji publicznej, jest kompleksowa obsługa Kancelarii Prezesa Rady

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Z kolei w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano, że jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oznacza naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli okaże się, że tak było, UOKiK zawiadomi Urząd Zamówień Publicznych, a firma może ponieść bolesne konsekwencje - zostać wyeliminowana z przyszłych postępowań przetargowych. Praktyki obu przyłapanych

MFiPR: KE zgodziła się na zmiany w informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce

sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju w związku z wystąpieniem COVID-19. "Wdrożona już usługa e-recepty zostanie poszerzona o możliwość zdalnego zamówienia e-recepty przez pacjentów oraz ich opiekunów prawnych przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wprowadzenie tej