zamówienia publiczne i podwykonawca

Marek Okniński

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają od wykonawców przedstawienia dowodów wykonania zapłaty na rzecz podwykonawców, jedynie w kontraktach dotyczących robót budowlanych, których termin wykonania przekracza 12 miesięcy.

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Wykonawca może samodzielnie realizować dowolną część zamówienia pod warunkiem, że dotyczy ona zakresu prac objętych opisem przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego.

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych - zasady i ograniczenia

Zakaz powierzenia podwykonawcom realizacji całego przedmiotu udzielanego zamówienia publicznego wynika z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podwykonawcy zamówienie publicznego

Podwykonawcy zamówienie publicznego

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego , wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

przewidzianych do realizacji przez podwykonawców . Zamieszczono to w załączniku 2 w tabelce. Tabelka zawiera m.in. nazwę i adres podwykonawcy oraz zakres robót. Przewidziany był też wariant wykonania własnymi siłami. Kontrolujący potraktował to jako naruszenie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych

zamawiający od wykonawców ustawodawca określił, iż w sytuacji kiedy ów podmiot "użyczający" potencjału będzie jednocześnie podwykonawcą wówczas zamawiający będzie mógł zażądać od niego złożenia dokumentów pokazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

A zatem zamawiający w postępowaniach, w których dany wykonawca wskazuje na fakt korzystania z podwykonawstwa, zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest bezpośrednio stroną umowy o zamówienie publiczne. Podstawa prawna

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego. Wykaz podwykonawców Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, której przedmiotem są roboty budowlane. W celu zapewnienia terminowej płatności wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zamówień publicznych oraz realizacji zamówień przez podwykonawców i dalszych podwykonawców spełniających wymagania i warunki postawione przez

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Części zamówienia i nazwy podwykonawców Zgodnie z treścią art. 36b ustawy Prawo zamówień publicznych: - zamawiający może żądać wskazania przez

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

zamówień publicznych byłaby na rękę małym i średnim przedsiębiorcom, których obecny stan prawny skazuje na rolę podwykonawców. Odbiera im to możliwość zawarcia umowy z instytucją publiczną, co daje gwarancję otrzymania terminowej zapłaty za usługę. Tymczasem umowy o podwykonawstwo, niejednokrotnie

Brak informacji w zakresie podwykonawstwa - co zrobić z ofertą?

złożyły takiego oświadczenia i nigdzie w ofercie nie napisały, że zamówienie zrealizują same bez udziału podwykonawców. Czy takie oferty należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp? Odpowiedź Niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

dyskusji. Zamiarem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie do ustawy mechanizmu możliwie najlepiej chroniącego firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, które co do zasady stanowią największą grupę potencjalnych podwykonawców w ramach kontraktów zlecanych poprzez procedury zamówień publicznych

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

przypadku zamówienia typu zaprojektuj i zbuduj. Oznaczałoby to wiązanie się z podwykonawcą, który będzie potrzebny np. za dwa lata - mówi Michałowski. Innego zdania jest prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Wojciech Malusi. Według niego jest szansa, że nie będzie

Jak postąpić z ofertą podmiotu udostępniającego zasoby bez wskazania podwykonawcy w przetargu?

wykonawcy, w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy. Podstawa prawna Art. 128 ust. 1, art. 462 ust. 1 i 2 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710). Art. 71 ust. 2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z

Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie badania podwykonawców w ramach Pzp

tym zakresie (ww. przesłanki sankcyjnej) istnieje obligatoryjny obowiązek badania podwykonawców (w szczególności chodzi o udział w ponad 10% zamówienia) i na jakiej podstawie ustawy Pzp musimy żądać oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp (wiadomo na określonym wzorze bo w JEDZ tego nie ma), jeśli innych

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W mojej ocenie, w omawianym przypadku, rozważając prawidłowość złożonej oferty, należy odnieść się do całości jej treści i załączonych do niej oświadczeń, w kontekście

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

we własnym zakresie, wówczas kontrakt ten byłby dla nas droższy o ok. 25-30 proc. – liczy. Firmy – i to duże firmy – mówią krótko: jeżeli w portfelu zamówień danego podwykonawcy jest jeden taki kontrakt czy dwa, można sobie z tym poradzić, jednak jeśli jest ich więcej (a podrożały

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

(jako podwykonawcę) nie powoduje automatycznego wykluczenia wykonawcy z wykonania tych robót budowlanych. Dopuszczana będzie sytuacja, w której podmiot trzeci weźmie udział poprzez udostępnienie swoich pracowników. Inną możliwością jest wspólna realizacja zamówienia przez podmiot trzeci i wykonawcę

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Pytanie: Czy w  trybie podstawowym prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy żądać od podwykonawcy oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ? Rozumiem, że w 

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

ograniczony wyłącznie do regulacji ustawowych wymienionych w art. 433 Pzp. Uprawnienie do rozszerzenia katalogu posiada również Prezes UZP, który w ramach obecnie przysługujących mu kompetencji m.in. przygotowuje (na podstawie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądu zamówień publicznych) i podaje do

Rada Unii Europejskiej wyklucza rosyjskie firmy z przetargów unijnych

rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach. W związku z powyższym zakazanym jest od wskazanej daty udzielanie lub dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawach zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem: obywateli rosyjskich lub

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

podwykonawcy, wykonując usługi, do realizacji których zdolności były wymagane i określone przez Zamawiającego . Udział podmiotu trzeciego, polegający np. wyłącznie na prowadzeniu działalności o charakterze doradczym lub nadzorującym, nie gwarantuje, że Wykonawcy zostaną rzeczywiście udostępnione zasoby

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

złożyli konkurencyjne oferty.  Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych w zakresie zdefiniowania pojęcia odsyła do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta. Zgodnie z tą ustawą pod pojęciem „grupa

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

Przepisy nie określają, z jaką datą ma dokonać się poświadczenie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy należy poświadczyć skan za zgodność z oryginałem? Wykonawca zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument (np. referencję) sporządzoną w

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

podwykonawców. Prawo zamawiającego do zastrzeżenia kluczowej części zamówienia, która podlega obowiązkowo osobistemu wykonaniu, jest ograniczone do tego zakresu zamówienia polegającego na rozmieszczeniu i instalacji przedmiotu dostawy. Tego rodzaju czynności nie wydają się wchodzić w zakres

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

, którzy złożyli konkurencyjne oferty. Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadzając obowiązek weryfikowania powiązań w ramach grup kapitałowych w zakresie zdefiniowania pojęcia odsyła do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta. Zgodnie z tą ustawą pod pojęciem „grupa

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Publicznych skierowany jest dla wszystkich wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych. Umożliwia spotkanie przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne. Podczas eventu będzie można zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami. Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych - informacje praktyczne 20-21

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

wykonawcy zrezygnować z określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób przeznaczonych do realizacji zamówienia. Zamówienie na usługę badań lekarskich podlega ustawie Prawo zamówień publicznych . Opisany w pytaniu wymóg zatrudniania przez

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

części: Część 1 - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego od ryzyka - o wartości 50.000 zł; Część 2 - ubezpieczenie pojazdów o wartości 500.000 zł; Część 3 - obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC - o wartości 50.000 zł. Odpowiedź W przypadku zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia

Kiedy dostawa materiałów budowlanych jest podwykonawstwem?

dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych (sygn. akt I CSK 106/08). Karol Jaworski radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

zamawiających w treści siwz postanowień dotyczących zasad naliczania i wysokości kar umownych nakładanych na wykonawców zamówień publicznych. Statystyka najczęściej naliczanych kar umownych UZP ustalił w przeprowadzonym badaniu analitycznym strukturę najczęściej nakładanych przez zamawiających kar

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

upłynie termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy, którego dowód płatności miałby przedstawić wykonawca. Podstawa prawna: art. 143a i art. 143d ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych : „Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Kontrola nad wykonywaniem umów

obowiązek podczas realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, przedłożyć zamawiającemu projekt takiej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

budowlane lub usługi , co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne, - umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

ustawy Pzp zamawiający może udzielić tego rodzaju zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 omawianego artykułu, zgodnie z którymi: 1) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący; 2) Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

, stan pacjentów i higieny w szpitalach może ograniczyć skuteczność wysiłków lekarzy, wskazała Federacja. "Wiele tych usług jest zlecanych w trybie zamówień publicznych. Przepisy Prawa zamówień publicznych (PZP) stanowią, że umowa może być zmieniona, m.in. w przypadku

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

części zamówienia) - wskazał, że zamierza wykorzystać potencjał podmiotów trzecich, poprzez ich udział w realizacji części zamówienia, jako podwykonawców. W konsekwencji istniały podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Erbud: Sektor budowlany jest dość odporny na kryzys związany z pandemią

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Sektor budowlany może stosunkowo dobrze przejść przez okres pandemii, jeśli zamawiający - przede wszystkim publiczni, nie wstrzymają zamówień, ocenił prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak. "Sektor budowlany może być

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Czy umowę z podwykonawcą można zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia?

. zapisy z art. 143 b, 143 c 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych). Odpowiedź Zamawiający zawarł w istotnych postanowieniach umowy zapisy odnośnie podwykonawstwa i jako takie miały zostać wprowadzone do treści umowy. Dlatego też w mojej ocenie

Czy zamawiający ma obowiązek zatrudnić projektantów na umowę o pracę?

będą stanowić kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (chodzi o udział projektantów z różnych branż). Odpowiedź: Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

zamówieniach publicznych - warunki zakazywania podwykonawstwa. - Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane. - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. - Obligatoryjne

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać dane dotyczące: - liczby i wartości postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzule społeczne; - numeru ogłoszenia i rodzaju publikatora (Biuletyn Zamówień

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Pytanie: W formularzu oferty, w miejscu gdzie zamawiający prosił o podanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeden z wykonawców (wykonawca A) nie tylko określił tę część, jako: "wykonanie robót budowlanych i

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

odnośnie wyniku finansowego netto. Według zaktualizowanych danych, spółka miała w I półroczu 46,9 mln zł straty EBITDA, 55,6 mln zł straty operacyjnej i 30 mln zł straty brutto ze sprzedaży. Zamówienia pozyskane w I półroczu miały wartość 214,3 mln zł, a jednostkowe przychody ze

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców materiałów i usług. Należy zwrócić również uwagę na specyficzne dla branży regulacje prawne, dotyczące solidarnej odpowiedzialności zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, co przenosi się bezpośrednio na

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

być przeznaczona na pokrycie roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z tytułu niezapłaconego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia. Zapisz się na newsletter! Bądź na bieżąco w Prawie zamówień publicznych » Wartość ostatniej części

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

dopuszczenie podwykonawstwa, nawet jeżeli nie zastrzegłeś takiej możliwości w ogłoszeniu i siwz. Podstawa prawna: art. 36 ust. 4, art. 140 ust. 3, art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 356 § 1 ustawy Kodeks cywilny (Dz.U

KPO: Nowe pojazdy dla nowej mobilności

spodziewać się biznes liczący na zamówienia np. z branży transportu publicznego. Kwestie dotyczące konieczności wdrożenia ogromnych zmian w polskiej rzeczywistości transportowej zostały potraktowane przez krajowych i unijnych urzędników niezwykle szeroko. Nic w tym dziwnego, skoro potrzeba dekarbonizacji

Stalprofil: Portfel zamówień Izostalu ma obecnie wartość ok. 450 mln zł

zagraniczni" - czytamy w raporcie. Ponadto, na przełomie I i II kwartału 2019 roku Stalprofil powziął informację o wyborze przez OGP Gaz-System S.A. ofert złożonych przez Stalprofil S.A., jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej

Konsorcjum Mirbudu nie przystąpi do umowy na odcinek A1 o wartości 687 mln zł

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z udziałem PBDiM Kobylarnia i Mirbudu zdecydowało o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn?gr. woj. łódzkiego/śląskiego, odcinka węzeł Bełchatów (bez

UOKiK nałożył kary wys. 1 mln zł na 3 spółki informatyczne za zmowę przetargową

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Trzy spółki informatyczne Infomex, Nabino i ncNETcom zawarły zmowę przetargową i wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

cen ofertowych" - stwierdziła Izba w opinii dla ministra Nowaka. Izba proponuje znowelizować prawo zamówień publicznych, zobowiązując wykonawcę, by przedstawiał GDDKiA do akceptacji listę podwykonawców prac budowlanych i prace o wartości ponad 1 proc. kontraktu, a

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

regulowanie płatności wobec podwykonawców robót budowlanych. Należy zauważyć, że zamawiający wypłacając zaliczkę na poczet wykonania zamówienia publicznego powinien w treści umowy zawrzeć klauzulę o zwrocie kwoty zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z

Unibep miał 3,22 mln zł zysku netto, 11,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

cały rok 2020" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście załączonym do raportu. Zaznaczył, że w I kwartale 2020 r. branża budowlana nie odczuła znacząco pandemii koronawirusa, choć już w marcu pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały o zahamowaniu na rynku zamówień

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

zamówień publicznych została przewidziana możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego obowiązku osobistego ("własnymi siłami") wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W odniesieniu do zamówienia na dostawy może zastrzec obowiązek osobistego wykonania

Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwestia podwykonawców została na nowo uregulowana w ustawie PZP. Dotychczas to zamawiający decydował, jaką część zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego

Mirbud celuje w 100-200 mln zł przychodów na Ukrainie

. Pytany o horyzont czasowy, odpowiedział, że stanie się to być może w 2020 r. Pierwsze efekty działalności na Ukrainie mają być natomiast widoczne w 2019 r. Prezes poinformował, że w obszarze zainteresowania spółki są na Ukrainie wyłącznie zamówienia publiczne - rządowe i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odwrócony VAT - branża budowlana W załączniku nr 14 wymienia się różne roboty budowlane m.in. wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz przebudowy i remonty

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

prawidłowej realizacji portfela zamówień, uwarunkowań rynkowych obejmujących poziom dostępnych zamówień w branży i skuteczność pozyskiwania nowych kontraktów, ich prawidłowej realizacji, relacji z dostawcami i podwykonawcami, poziomu kosztów materiałów oraz wynagrodzeń, dostępności pracowników oraz możliwości

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania

"Tylko kretyn płaci podwykonawcy za ostatnią fakturę". Czyli patologie w relacjach biznesowych

publicznych eventów czy prywatnych imprez: komunii, ślubów i wesel. Mają kolegów ze szkoły w miejscowej prokuraturze, policji czy miejscowym sądzie. To działa. Wiele lat temu opisywałam historię właściciela dużej firmy budowlanej w Łomży, który zawsze nie płacił podwykonawcom tej ostatniej faktury. I jeden z

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

obszarach w kolejnych kwartałach. "Jesteśmy w kilku postępowaniach dla klientów prywatnych i publicznych, w tym na obwodnicę Grodziska Mazowieckiego i przebudowę linii tramwajowej w Poznaniu jesteśmy obecnie na drugim miejscu" - wymienił Janiszewski

Pakiet rządu dla firm, które tracą przez koronawirusa. Odroczenia płatności ZUS oraz PIT, CIT i VAT

dofinansowania do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z dofinansowania będzie można skorzystać, np. gdy firma będzie miała przestoje. Jak zapewniała minister pracy Marlena Maląg, na koncie FGŚP jest ok. 1 mld zł. Zmiany będą też w ustawie o zamówieniach publicznych. Dziś ustawa

"PB": Urzędnicy dokręcą śrubę budowlańcom

Obecne prawo zamówień publicznych pozwala wykonawcom legitymować się doświadczeniem i potencjałem...podwykonawców. W efekcie na polskich budowach zagościło mnóstwo firm-teczek: bez sprzętu, bez robotników, i co najgorsze bez pieniędzy na realizację nierentownych zleceń. "

Wielka Brytania drży po upadku firmy Carillion, giganta usług publicznych. Outsourcing wymaga zmian?

Wielkiej Brytanii zajmowała się obsługą około 450 kontraktów w sektorze publicznym. Budowali i żywili Carillion, która była drugą co do wielkości firmą budowlaną na Wyspach, należała do konsorcjum budującego za 1,4 mld funtów nowy odcinek kolei dużej prędkości HS2 z Londynu do północnej Anglii. Za 400 mln

UOKiK wszczął postępowanie ws. zmowy przetargowej na rynku hostingu

Małopolskiego. Inicjatorem niedozwolonego porozumienia mogła być spółka Infomex. Ubiegała się ona bezpośrednio o zamówienia publiczne bądź była kompleksowym podwykonawcą niektórych przedsiębiorców i wspólnie z nimi mogła ustalać warunki ofert" - czytamy w komunikacie. "

Doświadczenie podwykonawcy również podlega ocenie

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę składającego ofertę. Zdaniem wnoszącego odwołanie to wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki udziału w przetargu a nie przedstawiać dokumenty będące w posiadaniu podwykonawcy i odnoszące się do jego

Wykonawca nie może polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego, jeżeli wykonanie zamówienia w całości wymaga posiadania odpowiednich uprawnień

? Odpowiedź: W mojej ocenie, jeżeli przedmiot zamówienia publicznego wymaga posiadania uprawnień niezbędnych do jego wykonania, wykonawca nie może dla spełnienia tego warunku polegać na uprawnieniach posiadanych przez podmioty trzecie. Wykonawca może

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

budowlanych. Dlatego należy wprowadzić rozwiązania, które zapewnią pokrycie rzeczywistych kosztów wykonania zamówień - przede wszystkim, waloryzację cen surowców w zamówieniach publicznych, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

oraz telekomunikacji i teletechniki. Jak informuje UOKiK, spółka ubiegała się bezpośrednio o zamówienia publiczne bądź była kompleksowym podwykonawcą niektórych przedsiębiorców i wspólnie z nimi mogła ustalać warunki ofert. Rezygnacja z przyczyn formalnych Jak zwycięzca mógł wypaść z przetargu? UOKiK

Erbud: Portfel zamówień zapowiada bardzo dobrą sprzedaż w 2018 r.

Warszawa, 05.09.2017 (ISBnews) - Erbud ocenia, że rekordowy portfel zamówień bardzo dobrze rokuje na poziom sprzedaży w 2018 r., poinformował ISBnews prezes Dariusz Grzeszczak. W tym roku, biorąc pod uwagę przychody z I półrocza i pozostały do wykonania backlog, przychody mogą

Zwolnienia grupowe w Skanska

zawodowymi. Skanska zakończyła ubiegły rok sprzedażą na poziomie 4,7 mld zł. - Portfel zamówień na ten rok po pierwszym półroczu wynosi 3,2 mld zł. Wszystkie zobowiązania, zarówno dotyczące pracowników, jak i podwykonawców czy dostawców, realizujemy w terminie. Obecna sytuacja nie

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

): "Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych". A zatem znajdują do tego zamówienia zastosowanie przepisy art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do postępowań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

umowy restrukturyzującej finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje, podkreślono w materiale. "Naszym celem jest stabilizacja płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami i docelowo

Pierwszy odzieżowy gigant z Chin, który nie chce chwalić się skalą sukcesu: Shein

niczego sama nie produkowała. Szukano w sieci możliwie największej liczby nowych wzorów produktów i gdy któryś trafiał w gust odbiorców, wówczas realizowano zamówienie. Tak samo działa Shein. Wobec firmy narosło już nieco kontrowersji o plagiatowanie pomysłów znanych projektantów oraz o niedokładne

Erbud spodziewa się rentowności w IV kw. podobnej jak w poprzednich okresach

dziś utrzymanie odpowiedniej rentowności, a Erbud ma potencjał, by to osiągnąć. "Jesteśmy zadowoleni zarówno z wyników samego trzeciego kwartału, jak i wyników narastająco po trzech kwartałach. Portfel zamówień na czwarty kwartał pozwala nam spodziewać się podobnej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o