zamówienia publiczne definicja

Marek Okniński

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Czy do sprawozdania należy wpisać umowę o zamówienie podpisaną w jednym a realizowaną w kolejnym roku?

Decydującą datą jest tutaj dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Takie podejście wynika z definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp.

Zamówienie publiczne charakteryzuje się odpłatnością po stronie zamawiającego

Jak wygląda kwestia zamówienia publicznego i płatności leżącej po stronie zamawiającego? Przypominamy definicję i stosowne akty prawne.

Nie każdą pomyłkę można poprawić

Definicji "oczywistej omyłki pisarskiej" nie znajdziemy w ustawie Prawo zamówień publicznych. Charakterystyczną cechą dla omyłki pisarskiej, którą zamawiający powinien poprawić zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1), jest fakt, iż musi mieć ona charakter oczywisty, tj. niebudzący wątpliwości, widoczny na

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

przypadku gdy zachodzą obiektywne przesłanki wskazujące na wątpliwości co do istnienia rażąco niskiej ceny oferty, musisz uruchomić procedurę z art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok ZA z 19 października 2006 r., UZP/ZO/0-2627/06). Ustawa Prawo zamówień publicznych nie

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

czynienia z ofertą częściową, czy z zamówieniem w częściach? Proszę mi wyjaśnić dokładnie, co oznacza oferta częściowa, a co oznacza zamówienie w częściach? Odpowiedź Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć

Grupa kapitałowa - definicja

Grupa kapitałowa - definicja

przynależności przedsiębiorców do tej samej grupy kapitałowej, jako podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego analizował Europejski Trybunał Sprawiedliwości w uzasadnieniu wyroku z dnia 19 maja 2009 roku wydanego w sprawie Assitur (C-538/07). Grupy

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Dokumenty zamówienia a dokumentacja postępowania: definicje i różnice Wobec powyższego jeżeli zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części to dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wyjaśnienie Zgodnie z tym załącznikiem, ogłoszenie o wykonaniu umowy w sekcji V. zawiera informacje związane z przebiegiem realizacji umowy, w tym termin wykonania umowy – sekcja V.2.), w której podaje

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

wezwania? Czy też należałoby konstruując SWZ, wskazać ten dokument jako oddzielny od podmiotowych środków dowodowych? Odpowiedź: Nie ma znaczenia, dla prawidłowości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego to, w którym miejscu specyfikacji warunków zamówienia zaustawy Pzpmawiający

Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

. Stosownie do definicji wyrażonej w art. 7 pkt 18 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przez postępowanie o udzielenie zamówienia należy rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

Jak prawidłowo formułować zapis SWZ

. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) * Andrzela Gawrońska-Baran – radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010-2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

W wyroku z 15 września 2022 r. w sprawie C-669/20 Veridos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na pytanie dotyczące kwestii nałożonego na zamawiającego obowiązku zbadania, czy w otrzymanych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne nie przedstawiono rażąco niskiej oferty

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

podstawie ustawy; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. Zgodnie z definicją ustawową pod pojęciem „postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" należy rozumieć postępowanie

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Kto w praktyce wypełni sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w ubiegłym roku?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych ujmujemy: dotacje, jakie gmina otrzymała, ekwiwalent strażaków, umowy zlecenia ze strażakami, ubezpieczenie aut strażackich, badania okresowe strażaków? Odpowiedź: Uwzględnienie pozycji ujętych w pytaniu w rocznym sprawozdaniu

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego. Sprawdź definicję terminu Konsorcjum Konsorcjum w słowniku Pzp Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

współżycia społecznego. W świetle treści art. 454 ust. 1 PZP, istotna zmiana zawartej umowy (w sprawie zamówienia publicznego) wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Definicja istotnej zmiany umowy została zawarta w art. 454 ust. 2 PZP. Natomiast wyjątki od zasady

Wykaz pracowników jako tajemnica przedsiębiorstwa

. zm.). Zgodnie z orzecznictwem wypracowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwości odtajnienia wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, który został uprzednio zastrzeżony w składanej ofercie przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

i ocena kryteriów pozacenowych na podstawie zapisanych w ofercie treści. Jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych w interpretacji przepisów dotyczących przedmiotowych środków dowodowych, stosownie do art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowymi środkami dowodowymi są środki służące potwierdzeniu

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 3 lit. g)  zawiera przesłankę umożliwiającą wyłącznie obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie do zamówień których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą Prawo

Opóźnienie a zwłoka

niedotrzymania terminu przez wykonawcę .  Kara za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego. Jednym z zapisów stosowanym przez zamawiających w umowach w sprawach zamówień publicznych jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia. Definicję zwłoki zawiera przepis art. 476 kodeksu

Wypełnienie ankiety nt. zamówień publicznych nie jest obowiązkiem zamawiającego

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy nt. przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego występują do  zamawiających z wnioskami o opracowanie i przekazanie precyzyjnych danych lub wypełnienie szczegółowej ankiety. Tymczasem

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych należało się spodziewać przede wszystkim w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.: - dyrektywę nr 2014/24/UE w

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie

Zasady wyboru oferty

. Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 5 ustawy Pzp przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć taką: 1) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień

Jakie swoje czynności kierownik może powierzyć innym pracownikom?

zamawiającego może skutecznie upoważnić innych pracowników do dokonywania czynności w zakresie zamówień publicznych , biorąc pod uwagę powyższe regulacje, tj.: 1)      czy można powierzyć określonym pracownikom czynności wyraźnie niewskazane jako zastrzeżone dla kierownika, 2) 

Wartość szacunkowa zamówienia

niniejszego zamówienia, to zastosowanie tego przepisu w omawianym przypadku jest kontrowersyjne. Co prawda audioprzewodnik służy do polepszenia obsługi zwiedzających wystawy, jednak w ocenie autora, definicja możliwości zastosowania ww. przepisu jest dosyć nieostra i wątpliwe jest potraktowanie przedmiotowej

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Opracowanie nowych przepisów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnie obowiązujących przepisów, zmian postulowanych przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców jak i konieczności dostosowania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu

września 2019 r., negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dotyczyć one będą tych wykonawców (np. stron umów zawartych w trybie ustawy ? Prawo zamówień publicznych), którzy w wyniku zmian wprowadzonych ustawą będą musieli podnieć swoim pracownikom

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1]. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena

za pracę. Odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowej analizy treści oferty, wezwania zamawiającego i wyjaśnień wykonawcy w kontekście zagadnienia pracy członków stowarzyszenia przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Znajdź

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, - zminimalizować ryzyka związane z powierzeniem realizacji części zamówienia podwykonawcom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji. Definicja umowy o podwykonawstwo Zgodnie z nowymi przepisami do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wprowadzona

Wyścig z czasem w zamówieniach

, ekspert ds. zamówień publicznych z kancelarii DZP. Najpierw trzeba unormować m.in. doprecyzowanie definicji, którymi posługuje się polskie prawo, kwestie nowych regulacji związanych ze zmianą umów już w trakcie ich wykonywania, wprowadzenie nowego trybu, czyli partnerstwa

Pzp a jednostki budżetowe

budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Wskazane w pytaniu wątpliwości mają związek - jak zakładam - m.in. z nową definicją zamówień sektorowych oraz umiejscowieniem w art. 132 ustawy Pzp dotyczącym zamówień sektorowych szerszego kręgu podmiotów niż

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oznacza naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli okaże się, że tak było, UOKiK zawiadomi Urząd Zamówień Publicznych, a firma może ponieść bolesne konsekwencje - zostać wyeliminowana z przyszłych postępowań przetargowych. Praktyki obu przyłapanych

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

roboty instalacyjne stanowią robotę budowlaną, to w myśl wskazanej wyżej definicji, całe zamówienie należy zakwalifikować jako roboty budowlane. Podstawa prawna art. 2 pkt 8, art. 6 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

przekroczy równowartości 14.000 , może wówczas udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Użyte w art. 32 ust. 1 pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Należy zatem oprzeć się na definicji

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

publicznych w zakresie zatrudniania podwykonawców Ekspert: Grzegorz Czaban - Definicja umowy o podwykonawstwo. - Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ. - Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w

Kurs euro w zamówieniach publicznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). ** Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Sprawdź definicję terminu Kurs euro stworzoną przez Pzp Kurs euro w słowniku Pzp

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wpływ na jego udzielenie. Progi przetargowe - definicja w Słowniku Prawa zamówień publicznych >> Zmiany weszły w życie 16 kwietnia 2014 r. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

W zamówieniach na dostawę artykułów spożywczych można zastosować tylko kryterium ceny

zamówienie publiczne Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium ceny może zostać zastosowane jako jedyne i wyłączne kryterium oceny ofert jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz posiada ustalone standardy jakościowe. Mimo, iż

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

Business Centre Club przedstawił opinię na temat proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza została dokonana z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych. Opinię przedłożono podkomisji wyłonionej przez sejmową Komisję

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych od formy prawnej wykonawcy. Adresatem uregulowania zawartego w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych jest wykonawca. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, należy odwołać się zatem do definicji wykonawcy zawartej w

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi na medialne doniesienia w sprawie przetargu ogłoszonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na zakup floty 308 nowych pojazdów dla 70 jednostek administracji publicznej, w tym dla wszystkich ministerstw, wydało komunikat. Z oświadczenia, które

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

Pytanie Planujemy udzielić zamówienia na obsługę prawną związaną m. in. z doradztwem ws. zamówień publicznych. Czy przy szacowaniu jej wartości należy ją połączyć z wartością zamówienia dotyczącego przygotowania merytorycznego opisu przedmiotu

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie. Jednakże orzecznictwo, oraz piśmiennictwo wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło? W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

podpisania umowy? Odpowiedź Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje

Zamówienia na dostawy i usługi

art. 4 pkt 8b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

. Zobacz: Rażąco niska cena - poznaj definicję Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2014, poz. 1232) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

Tryb zapytania o cenę

art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamówień publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013 r. Nowa definicja robót budowlanych W celu wyeliminowania braku spójności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, w odniesieniu do pojęcia robót budowlanych usunięto z

Barter to też zamówienie publiczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo zamówień publicznych z zamówieniem publicznym mamy do czynienia w przypadku wyboru wykonawcy, z którym zostanie zawarta odpłatna umowa, której przedmiotem będzie wykonanie usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Kluczowe jest tutaj

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Problematyczne jest dokonanie oceny, czy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe, z powodu braku legalnej definicji w ustawie Pzp, ani w żadnym innym obowiązującym akcie prawnym. Powyższe pojęcia mają charakter ocenny i w dużym stopniu podlegają wykładni dokonywanej

WEI negatywnie ocenia nowe prawo zamówień publicznych

Warszawa, 29.01.2015 (ISBnews) - W nowym prawie dotyczącym zamówień publicznych nadal kryterium cenowe stanowi jeden z najważniejszych czynników, pozostają również problemy z odpowiednią ochroną tajemnicy handlowej uczestników przetargu, oceniają eksperci Warsaw Enterprise

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat "narodowej kwarantanny" i godziny policyjnej

zaspokojenia potrzeb życiowych oraz służbowych wolno nam więc zamówić taksówkę czy skorzystać z transportu publicznego, jak autobusy czy tramwaje. Odpalanie fajerwerków jest dozwolone tylko na terenie prywatnym - na balkonie czy we własnym ogródku. Bezwględny jest zakaz wychodzenia z szampanem na ulicę o

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

dla tej osoby w momencie, kiedy ma zawieszoną działalność może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe. Kto nie może wziąć udziału w postępowaniu? Treść definicji wykonawcy wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych nie uniemożliwia brania

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

elementy mające wpływ na wysokość ceny. W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych w opinii prawnej pt.: "Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych". Stwierdzono, w

Prokura, czyli szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Prokurent może wnosić środki ochrony prawnej przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych bez konieczności posiadania dodatkowych pełnomocnictw. Szereg oświadczeń oraz ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane jest przez prokurenta

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

24 grudnia 2023 r. Po tej dacie bezpośrednie udzielanie zamówień możliwe będzie tylko w przypadkach wyszczególnionych w rozporządzeniu, - zobowiązano organizatora publicznego transportu zbiorowego do udostępniania zainteresowanym podmiotom informacji istotnych do

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatne umowy, zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

zamówienia publicznego, mając na uwadze dyspozycję art. 2 ust. 7 a w/w ustawy. Zgodnie z zawartą tam definicją postępowanie o udzielenie zamówienia to postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w

Kiedy można unieważnić przetarg ze względu na brak interesu społecznego?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadku, gdy zostanie udowodnione zaistnienie co najmniej jednej z okoliczności określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.* Wykonawca, który stwierdzi

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

. Klasyczna asymetria informacji.  Musiało minąć wiele lat i zapaść wiele wyroków i orzeczeń, i to w najwyższej, europejskiej instancji, żeby wykładnia zmieniła się na taką, która z definicji bierze w ochronę klienta-konsumenta jako tę słabszą stronę umowy.  Dziś już wiemy, że bank, który sprzedawał

Rząd przyjął Pakiet Przyjazne Prawo 

). "Drugi pakiet [pierwszy to Prawo zamówień publicznych], który został przyjęty przez rząd to Pakiet Przyjazne Prawo, pakiet deregulacyjny to ok. 50 zmian i dotyka różnych branż, również niebawem trafi do prac w parlamencie i liczymy, że zostanie przyjęty. Zakładamy, że pakiet wejdzie w życie od

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej

procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, czy też można zastosować art. 4 pkt. 8 i wybrać wykonawców bez potrzeby organizowania przetargu ? Odpowiedź Wykonanie dokumentacji projektowej jest usługą w rozumieniu definicji zawartej w art

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

Odpowiedź Prowadząc postępowanie na dostawę klimatyzatorów wraz z ich montażem, powinieneś stosować przepisy ustawy Pzp dotyczące dostaw. Wyjaśnienie Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

zadłużania się samorządów, poluzowaniu przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłacie do odsetek dla firm. Teraz się okazuje, że pani minister pominęła rozwiązania dla rządu niewygodne. Tymczasem nowa, licząca 48 artykułów "tarcza" oznacza rewolucję na rynku pracy. I to rewolucję, która

Rząd PiS dorzuci do pieca więcej drewna z polskich lasów

zasadzie każdą ilość towaru. Do tego wielkim odbiorcom łatwiej sprzedać drewno w hurtowych ilościach i dostarczyć, zamiast bawić się ze sprzedażą małym firmom rozsianym po Polsce. Przeszkodą ku temu, by LP sprzedawały więcej drewna energetycznego, była definicja, o którą w 2017 roku spierali się

Dostawy powtarzające się okresowo powinien realizować jeden wykonawca

odniesieniu do wielu zamawiających wykonane jednorazowo bez szkody dla efektu ich realizacji. Definicja dostaw powtarzających się okresowo Przepisy Prawa zamówień publicznych nie definiują, jakie dostawy należy uznać za "powtarzające się okresowo"

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przetargi bez tajemnic: Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy » Wyjaśnienie Postępowanie prowadzone jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru

Kryteria oceny ofert przetargowch

zamawiającemu skuteczny zarzut. Ustawa Pzp wskazuje, że kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. Wobec braku definicji ustawowej terminu ustalonych

Generacja Z ma coraz bardziej dość prymatu cyferek PKB. Czy wiara w dewzrost to zdrowy instynkt samozachowawczy?

- zarówno w najbliższym, jak i w średnim okresie. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat globalny wzrost utrzyma się na poziomie około 3 proc. - to nasza najniższa średnioterminowa prognoza od 1990 roku - przekonywała słuchaczy w Brukseli. Tyle że ta definicja stosowana przez Georgiewą wcale nie

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Odwoławczej z dnia 29 marca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 292/10) jednoznacznie wynika, iż "Słowo dysponować, którego użył ustawodawca w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie posiada legalnej definicji, jednak należy je definiować jako realną możliwość zaangażowania poszczególnych osób w

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

unijnym definiuje się jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Ta definicja powinna być kryterium przy analizowaniu Twojego zamówienia. Zabronione jest, w celu obejścia przepisów prawa

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

! Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie definiują pojęcia "treść oferty", dlatego stosownie do treści art. 14 ustawy Pzp, należy posiłkować się definicją zawartą w art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Z brzmienia tego przepisu

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

przeprowadzenia i udzielenia zamówienia przez kilku zamawiających (art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponieważ ustawodawca wskazuje, że ww. możliwość przysługuje "zamawiającym", należy w tym miejscu odwołać się do definicji tego pojęcia zawartej w treści ustawy

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony? Tryb

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Rażąco niska cena - definicja Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji

Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego podejścia zamawiającego do zastrzeżenia tajemnicy przez wykonawcę. Definicję pojęcia "tajemnica przedsiębiorstwa"

Wysokość polisy nie może ograniczać konkurencji

zamówień publicznych nakazują ustalenie warunków ubiegania się o zamówienie, tak by były one proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. "Proporcjonalny" tzn. mający określony stosunek części do całości, zachowujący proporcje z czymś porównywanym. Przyjęcie definicji językowej jednakże nie wnosi

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

udział w realizacji zamówienia publicznego oraz dalszych podwykonawców. Tak szeroki zakres regulacji dotyczący podwykonawstwa nie był dotychczas spotykany w systemie zamówień publicznych, ponieważ regulacje w zakresie podwykonawstwa nie wykraczały poza uregulowanie art. 6471 k.c., który związany jest

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie zamówienia" powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto. Z definicji ceny wyrażonej w ustawie

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć umowę z wykonawcą na 24 miesiące. Odpowiedź Jeżeli umowa ma być zawarta na 24 miesiące, to wartością zamówienia publicznego jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania danego zamówienia