zamówienia publiczne aktualny stan prawny

Marek Okniński

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem opatrzony komentarzem eksperta dotyczącym aktualnego stanu prawnego. Pobierz wzór protokołu.

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę. Zapoznaj się aktualnym stanem prawnym i pobierz wzór protokołu.

Pełnomocnik zastępuje prezesa

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

. Co stanowi podstawę prawą wzoru protokołu? Podstawę prawną wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne stanowią ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz rozporządzenie Prezesa

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

. Planowana zmiana zasad wnoszenia wpisu. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego rozporządzenia określającego zasady ustalania wpisu od wniesionego odwołania. Powodem prowadzonych prac jest wskazana na wstępie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która dokonała

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym

Jak szacować wartość usług cateringowych?

przepisów ustawy Pzp. Wyłączenie stosowania ustawy Pzp odbywa się wówczas na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Podstawa prawna Art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 2, art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp". [w aktualnym stanie prawnym – art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp]. W opisanej w pytaniu sytuacji omyłkę popełniono, jak rozumiem we wzorze dokumentu podmiotowego, którego nie poprawia się zgodnie z

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany do realizacji świadczenia przez kolejnych 6 miesięcy a w tym czasie mogą wzrosnąć koszty realizacji zamówienia (np. koszty pracownicze), waloryzacja powinna zostać przewidziana. Wyjaśnienie Aktualnie, po

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

aktualnie obowiązującym stanie prawnym, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający nie mają obowiązku kierowania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomienia o wszczęciu procedury, bez względu na wartość lub przedmiot udzielanego

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

;. Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania. Podstawa prawna. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) * Krzysztof

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610). Aktualnie dla celów obliczenia wartości zamówienia publicznego 1 = 4,3870 zł. Zamawiający może zatem dokonać wyboru wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 61.418,00 zł. netto. Wskazany

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

rzeczywistych wyjaśnień stanowi tym samym naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyżej wskazany wyrok KIO ma również zastosowanie do obowiązku udzielania wyjaśnień, jaki zawarto w aktualnie obowiązującym stanie prawnym (art. 135 ust. 2 ustawy

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

inne podmioty, które wykonawca złożył w postępowaniu, może zwrócić się ze swoim zapytaniem bezpośrednio do tych podmiotów. Podstawa prawna ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – specjalista ds

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

Pytanie Zamawiający zamierza podpisać umowę licencyjną, której przedmiot, w świetle obowiązujących przepisów oraz interpretacji UZP, stanowi zamówienie publiczne. Wartość umowy nie przekroczy 130 000. zł, a zatem udzielenie zamówienia zostało wyłączone spod rygoru ustawy Pzp, na mocy art. 2 ust. 1

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

. Podstawa prawna Art. 118, art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

stanowi kluczowy element Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest przygotowana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym opis przedmiotu zamówienia

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

, w aktualnym stanie prawnym zamawiający, który określi zakres (i wartość) zamówienia jako wartość maksymalną oraz realizowaną według bieżących potrzeb, będzie również zobowiązany do określenia minimalnego zakresu zamówienia. Warto przy tym podkreślić, że dolna granica minimalnego zakresu nie została

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, co do zasady nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert[1]. Wyżej wskazany wymóg określający termin udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu o

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

W aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

obowiązującym stanie prawnym jak i w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych , która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku [2] sygn. akt: KIO 1307/20 [3] w stanie prawnym obowiązującym od 2021 roku – niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 3 dni od upływu terminu ich składania

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Aktualnie możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, poprzez zastosowanie mediacji lub koncyliacji. W tym miejscu warto zauważyć, że w obecnym stanie prawnym strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą zdecydować się

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kończy się w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, może zaistnieć zmiana sytuacji prawnej lub

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

stosowne informacje lub dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości. Ustawa Prawo zamówień publicznych przenosząc do Polskiego porządku prawnego wskazane regulacje dyrektyw UE przesądziła, że mają

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

dokumentację w odpowiednim terminie, pod warunkiem, że takie żądania zostaną złożone przy pełnym poszanowaniu zasad równego traktowania i przejrzystości. Ustawa Prawo zamówień publicznych przenosząc do Polskiego porządku prawnego wskazane regulacje dyrektyw UE przesądziła, że mają one zastosowanie do sytuacji

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Zamówienia społeczne Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej. Więcej na www.portalzp.pl

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W konsekwencji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki powinien przesłać uprzednio JEDZ w formie elektronicznej wykorzystując do tego np. pocztę email. Nie

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

Pytanie: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 , co przy uwzględnieniu wyżej wskazanego kuru oznacza, że przepisów ustawy PZP nie

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

potwierdzających przekazane wyjaśnienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie sposób z góry przesądzać czy w okolicznościach konkretnej sprawy konieczne jest przedstawianie wraz z wyjaśnieniami stosownych dowodów czy też wystarczające będzie tylko wskazanie i powołanie

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

wymogów formalnych, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest nie dopuścić tegoż wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie, do której zamierzał przystąpić. W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

udzielonego zamówienia i wyłonić wykonawcę w jednym z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym szacując wartość nowego zamówienia zamawiający nie bierze pod uwagę wartości zamówienia już udzielonego

JEDZ - zasady potwierdzenia

pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy. Słownik Pzp Podstawa prawna: - art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Budowlańcy będą schodzić z placów budowy. Zarzyna ich inflacja. "Realizują kontrakty, narażając się na spore straty"

Morawieckiego „o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę": "Ostatnie tygodnie przyniosły wyjątkowo gwałtowny, a przede wszystkim nieprzewidywalny wzrost cen

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

technicznych, aspektów środowiskowych, społecznych, innowacyjności, serwisu, terminu wykonania zamówienia oraz kosztów eksploatacji. Warto przypomnieć, że kryterium ceny już w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie musiało mieć znaczenia decydującego - zasada ta została utrzymana

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

określające zakres obowiązków na tym stanowisku, Kierownika Obsługi Inwestora, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Wydziału Kontroli, Kierownika Wydziału PrawnegoZamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Kierownika Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych. Decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] organ I instancji ponownie odmówił udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzeń, nagród i innych kwot składających się na pełne wynagrodzenie przyznanych w roku 2019 kierownikom Urzędu Miejskiego w K

Kryteria oceny ofert przetargowych

złożonych ofert może zostać uznane za niezgodne z wymogami wynikającymi z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W konsekwencji na podstawie obowiązującego stanu prawnego uznać należy, że udzielając zamówienia publicznego którego przedmiotem są usługi gastronomiczne zamawiający powinien

Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem rzeczy. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna - art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Prawo zamówień publicznych

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu - złożył nieaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i - nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Niezłożenie aktualnego dokumentu z ZUS nie stanowi

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia aktualnych informacji w celu monitorowania systemu zamówień publicznych, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.03.2005 r. sygn akt: UZP/ZO/0-461/05 (aktualny w obowiązującym stanie prawnym). Konsekwencją skrócenia terminu obejmującego wykaz dotyczący doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest unieważnienie

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualny stan prawny Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od dnia 11 grudnia 2010 r. podlegają nowym regulacjom. W tym właśnie dniu weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania

Obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności

przez aktualny dokument formalny wystawiony przez wykonawcę (oświadczenie) bądź wydany przez uprawniony do tego podmiot (np. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego). Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

wymaganych okoliczności faktycznych, takich jak np. niekaralność w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również o potwierdzenie tego stanu przez aktualny dokument formalny, wystawiony przez wykonawcę (oświadczenie), bądź wydany przez uprawniony do tego

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

realizację zamówienia. Tym samym, nie istnieje obowiązek sformalizowania stosunku pomiędzy daną osobą a wykonawcą przez np. nawiązanie stosunku pracy". W wyroku GKO z dnia 15 września 2008 r., wydanym na podstawie poprzedniego stanu prawnego, ale zachowującym aktualność na

Czym jest interes wykonawcy do złożenia protestu?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Sprawą wielce istotną w rozumieniu tego pojęcia jest fakt, że składanie protestu w tym tylko celu, aby doszło do

Odrzucenie oferty przetargowej

przetargowe i przedmiot zamówienia. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Wyroki KIO Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wynikającym z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, brak wyrażenia

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

Pełnomocnik może potwierdzać dokumenty za wszystkich członków konsorcjum

konsorcjum. Powyższe potwierdza (aktualny również w obecnym stanie prawnym) wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 645, 660/08, w którym stwierdzono między innymi, że jeśli chodzi o brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (uwierzytelnienia

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

publicznych. Podstawa prawna: art. 144 ust. 1 oraz art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

, czyli warunków odnoszących się do wykonawcy (warunki podmiotowe). Z związku z tym, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez

Ważność dokumentów od zagranicznych wykonawców

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W tym stanie prawnym i faktycznym brak jest podstaw do uznania, że skoro przedłożony dokument posiada aktualny termin ważności, to jest to równoznaczne ze spełnieniem w wymienionych wymagań

Podstawy unieważnienia przetargu

zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, można od razu unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez konieczności badania i oceny złożonych ofert. W poprzednim stanie prawnym, unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia z powołaniem się na tę przesłankę można było dopiero po

Dokumentacja przetargowa

Podstawa prawna - art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

BSA: Polska 11. najbardziej przyjazną chmurze gospodarką na świecie

niedyskryminacyjną politykę w zakresie zamówień publicznych" - czytamy dalej. Celem badania BSA Global Cloud Computing Scorecard, poddającego analizie środowiska prawne i ramy regulacyjne 24 krajów uwzględnionych w zestawieniu, jest dostarczenie wiarygodnych danych i umożliwienie

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

stanie prawnym wykonawcy mogą "poskarżyć się" na nieprawidłowości po stronie zamawiającego wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku gdy odwołanie nie przysługuje, wykonawca może skorzystać z przewidzianej w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

udziałem zwierząt bezdomnych. .Wskazano także, że powyższe środki wydatkowane będą zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych. Prokurator podkreślił, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wykształcił się w ostatnich latach, dominujący

Zamawiający musi bezzwłocznie udostępniać dokumentację przetargową

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół z postępowania wraz z załącznikami, którymi są między

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Odwołanie od razu do KIO Zaproponowane przez Urząd Zamówień Publicznych zniesienie prawa do

Co robić, by dogonić bogaty Zachód? Jest sposób, by w 30 lat w Polsce żyło się jak w Niemczech

regulacjach i wydatkach budżetowych. Państwowe firmy mają łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych i w razie problemów mogą liczyć na ratunek ze strony państwa – bezpośredni lub regulacyjny. Po przejęciu Alior Banku i Pekao SA państwo kontroluje ok. 40 proc. aktywów sektora bankowego. Spośród krajów

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20%łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym. Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty

Składający protest musi wykazać istnienie interesu prawnego

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Istnienie interesu prawnego w praktyce Celem jednoznacznego i precyzyjnego zobrazowania sytuacji

Zaliczki na poczet realizacji zadania

Jest to szczególnie ważne w aktualnej sytuacji, charakteryzującej się ograniczeniem możliwości pozyskiwania przez wykonawców finansowania realizowanych przez nich zamówień. Zapis ten stanowi jeden z elementów pakietu antykryzysowego jaki został wprowadzony w wyniku nowelizacji

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

krótkich (nierealnych) terminów uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń stanowi bowiem naruszenie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych ponieważ prowadzi do obejścia obowiązku uzupełniania dokumentów . Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Utrata wadium - podstawową konsekwencją odmowy podpisania umowy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

zniesienie dotychczasowego obowiązku składania oferty opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Skarga na orzeczenia KIO. Aktualnie obowiązujący stan prawny daje możliwość wnoszenia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

prawne. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

publicznych. Przede wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Nowe progi stosowania ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

wyklucza to jednak żądania przez Ciebie zapewnienia przez dostawcę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (wyrok Zespołu Arbitrów z 26 września 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2630/05). Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

realizacji zamówienia publicznego. Tymczasem wykonawca zawierając w 2010 r. umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając w 2011 r. fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie w dacie

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

ustawy Pzp). W przypadku, gdy zamówienia mają charakter nieprzewidywalny i nie byłeś w stanie ich określić na etapie planowania, wtedy możesz potraktować je jako zamówienia odrębne i nie łączyć ani sumować z innymi. Podstawa prawna: art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1, 2 i 4 ustawy

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiany w terminach na zadawanie pytań do treści specyfikacji W celu usprawnienia procesu

Nowy zakres informacji o wyniku przetargu.

odniesieniu do wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia przed otwarciem złożonych ofert wartości szacunkowej zamówienia lub kwoty jaką zamierza przeznaczyć na jego realizację