zamówienia publiczne aktualne

Marek Okniński

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem opatrzony komentarzem eksperta dotyczącym aktualnego stanu prawnego. Pobierz wzór protokołu.

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż ...

Orginał dokumentu od wykonawcy

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej eliminuje podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W szeregu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dotyczących realizacji robót budowlanych lub

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia

Pełnomocnik zastępuje prezesa

Pełnomocnik zastępuje prezesa

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Brak stosownego dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie podpisującej ofertę prowadzi do wykluczenia

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610). Aktualnie dla celów obliczenia wartości zamówienia publicznego 1 = 4,3870 zł. Zamawiający może zatem dokonać wyboru wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 61.418,00 zł. netto. Wskazany

Zakup usług telekomunikacyjnych

Zakup usług telekomunikacyjnych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Skutkiem takich praktyk było np.: Świadczenie usług przez kilku operatorów dla jednego

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

. Planowana zmiana zasad wnoszenia wpisu. Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego rozporządzenia określającego zasady ustalania wpisu od wniesionego odwołania. Powodem prowadzonych prac jest wskazana na wstępie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która dokonała

Jak szacować wartość usług cateringowych?

czynienia z jednym zamówieniem na usługi. Nie ma wątpliwości, że o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym decyduje weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości: tożsamości przedmiotu, czasu i wykonawcy, oraz przewidywalność udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

publicznych. Moje pytanie: Czy na tej jednej pozycji może być więcej niż jedno postępowanie, które kwotowo jest sumą wskazaną w planie postępowań, dla przykładu: ogłaszamy jedno postępowania w II kwartale zakupując potrzebne aktualnie sprzęty komputerowe, a w kolejnym kwartale ogłaszamy nowy przetarg pod tą

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

aktualnie obowiązującym stanie prawnym, do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w trybie zamówienia z wolnej ręki zamawiający nie mają obowiązku kierowania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomienia o wszczęciu procedury, bez względu na wartość lub przedmiot udzielanego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nie stanowi uzasadnienia dla odstąpienia od waloryzacji. Jeżeli wykonawca jest zobowiązany do realizacji świadczenia przez kolejnych 6 miesięcy a w tym czasie mogą wzrosnąć koszty realizacji zamówienia (np. koszty pracownicze), waloryzacja powinna zostać przewidziana. Wyjaśnienie Aktualnie, po

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

Omyłka w nazwie zamówienia w PN - co zrobić?

zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp". [w aktualnym stanie prawnym – art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp]. W opisanej w pytaniu sytuacji omyłkę popełniono, jak rozumiem we wzorze dokumentu podmiotowego, którego nie poprawia się zgodnie z

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

samą usługę? Odpowiedź eksperta: Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika zakaz zawierania kilku umów na tożsame świadczenie. Zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części i zawarcia kilku umów. Z punktu widzenia ustawy Pzp: * usługa realizowana aktualnie na podstawie

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

zamawiającego, a tym samym należycie". Z kolei zgodnie z wyrokiem KIO z 7 czerwca 2018 r. (sygn.. akt KIO 1038/18) „Żaden przepis ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ani rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

wszczętych od dnia 01 stycznia 2022 r. zastosowanie znajduje kurs € ustalony w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2022 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Aktualność referencji

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert[1]. W związku z powyższym wykonawcy, którzy realizują aktualnie zamówienia publiczne powinni ubiegać się o uzyskanie referencji potwierdzających ich należyte wykonywanie, co umożliwia

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) * Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

rzeczywistych wyjaśnień stanowi tym samym naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyżej wskazany wyrok KIO ma również zastosowanie do obowiązku udzielania wyjaśnień, jaki zawarto w aktualnie obowiązującym stanie prawnym (art. 135 ust. 2 ustawy

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

. Podstawa prawna Art. 118, art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

stanowi kluczowy element Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która jest przygotowana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym opis przedmiotu zamówienia

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej. Określone zamówienia podlegają sumowaniu z uwagi na trzy kryteria (tożsamości): czasowe – czyli okoliczność, że

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

odpowiednik przepisu art. 465 aktualnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych), zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

zamówienia. Uwagi końcowe Reasumując, w aktualnie obowiązującej ustawie Pzp przewidziano cały szereg regulacji mających na celu zrównanie praw stron umowy o realizację zamówienia publicznego (w szczególności na korzyść wykonawców), zwiększenie obowiązków zamawiających z tytułu weryfikacji postanowień

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz PDF W aktualnie

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). * Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.). Paulina Grochowska-Stosio – radca prawny, praktyk działający po stronie zamawiających, aktualnie pracownik administracji samorządowej zajmujący samodzielne stanowisko w komórce Zamówień Publicznych

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

;udzielono zamówień; 2017 r. – 105), licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37) Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz PDF W aktualnie obowiązującym

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

udzielenie zamówienia publicznego został nałożony na zamawiających w celu zagwarantowania terminowego i możliwie niezwłocznego przekazania ofert wykonawcom zainteresowanym zapoznaniem się z dokumentami przedłożonymi w postępowaniu przez konkurujących o uzyskanie zamówienia innych przedsiębiorców

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Ustawodawca w przepisach Prawa zamówień publicznych [1] obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku wprowadził między innymi rozwiązania mające zwiększyć zainteresowanie zamawiających podejmowaniem decyzji o prowadzeniu negocjacji z przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

zgodnie z umową i opisem przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna Art. 112 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). * Magdalena Kossak-Tabor – radca prawny

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest niższa od tzw. progów UE, treść art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

"Długi weekend" nie może usprawiedliwiać niedotrzymania terminu wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia przetargu

„długi weekend"  za zasadną, przy czym podstawowym powodem jej nieuznania jest fakt, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wydłużenia terminu na wniesienie odwołania bez względu na okoliczności faktyczne. Autor: Marek Okniński [1] Zarówno w aktualnie

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

; znajdujący zastosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych). Mając na względzie powyższe, aktualne pozostaje dotychczas wypracowane stanowisko Izby o informacyjnym charakterze analizowanego obowiązku wykonawcy, którego nie wypełnienie nie może prowadzić do odrzucenia oferty

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny , zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

spełnienia odpowiednich przesłanek tajemnicą przedsiębiorstwa można również objąć informacje zawarte w wyjaśnieniach ceny. Dokonanie zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższego jako zasadę przyjąć należy, iż przedkładane w odpowiedzi na wezwanie

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty. To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W dniu 09 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych . Przyjęte przez Radę Ministrów nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić aktualnie obowiązującą (uchwaloną w 2004 roku) ustawę. Jednym z obszarów, które mają ulec systemowej zmianie jest

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

dodatkowe teksty z Wyborczej.biz.pl i Mojego Biznesu Nowoczesna, przejrzysta formuła, pomocna wyszukiwarka ogłoszeń, mobilna wersja RWD - to najważniejsze atuty nowej wersji. Rozbudowana lista kategorii, podkategorii i filtrów ma pomóc w odnalezieniu ofert związanych z zamówieniami publicznymi

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

aktualnie, jak i pod rządami poprzedniej ustawy regulującej materię zamówień publicznych, nie jest wystarczający. Zamawiający, który opisuje parametry przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych znaków towarowych, norm itp. jest i był, bezwzględnie zobowiązany określić  kryteria równoważności

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kończy się w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, może zaistnieć zmiana sytuacji prawnej lub

Pozasądowe rozwiązywanie sporów możliwe w dzisiejszym stanie prawnym

, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Aktualnie możliwe jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, poprzez zastosowanie mediacji lub koncyliacji. W tym miejscu warto zauważyć, że w obecnym stanie prawnym strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego mogą zdecydować się

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

Nowa odsłona serwisu Komunikaty.pl. Znajdziesz tu swój kolejny kontrakt

związanych z zamówieniami publicznymi, postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, ogłoszeniami sądowymi, a także wszelkimi ogłoszeniami z zakresu B2B. Wprowadzamy nowe kategorie, "praca" i "biznes-współpraca", skierowane zarówno do instytucji publicznych, jak i sektora

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

. "Aktualne zamówienie jest efektem dotychczasowej, wieloletniej współpracy grupy kapitałowej Mostostal Zabrze z Grupą BASF związanej z budową oraz rozbudową fabryki katalizatorów w Środzie Śląskiej. Nadto jest początkiem współpracy w ramach innych projektów realizowanych przez Grupę BASF"

Oferta Elektrotimu o wartości 22,69 mln zł wybrana w przetargu Straży Granicznej

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Oferta Elektrotimu została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Rozbudowa systemów ochrony technicznej

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Definicja aktualności dokumentów

postępowania o zamówienie publiczne , a nie tylko w konkretnym dniu (dniu składania ofert lub wniosków, dniu złożenia konkretnego oświadczenia lub dokumentu etc.). Oświadczenia lub dokumenty „aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której  wykonawca

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

wartość zamówienia z należytą starannością, także usług i dostaw powtarzających się okresowo. Dlatego też warto wziąć pod uwagę aktualne ceny na rynku – niezależnie od brzmienia przepisu, który reguluje zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo. Podstawą ustalenia wartości

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

W przypadku zamówień publicznych , których wartość szacunkowa przekracza tzw. progi unijne [1] zamawiający zobowiązany jest od dnia 18 października 2018 roku do używania środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do porozumiewania się z wykonawcami uczestniczącymi w prowadzonej procedurze

Autostrada dla czołgów. Przygotują A2 na przejazdy abramsów

;pozwoli na dostosowanie nośności i parametrów konstrukcyjno-geometrycznych obiektów mostowych do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych".  W swoim komunikacie AWSA nie podała jednak, że dostała pieniądze z państwowej kasy na te prace. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych , jeżeli  wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

tym zakresie. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

związku z powyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 , co przy uwzględnieniu wyżej wskazanego kuru oznacza, że przepisów ustawy PZP nie

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

Wykonawcy, którzy będą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej tzw. progi unijne*1, w odniesieniu do przetargów ogłoszonych od 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ ) przy użyciu środków

Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie zamówień publicznych, a ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może zachodzić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą Prawo

Glovo i Delivery Hero pod lupą Komisji Europejskiej. Grozi im kara w wysokości 10 proc. ich globalnych obrotów

oficjalny komunikat w tej sprawie. "Jesteśmy przekonani, że Glovo spełnia wszystkie wymagania antymonopolowe, określone przez prawo, a rozpoczęcie wstępnego dochodzenia nie przesądza o jego wyniku. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę z władzami, dlatego aktualnie ściśle współpracujemy z Komisją

Oferta Elektrotimu za 15,46 mln zł wybrana na rozbudowę infrastruktury Taurona

. Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotim, a także szacowanie ryzyka przez spółkę w kontekście m.in. ryzyka uzależnienia się od odbiorców-klientów, Elektrotim podaje fakt otrzymania niniejszych zawiadomień do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej. Więcej na www.portalzp.pl

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 130,82 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

aktualny. Również Urząd Zamówień Publicznych w opinii pt.: „Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp " stwierdził, że: „Pojęcia aktualności dokumentów nie należy

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Zamawiający decyduje na którym etapie postępowania skorzystać z art. 26 ust. 2f.

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

Portfel zamówień Unibepu na ten rok ma wartość 1,37 mld zł

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej to 1,37 mld zł na 2018 r., a na kolejne lata - ok. 0,6 mld zł, podała spółka w raporcie rocznym. "Mamy stabilny portfel zamówień części budowlano

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

. Poprzedni próg stosowania Prawa zamówień publicznych został wprowadzony w 2007 r. gdy zmieniono wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w ogłaszanych postępowaniach cena występuje w "towarzystwie" innych kryteriów. Urząd Zamówień Publicznych opublikował informacje, które wskazują, że odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Porady ekspertów, aktualne nowelizacje Pzp na Twojej skrzynce! Zapisz się na newsletter Komunikaty.pl » Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Liczba ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych w sektorze ICT spadła o 32,51% r/r w okresie styczeń-październik br., podała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Mimo, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów Unii

Unieważnienie przetargu

będzie realizowane od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Niestety aktualnie nie mamy jeszcze uchwalonego prowizorium budżetowego. Mamy obliczoną szacunkową wartość zamówienia i zamierzamy przeznaczyć na to zamówienie określoną kwotę - ale jest to wyłącznie "zamiar" - bez aktualnego potwierdzenia

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.