zamówienia poza ustawą

Marek Okniński

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

Przez sześć miesięcy - począwszy od 10 listopada 2022 roku - samorządy w Polsce nie będą ograniczone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy kupowaniu węgla.

Czy ogród zoologiczny, który udziela zamówienia krajowego na wywóz nieczystości, musi stosować ustawę o elektromobilności?

W art. 68a ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.) w ust. 1 wskazano, jaki ma być udział pojazdów określonej kategorii w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b, do 31 grudnia 2030 r.

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających obowiązku opisywania faktur.

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym. W związku z wejściem nowej ustawy Pzp zmieniamy regulamin wewnętrzny, według którego udzielamy zamówień poniżej progów unijnych . Do tej pory w regulaminie przyjęliśmy zasadę stosowania m.in. dla trybów, czasu trwania postępowania (7 dni lub 14 dni

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Zamówienie dostaw energii przez zamawiających sektorowych a stosowanie nowej ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający sektorowy udzielający zamówień sektorowych zgodnie z art. 364 nowej ustawy Pzp nie stosuje jej przepisów do zamawiania dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii. Czy w tym przepisie mowa jest o dostawie energii elektrycznej, paliwach gazowych, węglu, biomasie, które

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień. 5) (uchylony) Art. 158. 1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów ministra właściwego do spraw gospodarki

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

koncesje takie są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132. 3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

złożenia oferty wariantowej; 6) termin wykonania zamówienia; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 7) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień; 5) (uchylony).   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 158. 1. W

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Umowy w sprawach zamówień publicznych 3. Ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane w celu wykonywania działalności, o której mowa w art. 132, poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest wykorzystywana sieć znajdująca się na

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej. PZP - Dział V: Prezes

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

Dział II Ustawy PZP określa zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. Dział składa się z 5 rozdziałów, które określają: udział zamawiającego i wykonawcy w postępowaniu, przygotowanie postępowania, tryb udzielania zamówień, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz dokumentację

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Dział IV Ustawy Prawo Zamówień publicznych szczegółowo określa zasady zawierania umów dotyczących zamówień publicznych. Zostały w nim zawarte między innymi informacje na temat stron umów (zamawiający i wykonawca), czas trwania umów, przedmiotu umowy, czy chociażby uregulowania

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

Pytanie: Gmina zatrudnia prawników, którzy zajmują się opiniowaniem umów, zarządzeń, uchwał oraz występowaniem przed KIO i sądami. Uważam, że tego rodzaju usługi nie są wyłączone od stosowania ustawy Pzp, czy mam rację? Jeden z radców prawnych zajmuje się obsługą prawną jednostki i jednocześnie

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 139. 1. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

1 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 423 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone opublikowaną ustawą będą miały zastosowanie do zamówień publicznych udzielanych od dnia 16 kwietnia 2014

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne zamówienia, do których zastosowanie mają przepisy ustawy, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych. 3

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

koncesji na roboty budowlane lub usługi, zwany dalej "koncesjonariuszem", który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień wynikających z wykonywania koncesji. 2. Koncesjonariusz, który nie

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

rozbudowę dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Czy ma obowiązek zawierać w umowach na te zamówienia wymóg z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? W przepisie odwołano się do art. 35, który wejdzie w życie dopiero w 2025

Ustawa PZP - Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia

Dział II Ustawy PZP określa zasady dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia. Dział składa się z 5 rozdziałów, które określają: udział zamawiającego i wykonawcy w postępowaniu, przygotowanie postępowania, tryb udzielania zamówień, sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

okres dłuższy niż 12 miesięcy). Odpowiedź Fakt, że zamawiający będzie negocjować warunki umowy z wykonawcą zagranicznym, nie ma znaczenia w kwestii obowiązku przewidywania w umowie klauzul waloryzacyjnych, jeśli prowadzi procedurę zgodnie z polską ustawą Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Procedura

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

. Czy zamówienie robota, możne być wyłączone z ustawy na postawie art. 4 pkt 8a? Laboratorium zostanie oddane do użytku w jesienie 2014 roku. Odpowiedź Przeprowadzenie postępowania na dostawę robota samobieżnego, który będzie wykorzystywany w

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

ustawy Pzp, do nowego postępowania na tę część w ogóle nie stosuje się ustawy czy może należy udzielić zamówienia na podstawie ustawy w trybie przewidzianym dla tzw. zamówień krajowych? A może jednak zgodnie z pierwotnym zamówieniem tryb określony dla progów unijnych?  Odpowiedź W opisanej sytuacji

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

"in-house" została wykształcona w prawie wspólnotowym i dopuszczona przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Na grunt polskiego prawa została wprowadzona poprzez zapis w ustawie Prawo zamówień publicznych, który stanowi

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

odzwierciedleniem norm zawartych w prawie unijnym (art. 48 ust. 5 dyrektywy 2004/18/WE). Tym samym zapewnia zgodność prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne z prawem UE. Poprzez przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej zapewnia także zgodność z

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Należy mieć jednak na uwadze, że wydatkowanie środków publicznych podlega zasadom wynikającym z przepisów o finansach publicznych – gdzie wskazuje się, że wydatki publiczne

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

regulaminu) jeśli łączna wartość poprzedniej umowy na miesiąc i obecnej umowy na miesiąc nie przekracza 20% łącznej wartości zamówienia. Czy byłoby to dzielenie zamówienia na części (po 1 miesiąc, każdy poniżej 130.000) w celu ominięcia stosowania ustawy. Czy nie byłoby to bezpieczniejsze rozwiązanie przed

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Pytanie Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

zmianie -  428.000 € - dla robót budowlanych – po zmianie - 5.350.000 €. Jednocześnie należy zauważyć, że określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 € po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.  

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

;, albowiem po wypłacie wynagrodzenia wciąż może dojść do wahania kosztów realizacji świadczenia. Podstawa prawna Art. 439 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.). Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

Określenie terminu udostępnienia protokołu z postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Zgodnie z art. 74 ust. 2, załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest obowiązująca od 01 marca 2011 r. zmiana w art. 91 oraz art. 142 Prawa zamówień publicznych. Zmiany wskazanych powyżej przepisów zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Odpowiedź Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej. Wyjaśnienie Zgodnie ze wzorem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Sekcja VIII

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmienia art. 4 pkt. 13 dotychczas obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie skorzystania z wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Zwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

? Odpowiedź: Względy ekonomiczne oraz techniczne mogą być podstawą do niedokonania podziału zamówienia na części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody niedokonania podziału zamówienia na części. Zamówienia częściowe Przy tym wskazania wymaga art. 91 ust. 1

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

treści zawartej w SWZ. Kontekst systemowy oznacza zakaz przypisywania postanowień SWZ znaczenia, które prowadziłoby do sprzeczności z zasadami systemu zamówień publicznych, określonymi m.in. w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontekst zaś funkcjonalny oznacza ustalenie funkcji, jaką dane

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ogólnych warunków, zawartych w art. 22 ustawy PZP. Art. 38 Wprowadzenie (ust. 1) szczegółowych terminów w zakresie udzielania wyjaśnień do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie później niż: - 6 dni

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

zadań spółkom gminnym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy nowelizacji zostały opublikowane w Dz. U. pod poz. 1232 i wejdą w życie od dnia 19 października 2014 r. Wskazana

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie ustawy Pzp, jeżeli wartość

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

Pytanie: Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000 zł  należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy : w pkt 1 – zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia były udzielane wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy PZP. Wskazana ustawa określa kilka podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, których przestrzeganie stanowi obowiązek zarówno zamawiających, jak i wykonawców

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Pytanie: Czy art. 128 ustawy Pzp ma zastosowanie do zamówień poniżej progów unijnych? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie należy wzywać do złożenia dokumentów z sankcją odrzucenia oferty? Odpowiedź: Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

podczas jednego postępowania utrzymuje się na zbliżonym poziomie od co najmniej 7 lat. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zwiększenie liczby ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne. Na podstawie sprawozdania Prezesa Urzędu

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

ustawy Pzp i nie stosować jej do pierwszej części zamówienia. Uzasadnienie: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Pytanie Prowadzimy zamówienie na dostawę laptopów. Projekt ma dofinansowanie unijne. Złożono aż 18 ofert. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań zamawiającego jest specyfikacja techniczna, w której wykonawcy potwierdzają spełnienie poszczególnych wymogów technicznych. Dokonaliśmy wyboru

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych. Dotychczas określona w art. 4 pkt. 8 kwota 6.000 euro po przekroczeniu której powstawał obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zostaje podniesiona do 14.000 euro

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Jakie informacje powinny znaleźć się w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów? Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

przekroczy na pewno 130 tys zł. Odpowiedź W opisanym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z zamówieniem publicznym, jeśli stroną umowy odpłatnej, której przedmiotem jest nabycie określonych dóbr, nie jest zamawiający. Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana

Prawo do wniesienia odwołania po upływie terminu związania ofertą

oferty jest obowiązująca (wiążąca) na warunkach zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 307 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

wykonano w pierwotnym terminie należy wpisać słowo NIE. Podstawa prawna Art. 272 ust.2, art. 448 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Przewidziana w ustawie Prawo zamówień publicznych procedura konkursu powinna być przez zamawiających stosowana w

Kody CPV

zamówień publicznych. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

jako robotę budowlaną , czy może usługę? Odpowiedź: Zamówienie obejmujące wynajem koparko-ładowarki wraz z operatorem oraz wynajem samochodu ciężarowego wraz z kierowcą należy zakwalifikować jako robotę budowlaną.  Zgodnie z treścią art. 7 pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem

Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

lit. c) ustawy Pzp, czy art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp? A może nie mogę jej odrzucić tylko powinnam wezwać o uzupełnienie formularza cenowego Odpowiedź Oferta powinna zostać odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. jako niezgodna z warunkami zamówienia. Wyjątkiem od takiego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

139. umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

znajdowała się cały czas na tym samym rachunku bankowym. Poza tym, w niniejszym postępowaniu stawiałoby to Przystępującego w gorszym położeniu, gdyż musiałby czekać na dokonanie zwrotu, by następnie dokonać ponownie wpłaty, co mogłoby się wiązać z ryzykiem czasowym z uwagi na pilność zamówienia publicznego

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

? Odpowiedź Nie możesz skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 10 ustawy Pzp. Aby zakupić usługi telekomunikacyjne, musisz przeprowadzić konkurencyjne postępowanie. W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

W uprzednio obowiązującej ustawie Pzp (z 2004 r.), mimo obowiązywania swobody umów, to zamawiający, jako gospodarz postępowania, miał istotny wpływ na treść przyszłej umowy, w szczególności w zakresie przebiegu realizacji zamówienia. Obecnie obowiązująca ustawa Pzp ma na celu ukrócenie praktyki

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

MR i UZP rozpoczęły prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) i Urząd Zamówień Publicznych (UZP) rozpoczęły wspólne prace nad nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych, której projekt powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r., poinformował resort. Przepisy ma stworzyć nowo

Co można wyłączyć spod reżimu stosowania regulaminu wewnętrznego jednostki?

udzielania zamówień poniżej 130.000 zł można wprowadzić postanowienie wyłączające obowiązek jego stosowania w przypadku realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto. Przepisy ustawy Pzp ani żadnej innej ustawy nie wskazują, jaki powinien być zakres regulaminu udzielania zamówień o

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy

Czy należy wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

Pytanie: Jako ośrodek pomocy społecznej ogłosiliśmy tryb podstawowy na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Było to zamówienie podzielone na części. W jednej z nich odrzuciliśmy ofertę wykonawcy zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [1] w art. 30 ust. 4 stanowi, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Zgodnie z przepisami obowiązującej obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych [1] zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

: Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne . Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp siwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz , choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do

Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2]. Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, przedłożone przez ministra rozwoju. Ustawa wdroży przepisy dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, która

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

zamówienie, zależy przede wszystkim od wartości szacunkowej zamówienia. Dopiero po ustaleniu powyższego można określić, czy beneficjent jest związany wytycznymi czy też zobligowany do stosować ustawę Pzp przy udzielaniu tego zamówienia. Punktem wyjścia do ustalenia, czy w tym wypadku występuje obowiązek

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych - Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 10 określa tryby - czyli procedury - w jakich mogą być udzielane zamówienia publiczne. Decyzja o wyborze konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują  zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp