zamówienia ofertowe

Iwona Bujak

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych.

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Postępowanie powinno być unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Biorąc pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji.

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert między innymi w zakresie potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z produktami oferowanymi przez składającego ofertę[1].  Ustawodawca ograniczył jednak

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

miejsce. Pozostałe wskazane w pytaniu zapisy wydają się być wystarczające w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Przetargi na roboty budowlane Zapytanie ofertowe W zapytaniu powinno się również wskazać, na jakiej podstawie

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

nie należy odrzucać na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żądają z reguły kosztorysów przy wynagrodzeniu ryczałtowym jako elementów pomocniczych niepodlegających ocenie, a służących jedynie np. jako materiał uwiarygodniający cenę ofertową

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - pojęcie, które nie wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolokwialnie - zapytanie ofertowe to opis zapotrzebowania zamawiającego, które jest kierowane do potencjalnych oferentów w celu otrzymania oferty cenowej realizacji danego zamówienia. W przypadku zapytań

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

. Kwota nie przekracza 130 000 zł netto, więc nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Pytanie brzmi: czy przygotowując zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu seniorów można zawrzeć w przedmiocie zamówienia transport na miejsce docelowe i podczas pobytu, tym samym zlecając go wykonawcy, który

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

. Kiedy mówimy o niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia? Niezgodność oferty z warunkami zamówienia musi zachodzić w warstwie merytorycznej świadczenia wykonawcy. Samo twierdzenie, że w dokumentach ofertowych brakuje określonej informacji nie może być automatycznie

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty. To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

to będzie od postanowień samej umowy ramowej, może być to zarówno do wysokości kwoty przeznaczonej na realizację umowy ramowej, jak i do ceny ofertowej wykonawcy którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Trzeba jeszcze dodać, że zgodnie z art. 432 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji nie złożył formularza ofertowego. Przedstawił jedynie formularz cenowy wraz z oświadczeniami. Jak w takiej sytuacji podać informacje z otwarcia ofert? Czy trzeba wskazać, że została złożona oferta

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji zażądał od wykonawców, aby załączyli jako części ofert kosztorysy ofertowe. Przy tej wartości zamówienia nie występuje już procedura odwrócona . Wobec tego zamawiający musi zbadać wszystkie kosztorysy, a ich

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

Pytanie Planujemy wszcząć postępowanie na usługi dotyczące przygotowania obozu dla dzieci i młodzieży w okresie letnim na 100 dzieci i młodzieży na okres 2 tygodni. Chcemy również przewidzieć wznowienie. ja mam natomiast wątpliwość, ponieważ w formularzu ofertowym wykonawca nie będzie wyliczał ceny

Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

Brak formularza cenowego przy ofercie - co zrobić?

przyjmuje się cenę całkowitą podaną w „Formularzu ofertowym", która stanowi cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, objętego prawem opcji, wyliczoną zgodnie z kalkulacją przyjętą w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Suma wartości zamówienia

Kiedy omyłka ma charakter oczywisty?

Pytanie W postępowaniu prowadzonym w trybie art. podstawowym bez negocjacji w formularzu ofertowym wykonawca zobowiązany był do wskazania ceny oferty brutto na podstawie następującego działania: cena brutto oferty: 18 480 godzin x......zł (cena za 1 godzinę brutto) =.......zł, w tym....% VAT. W

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

i nr NIP się nie zgadzają. Jak powinien postąpić Zamawiający czy odrzucić ofertę tego Wykonawcy z art. 226 ust. 1 pkt. 5 jako niezgodnej z warunkami zamówienia czy potraktować to jako nieistotne nie mające wpływu na postępowanie gdyż formularz ofertowy i wszystkie oświadczenia były składane w formie

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

, dopiero po przekazaniu przez wykonawców oświadczenia o zachowaniu poufności? Czy wymaga to jakiejś specjalnej procedury, dodatkowych terminów, itp.? Odpowiedź: Zamawiający udzielając zamówienia w trybie zasady konkurencyjności , w którym część zapytania ofertowego dotycząca opisu przedmiotu zamówienia

Prawo opcji w umowie na usługi sprzątania

usług sprzątania zabezpieczyć możliwość terminowego aneksowania umowy na warunkach cenowych określonych w ofercie, z zastosowaniem prawa opcji . Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia , w taki sposób, by wykonawca mógł obliczyć cenę za jego realizację. Ceny ofertowe, bo o nich mowa, odnoszą się do

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie:  Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień ?  Odpowiedź:  Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych , która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.:  Obejmie zamówienia społeczne . Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

ofertowego można uzupełnić? W rankingu ofert zajmuje 1 miejsce. Do oferty wykonawca załączył oświadczenie wykonawcy o braku podst. do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Odpowiedź Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

Cena oferty przekracza kwotę na sfinansowanie zamówienia - jakie czynności podjąć w procedurze?

Pytanie: Prowadzę postępowanie w  trybie podstawowym . Wpłynęły do nas dwie oferty. Sprawdziliśmy je pod kątem formalnym i nie podlegają one odrzuceniu. Zamawiający określił w  SWZ następujące kryteria: cena ofertowa – 80,00 pkt, parametr odległości miejsca zagospodarowania

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

Pytanie: Zamawiający kupił meble biurowe , meble tapicerowane, laboratoryjne i regały do archiwum. Wysłał 4 zapytania ofertowe do różnych firm i dla każdego rodzaju mebli wybrał najkorzystniejszą ofertę . Czy mógł w ten sposób dokonać zakupu mebli, czy powinien zastosować ustawę Pzp dla

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

wadium Pytanie:  Czy jako zamawiający sektorowy możemy wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert i czy możemy ograniczyć formę wadium tylko do formy pieniężnej? Postępowanie będzie ogłoszone w bazie konkurencyjności w związku z

Jak postąpić z ofertą podmiotu udostępniającego zasoby bez wskazania podwykonawcy w przetargu?

wykorzystania ww. zasobów: podwykonawstwo. Jednakże w formularzu ofertowym wykonawca w części dotyczącej podwykonawstwa w kolumnie pn. nazwa i adres podwykonawcy wskazał: „Nie znana na etapie przetargu". Na etapie weryfikacji ofert zamawiający zwrócił się do wykonawców o przesłanie wykazu wykonanych

Sprawdź, jak zgodnie z Pzp właściwie szacować artykuły spożywcze

możliwe jest sukcesywne udzielanie zamówień w trybie podstawowym na poszczególny asortyment zgodnie z terminami obowiązujących umów? Czy wolno przeprowadzić zapytania ofertowe zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień dotyczącym wyłączenia stosowania ustawy Pzp ze względu na

Czy zamawiający może żądać przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie pozacenowych kryteriów oceny ofert?

oceniana w postępowaniu na usługi hotelowe w kryterium „odległość hotelu od sali koncertowej". Czy błędem będzie, jeżeli zamawiający nie zażąda z ofertą odrębnych dokumentów, a tylko wyznaczy w formularzu ofertowym miejsce, aby wpisać określone wyżej informacje związane z kryteriami oceny ofert

Wykonawca nie podał adresu ESP - czy zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę?

Pytanie: Czy muszę odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym w miejscu na uzupełnienie adresu ESP, napisał „brak"? Dodam, że zamawiający dopuścił też komunikację e-mail, ale wymagał w SWZ, aby wykonawca, który bierze udział w postępowaniu, posiadał skrzynkę na EPUAP

Wykonawca zaoferował inną ilość świadczenia niż wymagane - czy wolno skorygować ten błąd jako oczywistą omyłkę?

Pytanie: Prowadzę postępowanie krajowe według nowej ustawy Pzp na dostawę kruszyw. Wykonawca w formularzu ofertowym w pierwszej części wpisał treść oferty: „netto 73788,00 PLN, podatek VAT 16971,24 % PLN, brutto 90759,24 PLN (słownie brutto: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

do ceny łącznej, nie zaś tylko do poszczególnych jej elementów. Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 224 ustawy Pzp podkreśla, że wprawdzie zaniżenie ceny lub kosztu części oferty może mieć istotny wpływ na ocenę, czy cena ofertowa jest rażąco niska. Jednak przesłanką odrzucenia oferty

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

odpowiedniego upublicznienia zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy kładki, co doprowadziło do naruszenia zasady konkurencyjności. W konsekwencji, doszło do wypełnienia dyspozycji normy określonej w art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

Odpowiedź: W takiej sytuacji należy wyjaśnić z wykonawcami, którzy w formularzu ofertowym pozostawili niezmieniony wymóg dot. końcówek metalowych, czy rzeczywiście oferują takie długopisy. Jest bowiem bardzo prawdopodobne, że wykonawcy oferują przedmiot zamówienia

Dodanie zer w cenie zamówienia - na jakiej podstawie skorygować ofertę?

Pytanie: Wykonawca wpisał w formularzu ofertowym: łączna wartość netto 90 000 00,00 zł, łączna wartość VAT: 20.700, łączna wartość brutto: 110.700 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100). W sposobie obliczenia ceny zamawiający w SWZ umieścił następujące zapisy: „Za cenę

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

oraz DW1.1. Specyfikacje obu tych rodzajów różnią się ceną ofertową. Rozsądne byłoby, aby kwalifikować ich montaż oddzielnie z uwagi na rozliczenie kosztorysowe". Zamawiający przychylił się do wniosku i podzielił pozycję w przedmiarze robót na: drzwi DW1 (1 szt.) i drzwi DW1.1. (2 szt.), o czym

Wykonawca zastosował inne metody zaokrąglenia miar, niż sugerował zamawiający - jak ocenić ofertę?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie na roboty budowlane w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Jednym z wymaganych dokumentów jest kosztorys ofertowy przygotowany przez wykonawców na podstawie naszych przedmiarów. Ilości miar w przedmiarach  przedstawiono do czterech miejsc po

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Jeśli zamawiający podał w SWZ stawkę VAT, to może poprawić niewłaściwy podatek w ofertach

dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że: „Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Pytanie:  Czy zamawiający jest zobligowany zachować minimalny 5-dniowy termin na podpisanie umowy od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (wpłynęły 4 oferty), w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie poniżej 30.000 euro ? W regulaminie

Jak ocenić, czy omyłka w ofercie kwalifikuje się do poprawy?

;nie dotyczy", zatem cena oferty netto powinna odpowiadać cenie brutto. W formularzu ofertowym wpisano: cena oferty netto (tabela 1+2+3) – 72.735,70 zł, a słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy (nie zgadzają się cyfry i słownie), cena oferty

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Doświadczenie wykonawcy jako kryterium selekcji do drugiego etapu postępowania

Pytanie: Prowadzimy dwuetapowe postępowanie na roboty budowlane zgodnie z zasadą konkurencyjności powyżej progów unijnych. W momencie publikacji  zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności, rozpoczyna się etap pierwszy, w którym zapraszamy wykonawców do składania ofert wstępnych

Zasada konkurencyjności

Udzielając zamówienia o wartości poniżej progu bagatelności, celem zapewnienia możliwie największej konkurencji wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia zamawiający opracowując zapytanie ofertowe zobowiązany jest zamieścić informacje dotyczące co najmniej: opisu przedmiotu zamówienia

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro . Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametry platformy dźwigowej (np. jej wielkość, szerokość, udźwig itd.), wskazując także nazwę własną. W wyniku zapytania

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych, w którym złożono 9 ofert. Procedura toczy się na podstawie starej ustawy Pzp . W trzech ofertach w formularzu ofertowym występują błędy w obliczeniu ceny – w dwóch nie ma wątpliwości, że to omyłka rachunkowa

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

dzień. Uważamy, że korzystniejszym wyjściem byłoby wyłączenie z przetargu płynów eksploatacyjnych i nabycie ich zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Pzp przy zastosowaniu np. zapytania ofertowego lub analizy cen rynkowych. Analiza rynkowa pozwoli nam na zakup płynów eksploatacyjnych po

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

przedstawiam układ, jaki został opracowany w formularzu ofertowym: „1.2. Cena zamówienia brutto: ……………………… PLN Słownie: …................................ Stawka VAT: ………. % Kwota VAT: ………. PLN

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

Pytanie: W postępowaniu z podziałem na części wykonawca złożył ofertę na 2 z 12 części za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zrobił to, przesyłając paczkę plików, w której były zamieszczone dwa formularze ofertowe. Ich treść była taka sama, zaoferowane ceny oraz kryteria poza cenowe też

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

zamawiajacy .pl/servlet/HomeServlet.  Oferta powinna składać się z:  a)????? wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę,  b)????? formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej. Wskazany obowiązek jest niezależny od faktu

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

zastępuje opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi dokumentu nadrzędnego w stosunku do tego opisu. Zatem wszelkie nieścisłości wynikające z porównania treści OPZ do opisu zawartego w formularzu ofertowym powinny wzbudzić wątpliwości wykonawcy przygotowującego ofertę, które powinny podlegać wyjaśnieniu

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

przepis zakazujący zlecenia uzyskania pozwolenia na rzecz inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa osobie (podmiotowi) innemu niż inwestor.  W związku z tym zamawiający może przewidzieć obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie jako część danego zamówienia. W takim przypadku konieczne

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w 12 postępowaniach (w tym 2

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

Portfel zleceń Grupy Erbud wynosił 2,3 mld zł na koniec września 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Erbud dysponował portfelem zamówień o wartości 2,3 mld zł na koniec września 2019 r., podała spółka. Z tego 622 mln zł przypada na 2019 rok. "Nasz portfel zamówień na koniec września wyniósł 2,3 mld zł i pozwala

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Pytanie: Zamawiający musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. W końcowej fazie realizacji inwestycji stwierdzono wystąpienie istotnych potrzeb

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wykonawca złożył ofertę i nie załączył do niej kosztorysu ofertowego. Zgodnie z siwz kosztorys ofertowy stanowił integralną część oferty i podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Ponadto

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Oferty częściowe - formalności

. Zamawiając y opracował stosowne druki - formularze ofertowe i cenowe dla poszczególnych części zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeden z wykonawców złożył oferty na części

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź: Co do zasady w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe mają jedynie charakter pomocniczy i

Warunki podziału zamówienia na części

uruchomił zapytanie ofertowe na bieżącą obsługę prawną w grudniu 2015 r. i zawrze umowę też w 2015 r., to zamówienie na zastępstwo procesowe (wg informacji z pytania jest jedynie prawdopodobne do uruchomienia w 2016 r., a więc nie ma jeszcze pewności) można by oszacować odrębnie. Ze względu na wartość

Torpol: Unieważniono postępowanie przetargowe PKP PLK dot. Portu Gdynia

morskiego w Gdyni". "Unieważnienie zostało dokonane na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - ceny ofertowe złożone przez oferentów przekroczyły kwotę, jaką inwestor zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosił 552,2 mln zł na koniec I poł. 2018 r.

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na koniec I poł. 2018 r. wynosił 552,2 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość robót z kontraktów podpisanych do

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia

Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp . A co ze zobowiązaniem podmiotu

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, a ten wskazał, że nie wpisał terminu realizacji zamówienia przez zwykłe przeoczenie. Zamawiający zamierza uznać wyjaśnienia i zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp o poniższej treści: "Zamawiający informuje, że w formularzu ofertowym wystąpiła następująca

Szacunkowa wartość zamówienia

złożył szczegółową kalkulację cenową w formie kosztorysu. Nie budzi ona wątpliwości zamawiającego. Czy w związku z tym należy unieważnić postępowanie , ponieważ cena ofertowa przekracza 30.000 euro i jest wyższa od wartości szacunkowej o niemal 30%? A może wybrać ofertę i podpisać z wykonawcą umowę ? Czy

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Pytanie: W postępowaniu na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego zamawiający wymagał od wykonawców złożenia wraz z formularzem ofertowym opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, dla którego postawił w siwz wymóg: „ Wykonawca jest zobowiązany opisać wszystkie oferowane parametry

Kosztorys ofertowy

kosztorysu ofertowego przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zaprojektował i wykonał nasze zamówienie? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uwzględniając powyższe, przekazując zapytanie ofertowe do wykonawców zamawiający nie musi stawiać żadnych warunków udziału w

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Pytanie:  Zamawiający jako jedno kryterium oceny ofert stosuje termin realizacji zamówienia. Podaje jednocześnie w siwz najkrótszy oraz najdłuższy termin. Czyni to w następujący sposób: „Termin realizacji zamówienia, jaki wykonawca może zaoferować:  - minimalny termin: 2

Zmiany w planie zamówień publicznych

pozostałe nie obligatoryjne zakupy są aktualizowane i pracownik tworzy ostateczny plan zamówień publicznych na dany rok tzw. aktualizację. Po jego zatwierdzeniu są dokonywane pozostałe procedury (zapytanie ofertowe lub przetarg) dla tych zakupów, które nie są obligatoryjne (np. art. biur, środki czystości i

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

kalkulacji wyszczególnić wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o ilości, to zamawiający wpisał w formularzu ,,zgodnie ze specyfikacją systemu X”. W udostępnionej specyfikacji systemu (OPZ) zamawiający wpisał ,,ilość zgodnie z załączonym rysunkiem”. Zamawiający

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Polimex-Mostostal złożył oferty na ok. 5,4 mld zł, chce z tego pozyskać 1/3

mld zł przypada na spółkę. To są konkretne, aktywne procesy ofertowe" - powiedział wiceprezes Maciej Korniluk, podczas konferencji prasowej. "W ofertowaniu mamy skuteczność ok. 30%, czyli średnio co trzecią wygrywamy. Z tej puli od 1,5 mld zł do 2 mld zł Polimex

W sieci kwitnie lewy handel węglem. A jeśli jest popyt, są i oszustwa

się urwał, a zamówiony opał nie został dostarczony. Kobieta nie otrzymała również zwrotu pieniędzy. Sprawą zajmuje się policja.  Na facebookowej grupie WĘGIEL PGG KUPIĘ-SPRZEDAM trwają poszukiwania osoby podającej się za Tomasza Dopieralskiego.  Rzeczony pan Tomasz miał oszukać już

Portfel zleceń Erbudu wzrósł do 2,12 mld zł na koniec września 2017 r.

). Ponadto od 1 października do 14 listopada 2017 r. Grupa Erbud podpisała 6 umów o łącznej wartości 156 mln zł, podano także. "Bogaty portfel zamówień pozwala Grupie Erbus na selektywne podejście do nowych zapytań ofertowych" - czytamy dalej w prezentacji

Elektrobudowa miała wstępnie 1,9 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

wyżej dywidenda nie jest wykazywana" - czytamy dalej. Elektrobudowa podała, że przesunięcie terminów rozstrzygnięcia dużych postępowań ofertowych ma wpływ na niższą wartość pozyskanych zamówień. Nie wpływa ono jednak na prognozę pozyskania zamówień w bieżącym roku

Allegro ma Kowalskiego, chce sięgnąć po jego firmę. Kusi odroczoną płatnością

niekonsumpcyjnych. W ofercie ma m.in. materiały budowlane i artykuły dla przemysłu ciężkiego. – Wszystkie przedsiębiorstwa poddajemy weryfikacji, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Umożliwiamy zakupy hurtowe, zamówienia zbiorcze oraz zapytania ofertowe, dajemy możliwość ustalania przedziałów

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Pytanie: Wykonawca uczestniczący w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej przekreślił w formularzu ofertowym miejsce, które był zobowiązany wypełnić w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia do realizacji

Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

zobowiązany jest podać cenę brutto dla poszczególnych części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz”. Wykonawca nie wypełnił w całości formularza cenowego tj.: nie podał ceny jednostkowej netto poszczególnych produktów

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość &ndash

Zamet miał 1,85 mln zł straty netto, 2,65 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

zysku rok wcześniej. "W ocenie zarządu, istnieją podstawy sądzić, że poziom przychodów, jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku będzie wyższy dla grupy, aniżeli zrealizowany w roku 2017. Taki osąd można podjąć na podstawie oceny ilości zapytań ofertowych oraz zamówień

ZUE miało 0,73 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

zakresu infrastruktury tramwajowej. Spółka rozbudowuje portfel zamówień o zlecenia zarówno z rynku kolejowego jak i miejskiego. Od początku 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie. Wśród obecnie realizowanych zadań przez spółkę

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

z treści ofert wynika, że przy obliczeniu ceny zastosowali VAT 23%. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiot zamówienia powinien być objęty 8% VAT (obiekty mieszkalne). Czy w sytuacji, w której to zamawiający zapisem w formularzu ofertowym błędnie zasugerował wykonawcom , że przedmiot

Portfel zamówień Qumaka miał wartość 241 mln zł na początku listopada

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Qumaka według danych na początek listopada br. wynosił 241 mln zł, z czego na rok bieżący przypadało 121 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym. "Wartość portfela zamówień do realizacji na

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

zakup jest jedynym w tym rodzaju - zakupem w skali roku budżetowego w instytucji. Zamawiający posiada regulamin wewnętrzny dla zakupów do 30.000 euro, z którego wynika, że zakup powinien być dokonany "zapytaniem ofertowym" do trzech wykonawców. Organizator przetargu

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

warunków zamówienia oszacowali niniejszą pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, należy dokonać poprawek polegających na umniejszeniu podanej ceny ofertowej o wartość przedmiotowej wyceny. Poprawki dotyczyć będą ceny wskazanej w w/wym. harmonogramie oraz w formularzu ofertowym. Zapisałeś się już na

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

wykonawcy do wyjaśnienia poziomu ceny ofertowej doznaje jednak ograniczenia w sytuacji gdy przewidziany w tym przepisie poziom rozbieżności pomiędzy wartością szacunkową zamówienia a średnią arytmetyczną złożonych ofert wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Okoliczności

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

do danej procedury powinno stosować się przepisy ustawy czy też nie, decyduje wartość szacunkowa zamówienia. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia wysokość cen ofertowych złożonych przez wykonawców. W związku z powyższym nie ma żadnego powodu, aby przerywać procedurę wszczętą bez stosowania

Dostawy powtarzające się okresowo

30.000 euro osobny przetarg, -artykuły spożywcze kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg, -mrożonki poza ustawą Pzp - zapytanie ofertowe (do 30.000 euro), -nabiał zapytanie ofertowe (do 30.0000 euro