zamówienia niepubliczne

Justyna Andała-Sępkowska

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Zamawiający może wymagać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby przedstawili wraz ze składaną ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego musi pamiętać, że termin udostępnienia przez zamawiającego protokołu z postępowania został określony w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

Pytanie Ofertę składa spółka cywilna. Ofertę podpisują obaj wspólnicy tej spółki. Czy muszę żądać od nich umowy regulujących działalność spółki, jeśli tak to na jakim etapie? Czy wspólnicy powinni mają złożyć oświadczenie z art 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Prawo zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia były udzielane wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy PZP. Wskazana ustawa określa kilka podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, których przestrzeganie stanowi obowiązek zarówno zamawiających, jak i wykonawców

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Podział zamówień publicznych na części: klucz do uczciwej konkurencji i korzyści finansowych

Podział zamówień publicznych na części: klucz do uczciwej konkurencji i korzyści finansowych

Powyższe wynika z dyspozycji art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który obliguje zamawiającego do wskazania w dokumentach zamówienia powodów niedokonania podziału zamówienia na części. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zamówienia na części należy do wyłącznej decyzji zamawiającego

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

spełnienia odpowiednich przesłanek tajemnicą przedsiębiorstwa można również objąć informacje zawarte w wyjaśnieniach ceny. Dokonanie zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jednym z przejawów zasady jawności jest nałożony na zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których celem jest wybór wykonawcy

Mediacja w zamówieniach publicznych

Mediacja w zamówieniach publicznych

Uczestnicy mediacji przy pomocy mediatora ustalają, a często uświadamiają sobie, swoje rzeczywiste interesy, jak również urealniają stawiane wcześniej żądania. Często są one istotnie odmienne od tych prezentowanych we wcześniejszych stanowiskach procesowych. Mediacja w zamówieniach publicznych

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

na rynek krajowych zamówień publicznych. Skutkami konfliktu zbrojnego na skalę niespotykaną w tej części Europy od wielu lat, są zdarzenia takie jak m.in. przerwanie łańcuchów dostaw, problemy kadrowe wykonawców, wzrost cen towarów i usług, brak podwykonawców. Uczestnicy rynku zamówień publicznych

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych

Tryby zamówień publicznych - Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 10 określa tryby - czyli procedury - w jakich mogą być udzielane zamówienia publiczne. Decyzja o wyborze konkretnego trybu udzielenia zamówienia publicznego należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] uwzględnia zasadę zgodnie, z którą zamawiający nie może ograniczać udziału podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego – takie ograniczenie możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku. Zamawiający może zastrzec obowiązek

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

Pytanie: Organizujemy konferencję , na którą zapraszamy prelegentów (również z zagranicy). Czy zwrot kosztów podróży dla prelegentów oraz zapewnienie im noclegu w hotelu należy traktować jako zamówienie publiczne? Czy wydatki, jakie ponosi pracownik w czasie delegacji tj. przelot samolotem

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

warto zapoznać się z jego podstawami. Są nimi: 1. Podstawy prawne udzielania zamówień podprogowych     - ustawa Prawo zamówień publicznych     - ustawa Kodeks Cywilny     - ustawa o Finansach publicznych 2. Opis przedmiotu zamówienia   

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

bezpieczeństwa państwa - wprowadza „zawieszenie" stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do nabywania węgla przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe. Kiedy nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych? Wskazane wyłączenie ma charakter epizodyczny, w

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

Platforma e-Zamówienia a formalizm postępowania o zamówienie publiczne

możliwość zapoznania się przez zamawiającego z jej treścią, a także nie ma przełożenia na samą treść oferty. Nadmierny formalizm w procesie przetargowym: Analiza decyzji Krajowej Izby Odwoławczej Tymczasem stosownie do przepisu art. 68 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazywanie m.in. ofert odbywa się

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian w zakresie obowiązków jakie nałożone są na zamawiającego w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego . Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą; zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Jak zamawiający powinien podejść do tego pod kątem ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów, a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

dyscypliny finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych [1] w art. 30 ust. 4 stanowi, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż

Podział Zamówień Publicznych na części: Obowiązki i zasady dla zamawiającego

przyczyn decyzji zamawiającego. Przez dokumenty zamówienia, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych należy rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w

Zmiana terminu wykonania zamówienia nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne , należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych . W poniższym zestawieniu przedstawiam terminy podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego w najczęściej występujących sytuacjach związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Okoliczności związane z procedurą wyboru

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

opinii prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru umowy o udzielenie zamówienia publicznego . Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 ze zm.) obliguje podmioty reprezentujące Skarb Państwa między

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy , polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu). Odwołanie, w świetle ustawy Prawo

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje na[2]: niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog przypadków, które uprawniają do rozwiązania (a w szczególnych okolicznościach również odstąpienia) umowy o wykonanie zamówienia publicznego . Ogólna zasada wyrażona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , że do umów w sprawach

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Nowa ustawa Pzp a konieczność opisywania faktur za realizację zamówień publicznych

Pytanie: Czy zamawiający zgodnie z nową ustawą Pzp będzie zobowiązany do opisywania faktur pod względem zastosowanej procedury? Dotychczas dział zamówień publicznych opisywał  każdą fakturę, np. „zastosowano ustawę Pzp na podstawie art. 39” lub „zamówienie nie podlega

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

Zasady odrzucania ofert według Prawa zamówień publicznych Wskazana dyspozycja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia . Stopień zwiększania się rygorów formalno – prawnych następuję wraz ze

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych

II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

To już druga edycja tego wydarzenia! Przed rokiem I Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych zgromadził ponad 120 uczestników. Tegoroczna edycja została zaplanowana na dwa dni. Podczas pierwszego dnia uczestnicy będą mogli posiąść merytoryczną wiedzę podczas wykładów z zakresu Prawa zamówień

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Wydatki sektora publicznego realizowane przy wykorzystaniu procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych stanowią istotny instrument oddziaływania na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców. Planowane uproszczenie procedur ma na celu ułatwienie dotarcia środków publicznych do

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

treści w sytuacji, gdy np. oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy . W takich okolicznościach (na podstawie art. 223 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w celu dochowania przez

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych . Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa zasad ustalania wysokości kar umownych, które mogą zostać naliczone w przypadku nienależytego wykonania zamówienia publicznego . Wobec powyższego w odniesieniu do kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Zmiany w VAT skutkują zmianą umowy o zamówienie publiczne

W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do uzupełnienia m.in. podmiotowych środków dowodowych. Zamówienia publiczne. Jaki jest termin na uzupełnienie dokumentów

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Gościem Specjalnym będzie Pani Izabela Wyżgowska z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, instytucji, która już od roku stosuje elektroniczne zamówienia publiczne! Podczas wiosennej, dziewiętnastej już edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, o zmianach w zamówieniach

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Wybór najkorzystniejszej oferty po terminie związania ofertą w postępowaniu zamówień publicznych: Sankcje i zalecenia dla zamawiających

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Katarzyna Bełdowska – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, autor bloga www.pzpzamowieniapubliczne.blogspot.pl, współpracownik kancelarii

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – specjalista ds. zamówień publicznych

Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone od dnia 01 stycznia 2020 r.  będą musiały uwzględniać zmiany wprowadzone między innymi Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24

X Konferencja Zamówień Publicznych

16 maja 2016 w Warszawie odbędzie się X edycja Konferencji Zamówień Publicznych. Organizatorem tego wydarzenia jest Wolters Kluwer S.A. Podczas konferencji specjaliści z zakresu Prawa zamówień publicznych będą omawiać zmiany jakie nastąpiły w tyk roku w polskim prawie w związku

Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

System udzielania zamówień publicznych obowiązujący obecnie wymaga wdrożenia do października 2018 roku kompleksowych, nowych rozwiązań umożliwiających udzielanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia. Cyfrowa platforma udzielania zamówień Powyższe wynika z

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

Obowiązujące od 28 lipca 2016 r. zmienione przepisy Pzp ograniczyły znaczenie kryterium ceny realizacji zamówienia publicznego . Zamawiający udzielając zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 zostali zobligowani do zwrócenia większej uwagi na jakość

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie? Odpowiedź: Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów to konferencja dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami w procedurach udzielania zamówień publicznych. Nowe regulacje są wywołane obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii

W jaki sposób powierzyć czynności związane z udzielaniem zamówień publicznych?

pisemnej do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego? Odpowiedź: Sekretarz powinien otrzymać od wójta pisemne powierzenie konkretnych czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych . Zgodnie z art. 52 ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp czynności zastrzeżone dla kierownika

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

. Norma wyrażona w art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych opisuje procedurę, która może pozwolić wykonawcy na ubieganie się o zamówienie publiczne, pomimo zaistnienia wobec niego przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 5 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 Prawa zamówień

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Głównym celem organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest edukacja i  merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie Zjazdu odbędą się wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z

Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym stanie prawnym nakładają na zamawiającego obowiązek przewidzenia przypadków i warunków istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego . Przewidzenie takich zmian w sposób jednoznaczny wymaga dużego

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Odpowiedź W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp) możliwe jest procedowanie zamówienia przed otrzymaniem odpowiednich środków na jego sfinansowanie. Wyjaśnienie Ustawa Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następstwie nieprzyznania środków na sfinansowanie zamówienia

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy? Odpowiedź

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykłady, dyskusje, a także konsultacje z ekspertami z różnych środowisk

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Pytanie: Jako jednostka publiczna otrzymaliśmy nowe, nieplanowane na rok 2020 środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Czy zamawiający powinien nieplanowane zadania projektu EU zsumować

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zmianie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie lub na wynik postępowania. Pzp a zmiana treści umowy Ustawa Pzp dopuszcza dokonywanie zmian umowy w sprawie udzielenia

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

tego nie może świadczyć o wadliwości czynności odrzucenia[2]. W praktyce udzielania zamówień publicznych jeżeli zamawiający ma dostateczne informacje, pozwalające stwierdzić niespełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, to nie ma podstaw wzywać wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U

Zmiany w planie zamówień publicznych

Pytanie: Nasza jednostka w regulaminie zamówień publicznych ma zapis, że kierownicy wszystkich działów (a jest ich 12) wypełniają co roku we wrześniu plany zamówień publicznych na kolejny rok - zgodnie z tymi kwotami, jakie mają zaplanowane w

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w

Zbliża się paraliż zamówień publicznych? Samorządy mają coraz mniej czasu

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, w tym nowelizacją prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r., już od 18 kwietnia do udziału w zamówieniu publicznym konieczne będzie przesyłanie co najmniej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), podpisanego elektronicznym podpisem z

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku ustawa Prawo zamówień publicznych [1] wprowadziła w porównaniu z poprzednim stanem prawnym istotną zmianę w odniesieniu do obowiązku przeprowadzenia konkursu na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego[2]. Przepisy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Cele nowelizacji Prawa zamówień publicznych Nowe rozwiązania formalno - prawne mają przede wszystkim: - prowadzić do wzmocnienia podwykonawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia publicznego, zwłaszcza zwiększyć pewność

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 3 lit. g)  zawiera przesłankę umożliwiającą wyłącznie obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie do zamówień których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

odpowiedzi odniosę się do przepisów tego właśnie aktu prawnego. Jednoznaczna odpowiedź na pytania wymaga analizy: zarówno zapisów umowy (o których w pytaniu nie wspomniano), jak i przepisów, które odnoszą się do zmian umów o zamówienia publiczne. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia należy powołać się na

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

W Dziale V ustawy PZP zostały określone podstawy prawne działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zawierają się w nich zakres działania Prezesa, kompetencje Rady Zamówień Publicznych, tryby kontroli udzielania zamówień, oraz informacje na temat Krajowej Izby Odwoławczej. PZP - Dział V: Prezes

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

139. umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Cel Zjazdu Organizacji kolejnych edycji Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przyświeca edukacyjny cel, jakim jest merytoryczne wsparcie podmiotów zajmujących się stosowaniem

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

; Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku Podstawa prawna Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" jest skierowana do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, czy prawników poruszających w obszarze Pzp. Na liście prelegentów znaleźli się specjaliści, którzy przedstawią bieżące

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" jest skierowana do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (zamawiających, wykonawców, czy prawników poruszających w obszarze Pzp. Na liście prelegentów znaleźli się specjaliści, którzy przedstawią bieżące

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju oraz  UZP w pierwszym półroczu 2018 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Przygotowywane zmiany nie będą stanowić jednak nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów lecz stanowić będą opracowane od