zamówienia na usługi

Marzena Kopacka-Biculewicz

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Pytanie dotyczy sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych, Sekcja VIII: Zamówienia udzielone z wyłączeniem ustawy, poz. 31: zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. Czy w tej pozycji ujmuje się zamówienia (?), które zostały udzielone poniżej wartości progów unijnych czyli również poniżej i powyżej 130 tys, zł?

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Od 1 stycznia br. zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, o wartości mniejszej niż 750.000 euro, są udzielane na zasadach analogicznych do postępowań krajowych.

Zamówienia na usługi społeczne

Poznaj praktyczne aspekty zamówień na usługi społeczne.

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

wprowadziła jednak istotne zmiany w porównaniu z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony w reżimie formalno-prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi społeczne (do których zaliczają się usługi ochrony

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

samą usługę? Odpowiedź eksperta: Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika zakaz zawierania kilku umów na tożsame świadczenie. Zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części i zawarcia kilku umów. Z punktu widzenia ustawy Pzp: * usługa realizowana aktualnie na podstawie

Zamówienia na dostawy i usługi

Zamówienia na dostawy i usługi

podstawie art. 11 ust. 8. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia na dostawy i usługi a działalność kulturalna Aby odpowiedzieć na pytanie czy czynności techniczne związane z organizacją

Czy zamówienie na subskrypcję oprogramowania to usługa, czy dostawa?

Czy zamówienie na subskrypcję oprogramowania to usługa, czy dostawa?

Pytanie: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na korzystanie z oprogramowania dostępnego w chmurze poprzez jego subskrypcję. Czy na gruncie ustawy Pzp subskrypcja oprogramowania, korzystanie z oprogramowania w chmurze powinny być klasyfikowane jako dostawa, czy też usługa? Zamawiający ma

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Pytanie: Czy możemy udzielić zamówienia na usługi społeczne w przypadku ratownictwa wodnego kod CPV 75252000-7 Służby ratownicze? W załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE znajdują się usługi ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy art. 10 lit. h. Przepis ten mówi o tym, że dyrektywy nie stosuje

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Pytanie:  Czy na usługi społeczne i zapytania ofertowe będzie obowiązywała elektronizacja zamówień ?  Odpowiedź:  Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych , która nastąpi od 1 stycznia 2021 r.:  Obejmie zamówienia społeczne . Wynika to z art. 359 ustawy z 11 września

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Pytanie: Zamawiający co roku udziela zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych. Czy określając ich wartość powinien traktować je jako zamówienie powtarzające się okresowo , czy może wyliczyć wartość zamówienia np. na podstawie udzielonych usług w

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

Zamówienie na usługę badań lekarskich pracowników - czy wykonawca musi zatrudnić osoby na umowę o pracę?

wykonawcy zrezygnować z określenia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawców i podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób przeznaczonych do realizacji zamówienia. Zamówienie na usługę badań lekarskich podlega ustawie Prawo zamówień publicznych . Opisany w pytaniu wymóg zatrudniania przez

Jak szacować wartość usług cateringowych?

Pytanie W planie zamówień na rok 2023 mam zaplanowane przeprowadzenie postępowania w IV kwartale na usługi cateringu w 9 częściach (posiłki jednodaniowe dla Noclegowni; dwudaniowe obiady z dostarczeniem dla mieszkańców, którzy nie są ich w stanie przygotować; jednodaniowe posiłki dla uczestników

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

tego samego rozumowania przy podziale zamówień, jak dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp . Odpowiedź: W mojej ocenie zamówienie na usługi psychologa świadczone w ramach spotkań tematycznych nie podlega sumowaniu z usługami psychologa świadczącego w zakresie diagnozy i wsparcia. Jak

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

sporządzenie oferty. A zatem w opisie przedmiotu zamówienia na usługi prawnicze powinieneś zawrzeć zakres świadczenia, jakiego oczekujesz od przyszłego wykonawcy, np. charakter, rodzaj, sposób czy zakres świadczonych porad prawnych, częstotliwość ich świadczenia itp. Istotne jest

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

Pytanie Chcemy przeprowadzić postępowanie na usługę sprzątania obiektów uczelni na okres 12 miesięcy. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 800.000 zł. Czy możemy udzielić niniejszego zamówienia w trybie zapytania o cenę

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata

Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła - czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

Zamówienie na usługę odczytu liczników ciepła - czy wymóg posiadania certyfikatu ISO 27001 jest dopuszczalny?

zamówienia Pytanie:  Czy zamawiający w postępowaniu na świadczenie usługi zdalnego odczytu liczników ciepła może wymagać w warunkach udziału w postępowaniu posiadania certyfikatu systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z ISO 27001?  Odpowiedź:  Usługa zdalnego odczytu liczników

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca zawarł z producentem zamawianego sprzętu umowę o świadczenie usług serwisowych koniecznym jest, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , wykazanie producenta jako podwykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zapisu SIWZ

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

charakter powtarzających się okresowo. W związku z powyższym, do szacowania wartości zamówienia zobowiązany jesteś zastosować art. 34 ustawy Pzp. W mojej ocenie nie są to jednak usługi tego samego rodzaju i wartość zamówienia dla każdej z nich możesz ustalić odrębnie. Wymienione

Jak oszacować usługi ochrony osób i mienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

, niezależnie od tego, czy w danym przypadku większa jest wartość dostaw, czy robót budowlanych. Ostatni wyjątek stanowią zamówienia obejmujące równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług. Użycie przez ustawodawcę terminu "niezbędne" oznacza, iż na

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

2 ustawy pzp, który stanowi, iż przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, oraz leasingu. Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji należy zakwalifikować zatem do kategorii usług

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

zamówień publicznych. Czy jest to zamówienie publiczne, skoro koła gospodyń wiejskich dokonują samodzielnie zakupu artykułów a Zamawiający działając na podstawie regulaminu konkursu ma im zwrócić jedynie konkretne kwoty za ich zakup. Łączna suma zwrotu za zakupione art. spożywcze tylko w jednym etapie

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Pytanie Czy ogłaszając zamówienia na cykle szkoleń w ramach jednego 3-letniego projektu unijnego, gdzie część szkoleń jest niepriorytetowymi usługami, należy oszacować ich wartość razem ze sprzętem, który zaplanowaliśmy zakupić do realizacji tych

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

Pytanie Czy w usługach niepriorytetowych dotyczących ochrony mienia muzealnego mogę postawić wymóg odnośnie personelu zatrudnionego tylko na umowę o pracę oraz ograniczyć podwykonawstwo tylko do grupy interwencyjnej

Czy zamówienia dotyczące działalności kulturalnej należy traktować łącznie?

kulturalnej trzeba sumować i stosować wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2? Odpowiedź: Na zamówienia związane z działalnością kulturalną może składać się wiele dostaw lub usług, niekoniecznie o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, które by zawsze uzasadniały łączne szacowanie wszystkich zamówień. Zadane

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wartość szacunkowa usług pocztowych to 76.800 zł rocznie? Czy wydatki poniesione na korzystanie z usług innych firm kurierskich (TNT, DPD itp.) do przesyłania paczek i korespondencji powinienem dodawać do planowanej rocznej kwoty zamówień na usługi pocztowe czy traktować jako oddzielne

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

Pytanie Czy w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia i tym samym właściwego wyboru procedury przetargowej oraz progu należy zsumować wartość usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu? Czy też wszystkie te usługi należy

ATC Cargo oferuje e-commerce usługę usprawniającą realizację zamówień z Chin

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - ATC Cargo uruchomiło nową usługę logistyczną dla e-commerce skierowaną do małych importerów, firm rodzinnych oraz osób prowadzących sklepy internetowe. Spółka zapewnia odbiór towarów od drzwi producenta realizując transport morski na bazie

Czy organizacja telekonferencji to usługa społeczna?

Pytanie: Zamawiający przewidział w planie zamówień publicznych realizację zamówienia dotyczącego organizacji konferencji tj. usługi społecznej. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem zmieniono formułę wydarzenia. Nadal jest to organizacja konferencji, tyle że w formie zdalnej, przy

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

PIGC odwołała się do KIO ws. zamówienia Poczty Polskiej na usługi sprzątania

Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - Polska Izba Gospodarcza Czystości - członek Konfederacji Lewiatan - wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wobec treści zamówienia Poczty Polskiej na usługi utrzymania czystości, podał Lewiatan. Poczta Polska w specyfikacji

Wskazówki na temat szacowania wartości zamówienia na usługi BHP

Pytanie Zamówienie dotyczy usługi BHP, Outsourcing. W roku 2012 co miesiąc płacony był tzw. ryczałt za wspomnianą usługę. W jaki sposób mamy dokonać jej oszacowania na rok 2013? Czy na podstawie art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych jako całkowite

McDonald's wyłącza światło? Firmy boli drogi prąd

energii na kupujących, ale zrobiły to tylko częściowo. To oznacza, że obserwują zachowanie popytu i możliwe, że postanowiły rozłożyć podwyżki cen własnych produktów czy usług w czasie. W efekcie dostosowanie cen w górę będzie się jeszcze odbywać w postaci efektów wtórnych - mówi Leszek Kąsek, starszy

Aktualność referencji

skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia . W celu potwierdzenia

UOKiK wykrył zmowę w publicznych przetargach na usługi informatyczne. Najtańsza oferta była wycofywana, dzięki temu kwota zamówienia była windowana

polega? Udział w przetargu bierze kilku działających w zmowie przedsiębiorców. Za wykonanie usługi oferują różne ceny. Następnie zwycięzca przetargu, który zaproponował najniższą cenę, wycofuje swoją ofertę. I wtedy zamawiający skazany jest na droższą ofertę od przedsiębiorcy, który też działał w zmowie

Aero2 złożyło zamówienie na usługi transmisji w Polkomtelu na 253 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) ? Aero2, z grupy Midasa, złożyło w Polkomtelu kolejne zamówienie na usługi transmisji typu SITE o wartości 253 mln zł w 5-letnim okresie świadczenia usług, podał Midas. "Zamówienie złożone zostało w ramach

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy na usługi brokerskie powinniśmy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? Odpowiedź Co do zasady nie musisz przeprowadzać procedury przetargowej. Chyba, że to Ty

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi hotelowe, to może w opisie przedmiotu wskazać, że odbędą się one w obiekcie spełniającym standard trzygwiazdkowego hotelu. Oczywiście takie wskazanie musi odpowiadać potrzebom zamawiającego, musi być uzasadnione obiektywnymi czynnikami świadczącymi o tym, że

Zdrowie z dostawą do domu. Pandemia nakręca usługi medyczne "na wynos"

względu na pandemię nie pozwolono wejść ze mną. O zamianie nie było już mowy. Dziecko było zapłakane i za nic w świecie nie chciało wejść z powrotem z tatą. Na forum inne mamy wskazały mi możliwość zamówienia usługi do domu. To był strzał w dziesiątkę – mówi. Co ciekawe, usługi medyczne „na

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

dowodowe Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

zamówienie? Odpowiedź: Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp , jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Ustawodawca w art. 225 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nałożył na wykonawcę składającego ofertę obowiązek: poinformowania zamawiającego, że

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. W szczególności warto zwracać uwagę na takie zasady, jak: - Zasada równego traktowania wykonawców (określona w art. 16 ustawy PZP). Obliguje ona zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób: zapewniający

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

ustawy nie stosuje się do zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług (art. 4 pkt 6 ustawy Pzp). Jednym z typów

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

złożenie oświadczenia wiedzy tej osoby, że oryginał danego dokumentu – listu referencyjnego – jest znany tej osobie w oryginale. Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia – jak w sposób jednoznaczny wynika 

Usługi ochrony jako usługi społeczne

niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały

Warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego w zamówieniu na usługę transportu publicznego

Pytanie Startujemy w przetargu na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej. Zamawiający wymagał przedstawienia wykazu wozów, którymi będziemy realizować zamówienie. Czy te wozy stanowią załącznik do oferty

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli i jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Proszę o poradę i pomoc w określeniu CPV naszego zamówienia . Czy usługi polegające na obsłudze klienta w obiekcie sportowym (udzielanie informacji o ofercie, sprzedaż karnetów i wejściówek), kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

branżach. Odnośnie do usług nadzoru inwestorskiego (bo zapewne o takie chodzi w treści zapytania), analiza tego, czy występuje jedno czy kilka odrębnych zamówień , powinna zostać przeprowadzona w analogiczny sposób do wskazanego powyżej. Należy więc ustalić, czy nadzór nad robotami na danych obiektach

Czy udzielając zamówienia publicznego na zakup usług telekomunikacyjnych, musisz stosować ustawę Pzp?

? Odpowiedź Nie możesz skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 4 pkt 10 ustawy Pzp. Aby zakupić usługi telekomunikacyjne, musisz przeprowadzić konkurencyjne postępowanie. W art. 4 ustawy Pzp zawarty został katalog zamówień, do których udzielania nie mają zastosowania przepisy

Szacowanie usług sprzątania przy niepewnym terminie obowiązywania umowy najmu na sprzątane powierzchnie

Pytanie: Czy mogę wszcząć przetarg na usługę sprzątania na cały rok, gdy obowiązuje nas umowa na wynajem budynku podpisana tylko do 31 sierpnia 2019 r. z możliwością przedłużenia jej aneksem? Jeśli nie mogę prowadzić postępowania, to jak podzielić zamówienie bez zarzutu naruszenia ustawy Pzp

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

wartość zamówienia z należytą starannością, także usług i dostaw powtarzających się okresowo. Dlatego też warto wziąć pod uwagę aktualne ceny na rynku – niezależnie od brzmienia przepisu, który reguluje zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo. Podstawą ustalenia wartości

Zamawiający może wymagać konkretnego oznakowania

/UE. Określając wymóg posiadania przez zamawiane produkty i usługi konkretnego oznakowania, zamawiający musi przestrzegać zasady zachowania związku wymogów dotyczących oznakowania z przedmiotem udzielanego zamówienia. W konsekwencji kryteria na jakich opiera się przyznawanie danego oznakowania muszą

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

? Odpowiedź: Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

usługi nie wpływa na wysokość wyceny, czy wszczynając postępowanie mogę przesunąć go w siwz np. na 14 września? Odpowiedź: Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania,  której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

W wyroku z dnia 18 sierpnia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO 1581/14) stwierdziła, że dokonany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia, mocą którego zamawiający wymaga wyceny także ryzyka wystąpienia robót dodatkowych w ofercie na realizację zamówienia

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli

Doświadczenie podmiotu trzeciego

usługi albo prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Doświadczenie podmiotu trzeciego Wbrew pozorom omawiana regulacja stanowi poważną zmianę w stosunku do dotychczasowych przepisów. Do tej

Zamówienia uzupełniające

podnieść, że istotą zamówienia uzupełniającego jest jego przewidywalność, planowy charakter. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na etapie postępowania w sprawie zamówienia podstawowego, ustalając wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości przewidywanych zamówień uzupełniających

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Zamówienie dodatkowe

którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

uchylony 1 stycznia 2013 r. (zezwalał na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do zamówień na zastrzeżone usługi pocztowe w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe). Stało się to na skutek likwidacji instytucji zastrzeżonych usług pocztowych.

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Pytanie Na realizacje naszego zamówienia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak prawidłowo wypełnić pkt. 2.3 protokołu postępowania? Czy ma być to % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, czy % całkowitej szacunkowej

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?   Prawo

Handel w czasach koronawirusa. Do walki o klienta internetowego stają mniejsze sklepy

W środę po południu osoby chcące zrobić zakupy online w radomskim Piotrze i Pawle dostawały komunikat, że do wtorku ich zamówienie nie może zostać zrealizowane, bo nie ma wolnych terminów dostaw. - Na kolejne dni zamówienia nie można było złożyć - mówi pani Małgorzata, która okazjonalnie korzysta z

Czym są usługi powtarzające się okresowo?

pocztowe należy zaliczyć do grupy usług powtarzających się okresowo i oszacować wartość zamówienia zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi powtarzające się okresowo ustawa Pzp nakazuje sumowanie wartości zamówień udzielanych w ciągu roku. Podstawową cechą

Tryb zapytania o cenę

art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych definicja dotycząca okoliczności pozwalających na zastosowanie trybu zapytania o cenę specyfikuje jedynie dostawy oraz usługi nie wymieniając robót budowlanych. W związku z powyższym trybu zapytania o cenę nie można stosować do

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

umowy, gdyby współpraca nie była kontynuowana, a zamówienie nie zostało odebrane przez zamawiającego w całości? Odpowiedź Zamawiający może udzielić nowego zamówienia w trybach podstawowych na kontynuację usługi lub rozważyć udzielenie zamówienia

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

koniecznym jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy przedmiotowej usługi. Wybór trybu w jakim zamówienie zostanie udzielone uzależniony jest od stanu faktycznego występującego w danej gminie. Ze względu na

Kolejne dobre dane z USA. Rosną usługi i zamówienia w przemyśle

wzrosty. W stosunku do poprzednich odczytów, zyskały dwie ważne składowe wskaźnika - zatrudnienie (z 49,5 do 50,4) oraz aktywność biznesowa (z 60,3 do 61,1). Wzrost zamówień przemysłowych jest niż natomiast mniejszy w marcu. Wówczas wyniósł on 1,7 procenta. Jeszcze słabiej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest

Produkcja na najwyższych obrotach. Firmy nie nadążają z zamówieniami, ale mają problem - brakuje pracowników

r. Chodzi zwłaszcza o zamówienia na polskie towary i usługi z zagranicy, głównie z Niemiec. Olipra podkreśla, że dzieje się to mimo wyraźnego w ostatnim miesiącu umocnienia kursu złotego. A jak wiadomo, silny złoty generalnie eksporterom nie służy, bo po przeliczeniu transakcji za sprzedaż swoich

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

Przepisy zawarte we wskazanej ustawie nie definiują jednak jakie dostawy czy usługi zamawiający może uznać za powtarzające się okresowo. W związku z brakiem definicji zamówienia powtarzającego się okresowo zawartej w ustawie Prawo zamówień publicznych, zamawiający na podstawie

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Pytanie W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

Zamówienia tego samego rodzaju

usługę opracowania dokumentacji geodezyjnej na w/w drogę 4050W (imienne zadanie inwestycyjne) zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Umowa została podpisania na kwotę 30.000 zł. W połowie br. roku pojawiła się jednak konieczność uregulowania stanu prawnego dwóch dróg na w/w kwotę 200.000 zł. z wydatków

Usług powtarzających się okresowo nie trzeba szacować łącznie

stycznia 2014 r. Zamawiający zamierza jeszcze w bieżącym roku ogłosić kolejny przetarg na tę samą usługę. Czy w tej sytuacji należy sumować wartości obu zamówień udzielanych w tym samym roku? Odpowiedź Zamawiający nie ma obowiązku sumować wartości obu

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

. Zakres kompetencji nałożony na ETS obejmuje również wydawanie orzeczeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez kraje członkowskie UE. Wyroki ETS a zamówienia publiczne Wydane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyroki mają kluczowe znaczenie między innymi dla rozwoju unijnego systemu

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji. W celu zapewnienia informacji na temat przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierających m.in. informacje na temat wszystkich zamówień oraz

1 grosz za godzinę pracy. Rozmowa z przedsiębiorcą, który od 20 lat kombinuje, jak wygrać przetarg w wojsku

Tomasz (imię rozmówcy zmieniliśmy) od 20 lat prowadzi serwis urządzeń biurowych. Od 17 lat startuje w zamówieniach publicznych – przede wszystkim w wojsku. Nie chce upubliczniać swoich personaliów, bo boi się, że nie wygrałby już żadnego przetargu. Kiedy umawialiśmy się na rozmowę, powiedział

Jak się ustrzec przed nieuczciwymi firmami? UOKiK doradza

przesyłania spamu - mówi Paweł Ratyński z biura prasowego UOKiK. Urząd radzi, by przed kliknięciem zamówienia dokładnie sprawdzić, z jaką firmą mamy do czynienia. Na początku warto sprawdzić, jakie dane na swojej stronie podała firma, z której usług chcemy skorzystać. Sygnałem

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

przywołanych odwołań na podstawie art.189 ust.1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) I. Wymagania dotyczące szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia w świetle zasady uczciwej konkurencji

ING uruchamia platformę handlowo-aukcyjną dla firm

. Jest to platforma typu business-to-business, podczas gdy na Allegro firmy sprzedają towary klientom (B-to-C) albo ci handlują między sobą (C-to-c). Kolejna różnica jest taka, że na aukcjach Aleo można wystawiać towary do sprzedania, ale też zgłaszać zamówienia na towary lub

Rewolucja w zamówieniach publicznych: liczy się jakość, nie cena

dziury. To zdarza się często, również w naszym regionie. A wszystko dlatego, że firma oferująca najtańszą stawkę, nie może zaoferować nam dobrej jakości swojej usługi, bo często stara się oszczędzać na materiałach. Jednak na przełomie października i listopada ma się to zmienić

Amazon chce wysyłać paczki dronami

amerykańskim programie "60 Minutes" ogłosił plany wprowadzenia nowej usługi o nazwie Prime Air - ekspresowej wysyłki towaru. Klient, który w przyszłości wybierze w sklepie internetowym wirtualny przycisk z napisem "Prime Air delivery", otrzyma zamówiony towar w czasie nie dłuższym niż pół

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Jak udzielać zamówień na różnego rodzaju szkolenia?

szkoleniowe" , tak aby móc bezpiecznie przeprowadzić postępowania i udzielić zamówienia na ww. usługi. Odpowiedz Ustalając, które usługi szkoleniowe mogą zostać zakwalifikowane do jednego przedmiotu zamówienia, powinieneś kierować się przede wszystkim