zamówienia na roboty budowlane

Zespół Komunikaty.pl, Marek Okniński

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia należy do czynności związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne i stanowi nieodłączny oraz podstawowy element treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Precyzyjna deskrypcja, co konkretnie ma zostać zakupione, jest jednocześnie obowiązkiem, jak i uprawnieniem zamawiającego.

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Pzp. Odpowiedź: Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według: 1)     kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

zamówienia , należy sumować te dwa zadania? Odpowiedź: Samo nazewnictwo obydwu zamówień ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne są natomiast tzw. kryteria tożsamościowe zamówień oraz okoliczność, że prace są realizowane w jednym obiekcie budowlanym. Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Postawa prawna: art. 1 ust. 2 b i art. 9 ust. 5 a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

roboty budowane polegające na budowie 3 placów zabaw, wartość przedmiotu ustal łącznie dla wszystkich części i tym samym przeprowadź postępowanie lub postępowania w trybach określonych w ustawie Pzp. Robót nie musisz jednak zlecać w jednej procedurze. Po oszacowaniu wartości zamówienia określ progi, w

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

określonymi przez zamawiającego. Pod pojęciem usług należy natomiast rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami. W przedstawionej sytuacji faktycznej zamawiający nabywa na zasadzie najmu koparko-ładowarkę wraz z operatorem do przygotowywania mieszanki oraz

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

szczególne rozporządzenia dotyczące ustalenia wartości zamówienia dla tego rodzaju postępowań? Odpowiedź: Wartość zamówienia na roboty budowlane, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustala się na

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

dotyczące głównego przedmiotu zamówienia", zatem w tym przypadku zamawiający powinien zastosować do zamówienia przepisy dotyczące dostaw. Czy jednak w przypadku zapisów o podwykonawstwie i umowach o podwykonawstwo zawieranych na roboty budowlane, zamawiający powinien stosować przepisy ustawy Pzp do

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

! W przypadku zamówień na roboty budowlane jako przykładowe warunki uzasadniające przedłużenie terminu wykonania prac można wskazać zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych i wodnych utrudniających wykonanie umowy, czy też wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Pytanie Czy opracowanie koncepcji na adaptację istniejącego budynku (przewidywana wartość zamówienia poniżej 14.000 euro), sporządzenie kosztorysu i roboty budowlane muszę potraktować jako całą wartość zamówienia? Czy mogę to rozpatrywać w aspekcie

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

obiekcie budowlanym przekroczy ww. wartość, musisz do udzielenia zamówienia na te roboty stosować ustawę Pzp. To zasadniczo oznacza stosowanie trybu podstawowego (przetargu nieograniczonego albo ograniczonego), a trybów nieprzetargowych - w przypadku zajścia okoliczności odpowiadających przesłankom ich

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

mieszanką chemiczno-asfaltową. Działania te mają więc charakter odtworzeniowy, wymagający wykorzystania nowych elementów infrastruktury, a nie utrzymanie w należytym stanie elementów już istniejących. Jednocześnie roboty te prowadzone są na drogach, które posiadają uszkodzenia nawierzchni, a zasadniczym

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

zamówienie? Odpowiedź: Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp , jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Twojego zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi podawania posiłków, usługi bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy robót budowlanych, wówczas nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym

Zamówienia w czasie epidemii

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówieniaroboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

;z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej , jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej. Inne elementy związane np. z terminem realizacji, wartością

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

przetargowych z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzację wynagrodzeń). Zdaniem Prokuratorii Generalnej RP gwałtowne, zdecydowanie przewyższające dotychczasowe trendy rynkowe i nieprzewidywalne zmiany cen materiałów oraz robót budowlanych obserwowane obecnie w Polsce w wyniku wojny w Ukrainie, pozwalają na

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

również terminy na wykonanie samego projektu, jak i projektu i robót budowlanych, a także sposób odbioru poszczególnych zakresów. Zapisy umowy winny również w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny wskazywać, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, oraz jakich świadczeń, czynności

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

jest dostawą z instalacją czy też robotą budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

obowiązuje Cię również prawo wspólnotowe, a nie jedynie ustawy Pzp i Prawo budowlane. Musisz sięgnąć do art. 1 ust. 2b i art. 9 ust. 5a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz art. 1 ust

Aktualność referencji

skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia . W celu potwierdzenia

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. – 46; w 2017 r. – 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. – 38; w 2017 r. – 36), i w usługi również  39 dni (w 2019 r. – 40 dni; w 2018 r

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

Roboty budowlane

szczególne regulacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Natomiast, jeżeli

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

wyrokach KIO /1756/10 jak i KIO 1246/10 Izba uznała, że wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia realizacji zamówienia jest niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. Reasumując: określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej – "sztywnej"

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zaprojektował i wykonał nasze zamówienie? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uwzględniając powyższe, przekazując zapytanie ofertowe do wykonawców zamawiający nie musi stawiać żadnych warunków udziału w

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W I półroczu wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostały rozstrzygnięcia

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji. Powyższe

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

dowodowe Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

przypadku kiedy roboty są szczególnie skomplikowane lub występują szczególne warunki gruntowe. Nadzór inwestorski jest więc swoistym obowiązkiem kontroli obiektów i procesów budowlanych. Podstawową rolą inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Pytanie W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

wyłączenia w stosunku do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiającym, udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

zarówno definicję roboty budowlanej, jak i dostawy. Robota budowlana to: wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a także realizacja obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

udzielenie ich na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie możliwe. W ramach zamówienia uzupełniającego mogą być bowiem wykonane tylko takie same roboty budowlane, jakie zostały objęte zamówieniem podstawowym. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, możliwość udzielenia zamówień

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

? Odpowiedź: Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające

Zamówienie dodatkowe

prac rozbiórkowych. Bez wykonania zamówienia dodatkowego budynkowi grozi katastrofa budowlana. W/w roboty są niezbędne do wykonania podstawowego zakresu robót i nierozłącznie z nim związane. Czy możemy udzielić tego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt.5 lit. a, lit. b

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Zakup książek to też zamówienie publiczne

określenia własnych procedur dotyczących udzielania zamówień na zakup książek. Wskazać należy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) podmiot

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

Pytanie: Czy budowę obiektu oraz jego wyposażenie w meble należy potraktować jako jedno zamówienie, czy zamówienie z podziałem na części? Odpowiedź: W tym przypadku występują dwa osobne zamówienia, tj. na roboty budowlane oraz na dostawy. Należy ich udzielić oddzielnie jako zamówień

Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

, niezależnie od tego, czy w danym przypadku większa jest wartość dostaw, czy robót budowlanych. Ostatni wyjątek stanowią zamówienia obejmujące równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług. Użycie przez ustawodawcę terminu "niezbędne" oznacza, iż na

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

zamówień publicznych, gdyż zgodnie z definicją zamówienia publicznego, określoną w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatne umowy, zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

Program funkcjonalno - użytkowy

, - gimnazja, - domy kultury, - lub np. roboty remontowe związane z przebudową powierzchni kubaturowych budynków. Powyższe wynika z faktu, że postępowania, w których opis przedmiotu zamówienia określony jest za pomocą programu

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

należy przeanalizować przedmiot zamówienia w odniesieniu do jego rodzaju. W tym przypadku przedmiotem zamówieniaroboty budowlane zgodnie z klasyfikacją CPV: 45231500 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza oraz45251143 – Roboty budowlane w zakresie

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

Co ważne wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

wspólną funkcję techniczną. Warto odwołać się tutaj do opinii UZP pt.: „Opis i szacowanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane", w której wskazano: „Wobec powyższego szacując wartość robót budowlanych , niezbędnych do realizacji obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Pzp, nawet

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie dofinansowane z PROW, w ramach którego zamawiamy roboty budowlane oraz dostawy (montaż windy zewnętrznej). Zamawiający podzielił zamówienie na roboty budowlane i dostawy – i realizuje je w dwóch odrębnych procedurach (prace świadczą różni wykonawcy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Standardy FIDIC

realizacją inwestycji budowlanych o różnej wartości i stopniu skomplikowania. Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są zrozumiałe zarówno dla wykonawców jak i inwestorów. Dzięki

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

świadczenia określoną w umowie dopuszcza tzw. roboty dodatkowe. Odrębny problem to kwestia dokumentu, jaki ma łączyć obie strony. W tej materii często dochodzi do błędów. Otóż bez względu na wartość robót dodatkowych zamawiający zawsze powinien sporządzać odrębną umową nigdy zaś

Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Pytanie: W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady . Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Pytanie: Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na te same roboty budowlane. W jednym postępowaniu wpłynęła oferta, która została odrzucona zgodnie z  art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy a w drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W postępowaniach tych zamawiający żądał

Wykaz wykonanych robót - jak go rozumieć?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Roboty te mają odpowiadać swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający błędnie

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Jak już wcześniej wskazano, w przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

dotyczących: (-) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub (-) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. W przypadku, gdy w dokumentach zamówienia przewidziano takie zastrzeżenie, wykonawca w odniesieniu do tych kluczowych zadań nie może powołać się na podmiot trzeci

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

umowy ramowej Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata z tym, że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. W przypadku, gdy

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

oraz przedmiotu udzielanego zamówienia: 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi, 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są odpowiednio dostawy i usługi lub roboty budowlane. Podanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie wykonawcy, która została zabezpieczona w budżecie zamawiającego, następuje z kolei tuż przed otwarciem ofert. Katarzyna Pyrka

Waloryzacja wynagrodzenia w umowach na usługi wsparcia technicznego

nowelizacji ustawy Pzp, które weszła w życie 10 listopada 2022 r. art. 439 ustawy Pzp przewiduje obowiązek wprowadzenia do treści umowy zawieranej na okres dłuższy niż 6 miesięcy bez względu na ich przedmiot (roboty budowlane, usługi a także dostawy), postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości

Czy zamawiający ma prawo kupić urządzenie powystawowe od danego podmiotu?

roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów ? jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie

Czy koszty remontu istniejącego i budowy nowego obiektu należy zsumować?

odmiennym jak wskazane w pytaniu, trudno mówić o jednym zamówieniu podzielonym na części. Fakt, że roboty budowlane może wykonać jeden podmiot, albo że występuje tu podobny czy ten sam krąg wykonawców, nie przesądza jeszcze o tożsamości tych zamówień. Nie występuje tu bowiem tożsamość przedmiotowa czy

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Czy refundacja kosztów delegacji dla pracownika lub prelegenta na konferencji to zamówienie publiczne?

,3)      czynnikiem wyboru wykonawcy oraz4)      przedmiotem umowy, którym jest nabycie dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Katarzyna Bełdowska Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

Pytanie: Zawarliśmy aneks do umowy na roboty budowlane i przedłużyliśmy termin wykonania o 30 dni. Aneks zawarto na wniosek wykonawcy – długo utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiły wykonanie przebudowy drogi w określonym pierwotnie terminie. W umowie przewidziano takie

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Pytanie: Chcemy ogłosić postępowanie na roboty budowlane powyżej progu unijnego . Kosztorys inwestorski przygotowano około 8 miesięcy temu. Czy możemy zlecić inspektorom poszczególnych branż nadzoru inwestorskiego aktualizację kosztorysów w formie tabeli elementów rozliczeniowych/tabeli elementów

Progi przetargowe

. roku próg dotyczący zamówień publicznych na roboty budowlane wyniesie  5 382 000 euro. Z kolei próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeśli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów[1]. Wobec powyższego dla zastosowania trybu zamówienia z

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego