zamówienia klasyczne

Iwona Bujak

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

Zamówienia klasyczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych, podlegają wyłączeniu spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Jakie są korzyści dla zamawiającego z przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym z negocjacjami

Przepisy regulujące tryb podstawowy zostały umiejscowione w dziale - Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w art. 275-296

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Możliwych jest kilka scenariuszy postępowania, wszystko jednak zależy od zweryfikowania wszystkich okoliczności faktycznych.

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

służy do wypełnienia danych, dotyczących zamówień, udzielonych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy. Objaśnienie zaś przy opisie tej sekcji informuje, że sekcja ta nie dotyczy odpowiednio: zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych oraz zamówień sektorowych i

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, przeprowadziłbym na tę część zamówienia kolejne postępowanie w trybie konkurencyjnym, jednak teraz z uwagi na wartość zamówienia tej części, która jest poniżej progów unijnych, w reżimie przepisów ustawy Pzp dla zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Wyjaśnienie W pytaniu nie ma szczegółów

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

przekonującego uzasadnienia, które zamawiający zobowiązany jest udostępnić na stronie prowadzonego postępowania. Wiodącym celem wprowadzenia art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

zamówień klasycznych. W przedmiotowych okolicznościach gmina mogłaby prowadzić postępowanie na „działania w zakresie odprowadzania lub oczyszczania ścieków" (tutaj zamówienie na rozbudowę kanalizacji...) jako zamawiający sektorowy pod warunkiem, że Gmina prowadzi działalność sektorową polegającą

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zamówienia podprogowe do 130 tys. zł co do zasady realizowane są przez wszystkich zamawiających klasycznych, m. in. urzędy, szkoły, szpitale, gminy, powiaty. W niektórych przypadkach zamówienia te stanowią znaczną część budżetu zamawiającego. W związku z tym zagadnienia dotyczące zamówień

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

klasycznych o wartości niższej niż progi unijne[2] . W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

dziale III ustawy Pzp „ Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne": „Do przygotowania i prowadzenia przez zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się

Sprawdź, jak zgodnie z Pzp właściwie szacować artykuły spożywcze

Sprawdź, jak zgodnie z Pzp właściwie szacować artykuły spożywcze

Pyt Publikuj nie: Szpital dysponuje własną kuchnią, na potrzeby której realizuje zamówienia na dostawy produktów spożywczych, tj. nabiał, pieczywo, mięso i produkty mięsne oraz pozostałe (np. warzywa, owoce, makarony, mrożonki, jaja i inne artykuły spożywcze ). Łączna wartość całego

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Przepis ten wskazuje, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:?  zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne − jeżeli

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

komunikacji elektronicznej . Do zamawiania usług społecznych i innych szczególnych usług stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro

Kiedy zamawiający sektorowy musi przygotować analizę potrzeb i wymagań?

sporządzania analizy nie dotyczy wszystkich rodzajów zamówień, których te podmioty udzielają. Mogą one zlecać zamówienia zarówno klasyczne, jak i sektorowe. Daniel Szczęsny Więcej na www.portalzp.pl

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego. Jest to przepis szczególny w stosunku do art. 99 ustawy Pzp . Artykuł 99 ustawy Pzp reguluje umowę ramową dla zamówień klasycznych, powalając zastosować w tym celu tryb przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym. W związku z wejściem nowej ustawy Pzp zmieniamy regulamin wewnętrzny, według którego udzielamy zamówień poniżej progów unijnych . Do tej pory w regulaminie przyjęliśmy zasadę stosowania m.in. dla trybów, czasu trwania postępowania (7 dni lub 14 dni

Dialog techniczny

Dialog techniczny

zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej (Dyrektywa 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi) i motywie 15 dyrektywy sektorowej (Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury

Monachium jest pierwszym niemieckim miastem, które wprowadziło stałe ceny taksówek

Monachium jest pierwszym niemieckim miastem, które wprowadziło stałe ceny taksówek

, 1 września. Monachium jest pierwszym miastem w Niemczech , które dostosowuje się do praktyk w Uberze. - Nowe rozporządzenie było pilnie potrzebne, aby branża taksówkarska mogła zachować konkurencyjność - wyjaśnił burmistrz Monachium Dieter Reiter. Warunek: pasażerowie muszą zamówić taksówkę z

Następca serii FIFA nadchodzi. Tak będzie wyglądać EA Sports FC 24

Następca serii FIFA nadchodzi. Tak będzie wyglądać EA Sports FC 24

jest nieco wyższa — 469,90 zł (PC) lub 509,90 zł (PlayStation i Xbox). Następczyni popularnej gry FIFA to wciąż klasyczna symulacja meczu - 150 milionów graczy z całego świata nie dozna zaskoczenia ani rozczarowania. Grywalność i autentyczność ma być na tym samym, jeśli nie wyższym poziomie

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

ma zostać wniesione wadium , nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych.  W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o wartości nieprzekraczającej? 30.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 443.000 euro

Usługi prawne bez przetargu

Usługi prawne bez przetargu

prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza 750.000 ? dla tzw. zamawiających klasycznych lub 1.000.000 ? dla zamawiających sektorowych.

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

zdecydowała się odłożyć w czasie wymianę samochodów, jak wynika z obserwacji ekspertów z Volkswagen Financial Services, jednego z liderów leasingu i wynajmu samochodów firmowych w Polsce. Wydarzenia ostatnich lat zaburzyły też łańcuchy dostaw, co odbiło się na produkcji nowych aut. Na zamówione modele czekało

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Prawo zamówień publicznych. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna *1 w przypadku zamawiających klasycznych. W przypadku zamawiających sektorowych gdy

Zastosuj właściwą podstawę prawną do udzielenia zamówienia z dziedziny kultury

Pytanie: Moje pytanie dotyczy relacji między art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , a art. 138o ustawy Pzp − zamówieniem na usługi społeczne wskazane w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Który przepis należy zastosować w przypadku organizowania wydarzeń kulturalnych (np. koncertu bądź

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

wsparcie techniczne jest tzw. zamówieniem klasycznym na usługę, do którego mają zastosowanie ogólne przepisy ustawy Pzp , ?o tyle kurs jest usługą szkoleniową – usługą społeczną (kody CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 80511000-9 Usługi

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, czy zamawiający zastosował klasyczny czy odwrócony model badania i oceny ofert. Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

wytworzyć coś, co jeszcze nie istnieje i to tylko na potrzeby tego postępowania. Stanowiłoby to potem część przedmiotu zamówienia . Nie jest to klasyczna próbka czegoś, co już wyprodukowano. Czy w świetle przepisów prawa, a zwłaszcza § 13 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zamawiający może w ogóle

Programiści z Trójmiasta stworzyli aplikację ułatwiającą zamawianie dań na wynos

restauratorów i użytkowników.    Czym HelpEat różni się od innych aplikacji służących zamawianiu jedzenia?  - HelpEat nie jest klasyczną aplikacją, przez którą można zamówić jedzenie - tłumaczy Katarzyna Maślanka. - Mamy rolę pośredniczącą między restauracją a

Prezes Frisco.pl: "W szczycie paniki w jednym dniu sprzedaliśmy trzy tiry papieru toaletowego"

terminem dostawy 12 marca o godz. 20. Do tej pory (18 marca) zamówienia nie przywiozła i nawet nie skontaktowała się ze mną w tej sprawie. Czy wam się zdarzały ostatnio podobne sytuacje?   Nie. Jesteśmy firmą cyfrową, która nie ma klasycznych sklepów i jest skoncentrowana wyłącznie na obsłudze

"Otwarcie lokalu" w czasie epidemii. Nowa gastronomiczna propozycja. Ramen z dowozem do domu

Od poniedziałku działa Kabuki Ramen. To miejsce, gdzie można zamówić japońskie danie składające się z esencjonalnego bulionu, makaronu i różnych składników. Na razie „lokal” działa jedynie na dowóz. Dania są tymczasowo przygotowywane w Kuchni Kraftowej przy ul. Tkackiej. &ndash

APS Energia liczy na co najmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników w 2019 r.

miarę spokojni, bo mamy bardzo dobry backlog. Liczba zamówień nie jest problemem, największy problem jest z podołaniem realizacji tych zamówień" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnews. Pierwszy kwartał tego roku był podobny do poprzednich I kwartałów w historii spółki

"Cheap price, my friend". Z tym że nie do końca. Jak przeciwstawić się tureckim scamom?

życiu. Przystawki jako gościnność? Nie do końca Klasycznie należy także uważać w restauracjach. Nieprzyjemną sytuację w jednej z knajp w stambulskiej dzielnicy Besiktas, popularnej wśród turystów, miał Konrad. - Byliśmy głodni, więc usiedliśmy w dość nieźle wyglądającej restauracji w Besiktasie. Zanim

ML System ma umowę na sprzedaż modułów fotowoltaicznych za ok. 10 mln zł

zamówień. "W ubiegłym roku uruchomiliśmy osobny dział obsługi klientów indywidualnych, chcących skorzystać z dofinansowania na zakup instalacji fotowoltaicznej z 'Mojego prądu' oraz instytucjonalnych, zainteresowanych klasycznymi modułami ramkowymi. Poczyniona inwestycja

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

polskiego systemu zamówień publicznych do nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.: - dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych , uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna), - dyrektywę nr

Wartość szacunkowa zamówienia

;klasyczne" i jeżeli jego wartość przekroczy 30.000 euro, to zamawiający powinien udzielić zamówienia zgodnie z przepisami Pzp. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna

Hybrydy - sposób na wysokie rachunki za paliwo

samochody o napędzie hybrydowym. Według PZPM w październiku zarejestrowano w Polsce 4240 tzw. klasycznych hybryd, prawie 600 sztuk więcej niż aut z silnikami Diesla. A po pierwszych 10 miesiącach tego roku udział klasycznych hybryd w polskim rynku motoryzacyjnym wyniósł 12,6 proc.  Różne oblicza

W zamówieniach na dostawę paliwa można zastosować tylko kryterium ceny

kryteriów oceny ofert. Do art. 91 dodano ust. 2a, zgodnie z którym cena jako jedyne kryterium oceny ofert może być zastosowane, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe , a w przypadku zamawiających tzw. klasycznych, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do

Kawałek Szkocji na Śląsku, czyli pierwsza w regionie kraftowa destylarnia ginu

gruzińskiego. – Przygotowywanie optymalnego zestawu ziół było bardzo czasochłonne, testowałem kilkadziesiąt różnych konfiguracji – wspomina Miłosz Szatka. W Sośnicowicach destylowane są też wódki (oprócz klasycznej Gliwickiej Vodki także smakowe, np. o smaku pomarańczy i jaśminu). W niedalekiej

CBRE: 48% Polaków kupuje ubrania przez internet, 63% w centrach handlowych

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Polacy najczęściej robią zakupy modowe w centrach handlowych (63%) oraz przez internet (48%), wynika z badania zrealizowanego na zlecenie CBRE. Eksperci CBRE wskazują, że 60% odbierających towar zamówiony online w sklepie stacjonarnym kupuje

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

też sukienki, np. Duilin, zamiast 599,99 zł jest 509,99 zł. Ale potencjalne klientki zastanawiają się, czy opłacone zamówienie będzie w ogóle zrealizowane. Można mieć tu spore wątpliwości. Cały październik trwała już bowiem wyprzedaż majątku firmy. Biurek, maszyn do szycia, kolekcji ubrań

Wkrótce zacznie się boom na rowery transportowe. Sprawdzamy, czy i co warto kupić

poprzednich latach budowaliśmy dwa takie rowery rocznie, a w tym już cztery, więc mamy 100-proc. wzrost. Jeden zamówiła rodzina z dwójką dzieci, jeden trafił do wypożyczalni rowerów, kolejny był dla firmy kurierskiej, a ostatni do przewożenia towarów w niewielkim biznesie – wylicza Mazutis. Ile kosztują

Auto dla przeciętnego Kowalskiego? Wybór jest mniejszy, niż można się spodziewać

) to klasyczny miejski maluch, którym łatwo manewruje się na ciasnych parkingach i bez trudu parkuje w wąskich lukach. Bagażnik ma pojemność 252 l. Za 50 800 zł kupimy auto napędzane silnikiem 1.0 MPI o mocy 67 KM i maksymalnym momencie obrotowym 96 Nm, z manualną skrzynią biegów. Do "setki"

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226) wprowadziło wzory formularzy z udzielonych zamówień - odrębne dla zamawiających klasycznych i dla zamawiających sektorowych. Zamawiający składając sprawozdanie zobowiązany jest do

Działalność nad Wisłą zaczyna "Amazon na sterydach". Zakupy będą dostarczane w 15 minut

; zrobić zakupy. Tylko że my dostarczymy ten towar bezpośrednio do ciebie, w dodatku szybciej niż ktokolwiek inny. Druga istotna kwestia to oferta - wybór będzie dużo większy. Docelowo w jednym hubie będzie ok. 2 tysięcy produktów. Wspomniana wcześniej klasyczna Żabka ma ok. 75 m kw. powierzchni. Nasze

Klient walczy z deweloperem o okna. "To igranie z bezpieczeństwem"

przepisy. Wysokość powinna wynosić co najmniej 1,1 m. Mogłaby być niższa, gdyby okno zabezpieczono np. balustradą. – Niezabezpieczenie okien stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. To igranie z bezpieczeństwem – zauważa pan Krzysztof. Mężczyzna zamówił ekspertyzę

Mobilność współdzielona, czyli mieć czy korzystać? Bo czymś jeździć trzeba

Stowarzyszenia Mobilne Miasto, uważa, że mikromobilność ma największy potencjał również ze społecznego punktu widzenia. Dlaczego? – Świetnie wspiera codzienne miejskie podróże na tzw. pierwszym i ostatnim kilometrze, będąc dobrym uzupełnieniem dla klasycznie rozumianego transportu publicznego. Mówię &bdquo

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

Pytanie: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych ( zamawiający klasyczny) ma dokonać zakupu 1 szt. samochodu osobowego do przejazdów służbowych w kwocie do 60.000 zł (brutto) tj. zakup do 30.000 euro - art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. Tego rodzaju

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

klasycznej i motywie 15 dyrektywy sektorowej. Zadaniem dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócenie się do podmiotów trzecich o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do

Sprzedawali skromne sukienki dla bardzo zamożnych katoliczek. Mieli upaść. Sąd właśnie odrzucił wniosek

podobały. Klasyczne linie miały sporo zwolenniczek. Cel spółki? Ziętarskiemu nie brakowało ambicji: dołączenie do 100 największych spółek odzieżowych na świecie.  Biznesowo pomysł spinał się głównie dzięki kolejnym emisjom akcji i pożyczkom udzielanym przez licznych inwestorów, kuszonych wysokimi

Blackout w Polsce? Ze sklepów znikają agregaty prądotwórcze

ostrzeżenia czy instrukcje. Wzięli sprawy w swoje ręce i wykupują agregaty prądotwórcze. – Odnotowujemy wzmożoną liczbę zapytań oraz zamówień. Kupujący rzeczywiście motywują zakupy strachem przed ewentualnym blackoutem, ale też napiętą sytuacją geopolityczną oraz sytuacją na rynku energetycznym

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

) KIO jednoznacznie wskazała, że ustawodawca rozróżnił, przez sposób dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, dwa rodzaje procedur przetargowych na roboty budowlane, na tzw. "klasyczną" wynikająca z przepisu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie na zamawiającym spoczywa obowiązek sporządzenia

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

, dzięki której każdy pracownik podlegałby ochronie wynikającej z prawa pracy i miał w pełni oskładkowane dochody. Ceną byłaby możliwość łatwiejszego zwolnienia pracownika, niż jest to w przypadku klasycznych umów o pracę. Docelowo na rynku miał zostać jedynie kontrakt jednolity i umowa o dzieło. Jak

"The New York Times": Chcesz podrasować samochód? Przerób go na elektryczny!

Wśród ponad tysiąca pojazdów, jakie pojawiły się na wystawie innowacji motoryzacyjnych zorganizowanej w ubiegłym miesiącu przez stowarzyszenie Specialty Equipment Market Association w Las Vegas, ogromne poruszenie wywołał klasyczny pickup Ford 100. Liczący 43 lata samochód był starszy od niejednego

Biedronka wprowadza na półki markę wspierającą LGBT

Zestaw w Biedronce jest klasyczny: klapki Kubota w trzech kolorach: morskim, niebieskim i czerwonym oraz białe skarpety. Pojawiają się tu po raz trzeci. Klapki Kubota. Przebój pokolenia Instagrama Klapki to cześć historii polskiej gospodarki po 1989 roku. Zgodnie z oficjalną wersją przedstawioną na

Wyśledzić to, co smaczne. Czyli śledzie, jakich jeszcze nie jedliście

internetowej, stacjonarnej oraz z dystrybucji śledzi do sklepów specjalistycznych, delikatesowych oraz do restauracji. Okresowo pojawia się czwarte źródło przychodów, czyli eventy. Połowę przychodów stanowią zamówienia składane przez klientów przez internet. – E-commerce jest wiodącym źródłem naszych

Na tylnej kanapie rolls-royce'a świetnie się pracuje - zapewnia prezes firmy [WYWIAD]

wpływ na sprzedaż. Jednak gdy tylko okoliczności się zmieniły, jako pierwszy brytyjski producent samochodów wznowiliśmy produkcję. Od 4 maja pracujemy na jedną zmianę pod ścisłymi restrykcjami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Realizujemy nowe zamówienia od klientów z krajów, które szczyt

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawa z dnia 04 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r

Panattoni wynajęło w Polsce ok. 425 tys. m2 w I kw., w budowie ponad 1 mln m2

, e-commerce był jednym z motorów napędowych logistyki. Ostatnie tygodnie wszystko zmieniły, a konsumenci masowo przenieśli się z klasycznych kanałów dystrybucji do internetu. Sklepy internetowe notują zarówno rekordowe ilości zamówień, jak i obroty, a e-commerce stał się główną siłą napędową, również

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał

Zobacz stroje personelu pokładowego w pociągach Pendolino [PROJEKTY]

, pulowery dostarczy Spółdzielnia Niewidomych San-Marko, koszule - Zakład Krawiecki MR Joseph, a krawaty, fulary, czapki i toczki - firma Acus. Ubrania mają klasyczny charakter, a kolorystyką nawiązują do barw PKP Intercity. Damska cześć załogi otrzyma klasyczne żakiety dopasowane

Rozmowy o winie. Dlaczego lubimy primitivo i sauvignon blanc z Nowej Zelandii

. Butelkę wina można zamówić z dostawą do domu, dzięki aplikacji na telefon. Chardonnay czy cabernet znajdują się nawet na półkach sklepów sieci Rossmann, która niekoniecznie kojarzy się z branżą spożywczą. Wybór jest ogromny, a Polacy coraz chętniej korzystają z usług specjalistów, aby nie zgubić się w

Solaris ma umowę na 21 autobusów elektrycznych dla MPK Poznań za ok. 70 mln zł

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał z MPK Poznań umowę na dostawę 21 autobusów elektrycznych ? 15 pojazdów przegubowych oraz 6 standardowej długości, podał producent. Zgodnie z umową, całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca lutego 2020 roku

H. Cegielski - FPS widzi duże szanse dywersyfikacji biznesu, m.in. geograficznej

pasażerski może być adresowany nie tylko dla odbiorcy krajowego, ale zauważamy bardzo duże zainteresowanie przewoźników zagranicznych. Wagon klasyczny jest najprostszym pojazdem interoperacyjnym i dokładnie wpisuje się w potrzebę transportową w ruchu międzynarodowym" - wskazał prezes

Żyją z doradzania sklepom. Nam zdradzają, jak sami robią zakupy. I czego unikają

;Alkoholowe interesy Janusza Palikota budowane za pieniądze od drobnych inwestorów Przy muzyce klasycznej klienci kupują droższe wina To akurat myśl niezbyt świeża, ale w sklepie, w którym robimy zakupy, wszystko jest zaprojektowane tak, abyśmy kupili jak najwięcej. Od szerokości alejek, przez rozmieszczenie

Maxcomu miał 1,27 mln zł zysku netto, 1,69 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

roku, a także na podstawie prognoz portfela zamówień i sprzedaży do końca roku 2018, spółka prognozuje wykonanie, w 2018 roku, przez podmioty wchodzące w skład grupy emitenta, przychodów netto na poziomie 156 mln zł, wyniku EBITDA na poziomie 15,7 mln zł oraz zysku netto na poziomie 12,5 mln zł"

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

. Klasyczna asymetria informacji.  Musiało minąć wiele lat i zapaść wiele wyroków i orzeczeń, i to w najwyższej, europejskiej instancji, żeby wykładnia zmieniła się na taką, która z definicji bierze w ochronę klienta-konsumenta jako tę słabszą stronę umowy.  Dziś już wiemy, że bank, który sprzedawał

Samochody dla biznesu. Jak je dobrze wybrać i sfinansować zakup

wszystkim na niezawodność i niskie koszty eksploatacji, czyli pakiety serwisowe, obsługę posprzedażną itd. – mówi Zbigniew Bień, szef Pro+ Centrum Obsługi Firm Renault w salonie Nawrot w Długołęce. Dla przedsiębiorców liczy się również szybkość realizacji zamówienia. Znaczenie ma więc dostępność oraz

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

tworzy alternatywę dla klasycznego postępowania przetargowego przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Allegro zbroi się na wojnę z Amazonem. Kupuje czeską platformę

Ostateczna cena może być wyższa o 50 mln euro. To zależy od wyników finansowych przejmowanej spółki.  Opublikowany przed północą komunikat prasowy zaczyna się od klasycznej biznesowej nowomowy.  – Łączymy siły, aby stać się liderem rynku e-commerce w całej Europie Środkowo

Szklane domy i covidowy alkomat. ML System chce zmieniać rzeczywistość

fotowoltaika zintegrowana z budynkiem. Na czym polega? Wszyscy znamy fotowoltaikę klasyczną, a więc moduły montowane na dachach czy wielkich farmach. Niewielka część społeczeństwa zdaje sobie jednak sprawę z tego, że fotowoltaika może być ukryta w fasadzie, oknie czy żaluzji, mieć dowolny kolor i rozmiar

Luksusowy apartament na Saskiej Kępie przyniósł rzeszowianom międzynarodową nagrodę. Onyks, egzotyczne dibetou i mozaika na zamówienie

się od projektu sypialni. Już wtedy wykazałam się odwagą. Kiedy we wnętrzach królowały biele i szarości, ja zaproponowałam ciemne burgundy – opowiada Barbara Steciak. Spodobało się. Właściciele po sypialni zamówili cały projekt 60-metrowego mieszkania. Firmę Viva Design założyła po dwóch latach

Tu poluzujesz krawat i skosztujesz nowojorskiego specjału w śląskiej wersji

LuzujKrawat jest jednak pastrami, czyli kanapka z plastrami marynowanego i wędzonego mostka wołowego. To danie bardzo popularne w Nowym Jorku. Można je tam znaleźć w wielu restauracjach. W „Krawacie” serwuje się je w dwóch najbardziej znanych wersjach: klasycznej, z musztardą francuską i miodową

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

udzielania zamówień publicznych określonych przez dyrektywę klasyczną 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dlatego też w przypadku gdy przedmiot zamówienia opłacany jest z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych przez UE należy w sposób szczególny dążyć do zapewnienia pełnej

Wynaleźli sposób na uprawę roślin warty miliony. Trzeba ustawiać je... jak książki w bibliotece

świecie. Zapylają i jadą dalej. Wy też tak to planujecie? – Istnieją nawet fabryki pasiek, choć częściej to są trzmiele, bo pracują lepiej niż pszczoły. Są wykorzystywane do zapylania roślin w szklarniach czy w tunelach. Można sobie zamówić taką kolonię, o wielkości dostosowanej do potrzeb uprawy

PKP: Warto przygotować programy inwestycyjne poza rok 2023

. "Proces modernizacji dworców przebiega zgodnie z planem, a dodatkowo w ciągu najbliższych tygodni, a może na koniec roku ogłosimy program dla kolejnych 100 dworców. Na pewno nie mamy problemów finansowych, ale ryzyko leży w tym, czy rynek ma w sobie potencjał do podołania naszym zamówieniom"

PZPM: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 79% r/r do 188 szt. w I

%). Wśród dostarczonych w styczniu pojazdów dominowały konstrukcje w barwach Warszawy, która w zeszłym roku zamówiła łącznie 80 autobusów. Drugie miejsce mają rejestracje w Trzebini (15), gdzie lokalny przewoźnik przygotowuje się do obsługi linii w Chrzanowie. Stawkę najważniejszych odbiorców miejskich

Pewny biznes w czasach koronawirusa: sklepy spożywcze online

– dodaje analityk. A ostatnie ograniczenia spowodowały, że możliwość zamówienia online i dostawy do klientów wprowadziły także Biedronka, Stokrotka czy Żabka. Nagłe zapotrzebowanie dostrzegli jako szansę także przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie trudnili się sprzedażą detaliczną artykułów

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na nawet 213 tramwajów za ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Tramwaje Warszawskie ogłosiły postępowanie przetargowe na zakup nowych niskopodłogowych tramwajów za szacowaną kwotę ok. 1,9 mld zł. Zamówienie obejmuje zakup łącznie 213 pojazdów, w tym 123 w zamówieniu podstawowym oraz 90 w ramach opcji, podał

Konkretne wskazówki, jakie kryteria zastosować, aby wybrać odpowiedniego nauczyciela gry na fortepianie

, stawiając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, powinieneś żądać od wykonawcy wykazania się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do nauki gry na fortepianie, a nie na gitarze klasycznej. Ponadto w opisanej przez Ciebie sytuacji stawiając warunki dotyczące potencjału

Samochody na wodór to rozwinięcie aut elektrycznych. Czy je zastąpią?

Samochód zasilany wodorem jest tak naprawdę autem elektrycznym, gdyż właśnie taki ma napęd. Różnica polega na tym, że w klasycznym pojeździe elektrycznym, takim, jaki jeździ obecnie po naszych drogach, źródłem prądu są akumulatory. W samochodzie wodorowym energia elektryczna jest wytwarzana na

Mazda poszła z prądem. Liczy na popyt w Europie

ryzach cenę samochodu. W Polsce wynosi ona 149 990 zł z podatkiem VAT. Od środy auto już można zamówić, ale dostawy dla klientów zaczną się w drugiej połowie przyszłego roku.  Bez VAT elektryczna Mazda będzie kosztować ok. 121 tys. zł. To znaczy, że na zakup takiego pojazdu przedsiębiorcy będą mogli

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

zamówienia z wolnej ręki, gdyż w tym trybie nie mamy do czynienia z klasycznym wyborem najkorzystniejszej oferty. Ponadto brak jest innych wykonawców, którzy mieliby interes w uzyskaniu zamówienia. Zapamiętaj! Umowa co do zasady powinna być zawarta przed

ARP: Trzy firmy zrealizują inwestycje za ok. 112 mln zł w Tarnobrzeskiej SSE

przedsięwzięcia to 2021 r. Wdrożenie nowej inwestycji pozwoli na trwały i zrównoważony rozwój spółki poprzez znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej. Jest to klasyczny przykład dynamicznego rozwoju lokalnej firmy z sektora MSP" - czytamy w komunikacie. Kolejny inwestor to duża

Przegląd prasy

. W przyszłym roku za energię możemy płacić o 30-50% więcej - szacują eksperci -- Już co piąta restauracja oferuje dostawy do domu, czy biura posiłku zamówionego przez sieć --Skarbówka wciąż nie przedstawiła objaśnień do długiej listy przepisów

Cena w przetargu nie rządzi? Tylko pozornie

Przepisy obowiązujące od października nakazują, by cena - najniższa, rzecz jasna - przestała być jedynym kryterium wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie na swoich stronach statystyki dotyczące zamówień, które pomogą nam

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

wyhamowały. Powrót klientów do zakupów mieszkań uspokoił jednak nastroje i wiele dotychczas zawieszonych projektów wraca na rynek. Myślę, że kluczowe dla kondycji budownictwa, a także szerzej gospodarki będzie to, jak ukształtują się zamówienia publiczne. Czy skala zamówień będzie utrzymana, a może

Go-Jek. Pożeracz indonezyjskich korków jest wart 4,5 mld dol.

Dżakarta to jedna z największych metropolii świata. Wiecznie zakorkowana. Szybkie przemieszczanie się może załatwić jedna z tysięcy ojek – małych motocykli (lub skuterów). To właśnie one zapewniły sukces twórcom aplikacji Go-Jek, przez którą można zamówić nie tylko kurs z domu do pracy czy

Ekologiczny jak transport? Porozmawiajmy o paletach. Drewnianych i wielorazowych

detalista towaru ode mnie nie odbierze. W tradycyjnym modelu własnościowym muszę więc mieć ich na tyle dużo, by móc w każdej chwili zrealizować większe zamówienia, nie mówiąc już o szczycie sezonu. Jeśli udaje mi się odebrać część palet z powrotem, to często wracają uszkodzone. Zasób trzeba więc stale

PKP Intercity chwali się. Tak wygląda produkcja nowych pociągów na trasę Szczecin - Kraków

Pociągi o nazwie Flirt 3 produkuje dla PKP Intercity konsorcjum Stadler-Newag. Pasażerowie będą mogli podróżować nowymi składami pod koniec 2015 roku. To nie klasyczne składy wagonowe, ale elektryczne zespoły trakcyjne. W dużym uproszczeniu chodzi o

Krajowa Izba Gospodarcza: proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych niezgodna z Konstytucją

;przepisy dyrektywy klasycznej nakładają na instytucję zamawiającą obowiązek udowodnienia okoliczności, które uzasadniały rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy - natomiast w polskim prawie zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu." Zdaniem Krajowej Izby

Rowery na zamówienie w Warszawie. Fachowcy zrobią każdy, jaki sobie wymarzysz

powstają nowe potrzeby rowerzystów. Dla wielu typowy pojazd już nie wystarczy. Pożądanym elementem szyku i podkreślenia indywidualności stają się rowery inne od wszystkich, konstruowane w całości według potrzeb klienta. W Warszawie działa kilka firm, które specjalizują się w budowie rowerów na zamówienie

Maxcom liczy na skokowy wzrost skali działania dzięki dystrybucji marki Meizu

;Pierwsze zamówienia z różnych sieci otrzymaliśmy od razu po wprowadzeniu telefonów Meizu do naszych magazynów. Obserwujemy również zwiększenie ruchu na podstronach Meizu, co świadczy o tym, że marka ta była wyczekiwana przez konsumentów" - wskazał prezes Maxcom. Meizu od

5G. Ta technologia popchnie nas w zupełnie nową erę

danych – zdjęć, wiadomości, gier. Znów obrazowo: kiedyś domowe półki uginały się pod kasetami VHS i płytami DVD. Dziś nie musimy gromadzić w domu tych nośników, bo każdy film możemy sobie zamówić i od razu odtworzyć w telewizorze dzięki usługom VOD, video on demand – na żądanie. Wątpliwości

Przegląd informacji ze spółek

korzysta na niskich cenach gazu i surowców do produkcji. Liczy się jednak z możliwością przejściowego spadku zamówień na swoje tworzywa, biel tytanową i alkohole OXO, a także zmniejszenia cen i marży, poinformował ISBnews prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. Grupa Azoty nie

Maxcom obniżył prognozę zysku do 12,5 mln zł, EBITDA do ok. 15,7 mln zł w br.

mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto. "Po analizie uzyskanych wstępnych informacji na temat wyników wypracowanych przez spółkę w I kw. 2018 r. oraz wstępnych danych sprzedażowych za kwiecień 2018 r., a także na podstawie prognoz portfela zamówień i sprzedaży do końca

"FIFA 18" ma Ronaldo, "PES 2018" Suareza. Znamy szczegóły nowego "Pro Evolution Soccer"

jednak taka, że tegoroczna rywalizacja wirtualnych piłek nożnych jest niczym innym jak kolejnym wcieleniem klasycznych zmagań pomiędzy Barcą i Realem. Suarez vs. Ronaldo W czerwcu EA poinformowało, że twarzą „FIFA 18” został Cristiano Ronaldo. Twórcy „Pro Evolution Soccer&rdquo

Poznańskie torebki z duszą i charakterem

; zdradza Renata Kocielska. I dodaje, że niedawno ich kopertówkę miała jedna z kobiet uczestniczących w londyńskim spotkaniu na temat kultury brytyjsko-indyjskiej. Była tam też para książęca. – Może to miało jakiś wpływ? – zastanawia się. Lawina zamówień Gdy wieść o torebce Kate pojawiła się na

Zakup samochodu bez wychodzenia z domu? Internet zmienił nasze podejście do zakupów

także zazwyczaj od razu możemy go zrealizować, czyli zamówić wybrany towar. Dotyczy to zarówno drobnych, codziennych zakupów, jak i jeszcze bardziej czegoś, na co musimy wydać dużo pieniędzy, np. samochodu. – Głównie chodzi o oszczędność czasu i wygodę. Informacje dostępne 24 godz. na dobę, w domu