zamówienia dodatkowe w zamówieniach publicznych

Anna Kuszel-Kowalczyk

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia.

Prawo opcji

Prawo opcji umożliwia zamawiającemu zwiększenie zakresu zamówienia publicznego bez potrzeby udzielania zamówień uzupełniających. Zastosowanie prawa opcji nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy, co jest konieczne w przypadku zamówień uzupełniających.

Zmiany w planie zamówień publicznych

Dokonywanie zmian w planie zamówień publicznych będzie koniecznie w przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego zamawiający otrzyma dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie określonych zamówień w kwocie co najmniej 15.000 złotych brutto.

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia oferty dodatkowej na prośbę zamawiającego

można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

Pytanie Zastanawiam się nad wprowadzeniem do naszej jednostki regulaminu zamówień do 14.000 euro. Nie wiem tylko co później z ewentualnymi zamówieniami dodatkowymi z WR, kiedy jego wartość nie przekroczy 14.000 euro? W regulaminie będzie zapis np. że

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; co może nastręczać dodatkowe trudności w świetle podanego przez Ciebie stanu faktycznego. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8oraz 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

postępowania jest nieuzasadnione1. Okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione nie należy utożsamiać z wadą prowadzonego postępowania, o której mowa w treści art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych . Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

Pytanie Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: Czy w ogłoszeniu o zamówieniu (unijne) muszą być umieszczone informacje dotyczące podstaw wykluczenia. Brak jest takiej rubryki, więc można je dodać jako „Informacje dodatkowe", ale czy jest taka konieczność? Odpowiedź Według

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Przewaga dialogu konkurencyjnego nad negocjacjami

Negocjacje z ogłoszeniem jako tryb udzielania zamówień publicznych Zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem jest możliwe w przypadkach określonych w art. 153 ustawy Prawo zamówień publicznych. Istotnym elementem procedur przewidzianych dla trybu negocjacji z ogłoszeniem jest ograniczenie zakresu

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

Pytanie: Jednostka budżetowa będzie przystępowała do zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę 2 różnych technologicznie dronów wraz z dodatkowym wyposażeniem typu sprzęt informatyczny niezbędny do obsługi dronów i obróbki zdjęć. Po wstępnych rozeznaniach cenowych i analizie rynku

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres". Tym samym, zamawiający który udziela zamówienia może przewidzieć wznowienie tego zamówienia na dodatkowy okres, na warunkach zawartych w umowie. To z kolei, bez wątpliwości

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

stanowiło przedmiot orzeczeń Sądu Zamówień Publicznych . Przykładowo w wyroku z dnia 22 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: XXIII Zs 13/22)  oraz w wyroku z dnia 1 sierpnia 2022 r. (sygn. akt: XXIII Zs 81/22, XXIII Zs 84/22) Sąd uznał, że przepisy ustawy Pzp nie przewidują możliwości ustanawiania dodatkowego

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź Zgodnie z art. 441 Prawa zamówień publicznych (Pzp) zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

zawartej umowy oraz * usługa, której potrzeby realizacji zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, to dwa odrębne zamówienia publiczne. Ich wartość nie podlega sumowaniu. Nie widzę zatem przeszkód, aby zawrzeć kolejną umowę na dodatkowy, wcześniej niemożliwy do przewidzenia zakres usług

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dodatkowo, jak wyjaśnia Urząd Zamówień Publicznych

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

Pytanie: Zamawiający – szpital wielospecjalistyczny planuje postępowanie w formie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie obejmuje „Przebudowę i modernizację stacji sprężarek powietrza medycznego". Dział techniczny przekazał do zamówień publicznych koncepcję przebudowy i modernizacji

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

czynniki wyznaczające granice swobody określania warunków udziału w postępowaniu przetargowym? Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Prawo zamówień publicznych , przez warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć warunki, dotyczące zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w szczególności efektywność wydatkowanych środków publicznych. Niestety jak dotychczas zamawiający niezbyt

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

Czy możliwe są negocjacje z jednym wykonawcą w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 2 ustawy Pzp?

informacje zawarte w ofercie przy uwzględnieniu zmian wynikających z treści oferty dodatkowej. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli zamawiający ustalił kryteria kwalifikacji, zaproszenie

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Czy JEDZ[1] powinien zawierać oświadczenie o nie wspieraniu agresji rosyjskiej na Ukrainę?

wartość zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Dodatkowe oświadczenie w JEDZ W związku z powyższym, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy żądać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego dodatkowego oświadczenia o braku podstaw do

Podstawowy tryb udzielania zamówień

Podstawowy tryb udzielania zamówień - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tryb podstawowy to tryb którego zastosowanie nie wymaga spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek uzasadniających wybór tego trybu. Decyzję o wyborze trybu w którym udzielane jest zamówienie publiczne podejmuje

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może zostać przez zamawiającego ograniczone jedynie do przedstawicieli wykonawców, którzy złożyli oferty przetargowe. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym każdy zainteresowany może wziąć udział w otwarciu ofert

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

przewidziane przede wszystkim dla umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, które cechują się znacznym stopniem skomplikowania. Z uwagi na powyższe ustawodawca dla umów o realizację robót budowlanych przewidział dodatkowe obligatoryjne przepisy dotyczące m.in. obowiązkowej

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

z zadaniami udzielonymi już w 2020 roku, czy traktować jako nowe pieniądze/niezaplanowane i szacować wartość zamówień od nowa? Odpowiedź: Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

stosownej klauzuli uprawnienia do zmiany umowy, a przykładowo jedynie czasowe wstrzymanie jej wykonywania. Zmiana umowy - obowiązkowa klauzula waloryzacyjna w zamówieniach publicznych (art. 439 PZP) Dodatkowo w przypadku umów, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje art. 439 PZP (obowiązkowo &ndash

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

tylko te przepisy ustawy Pzp, które dotyczą dostaw. Nie znajdują w tym przypadku zastosowania przepisy odnoszące się do robót budowlanych, w tym obowiązki określone w art. 464 ustawy Pzp. Jak wskazano w komentarzu do ustawy Pzp wydanym przez Urząd Zamówień PublicznychW zależności od tego, czy

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

) przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w

Czy warto korzystać z kryteriów jakościowych?

najtańszej, ale wątpliwej jakości. Dzięki zastosowaniu kryteriów jakościowych zamawiający może między innymi uzyskać: optymalne parametry sprzętu objętego przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego, dodatkowe, ale użyteczne funkcjonalności w ramach przedmiotu zamówienia, maksymalizację kompetencji osób

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

zmiany treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych SWZ jest w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  dokumentem na podstawie którego

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

treści SWZ nie jest zatem ograniczone ilością dni poprzedzającą możliwość wprowadzenia koniecznej zmiany w jej treści. Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu powyżej progów unijnych. SWZ jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentem na podstawie którego wykonawcy podejmują

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców; wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, gdyż wprowadza dodatkową weryfikację działań i zobowiązań zamawiającego. W konsekwencji odmowa wglądu zainteresowanemu w treść ofert, złożonych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł. netto

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza, jako zasadę obowiązek opisywania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zaś, jako wyjątek możliwość opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zamawiający , prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, może udzielić wykonawcy z którym zawarł umowę, zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1]. By nie

Obligatoryjne wydłużenie wymaganego doświadczenia z trzech do pięciu lat

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

Przedmiot zamówienia publicznego można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

Przepisy nie określają, z jaką datą ma dokonać się poświadczenie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kiedy należy poświadczyć skan za zgodność z oryginałem? Wykonawca zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument (np. referencję) sporządzoną w

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

wykonawca powinien złożyć oświadczenie o udziale podwykonawcy w realizacji zamówienia publicznego. Brak takiego oświadczenia Izba uznała, we wskazanym powyżej wyroku, jako podstawę do odrzucenia oferty a dodatkowo wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu w związku z zaistnieniem przesłanki określonej

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

do wskazanych w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia ). Tego rodzaju działania Krajowa Izba Odwoławcza uznaje za sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych – naruszające zasadę konkurencyjności. Przykładowo KIO w uchwale (KIO/KD16/20) dotyczącej przetargu na zakup materiałów

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

problematyki zamówień publicznych, tj. umów o charakterze odpłatnym zawieranych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy"- czytamy w komunikacie. Istotą rozwiązań Prawa

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie W ykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, co ogranicza go w

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia publicznego pojawiła się konieczność realizacji dodatkowych i niezbędnych robót budowlanych , nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz zostały spełnione kumulatywnie przesłanki ustawowe z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest upoważniony do zmiany

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

ostatecznego rankingu ofert, już po złożeniu ofert dodatkowych zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeśli zamawiający ich wymagał. Podstawa prawna Art. 275 pkt 2), art. 287 ust. 3 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość jest niższa od tzw. progów UE, treść art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot objęty jest

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w

Projekt ?GEPARD"

pakietu narzędzi skutecznego sięgania po zamówienia publiczne w Polsce - Wsparcie przy przygotowaniu oferty na interesujące dla wykonawcy zamówienie publiczne - Naukę w małych grupach szkoleniowych (do 16 osób) Dodatkowym

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego. Wykaz podwykonawców Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

wykonawcę , w tym w szczególności konieczność odpłatnej dzierżawy sprzętu zamawiającego , sprawia, że umowa nie kwalifikuje się jako zamówienie publiczneDodatkowo, w mojej ocenie, zamawiający narusza naczelną zasadę zamówień publicznych – uczciwej konkurencji, gdyż uniemożliwia

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

wykonawców złożyło z inicjatywy zamawiającego oferty z błędną stawką VAT, a taka sytuacja wskazuje na błąd w obliczeniu ceny, natomiast jeden wykonawca złożył ofertę z prawidłową stawką VAT, jednak niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dodatkowo nie jest to oferta najwyżej oceniona

Opóźnienie a zwłoka

; Izba Cywilna z dnia 6 października 2010 roku, sygn. akt: II CSK 180/10). Przykładem takich okoliczności może być w szczególności zlecenie dodatkowych prac wykonawcy przez zamawiającego , na skutek których nie jest możliwe wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w pierwotnie ustalonym

Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

publicznych, zgodnie z którą jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Zgodnie z

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

dodatkowe teksty z Wyborczej.biz.pl i Mojego Biznesu Nowoczesna, przejrzysta formuła, pomocna wyszukiwarka ogłoszeń, mobilna wersja RWD - to najważniejsze atuty nowej wersji. Rozbudowana lista kategorii, podkategorii i filtrów ma pomóc w odnalezieniu ofert związanych z zamówieniami publicznymi

Zamówienie dodatkowe

przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

Konsorcjum Ursus Bus zostało wykluczone z przetargu NCBR

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

Glovo i Delivery Hero pod lupą Komisji Europejskiej. Grozi im kara w wysokości 10 proc. ich globalnych obrotów

dodatkowej opłacie, która pojawia się dopiero w momencie opłacania zamówienia. Póki co urząd nie postawił żadnych zarzutów. 

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Zapomniałeś o nowych sankcjach dla podmiotów rosyjskich, ale odpowiednio wcześnie zmieniłeś SWZ? Sprawdź, czy to wystarczy

w życie 16 kwietnia 2022 r., a zatem ma ona zastosowanie do postępowań wszczętych (ogłoszonych) od tego dnia. Dodatkowo, jak stanowi art. 22 specustawy, art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania lub konkursu, mają zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

odzwierciedlać odpowiednie zapisy wprowadzające podział na części. W ten sposób zamawiający będzie mógł potraktować wprowadzone zmiany jako modyfikacje uprawnione w rozumieniu ustawy Pzp . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie

Nowa odsłona serwisu Komunikaty.pl. Znajdziesz tu swój kolejny kontrakt

związanych z zamówieniami publicznymi, postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, ogłoszeniami sądowymi, a także wszelkimi ogłoszeniami z zakresu B2B. Wprowadzamy nowe kategorie, "praca" i "biznes-współpraca", skierowane zarówno do instytucji publicznych, jak i sektora

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

wiodące znaczenie dla możliwości wzięcia udziału wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponieważ postępowanie o zamówienie publiczne ma charakter sformalizowany również opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy Pzp (tj. przed 28 lipca 2016 r.) stosuje się dotychczasowe regulacje. Podobnie jest w

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych"

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

mogłaby zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy . Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień

Portfel zleceń Grupy Erbud wynosił 2,3 mld zł na koniec września 2019 r.

zdywersyfikowany portfel zleceń w wysokości 2 299 mln zł, z czego 622 mln zł przypada na 2019 rok, a 1 678 mln zł na dalsze lata (2020-2022), podano. Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym w okresie styczeń-wrzesień wyniósł 49%. Wśród największych kontraktów publicznych

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Łączne szacowanie wartości zamówień

odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo

Nożyce cenowe Orlenu: tani gaz dla firm i wysokie taryfy dla gospodarstw domowych

. Ustalane w ten sposób cenniki spadają, bo giełdowe ceny gazu są coraz niższe. Już od końca kwietnia ceny gazu spot na TGE utrzymują się poniżej 200 zł za 1 MWh, a we wtorek wynosiły 143,13 zł za 1 MWh.  Ekstraobniżka przed wyborami "We wrześniu cena gazu w cenniku została dodatkowo obniżona

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i: - informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz , oraz - zamieszcza informację na stronie

KE apeluje o zwiększenie gotowości na wypadek nowych ognisk COVID-19

wspieraniu interoperacyjności między aplikacjami służącymi do ustalania kontaktów i ostrzegania w różnych krajach UE Zapewnienie sprawnych dostaw środków ochrony indywidualnej, leków i wyrobów medycznych dzięki wspólnym zamówieniom publicznym i wspólnym zapasom UE

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

Z opisanej przez Ciebie sytuacji wynika, że podział zamówienia na części spowodowany jest przyznaniem dodatkowych funduszy, których nie mogłeś przewidzieć na etapie udzielania pierwszego zamówienia. Z tego względu udzielając kolejnego w roku zamówienia, szacując jego wartość, pod uwagę nie będziesz

Orlen sprzedaje PZU towarzystwa ubezpieczeniowe PGNiG

TUW to przede wszystkim niższe składki, zwrot części sumy z nich w przypadku niskiej szkodowości, zwolnienie umów zawieranych z TUW przez jego członków z rygorów prawa zamówień publicznych - zachwalał wtedy Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polski Gaz TUW, a wcześniej m.in. prezes PZU i KUKE.  PGNiG

Kryteria oceny ofert powinny dotyczyć opisanego przedmiotu, ale nie mogą go w istotny sposób zmieniać

przepisów i w przedmiocie zamówienia byłaby zaznaczona jako konieczna do zrobienia tylko, gdy jej wykonanie zadeklaruje w ofercie wykonawca, w wyniku czego otrzyma dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. Czy możliwe jest stworzenie takiego dodatkowego kryterium oceny ofert

Sumowanie wartości zamówień publicznych

przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym

Minimalna stawka godzinowa - zmiana przepisów Pzp

katalog dowodów jakie wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu realizacji zamówienia publicznego powinien w szczególności uwzględnić w wyjaśnieniach udzielanych zamawiającemu. W konsekwencji zmiana wprowadzona do art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w