zamówienia budowlane

Zespół Komunikaty.pl, Marek Okniński

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Pytanie: Jak należy sklasyfikować zamówienie dotyczące wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem/kierowcą, tj. koparko-ładowarki do przygotowania mieszanki, samochodu ciężarowego z zamontowanym pługiem do odśnieżania i rozsypywarką do zimowego utrzymania dróg? Czy zamówienie należy potraktować

Jedno zamówienie na robotę budowlaną czy kilka?

należy każdy budynek stojący na terenie należącym do szpitala traktować jako jeden obiekt budowlany, czy jako osobne obiekty budowlane? Odpowiedź W celu ustalenia, czy masz do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z wieloma, musisz pamiętać, że

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

Stanowi o tym art. 447 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulacje dotyczące zamówień na roboty budowlane przekraczające 12 miesięcy ,,1. W przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę: 1. wynagrodzenia

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

dotyczącym robót budowlanych. Należy bowiem stwierdzić, że jakkolwiek słownik CPV może być pomocny w przyporządkowaniu przedmiotu zamówienia do określonej kategorii zamówień, to w przedmiocie odpowiedniej klasyfikacji zamówienia nie ma on charakteru wiążącego. Stosowanie nazw i kodów CPV służyć ma bowiem

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Pytanie Czy opracowanie koncepcji na adaptację istniejącego budynku (przewidywana wartość zamówienia poniżej 14.000 euro), sporządzenie kosztorysu i roboty budowlane muszę potraktować jako całą wartość zamówienia? Czy mogę to rozpatrywać w aspekcie

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy robót budowlanych, wówczas nie mamy do czynienia z zamówieniem publicznym

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia jest o tyle istotne, że wpływa ono na prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia a poprzez to - implikuje również wybór przez zamawiającego odpowiedniej procedury. Ustawa Pzp w artykułach 29-31 (art. 31 bezpośrednio dotyczy robót budowlanych

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

kaloryferów. Proszę o wyjaśnienie, czy w związku z planowanym w tym budynku remontem wartość wykonania ww. zabudowy należy uwzględnić w wartości szacunkowej robót budowlanych i udzielić zamówienia w jednym postępowaniu? Odpowiedź Oszacuj wszystkie roboty

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Pytanie: Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na usuwanie awarii dekarskich budynków komunalnych poniżej 130.000 zł. Zgodnie z interpretacją ustawy Pzp jest to robota budowlana . Czy w związku z tym do szacowania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 34 ustawy Pzp niezbędny jest kosztorys

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

budowlanych) może zostać potraktowane jako naruszenie przepisów ustawy, a w konsekwencji naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ocenie kontrolującego przesłanką warunkującą prawidłowy podział przedmiotu zamówienia (robót budowlanych) nie jest odrębna lokalizacja, osobna dokumentacja techniczna czy też

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

zamówienia , należy sumować te dwa zadania? Odpowiedź: Samo nazewnictwo obydwu zamówień ma tutaj drugorzędne znaczenie. Istotne są natomiast tzw. kryteria tożsamościowe zamówień oraz okoliczność, że prace są realizowane w jednym obiekcie budowlanym. Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

również terminy na wykonanie samego projektu, jak i projektu i robót budowlanych, a także sposób odbioru poszczególnych zakresów. Zapisy umowy winny również w sposób zrozumiały, precyzyjny i jednoznaczny wskazywać, jaki jest zakres zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego, oraz jakich świadczeń, czynności

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej ma między innymi uprawnienia do przygotowywania rekomendacji, co do postanowień wzorów umów o wykonanie zamówienia publicznego . Korzystając z tych uprawnień Prokuratoria Generalna RP opublikowała[1] takie rekomendacje, dotyczące zmiany umów

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

. Stan finansów publicznych przekłada się zaś wprost na poziom zamówień publicznych, głównie na inwestycje, w tym budowlane. A tu już sytuacja nie wygląda najlepiej. Z informacji Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2011 r. wartość udzielonych mniejszych zamówień publicznych spadła aż o 16 procent

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

Pytanie: Zamawiający ogłosił pod koniec 2021 roku postępowanie na budowę nowego budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj". Jednostka posiadała PFU. Jak prawidłowo należało określić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia , tj. robót budowlanych i prac projektowych? Czy są jakieś

Portfel zamówień budowlanych Trakcji wynosi 1259 mln zł

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na koniec ub.r., ale skorygowany o kontrakty podpisane do dziś wynosi 1.259 mln zł, podała spółka. "Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2014

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

Aktualność referencji

Aktualność referencji

skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej a nieskonkretyzowany zakres informacji określony indywidualnie przez zamawiającego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia . W celu potwierdzenia

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

Zamówienie dostawy urządzenia i jego uruchomienia - jak prowadzić postępowanie?

roboty budowlane związane z przygotowaniem do jego uruchomienia. Rodzaj zamówienia zamawiający określił jako dostawy. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp: „W przypadku gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

zamówienie? Odpowiedź: Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy. Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp , jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zaprojektował i wykonał nasze zamówienie? Odpowiedź Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Uwzględniając powyższe, przekazując zapytanie ofertowe do wykonawców zamawiający nie musi stawiać żadnych warunków udziału w

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

! W przypadku zamówień na roboty budowlane jako przykładowe warunki uzasadniające przedłużenie terminu wykonania prac można wskazać zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych i wodnych utrudniających wykonanie umowy, czy też wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

dowodowe Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego jest realizacja robót budowlanych zamawiający , na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1], zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji. Powyższe

Zamówienia w czasie epidemii

Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych [1].  Wskazany powyżej przepis umożliwia

Ceny materiałów budowlanych szaleją, popyt nie maleje. "Gdybyśmy mogli produkować trzy razy więcej desek, też byśmy je sprzedali"

zamówił więcej drewna na zapas, jeszcze po starych cenach.  - W styczniu metr sześcienny drewna konstrukcyjnego kosztował około 1,8 tys. zł, teraz to przynajmniej 3,3 tys. zł. Po podwyżkach płac robocizna kosztuje tyle samo, co wartość materiałów - opowiada pan Przemysław.   Ceny są duże

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

inwestycyjnych, musi być przedmiot tych zadań, tj. obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego. Jeżeli zatem wszystkie wskazane zadania dotyczą tego samego obiektu budowlanego, powinny być traktowane jako jedno zamówienie. Pamiętaj, że źródło pochodzenia środków na sfinansowanie poszczególnych zadań nie ma

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] jak i aktów wykonawczych wydanych w zakresie delegacji ustawowej nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów wystawiających referencje .  Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą zamawiający nie

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Twojego zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi podawania posiłków, usługi bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

. Obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów? W przypadku gdyby okazało się, że polisa dodatkowa od ryzyka budowlanego na 6.000.000 zł wraz z polisą OC, nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu należy zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Pytanie Jak postąpić w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (wynagrodzenie ryczałtowe), a w trakcie prac wystąpią wady w dokumentacji projektowej? Czy ze względu na zaistniałe wady możemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ? Czy wolno nam zwiększyć zakres prac i

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Zamówienie na dostawę i montaż klimatyzatorów zakwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

Pzp przepisów, dotyczących zamówień mieszanych - takich, które zawierają w sobie elementy: - dostaw i robót budowlanych, - dostaw i usług lub - robót budowlanych i usług. Zgodnie z nimi do

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

? Odpowiedź: Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych za niedopuszczalne uznać należy wskazywanie konkretnej daty dziennej na wykonanie robót budowlanych, bez podania informacji nt. daty podpisania umowy lub określenia ilości dni jakimi, bez względu na datę zakończenia procedury przetargowej będzie

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym[1]. Wyżej wskazana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii[1] spowodował szereg istotnych zmian w planach udzielenia zamówień publicznych przez poszczególnych zamawiających. Jednak jak wynika z opublikowanego[2] sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pzp zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

jest dostawą z instalacją czy też robotą budowlaną w związku z art. 6 ustawy Pzp? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu zamówienie jest robotą budowlaną. Na zakwalifikowanie opisanego przedmiotu zamówienia jako roboty budowlanej

Roboty budowlane

zamówienia w częściach lub przynajmniej za dopuszczeniem składania ofert częściowych. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Roboty budowlane według Pzp W pierwszej kolejności warto przypomnieć definicję zawartą w art. 2 pkt 8

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w dziedzinie

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

Kondycja branży budowlanej zależy od rynku zamówień publicznych. W pierwszym półroczu wartość zamówień budowlanych była aż o jedną czwartą mniejsza niż w ubiegłym roku. Najbardziej odczuły to firmy specjalizujące się w budownictwie infrastrukturalnym, m.in. drogowym

Zamówienie dodatkowe

Pytanie: Realizujemy robotę budowlaną z rozliczeniem ryczałtowym i chcemy udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. a, lit. B. Konieczność wykonania robót dodatkowych wynikła w trakcie prowadzenia robót podstawowych

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Różnice między budynkami użyteczności publicznej a zamieszkania zbiorowego w przetargach na roboty budowlane

Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) (dalej jako rozporządzenie PKOB) wskazany w wykazie usług Przystępującego Hotel Dobosz w Świnoujściu należy uznać za budynek użyteczności publicznej – w konsekwencji warunek

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W I półroczu wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostały rozstrzygnięcia

Ustawa PZP - Dział III: Przepisy szczególne

Dział III Ustawy PZP określa przepisy szczególne związane z zamówieniami publicznymi. Dział składa się z 5 rozdziałów, które zawierają informację o: umowach ramowych, dynamicznym systemie zakupów, udzielanie zamówień przez koncesariuszy robót budowlanych, ; o trybach zamówień w

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

przeszkodzie, aby udzielił takiego zamówienia tyle, że nie powinien określać jej mianem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest z mocy prawa pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Musi posiadać

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Pytanie Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

Pytanie Czy zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, które pokrywa gmina w związku z obowiązkiem ustawowym (art.17 ust 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty) jest zamówieniem publicznym? Jeśli tak, to czy

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przepisy KC mają zastosowanie do zamówień publicznych i jak postępować w sytuacji zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego? Odpowiedź Żądanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane jest uprawnieniem wykonawcy, a jej

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Pytanie W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Senat uchwalił zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

publicznych, zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. W szczególności będzie mógł odnosić się do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, w przypadku udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi, roboty budowlane lub dostawy wymagające

Budownictwo podnosi się z zimowej zapaści, przybywa zamówień na materiały

- 12 155. Niemal co trzeci przetarg budowlany dotyczył drogownictwa. O poprawie koniunktury w budownictwie świadczy też wzrost zamówień na materiały i narzędzia budowlane. Mirosław Lubarski poinformował, że w czasie Targów PSB ponad dwustu kupców złożyło ok. 4,2 tys. zamówień

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu

PiS będzie wyprowadzał urzędy centralne z Warszawy. Już wyznaczono 31 instytucji do przeniesienia

Filmowej10. Urząd Zamówień Publicznych11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości12. Urząd Dozoru Technicznego13. Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych14. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych15. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych16. Główny

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

podkreślić, iż w celu udzielenia zamówienia na nadzór autorski wykonawcy sporządzającemu projekt budowlany należy zamiar zlecenia nadzoru przewidzieć i włączyć jako element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu budowlanego.

Jak traktować zamówienia mieszane dostawy, roboty i usługi

budowlane, sprzedaży, dostaw etc.). Ustawa wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą w przypadku zamówień obejmujących równocześnie dostawy lub usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy

Idą zmiany w przepisach o przetargach. Koniec zmów?

Prawdopodobnie w najbliższy wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, dzięki której zamawiający roboty budowlane będą mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców. Ma to zapobiec

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka administracyjna realizowała niektóre zadania samodzielnie, bez udziału wykonawców, robotę budowlaną. W takiej sytuacji jednostka nie będzie zobligowana do zastosowania przepisów ustawy Prawo

Przedsiębiorcy budowlani wołają: SOS! Rząd ich ignoruje?

O pracach nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował prezes UZP Jacek Sadowy w czasie piątkowej debaty w Business Centre Club (BCC) "Ratujmy polskie budownictwo". Zdaniem przedsiębiorców budowlanych ich branża jest w dramatycznej sytuacji

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Listopad dobry dla przemysłu i jeszcze lepszy dla budowlanki. Będzie znów 5-proc. wzrost PKB?

na temat kondycji branży budowlanej potwierdzają, że rosną inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych. Dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła w listopadzie o 19,8 proc. w porównaniu z listopadem 2016 r. (w październiku odnotowano 20,3 proc. wzrostu w ujęciu rocznym). To głównie zasługa

BCC: Stracona szansa na potrzebne zmiany w Prawie zamówień publicznych

implementowanie do polskiego systemu prawnego dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. Dodatkowym

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

Pytanie: Czy budowę obiektu oraz jego wyposażenie w meble należy potraktować jako jedno zamówienie, czy zamówienie z podziałem na części? Odpowiedź: W tym przypadku występują dwa osobne zamówienia, tj. na roboty budowlane oraz na dostawy. Należy ich udzielić oddzielnie jako zamówień

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

– koszt 15 000 zł netto. 3) wymiana i zakup dodatkowych urządzeń zabawowych w miejscowości C – koszt 20 000 zł netto. Łącznie 105 000 zł netto. Czy potraktować powyższe zamówienie jako robotę budowlane czy jako dostawę i zlecić z podziałem na części w postępowaniu do 130 000 zł netto

Standardy FIDIC

realizacją inwestycji budowlanych o różnej wartości i stopniu skomplikowania. Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są zrozumiałe zarówno dla wykonawców jak i inwestorów. Dzięki

Ekspertyzy w różnych budynkach, ale w tym samym roku - czy wymagają oddzielnych postępowań?

budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

stacji. Czy sama koncepcja może pełnić rolę programu funkcjonalno-użytkowego czy też będzie to jedynie dodatkowy pomocniczy załącznik do SWZ ? Odpowiedź: W przypadku planowania postępowania na zamówienie robót budowlanych realizowanych w modelu zaprojektuj i wybuduj zamawiający opisuje przedmiot

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku

Jak sporządzić zobowiązanie do udostępnienia zasobów w zamówieniach publicznych?

Udostępnianie zasobów w zamówieniach publicznych W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te

Jak skutecznie zarządzać awaryjnymi zakupami sprzętu IT w ramach zamówień publicznych. Studium przypadku drukarki

ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Jeśli

Koszt kart multisport dla pracowników - czy należy go uwzględnić w sprawozdaniu do UZP?

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

powyższym przepisem zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację (pkt 1), oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamówieniem publicznych w rozumieniu ustawy Pzp. jest każda umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Jeśli stroną umowy nie jest zamawiający i nie nabywa on żadnych usług dostaw czy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, gdy cena oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący

Konkurs w ustawie Prawo zamówień publicznych

szczególności gdy przedmiotem zamówienia jest: - opracowanie projekt architektoniczno - budowlanego nowo projektowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak np. szkoły, baseny, muzea, itp., - opracowanie wszelkiego rodzaju obiektów upamiętniających

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy". Podstawa prawna Art. 117 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim

Jakie obiektywne przyczyny uzasadniają podanie konkretnej daty realizacji zamówienia?

usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić

Kryzys zbawieniem samorządów

o 70 mln złotych niższą, niż ta. którą zaproponował w lipcu. - A przecież w międzyczasie zdrożały materiały budowlane, poszło w górę euro - wymienia Lech Wasilewski, dyrektor biura inwestycji podlaskiego urzędu marszałkowskiego. Jego zdaniem

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Pytanie: Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w trybie podstawowym na te same roboty budowlane. W jednym postępowaniu wpłynęła oferta, która została odrzucona zgodnie z  art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy a w drugim postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W postępowaniach tych zamawiający żądał

Jak szacować wartość usług cateringowych?

danej części zamówienia jeżeli: * jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, oraz * łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. W przedmiotowej sytuacji

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

Pytanie Gmina planuje przeprowadzić postępowanie na opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji budowlanej dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie o dł. 30km." Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 520 243,90 zł netto. Zdaniem

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Definicja przedmiotowych środków dowodowych Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy? W opisanej powyżej sytuacji, to podmiot trzeci (podwykonawca) będzie faktycznie wykonywał całość (a nie część) zamówienia, a wykonawca nie wykona żadnych robót budowlanych. Czy nie stanowi to obejścia przepisów ustawy, jeśli umowa zostanie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne - zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem zamówienia publicznego należy rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Kolokwialnie - zwrot "zamówienie publiczne

Kody CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia