zamówień współfinansowanych

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

Zamawiający nie może wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert.

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych.

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

Nie ma potrzeby łącznego szacowania zamówień na dostawę sprzętu różnego rodzaju oraz usług polegających na realizacji szkoleń w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to zamówienia odrębne. Decyzję, jaką procedurę zastosować, zawsze podejmuje się po dokonaniu oszacowania zamówienia.

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

Jak opisać przedmiot zamówienia z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji?

ustawie Pzp sposobów zachowania właściwej procedury zakupowej dla zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. Konkretne wskazania, jak zachować się ma beneficjent, wynikają z odpowiednich dla danego programu współfinansującego wytycznych. Dofinansowanie projektu oznacza dla beneficjenta funduszy, że

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

wartość, czy może każde działanie należy oszacować osobno? Odpowiedź: Nie ma potrzeby szacowania łącznie wartości wszystkich wymienionych zamówień. W przypadku udzielania zamówień objętych jednym projektem współfinansowanym

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Listopad dobry dla przemysłu i jeszcze lepszy dla budowlanki. Będzie znów 5-proc. wzrost PKB?

Listopad dobry dla przemysłu i jeszcze lepszy dla budowlanki. Będzie znów 5-proc. wzrost PKB?

na temat kondycji branży budowlanej potwierdzają, że rosną inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych. Dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła w listopadzie o 19,8 proc. w porównaniu z listopadem 2016 r. (w październiku odnotowano 20,3 proc. wzrostu w ujęciu rocznym). To głównie zasługa

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Taryfikator dotyczy naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE w latach 2000 - 2006 oraz 2007 - 2013. Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego taryfikator korekt finansowych będzie miał

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

samym, ustalając zakres zamówień tożsamych tj. podlegających łącznemu szacowaniu, należy wziąć pod uwagę zarówno zamówienia finansowane z budżetu własnego zamawiającego, jak i te finansowane w ramach projektów zewnętrznych (projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej") Kolejną kwestią, jaką poruszył pytający jest skorzystanie w możliwości wpisanej w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z nim w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną cześć

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

, ekspertka w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych, była pracowniczka Urzędu Zamówień Publicznych, kierowała wydziałem kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej ", w której czytamy: „(…) dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

; - charakterystyka opisu przedmiotu zamówienia finansowanego z środków krajowych     - charakterystyka opisu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych   3. Agregacja zamówień i szacowanie wartości zamówienia     - tożsamość przedmiotowa zamówień    

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

(projekty współfinansowane z UE czy z budżetu obywatelskiego). Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

szczególnie wskazane w przypadku postępowań o zamówienie publiczne współfinansowanych ze środków UE. Przetarg nieograniczony zawsze jest ogłaszany między innymi na stronie internetowej zamawiającego.

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Podział zamówienia na części to indywidualna decyzja zamawiającego

Pyt Publikuj nie: Prowadzę postępowanie na budowę placu zabaw tj.: przygotowanie terenu i montaż zabawek w pięciu miejscowościach. Łączna wartość zamówienia dla 5 miejscowości wynosi 308.000 zł netto . Część nr 1 wynosi 43.000 zł, część nr II 53.000 zł, część nr III 69.000 zł, część nr IV 91.000

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

 tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) wyjaśniono, że „(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z 

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

Jak oszacować zakupy związane z wyposażeniem publicznego ZOZ?

przedmiotowego i podmiotowego.  Warto przytoczyć tutaj stanowisko UZP dotyczące szacowania wartości zamówienia pt.: „Szacowanie wartości i udzielanie zamówień , w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej”.  W opinii tej wskazano: „Dla

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

. Przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu inwestycji współfinansowanej ze środków UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej" w zakres której wchodzi: uzupełnienie infrastruktury w zabytkowym parku, zespół obiektów małej architektury, ścieżka pieszo jezdna

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej ostatni już rok realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (który trwa od 2014 roku). Od stycznia 2018 roku rozpoczął realizację dwóch całkiem nowych kilkuletnich projektów zintegrowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ośrodek

Jakich dokumentów wymagać od podwykonawców w procedurach o różnych wartościach?

Jakich dokumentów wymagać od podwykonawców w procedurach o różnych wartościach?

podwykonawcami zamawiający wymaga JEDZ oraz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia? Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Odpowiedź: Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp , przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, zbadać, czy wobec

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi współfinansowanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016−2019 otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty − cena najwyżej ocenionej oferty przekracza 300.000 zł , jakie

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w UZP, przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych, doradza zamawiającym i wykonawcom, współpracuje z renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w zamówieniach publicznych

PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej. "Uzyskanie tego ważnego zamówienia w ramach projektu 'Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski', który jest współfinansowany przez Unię

Rażąco niska cena a oferty częściowe - sprawdź procedury

Pytanie: W postępowaniu poniżej progów unijnych na dostawę mebli (zamówienie współfinansowane ze środków UE) dopuszczono składanie ofert częściowych (3 części). Na jedną z nich wpłynęło 6 ofert z następującymi cenami: 1)      86.470 zł, 2)     

EBI udzielił MPK w Krakowie 376 mln zł kredytu na zakup 90 tramwajów

oraz Solaris Bus & Coach SA) oraz ogłosić przetarg na zakup kolejnych 40 niskopodłogowych tramwajów (w ramach Projektu współfinansowanego przez EBI) z ewentualną opcją zamówienia dodatkowych 20 wagonów" ? czytamy w komunikacie. "MPK SA w Krakowie po dopełnieniu

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. Zamawiający może wybrać opcję rozwiązania umowy na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. W ustawie Pzp brak jest przepisów regulujących możliwość rozwiązania przez zamawiającego umowy w okolicznościach takich jak w tej sprawie. Dlatego

Zasada proporcjonalności przy stawianiu warunku doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia

współfinansowanych z UE w Urzędzie Zamówień Publicznych, audytor wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Więcej na Portal ZP

Pesa wyprodukuje pięć tramwajów dla Torunia za ponad 46 mln zł

ofertę pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli oferta przejdzie weryfikację pozytywnie, nastąpi podpisanie umowy. Od tego czasu wykonawca będzie miał 24 miesiące na realizację zamówienia. Pięcioczłonowe tramwaje będą przystosowane do przewozu niepełnosprawnych, z całkowicie niską podłogą

Kilku zamawiających i jedno postępowanie - jak działać w takich przypadkach? Radzimy!

realizujemy również inne projekty współfinansowane z funduszy unijnych, jak i ze środków krajowych. W ramach tych projektów także planujemy zakup i montaż tablic informacyjnych. Czy w opisanej sytuacji do szacowania wartości zamówienia na te tablice powinniśmy wziąć pod uwagę również te, które będą zakupione

Zasada konkurencyjności

Przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień których wartość nie przekracza progu bagatelności. *1 Powyższe nie oznacza, że zamawiający może udzielać zamówień publicznych dowolnie wybranym wykonawcom . W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Łączne szacowanie wartości zamówień

traktować łącznie. Przedstawiona teza wynika m.in. z opinii prawnej UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej". Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i: - informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz , oraz - zamieszcza informację na stronie

Zamówienia tego samego rodzaju

zostały określone w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych - dalej UZP, które dotyczą szacowania wartości przedmiotu zamówienia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" oraz "Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zakup nowych kserokopiarek i dzierżawa starych to jedno zamówienie

objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", zgodnie z którą: "(...) dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu

Rząd kupuje 308 nowych limuzyn. Za pieniądze z funduszu UE dla imigrantów

wynika, że zakup rządowych limuzyn ma być współfinansowany ze środków unijnego funduszu.  Samochody dla rządu przed rekonstrukcją Limuzyny mają trafić do wszystkich ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz innych państwowych instytucji. Łącznie nowe pojazdy pojadą do 70 jednostek administracji

Łączne szacowanie wartości zamówień

.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej", w której wskazano - cyt: "Innymi słowy konieczne jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z

Sumowanie wartości zamówień publicznych

przedstawiam fragmenty opinii i wyników kontroli dotyczących szacowania wartości zamówienia, wydanych przez UZP : 1. Opinia UZP - Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej - cyt

KE odblokowała 4 mld zł płatności w programie Infrastruktura i Środowisko

przepisach unijnych dla kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE. "Polska wprowadziła zalecenia komisji. Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji kontroli prowadzonych przez prezesa UZP. Działania

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. * Eliza Grodzka "Możliwość dzielenia zamówienia na części i określanie wartości szacunkowej zamówienia w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską", LEX 2011. Zobacz

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

dostawę oleju napędowego i opałowego nie zaistnieją łącznie trzy tożsamości, które to zostały wskazane w licznych opiniach UZP (np. opinia pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej") jako warunkujące uznanie

Oferta Wasko na 17,3 mln zł netto najkorzystniejsza na budowę sieci internet.

zł brutto). "Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B. Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł netto (21,3 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

Pytanie: Jesteśmy partnerem projektu współfinansowanego z EFS, którego liderem jest jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana do stosowania ustawy Pzp . Wszystkie działania w projekcie będziemy wykonywać my - jako partner, łącznie z

Biomed-Lublin zawarł umowę dystrybucyjną leku Onko BCG na rynek niemiecki

go sprzedawać na terytorium Niemiec wraz z opracowanym przez siebie układem zamkniętym, ułatwiającym podawanie produktu. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym

Feerum miało 7,49 mln zł zysku netto, 6,41 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. "W ocenie zarządu, głównym czynnikiem, który przełożył się w istotnym stopniu na osiągnięte wyniki jest fakt, iż znaczna część odbiorców spółki dominującej realizuje programy inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej

Wyścig z czasem w zamówieniach

. Państwa, które nie będą prowadziły zamówień publicznych na podstawie nowych, jednolitych przepisów mogą być pozbawione współfinansowania unijnego przy przetargach. A w ten sposób rozdysponowywana jest ogromna część unijnych pieniędzy. Żeby uniknąć odcięcia od pieniędzy, wystarczy poprawić tylko część

PKP PLK oglosiły przetarg na modernizację stacji Gdańsk Główny za ok. 60 mln zł

. Podpisanie umowy na prace modernizacyjne przewidziane jest w połowie 2017 r. Prace zaplanowano do 2019 r. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków UE (ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), podano również. W ogłoszeniu o

ZUE ma umowę na przebudowę dróg i torowiska w Krakowie za 77 mln zł brutto

trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej", podała spółka. Wartość umowy wynosi 62,6 mln zł netto (77 mln zł brutto). Termin realizacji zadania wynosi 12 miesięcy. "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych

MR realizuje projekt odbierania i wysyłania faktur elektronicznych do urzędów

również korzystnie na system płatności bezgotówkowych. Wykorzystanie ustandaryzowanych dokumentów i wprowadzenie e-faktur pozwoli też na zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych innych państw członkowskich Unii Europejskiej" - powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz

Wykonawca może wycofać ofertę

podmioty badające prawidłowość udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE. * Patrz art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** Patrz art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

kodu CPV. Dla uzasadnienia powyższego przypadku można posłużyć się natomiast opiniami Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącymi szacowania wartości zamówienia (opinie UZP pt.: "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "

PGE Energia Ciepła przeznaczy na rozwój ciepła sieciowego w Rzeszowie 9,5 mln zł

. "Podpisana umowa z MPEC to nasz wkład w dynamiczny rozwój Rzeszowa. Rozpoczynamy współfinansowanie inwestycji związanych z rozwojem ciepła sieciowego w mieście. Przeznaczymy na ten cel 9,5 mln zł, które trafią na lokalny rynek i wzmocnią podkarpacką gospodarkę. Od początku swojej działalności PGE

Feerum miało 6,77 mln zł zysku netto, 4,55 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

zarówno w krajach bałtyckich jak i w Polsce, współfinansowane z programów Unii Europejskiej. Duże znaczenie miała również inwestycja tanzańska" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że rozpoczęła realizację kontraktu w Tanzanii o wartości 33,1 mln USD obejmującego budowę

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - PKP Intercity nie skorzysta z możliwości dokonania tzw. zamówień uzupełniających na maksymalnie 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych od spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, poinformował zarząd PKP Intercity. "W

KE odblokowała 4 mld zł unijnych dotacji dla Polski

Zamówień Publicznych spełniają wymogi określone w przepisach unijnych dla kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE". Zalecenia KE zostały spełnione. "Podpisano porozumienia o współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz przygotowano procedury weryfikacji

Zysk netto Feerum wyniósł 6,08 mln zł w I-III kw. wobec straty rok wcześniej

inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, polityka rolna Unii Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dofinansowywania projektów rolniczych

Budimex może zwiększyć udział w rynku robót kolejowych do 15% w 2018 r.

Budimeksu. Dla porównania w rynku drogowym Budimex ma ok. 24% udziału, wskazał prezes. W komentarzu do wyników Budimeksu za 2016 r. Blocher napisał, że w drugiej połowie ub. roku tempa nabrało składanie ofert w przetargach kolejowych współfinansowanych z

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

zm.). * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść

ZPS dostarczą PKP PLK 36 wózków motorowych za 125 mln zł

napraw. Dla podróżnych oznacza to planowe podróże" - powiedział Jasiński podczas konferencji prasowej. Jasiński przypomniał, że zakupy prowadzone są w ramach projektu taborowego o wartości 250 mln zł, współfinansowanego z POIiŚ. Wcześniej PKP PLK pozyskały w jego ramach

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

Pytanie: Jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć zamawiający, w sytuacji, gdy: 1)  postępowanie jest prowadzone w procedurze unijnej i współfinansowane ze środków UE oraz

KRD: Zaległości branży meblarskiej wynosiło 89,5 mln zł na koniec kwietnia

wzrosła o 13,45 mln zł, podkreślono. Pandemia spowodowała również spadek popytu na meble, co przełożyło się na mniejszą liczbę zamówień. Według cytowanych w materiale danych GUS, w ciągu ostatniego miesiąca produkcja mebli w Polsce spadła o około 1/3. Najwięcej, bo o 39,7

Comarch ma umowę na informatyzację zasobów Biblioteki Narodowej za ok. 19 mln zł

oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowę interfejsów Polona.pl i e-ISBN. "Wartość kontraktu wynosi prawie 19 mln zł, a zamówienie współfinansowane jest w ramach 2. osi priorytetowej Programu Operacyjnego

RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.

Maric (Chorwacja sprawuje obecnie prezydencję w UE). Jedna z przyjętych poprawek zwiększa zobowiązania budżetowe o 567 mln euro i płatności o 77 mln euro: - 115 mln euro ma zapewnić współfinansowanie w celu zaradzenia epidemii COVID-19 (jest to

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

nowych obowiązków administracyjnych" - czytamy dalej. KIG wskazał, że na dużą liczbę podmiotów, które w dobie faktycznego zablokowania możliwości prowadzenia działalności napotkają na problemy z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Spółki skarbu państwa finansują ofensywę PLL LOT

Condor musi zastąpić swoją starzejącą się flotę samolotów dalekiego zasięgu. W ciągu trzech lat Polska Grupa Lotnicza zamówi 30 samolotów, z czego 10 trafi do LOT-u. Zagraniczni eksperci z branży lotniczej mają rozbieżne oceny transakcji. John Strickland, brytyjski konsultant lotniczy, podkreślił, że

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

. (...)Etap II A — (...)" (dalej jako Projekt ), nr (...) (dalej umowa o dofinansowanie), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniu

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP www.portalzp.pl

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

Beneficjenci środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty współfinansowania w sytuacji, gdy przyznane środki zostaną wydane z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość korekty finansowej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się do zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 2. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Oddział 3 Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Art. 169. 1. Przepisy niniejszego oddziału

Volvo Polska dostarczy 7 autobusów hybrydowych do Grudziądza

grudziądzka komunikacja miejska wzbogaci się o nowoczesne i ekologiczne autobusy. Wierzę, że to nie ostatnia tego typu inwestycja, a dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych 'Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego', zyskamy nie

Zysk netto Feerum wzrósł r/r do 2,04 mln zł w I kw. 2017 r.

realizuje programy inwestycyjne, a tym samym zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowanie z programów Unii Europejskiej dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, polityka rolna Unii Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dofinansowywania

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

Pytanie W trakcie realizacji umowy zmieniły się przepisy prawa. Spowoduje to konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmienionych regulacji prawnych i może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zmiana przepisów prawa oraz zmiana

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

z obecnymi problemami rynku budowlanego poradzą sobie zamawiający i wykonawcy inwestycji komercyjnych. Tam zapewne w większości wypadków strony dojdą łatwo do porozumienia dla dobra inwestycji. Inaczej sytuacja wygląda na rynku zamówień publicznych. Zamówienia publiczne obwarowane są bowiem licznymi

Jaki tryb przetargu wybrać?

i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). * Autor jest aplikantem radcowskim, specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze środków UE UZP. www.portalzp.pl

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

finansów publicznych? Z wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2008 r. dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wynika, że działanie polegające na ustaleniu wartości szacunkowej odrębnie dla każdej części (robót

GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę obwodnicy Łomży

wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej" - czytamy także. MIB podkreślił, że 20-kilometrowa obwodnica Łomży to kolejny

Rząd nie zamierza wycofać się z zakupu nowych samochodów. "To nie limuzyny"

ministerstw. Z informacji, jakie przekazało nam MSWiA, wynika, że całość zamówienia nie będzie współfinansowana przez fundusz FAMI (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej). Z jego środków ma zostać pokryty jedynie zakup trzech samochodów hybrydowych z segmentu C kombi. Samochody te będą

Dwie identyczne oferty - czy unieważnić postępowanie?

, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że

Jak zachęcić do inwestycji w infrastrukturę Unii

Komisja Europejska promuje pomysł prywatnych "obligacji inwestycyjnych", czyli papierów korporacyjnych emitowanych w celu sfinansowania inwestycji np. w koleje czy drogi. Inwestorzy prywatni, którzy podejmowaliby się np. budowy drogi w zamówieniu publicznym

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

materiale. Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Utworzono 5

Deloitte: Przychody 10 największych firm budowlanych z GPW wzrosły o 2% w I półr

okresu w 2016 roku. Jak co roku, największym graczem na parkiecie jest Budimex z przychodami na poziomie 2,7 mld zł (wzrost o 12%)" - czytamy w raporcie. Według ekspertów, spółki odbudowały częściowo portfel swoich zamówień, niemniej nadal duża część przetargów nie została

Konsorcjum Wasko, Pozbudu i Herkulesa ma umowę z PKP PLK na 2,79 mld zł brutto

/GSM-R na liniach kolejowych, w tym budowa linii przesyłowych, dostarczenie niezbędnych urządzeń i oprogramowania, przeprowadzenie wymaganych testów oraz szkoleń oraz usunięcie wszelkich wad i usterek, a także przeniesienie/udzielenie praw własności intelektualnej do przedmiotu zamówienia wraz z prawem

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

-2017 (czyli w okresie silnego spadku liczby zamówień publicznych współfinansowanych z środków UE). Dopiero ich stopniowa finalizacja i sukcesywne zastępowanie nowymi zleceniami pozyskiwanymi na lepszych warunkach pozwala prognozować poprawę wyników. Trudną sytuację firm realizujących prace w segmencie

Toruń kupi sześć autobusów elektrycznych, umowa na ponad 20 mln zł

piastach tylnych kół. Umowa zakłada zakup sześciu autobusów i pojazdu pogotowia technicznego. Druga część zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie ładowarek szybkiego i wolnego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zaprojektowaniem i budową niezbędnej infrastruktury. - Trzy tzw. ładowarki

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

. Są 3 tożsamości - jest jedno zamówienie Pomocne dla zamawiających w tym zakresie są opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych. Z opinii z 17 maja 2010 r. pt. "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze

Strata netto Atende wyniosła 1,8 mln zł w I poł. 2017 r.

inwestycje informatyczne instytucji centralnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym istotnych dla Grupy Atende spółek sektora energetycznego, podkreśliła spółka. "W chwili obecnej obserwowane jest ożywienie w tym sektorze, co powinno przełożyć się na zamówienia

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. www.portalzp.pl

Firmy produkowały mniej, niż spodziewali się ekonomiści. Inwestycje pcha budowlanka

. - Spory wpływ miały na to ubiegłoroczne marcowe wyniki przemysłu i budownictwa, które były jednymi z najwyższych na przestrzeni poprzedniego roku. Innymi negatywnymi czynnikami w przypadku przemysłu były słabsze zamówienia z zagranicy, a w przypadku budownictwa niekorzystne, jak na tę porę roku

Na ukończenie Trasy: 1000 korkociągów z cytatem Juliusza Słowackiego

. Z cenników agencji reklamowych wynika, że nożyki mogą kosztować łącznie od 5 do 8 tys. zł. GIK podkreśla, że przedmiot zamówienia "będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". GIK dostanie zamówiony

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

się jedynie lista towarów, których dotyczą nowe regulacje oraz okres ich obowiązywania - w Bawarii zakaz został zawieszony aż do 30 maja. Z powodu mniejszej liczby zamówień lub niedoboru surowców, firmy produkcyjne musiały ograniczyć lub całkiem przerwać prace. Rząd

Kongresu Biogospodarki. Fascynujące skutki zielonej rewolucji

. Liczba osób preferujących diety roślinne zbliża się w naszym kraju do 1,5 miliona, wartość rynku żywności ekologicznej osiąga miliard złotych. To ciekawa perspektywa dla nowo powstających przedsięwzięć gospodarczych. ZOBACZ TAKŻE: Zielone expo. Pierwsze przetargi za nami. Zamówią dwa tysiące bambusowych

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl

W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl

Przegląd prasy

. aplikacji wspierających walkę z koronawirusem --Tauron ma umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie pierwszej farmy PV - w Jaworznie --MK: Kolejna dostawa środków ochronnych dotarła do Polski na zlecenie ARP --BM Reflex: W kolejnym

Budżet państwa w gorszej kondycji, niż prognozowali ekonomiści - zadłużamy się dużo szybciej

pieniądze? – Nadwyżka po pierwszej połowie roku była wynikiem nie tylko strony dochodowej, ale też przesuwania wydatków, m.in. jeśli chodzi o programy współfinansowane ze środków europejskich. Deficyt w tej części roku był zaplanowany. W kolejnych miesiącach będzie się on pogłębiał, a w ustawie

Trans Polonia odotowała niemal 200% dynamikę przychodów w listopadzie

spowolnienie w sektorze transportu mas bitumicznych, który w przyszłym roku, wraz z oczekiwaną poprawą sytuacji budownictwa drogowego (współfinansowanego ze środków UE), może dodatkowo pozytywnie wpłynąć na Grupę" ? czytamy w komunikacie. ?Zbliżamy się

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

oraz 20 mln w przypadku robót budowlanych) oraz następcza - zostaną zastąpione kontrolą doraźną oraz kontrolą uprzednią zamówień współfinansowanych ze środków UE. Kontrole doraźne będą wszczynane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z urzędu lub na wniosek, np. przesłany