zależnymi zawarły

Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej Lark przyjęło zawarcie układu

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej w której Lark posiada 100% udziałów, MNI Premium w upadłości z możliwością zawarcia układu Zgromadzenie Wierzycieli spółki MNI Premium SA, przyjęło zawarcie układu, poinformowała spółka

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

Podwykonawca nie jest stroną umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Czy zamawiający ma obowiązek żądać zgody od podwykonawcy na zawarcie umowy z wykonawcą? Odpowiedź: Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą bez zgody podwykonawcy. Ten bowiem nie jest

PKN Orlen i PGNiG wspólnie poszukają ropy i gazu w województwie podkarpackim

"Celem wspólnych operacji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Karpat. Na mocy zawartego porozumienia Orlen Upstream obejmie 49 proc. udziałów w ośmiu blokach koncesyjnych o wspólnej nazwie projektowej 'Bieszczady'. Umowa z

Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, chyba że z przepisów ustawy nie wynika taki obowiązek. Myślę, że w praktyce są to bardzo rzadkie przypadki. Druga przesłanka stanowi, że umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający zawarł umowę bez wymaganej zgody

Spółka zależna Bloober Team została wyłącznym wydawcą gry 'Death of Rose'

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Feardemic - spółka zależna od Bloober Team zawarła umowę wydawniczą z deweloperem Arturem Łączkowskim i stała się wyłącznym wydawcą gry "Death of Rose", podała spółka. "Na podstawie przedmiotowej umowy

No Gravity Games zawarł umowę na wydanie gry 'Picklock' na konsole

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - No Gravity Games zawarł umowę wydawniczą z No Gravity Development na wydanie gry "Picklock" na platformy Switch, Xbox i Playstation, podała spółka. "Emitent jest wydawcą gry 'Picklock', a licencjobiorcą

Polenergia: Termin sprzedaży Polenergii Bałtyk I przesunięty do 31 XII

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Polenergia zawarła aneks nr 1 do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej - Polenergia Bałtyk I - zawartej z Wind Power AS, podała Polenergia. Na mocy aneksu termin zawarcia umowy przyrzeczonej (tzw. long-stop date

Rank Progress ma przedwst. umowę nabycia gruntu w Otwocku za maks. 27,6 mln zł

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Progress XVIII sp. z o.o. - S.K.A. - spółka zależna Rank Progress - zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni do 7,9 ha, zlokalizowanej w Otwocku za łączną cenę do 27

Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie, podała spółka. "Emitent wskazuje, iż niezależnie od aktualizacji harmonogramu prac [...] do dnia zawarcia

Problemy ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Rejestr nie działa prawidłowo

Problemy ze świadectwem charakterystyki energetycznej. Rejestr nie działa prawidłowo

nieprzekazania takiego świadectwa notariusz pouczy o karze grzywny ciążącej na podmiocie zobowiązanym. W praktyce oznacza to, że osoba zawierająca umowę i nieposiadająca wymaganego świadectwa może przesunąć termin zawarcia umowy do dnia jego uzyskania albo zawrzeć umowę, licząc się z koniecznością zapłacenia

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł porozumienie z innymi wykonawcami, mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej - w

Spółka zależna Apatora dostarczy gazomierze do PSG za 75,2 mln zł netto

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) - spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - umowy na dostawy gazomierzy miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią ogłoszonego

Amerykańska spółka Bloober Team ma umowę na dystrybucję 'Blair Witch' w Chinach

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Bloober Team NA - amerykańska spółka zależna Bloober Team - zawarła umowę licencyjno-dystrybucyjną ze spółką Chongqing Singmaan Technology, na dystrybucję gry "Blair Witch" w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 4, Xbox, Nintendo

Apator sprzedał przedwstępnie nieruchomość deweloperowi za 63,5 mln zł netto

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł netto, podał Apator. Spółka szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27

Ronson ma przedwstępną umowę na działkę w Warszawie za max. 22 mln zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Ronson Development spółka z o.o. - Projekt 4 sp. k. - spółka zależna Ronson Development - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie w dzielnicy Wola o powierzchni około 1,6 tys. m2, celem

Spółka Mostostalu Zabrze ma ugodę z GDDKiA ws. dodatkowego wynagrodzenia

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych (PRInż), spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła ugodę sądową ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy

Kredyt Inkaso rozpoczął proces likwidacji funduszy Lumen

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Jednostki zależne Kredyt Inkaso - Kredyt Inkaso Portfolio Investments, Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Finsano - zawarły porozumienia o rozwiązaniu wszystkich umów o subpartycypację

Polenergia: Wind Power AS zapłaciła 34 mln zł za 50% Polenergii Bałtyk I

grudnia 2019 r. Polenergia zawarła z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I, która jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I. Polenergia Bałtyk I prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. 20

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

Panika wśród sprzedających i wynajmujących nieruchomości. Od dziś trzeba mieć ten dokument

;Introterm, audytor energetyczny. Świadectwo energetyczne do każdej umowy Zawierając każdą umowę najmu, niezależnie czy u notariusza, czy we własnym zakresie, będzie trzeba wręczyć lokatorowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Dobrze informacje o takim przekazaniu zawrzeć w umowie najmu. Co

Apator: Relokacja produkcji Apator Powogaz opóźni się o kilka miesięcy

otrzymał od kontrahenta, z którym zawarł list intencyjny, informację o wstrzymaniu się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na okres kilku miesięcy. Tym samym wstrzymany został także proces relokacji działalności spółki zależnej. W styczniu Apator

ZWZ Apatora zgodziło się na zbycie nieruchomości w Poznaniu za 63,5 mln zł

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy Apatora wyraziło zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Poznaniu będącej siedzibą spółki zależnej Apator Powogaz za 63,5 mln zł netto, podała spółka. Nabywcą ma być podmiot z branży deweloperskiej

Konsorcjum Bumechu ma umowę na drążenie pochylni dla JSW za 13,46 mln zł netto

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na drążenie pochylni w Kopalni Węgla Kamiennego

Procedura składania ofert przez spółkę cywilną w zamówieniach publicznych

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum ma zatem obowiązek złożyć z ofertą właśnie pełnomocnictwo. Stosownie zaś do art. 59 ustawy Pzp jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w

Bloober Team NA ma umowę z Lions Gate na produkcję nowej gry

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Bloober Team NA, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. dotyczącą produkcji nowej, nieanonsowanej jeszcze gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez Lions Gate, poinformowała spółka

Jedno postępowanie czy dwa? Zasady udzielania zamówień publicznych przez samorządy

, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu. Tym

Spółka Mostostalu W-wa ma umowę na prace w Enea El. Połaniec za 11 mln zł netto

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka w 100% zależna Mostostalu Warszawa - zawarła z Enea Elektrownia Połaniec umowę na "Rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków Instalacji Odsiarczania Spalin w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w celu

Vantage ma umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - VD Invest - spółka zależna Vantage Development - w wyniku spełnienia się warunków zawieszających zawarła z M7 PoLAF Polish Propco 5 (dawniej IKI Poland, kupujący) przyrzeczoną umowę dotyczącą sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z

Spółka Erbudu wykona prace przy farmie wiatrowej Krasin za 21,4 mln zł netto

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarło z EWP European Wind Power Krasin umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin, podał Erbud. Wartość umowy wynosi 21 372 479 zł netto. Termin realizacji umowy

Spółka zal. GK Immobile ma umowę na prace w Poznaniu za 74,8 mln zł netto

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Projprzem Budownictwo, spółka zależna GK Immobile, zawarł ze spółką Plek 1 umowę o generalne wykonawstwo osiedla mieszkaniowego Perfumiarnia w Poznaniu, podała GK Immobile. Wartość wynagrodzenia umownego generalnego wykonawcy wynosi 74 799

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% Polenergii Bałtyk I

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Polenergia zawarła z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów w spółce zależnej MFW Bałtyk I, która jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I, podała grupa. "Prawo własności do udziałów

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

Pytanie Zamawiający planuje negocjacje z wykonawcą mającym siedzibę poza granicami Polski w trybie z wolnej ręki. Negocjacje prowadzone będą w języku angielskim. Czy w tym przypadku dopuszczalne jest zawarcie z takim wykonawcą umowy nie zawierającej klauzul waloryzacyjnych (umowa zawarta będzie na

Spółka zal. Mercator Medical ma kontrakty z Unispace Health wart. 86,06 mln zł 

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Mercator Medical (Thailand) Ltd., spółka zależna Mercator Medical zawarła kolejne kontrakty na dostawę rękawic dla Unispace Health Limited w łącznej wartości 86,06 mln zł (w przeliczeniu na złote), podał Mercator

Alior Bank ma porozumienie z organizacjami związkowymi dot. sporu zbiorowego

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank zawarł porozumienia z czterema organizacjami związkowymi kończące spór zbiorowy, podał bank. "Zarząd Alior Bank S.A. (...) informuje o zawarciu porozumienia kończącego spór zbiorowy z poniższymi

Archicom ma umowę przedwstępną na grunt pod ok. 220 mieszkań w Poznaniu

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,73 ha, pod projekt na ok. 220 lokali mieszkalnych w Poznaniu, w dzielnicy Jeżyce, za cenę 13 mln zł netto, podał Archicom

OFE PZU 'Złota Jesień' zwiększyło udział w Kruku do ponad 5% głosów na WZ

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" w wyniku zawarcia transakcji kupna 23 109 akcji spółki Kruk na GPW Warszawie, po jej rozliczeniu 15 kwietnia br., osiągnął więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce, podało

Murapol zakupił nieruchomości we Wrocławiu pod 750 lokali mieszkalnych

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - GPDP Finanse - spółka zależna Murapolu - na podstawie wcześniejszej umowy przedwstępnej zawarła umowę przeniesienia praw własności w nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Buforowej o łącznej powierzchni 1,06 ha za 6,9 mln zł netto

Hajdarowicz traci kontrolę nad "Rzeczpospolitą". Sprzedał kluczowy pakiet akcji

Gremi Media S.A. Sprzedaż akcji była jednym z elementów prowadzonych przez emitenta działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta. Na zawarcie umowy emitent uzyskał zgodę rady nadzorczej" – pisze spółka.   Gremi Media miało w ubiegłym roku 97,39 mln zł przychodów

Spółka Projprzemu ma umowę z firmą Kupiec na roboty budowl. za 20,8 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - zawarła umowę ze spółką Kupiec na roboty budowlane o wartości 20,86 mln zł netto, podała spółka. "Zarząd spółki Projprzem Makrum powziął informację o

Spółka zależna Kruka kupi wierzytelności we Włoszech o warte 131,7 mln euro

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka - ItaCapital s.r.l., została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych kredytów konsumenckich na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 131,7 mln euro (ok. 551 mln zł

Vantage ma warunkową umowę nabycia działki w Poznaniu pod ok. 220 lokali

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - VD Mieszkania XXII - spółka zależna Vantage Development - zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5855 ha, zlokalizowanej w Poznaniu, za łączną

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną

Spółka Marvipolu i PG Dutch mają aneks do umowy sprzedaży nieruchom. w stolicy

zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V. zawarły aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłużający termin na zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży do 31 sierpnia 2020 r., oraz zmieniający niektóre inne zapisy umowy przedwstępnej. 19 lutego

Aeref zawarł przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji Murapolu

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Luksemburska Aeref V PL Investment, kontrolowana ostatecznie przez Ares Management Corporation, zawarła przedwstępną umowę kupna 98,04% akcji w Murapolu, podał Awbud. "Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce

Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za ok. 34 mln euro

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Archicom Nieruchomości 5 - spółka zależna Archicomu - zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu zabudowanej budynkiem biurowym City One, podał Archicom. Ostateczna cena za zbywaną nieruchomość wyniesie około

Work Service sprzedał Work Service GmbH & Co. KG do Gi Group

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data ustalona na 147,61 mln zł

zrzeczenia się przez uprawnione podmioty warunków, od których uzależnione było zawarcie przez ABC Data S.A. oraz jej spółkę zależną - ABCD Marketing, umów sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data S.A. i ABCD Marketing do BidCo. W szczególności, ABC Data S.A., przy udziale BidCo, zawarła z instytucjami finansowymi

Archicom ma umowę za 8,8 mln zł netto na działkę w Poznaniu pod ok. 200 mieszkań

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu - Śródka, o powierzchni ok. 1,3 ha, za cenę netto 8,8 mln zł, podał Archicom

Echo sprzedało 81 mieszkań i przekazało 13 w kwietniu 2018 r.

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Echo Investment oraz spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 81 mieszkań w kwietniu 2018 r. wobec 86 mieszkań sprzedanych w kwietniu 2017 r., poinformowała spółka. W tym samym okresie zawarto z klientami 13 umów ostatecznych

Spółka zależna Unibepu kupiła działkę na warszawskim Bemowie pod ok. 300 lokali

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Unidevelopment - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy Bemowo w Warszawie o obszarze ok. 2,8 ha za cenę łączną ok. 23,5 mln zł, podał Unibep. Grupa planuje na gruncie projekt na ok. 300 mieszkań

Echo sprzedało 348 mieszkań i przekazało 108 w I kwartale

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Echo Investment i jego spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 348 mieszkań w I kw. br., wobec 257 mieszkań sprzedanych rok wcześniej. W tym samym okresie zawarto z klientami 108 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, wobec

Bloober Team ma umowę na wydanie gry >observer_ na Nintendo Switch w Azji

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowę z Circle Entertainment z siedzibą w Chinach na wydanie, marketing i dystrybucję gry >observer_ w wersji na platformę Nintendo Switch na rynku azjatyckim, podała spółka. "O dacie

Spółka Pekabeksu ma aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie do 28,7 mln zł

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła aneks do umowy na roboty budowlane ze spółką PB "Granit", zwiększający wynagrodzenie Pekabex Bet do 28,7 mln zł, poinformowała spółka

Agora sprzedała Domiporta.pl spółce Auto Centrum z Krosna

dzisiejszym informacji w przedmiocie zakończenia negocjacji i zawarcia przez spółkę zależną Domiporta Sp. z o. o. umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55? kodeksu cywilnego stanowiącego zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy

Echo sprzedało 154 mieszkania i przekazało 25 w lutym 2018 r.

Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Echo Investment i jego spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 154 mieszkania w lutym br., wobec 60 mieszkań sprzedanych w lutym 2017 r. W tym samym okresie zawarto z klientami 25 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań, wobec

Famur Famak ma list intencyjny ws. umowy na ok. 55 mln zł z grupą Tata Steel

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Famur Famak, spółka zależna Famuru, podpisał list intencyjny z Tata Steel IJmuiden BV z siedzibą w Holandii w sprawie zawarcia umowy na dostawę rozładowarki statków za ok. 55 mln zł, podał Famur. "Strony zmierzają

Kruk ma list intencyjny ws. zakupu wierzytelności na rynku hiszpańskim

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała list intencyjny dotyczący zawarcia umowy na zakup wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. "Wartość nominalna wierzytelności, o których mowa powyżej

Boryszew uzgodnił z dwoma bankami wstępne warunki kredytu do 1,7 mld zł

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Boryszew uzgodnił z konsorcjum, w skład którego wchodzą: HSBC France Oddział w Polsce oraz Santander Bank Polska wstępne warunki (termsheet) udzielenia spółce i jej podmiotom zależnym finansowania w formie kredytu oraz zawarcia umowy w sprawie

Spółka Projprzemu ma list intencyjny na realizację robót za 21,78 mln zł

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum podpisał ze spółką GS Engineering & Construction Corp. list intencyjny na realizację robót ziemnych dla zadania inwestycyjnego: "LGCWA P4 Project" o wartości 21,78 mln zł netto

Groclin ma przyrzeczoną umowę sprzedaży 51% udziałów CADM za 42,5 mln zł

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Groclin zawarł z CADM Holdings LTD, spółką zależną funduszu Abris Mid-Market Fund III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd, przyrzeczoną umowę sprzedaży 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki CADM Automotive za cenę 42,5 mln zł

Echo sprzedało 91 mieszkań w styczniu, przekazało 60 lokali

: - w styczniu 2018 r. emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 91 mieszkań; - w styczniu 2018 r. emitent oraz spółki zależne emitenta zawarli z klientami 60 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań" - czytamy w komunikacie

Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Archicom Polska - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę przedwstępną na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Poznaniu w dzielnicy Grunwald, o powierzchni 8,6 ha, za cenę 46 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości spółka

Echo sprzedało 1427 mieszkania w 2017 r., przekazało 1006 lokali

przedwstępnymi 1 427 mieszkań (wobec 925 mieszkań sprzedanych w 2016 r.) i zawarli 1 006 umów ostatecznych sprzedaży mieszkań (wobec 451 umów ostatecznych zawartych w 2016 r.)" - czytamy w komunikacie. W samym IV kwartale 2017 r. Echo oraz spółki zależne sprzedało umowami

PGE GiEK ma umowę na pokrycie strat sieciowych Energa Operator w 2021 r.

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę na dostawę energii elektrycznej dla pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej Energa Operator - spółki zależnej

Tytoniowy gigant ukarany za łamanie sankcji wobec Korei Północnej

tytoniowy kłamał. I faktycznie od 2007 r. do połowy 2017 r. sprzedał Korei Północnej wyroby tytoniowe za ok. 418 mln dol. Transakcje te prowadzono za pośrednictwem spółki z Singapuru, której nazwy Departament Sprawiedliwości nie ujawnił. Spółka ta była formalnie niezależna od BAT. Zawarła jednak umowy z tym

Asseco Poland prowadzi negocjacje ws. zbycia do 20% Formula Systems

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Asseco Poland prowadzi negocjacje z zamiarem zawarcia transakcji sprzedaży pakietu akcji spółki zależnej Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Tel Awiw, stanowiącego maksymalnie 20% udziału w kapitale zakładowym i głosów, podała spółka

Konsorcjum ze spółką Bumechu ma umowę na prace dla JSW za 16 mln zł netto

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Konsorcjum złożone ze spółki zależnej Bumechu, tj. Bumech Mining (generalny wykonawca), oraz Bytomskiego Zakładu Usług Górniczych (lider konsorcjum) i BEPRINŻ Strefy (członek konsorcjum) zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW), podał

Apator: Proces sprzedaży nieruchomości w Poznaniu został wstrzymany

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - otrzymał od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację o wstrzymania się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na okres kilku miesięcy, podała spółka. Tym

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

dotyczącym inwestycji w elektrowni Jaworzno. Założenia ugody zawarto przed Prokuratorią Generalną, która jest mediatorem w sporze.  Więcej dla Tauronu Uzgodnione założenia przewidują, że Tauron otrzyma od Rafako 240 mln zł z gwarancji bankowych należytego wykonania kontraktu na budowę w Jaworznie bloku

Sejm zmienia prawo spółek. Co oznacza największa od 20 lat nowelizacja KSH?

nazwy Zmiany można w pakiecie nazwać „prawem holdingowym". Do tej pory w kodeksie uregulowane (skromnie, bo zaledwie jednym artykułem) były tylko tzw. holdingi umowne, czyli te, które działały po zawarciu umowy między spółką dominującą a zależną. Jednak zdecydowana większość holdingów (nawet

Marvipol nabył ok. 0,44 ha gruntu w Gdańsku od BAH za 13,95 mln zł netto

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Marvipol Gdańsk Grunwaldzka (MGG) - spółka zależna Marvipol Development - zawarła umowę nabycia od British Automotive Gdańsk - spółki zależnej British Automotive Holding (BAH) nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,44 ha, zlokalizowanej w

Spółka Erbudu podpisała umowę na farmę wiatrową za 34,47 mln zł netto

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę z firmą Nowa Energia 1 na prace przy budowie farmy wiatrowej Kozłowo, podał Erbud. Wartość umowy to 34,47 mln zł netto. "Całkowita wartość kontraktu

Budimex Nieruchomości sprzedał 265 mieszkań, przekazał 601 w I kw. 2019 r.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości, spółka w 100% zależna od Budimeksu, sprzedał 265 lokali mieszkalnych w I kw. 2019 r. w porównaniu z 270 umowami sprzedaży zawartymi w I kwartale 2018 r., podał Budimex. W I kw. Budimex

Budimex Nieruchomości sprzedał 301 mieszkań, przekazał 228 w III kw. 2018 r.

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości (spółka w 100% zależna od Budimeksu) sprzedał 301 mieszkań w III kwartale 2018 r. w porównaniu z 334 rok wcześniej, a przekazał 228 wobec 596 mieszkań w III kwartale 2017 r., podał Budimex. W

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk

ALSO Holding i MCI nabyli 34,74 mln akcji ABC Data w wezwaniu

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający. "W wyniku wezwania zawarto w dniu 19 czerwca 2019 r. transakcje, których

Wyścig bez LITości. Najwięksi gracze chcą odzyskiwać cenne minerały z akumulatorów ,,elektryków"

Stany Zjednoczone zawarły w swojej ustawie, US Inflation Reduction Act (czyli ustawie przeciwdziałającej inflacji) klauzulę, która ma zachęcić rynek do recyklingu akumulatorów pojazdów elektrycznych. Jest o co walczyć, a biznes dawno zwietrzyli już Chińczycy. Zachęta do recyklingu Wspomniana ustawa

Bloober ma umowę z Microsoftem na wydanie 'The Medium' na PC i Xbox Series X

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Bloober Team zawarł umowę z Microsoft Corporation, której przedmiotem jest wydanie nowej, produkowanej przez spółkę gry "The Medium" na platformach PC oraz Xbox Series X, w specjalnym programie, podał Bloober

Echo ma przyrzeczoną umowę sprzedaży O3 Business Campus III za 40,33 mln euro

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Echo-Opolska Business Park, podmiot zależny Echo Investment, zawarł z podmiotem zależnym od EPP N.V. - EPP Development 6 - przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego (III etap) pod nazwą O3 Business Campus

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Libet oraz jego spółki zależne - Libet 2000 i Baumabrick - zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, PKO Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, tj. wszystkimi bankami finansującymi działalność spółki i ww. jednostek zależnych

Idea Bank otrzymał 101,27 mln zł od spółki Idea Money

. Pod koniec czerwca Idea Bank zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) porozumienie o niewiążącym charakterze (term sheet), dotyczące uzgodnienia podstawowych warunków transakcji sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas

Są polskimi gwiazdami TikToka. Pokazują, jak wygląda życie "jak z gry komputerowej"

TikTok ma ostatnio kiepską prasę, ale to jednak miejsce, gdzie rodzą się ciekawe trendy. Niezależnie od oskarżeń o szpiegostwo i inne podejrzane związki z autorytarnym rządem Chin , to dziś pierwsze medium społecznościowe i przestrzeń, gdzie rodzą się narracje, często przenikające do kultury

Spółka Archicomu ma przedwstępną umowę na działkę w Gdyni pod ok. 60 mieszkań

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą fizyczną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości gruntowej w Gdyni - Oksywiu, o powierzchni ok. 0,4 ha, za cenę 2,5 mln zł netto, podał Archicom. "Na

Polkomtel zakończył współpracę z Huawei Polska dot. wdrożenia systemu BES

informację o podjęciu przez zarząd spółki zależnej Polkomtel decyzji o zawarciu porozumienia o zakończeniu współpracy Polkomtel ze spółką Huawei Polska realizowanej na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju" - czytamy w komunikacie

Spółka zależna Ronsona sprzedała nieruchomość we Wrocławiu

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Ronson Development South, spółka zależna Ronson Development SE, zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży nieruchomości za 6,5 mln zł netto położonej we Wrocławiu przy ul. Buforowej, podał,deweloper. Transakcja dotyczy

Oferta spółki Pekabeksu za 30,7 mln zł wybrana do budowy schroniska w Poznaniu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Oferta Pekabex Bet, spółki zależnej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, warta 30,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym spółki Miasto Poznań - Usługi Komunalne na "Wykonanie robót budowlanych

Forever Entertainment zawarł umowę dot. wprowadzenia Megapixel Studio na NC

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Forever Entertainment, w związku z rozpoczęciem działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej Megapixel Studio (MPS), zawarł umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego i świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Blue Oak Advisory

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Helios - spółka zależna Agory - zakończył negocjacje i zawarł umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Foodio Concepts na rzecz spółki 5m Square, będącej inwestorem zewnętrznym zainteresowanym kontynuacją działalności gastronomicznej Foodio

Spółka Archicomu ma umowę na działki we Wrocławiu pod ok. 75 mieszkań

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Archicom Stabłowice, spółka zależna Archicomu, zawarł z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni 0,8922 ha (wraz z dokumentacją projektową), za cenę netto 2,7 mln zł, podał

Idea Bank ma term sheet w sprawie sprzedaży 65% akcji Idea Money

spółki zależnej Idea Money, podał bank. Intencją stron jest zawarcie umowy sprzedaży akcji do 31 lipca br. "Zgodnie z term sheet, intencją jego stron jest dążenie do zawarcia do dnia 31.07.2020 r. umowy sprzedaży akcji, na podstawie której emitent sprzeda

Vistal Gdynia sprzedał 100% udziałów szwedzkiej spółki zależnej

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vist?l AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. "Sprzedaż spółki zależnej związana jest

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

. Ponadto spółka zależna Work Service - Industry Personnel Services (IPS) - również zawarła z ZUS układ ratalny dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 10 065 383,6 zł, podano. "Zgodnie z układami

Przegląd informacji ze spółek

. Master Pharm sprzedał spółkę zależną Avet Pharma, podał Master Pharm. Na rzecz jednej osoby cywilnej zbyto 100 udziałów Avet Pharma (stanowiących 100% udziału w jej kapitale zakładowym) za cenę 1000 zł. Joki - jednostka zależna Marvipol Development (jako zamawiający) - zawarła

Spółki zależne i2 Development sprzedały działkę we Wrocławiu za 20,99 mln zł

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Ze względu na fakt, że Gmina Wrocław nie skorzystała z prawa pierwokupu, spółki zależne i2 Development zawarły umowę sprzedaży działki we Wrocławiu za 20,99 mln zł, poinformowała spółka. "Gmina Wrocław nie

Spółka Erbudu ma umowę na farmę wiatrową za 22,98 mln zł netto

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Lichnowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy za 22,98 mln zł netto, podał Erbud. "Termin końcowy

Work Service ma przedwstępną umowę zbycia Antal za ok. 11,64 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Work Service zawarł z Książek Holding przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Antal, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 11,64 mln zł "Na podstawie umowy, emitent

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zawarł z Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie umowę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, podała spółka. "Zarząd ABC Data S.A. informuje, że w dniu 7 marca