zaistniały okoliczności

Mata Mikulska-Nawacka

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

W zależności od okoliczności mogłyby zaistnieć przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 16?17 ustawy Pzp.

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy dostaw uzależnione jest od łącznego zaistnienia kilku istotnych okoliczności.

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

oznaczony będzie co do zasady możliwe, w sytuacji gdy jej strony przewidziały taką możliwość w treści samej umowy oraz jeśli zaistniały okoliczności w niej wskazane. W przeciwnym razie możliwe jest jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron, na podstawie art. 353 (1) kc, tj. zasady

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

. (Gawrońska- Baran A. i in. Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. 31. stycznia 2023 r. ). W komentarzu tym wskazano, że: „Aby odstąpienie było dokonane prawidłowo: 1) nie może upłynąć więcej niż 30 dni od zaistnienia istotnej zmiany okoliczności będącej podstawą odstąpienia; 2) 

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

;. Zamawiający czasem nadużywają tego przepisu. Pewne miasto na Mazowszu w przetargu na opracowanie projektu budowy gimnazjum wybrało ofertę konsorcjum. Nie zawarło jednak z wykonawcą umowy, lecz niespodziewanie unieważniło przetarg. Powołało się na istotną zmianę okoliczności powodującą, że przeprowadzenie

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Z tego tekstu dowiesz się czy: w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie można dokonać zmian umowy w oparciu o postanowienia umowy przewidziane w dokumentach zamówienia uprawniona będzie zmiana umowy na podstawie treści art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP z uwagi na zaistnienie okoliczności niemożliwych do

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

niewystarczająca do zniwelowania niemożliwych do przewidzenia skutków spowodowanych zmianą okoliczności realizacji umowy. Brak waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy - czym to grozi? Prokuratoria Generalna w wydanej rekomendacji zwraca uwagę, że – zarówno na gruncie Prawa zamówień publicznych, hołdującego

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych [1] w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

 tej sytuacji najprawdopodobniej należy unieważnić postępowanie. Przesłanka unieważnienia procedury z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji dwóch okoliczności, których wystąpienie warunkuje zastosowanie regulacji. 1. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

obligatoryjność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt. 1 – 5 i pkt. 7, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

wykonawcy nr 1 jest realna. Odpowiedź: Opisana oferta zawiera omyłki , które zamawiający powinien poprawić. Tego rodzaju błędy nie są przyczyną jej odrzucenia. Badanie rażąco niskiej ceny jest obowiązkiem zamawiającego, chyba że zaistniały w omawianym postępowaniu oczywiste okoliczności, niewymagające

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

Zazwyczaj w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik występuje osobiście lub przez pełnomocnika. Jednak czasami zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają występowanie dłużnika osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Wtedy, aby postępowanie mogło się toczyć w dalszym ciągu bez przeszkód oraz ze względu

Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

Biorąc pod uwagę trudności w udowodnieniu zmowy przetargowej przy badaniu okoliczności uzasadniających zaistnienie takiej zmowy dopuszczalne i wystarczające jest oparcie się na dowodach pośrednich[1]. Fakt zaistnienia nielegalnego porozumienia wykonawców można wywnioskować z istnienia innych

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

), - wypowiedzenie umowy – skutkiem jest zaprzestanie dalszego wykonywania przedmiotu umowy. Wynikające z wyżej wskazanych przepisów Prawa zamówień publicznych prawo rozwiązania umowy nie wyklucza – w przypadku zaistnienia innych okoliczności – możliwości jej rozwiązania na zasadach wynikających

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Pytanie Zamawiający we wzorze umowy przewidział, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość zmiany umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Taka sytuacja zaistniała i termin wykonania umowy został przedłużony

Francja nie boi się totalnego blackoutu. Ale szykuje różne scenariusze

Francja nie boi się totalnego blackoutu. Ale szykuje różne scenariusze

najmniej kilku nieszczęśliwych i nieprzewidzianych okoliczności. Niestety, pula się dopełnia - pisał wtedy dziennikarz Wyborcza.biz Ireneusz Sudak.  Wiadomo, że prawdziwy test przyjdzie dopiero jesienią, a wyzwaniem będą braki gazu w Europie i węgla w Polsce.  - Jesienią i zimą bilans krajowego

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

najkorzystniejszą. Ocena zaistniałych okoliczności, które skutkują odmową podpisania umowy, w każdym przypadku musi być przeprowadzona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i nie może być automatyczna. Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z epidemii COVID-19, zamawiający w szczególności powinien

Zasady powołania członków komisji przetargowej

Zasady powołania członków komisji przetargowej

sytuacji samodzielnego wyłączenia się członka komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), w sytuacji wyłączenia członka komisji przez Przewodniczącego Komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie na budowę drogi z podziałem na dwie części (dwa odcinki – czyli każda część stanowi odrębne zamówienie). W toku postępowania zaistniały okoliczności, które z obiektywnych przyczyn (ograniczenie środków finansowych w związku z rozprzestrzenianiem się

Arkadiusz Miętkiewicz został odwołany z zarządu BAH

kapitałową emitenta, a w szczególności w zaistniałych okolicznościach zmiany relacji z producentem Jaguar Land Rover, podjęła uchwałę w sprawie odwołania pana Arkadiusza Miętkiewicza ze składu zarządu spółki" - czytamy w komunikacie. Wobec powyższego, aktualny skład zarządu

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą; zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

wyniku ich weryfikacji wykonawca przyznaje się do podania nierzetelnych informacji, w następstwie czego, w tej samej procedurze przyznając, że zaistniała wobec niego przesłanka wykluczenia go z postępowania o zamówienie publiczne, jednocześnie przedkłada dowody na okoliczność tego, że podjął środki

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

nie jest zupełnie wykluczona, a w związku z tym zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO mógłby unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie po dokonaniu analizy okoliczności zaistniałych w przedmiotowym postępowaniu unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak możliwości

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

procesu wznowienia produkcji. W razie zaistnienia takich okoliczności zarząd spółki będzie informował o tym w odrębnym raporcie bieżącym" - zastrzeżono również. Brytyjska spółka wchodząca w skład Grupy Wielton czasowo wstrzymała produkcję 27 marca br. Decyzja podyktowana

Fiskus wprowadził nową kategorię opłat - "przelewy wiszące"?

to potrącone ze zwrotu PIT-u. – Nie posiadamy informacji, „czy i ile" takich przypadków zaistniało – poinformowała nas administracja skarbowa. A przecież kto jak kto, ale skarbówka ma wszelkie dane, aby nas dokładnie zidentyfikować. W moim przypadku przelew za mandat poszedł

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

działania, aby zminimalizować negatywny wpływ zaistniałych okoliczności na jej działalność, zapowiedziano także. W połowie marca br. Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, zarejestrował połączenie spółek Ursus i Ursus Bus. Ursus zapowiedział, że po połączeniu będzie

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank - z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuację finansową klientów - umożliwia osobom, które regularnie obsługują swoje kredyty, odroczenie spłaty rat

CCC zdecydowało o wstrzymaniu spłaty zobowiązań finansowych wys. 20 mln zł

informuje, że brak płatności wyżej wymienionej kwoty może stanowić przesłankę do uznania wystąpienia stanu technicznego naruszenia innych umów finansowych, których stroną jest emitent i spółki z Grupy emitenta, jednakże w związku z wystąpieniem siły wyższej oraz nadzwyczajną zmianą okoliczności rynkowych

Forte wstrzymuje produkcję we wszystkich zakładach od 24 marca do 6 kwietnia

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Forte podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br. z możliwością przedłużenia tej decyzji o kolejny okres, jeżeli zaistnieje taka konieczność, podała spółka

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

parametrami siatek do operacyjnego leczenia przepuklin. Siatki te muszą być odpowiednie do właściwego spełnienia celu, dla którego są zamawiane. W zaistniałej sytuacji unieważnienie pakietu dotyczącego przedmiotowych siatek na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie będzie

Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności

Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy. Co warto wiedzieć, nie tylko przed wakacjami

urlopu, są to 1 lub 2 dni, w zależności od zaistniałych okoliczności. Dwa dni przysługują pracownikowi na okoliczność ślubu, urodzenia się dziecka pracownika lub śmierci i pogrzebu najbliższych pracownika - małżonka lub dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy - wyjaśnia Joanna Borzęcka. Jeden dzień

Rząd przyjął nowelę ws. wspierania realizacji progr. operacyjnych w zw. COVID-19

okoliczności, w jakich znaleźli się wnioskodawcy programów operacyjnych i beneficjenci realizujący projekty, na których negatywnie wpłynie wystąpienie COVID-19. Z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności projektowana ustawa wprowadza regulacje stanowiące odstępstwa i wyjątki od obowiązujących

Nawet milionowe kary dla pracodawców. Rząd chce walczyć z wypisywaniem się z PPK

badać dokumenty, np. treść komunikacji od pracodawcy do pracowników (ulotki, treści na stronach intranetowych), ale także przesłuchiwać pracowników czy pracodawcę na okoliczność zaistniałej sytuacji. W praktyce będzie zapewne podobnie jak w przypadku innych obszarów kontroli PIP – to inspektor po

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

) Rozporządzenia)" - czytamy w komunikacie. Termin przyjmowania zapisów może również ulec wydłużeniu do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

porozumienia strony ustaliły, że ugoda będzie zawierała m.in.: - postanowienie, zgodnie z którym Comarch i ZUS - pomimo, że pozostają na sprzecznych stanowiskach co do tego, czy zaistniały okoliczności uzasadniające częściowe rozwiązanie umowy - w celu uchylenia sporu potwierdzają

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

. akt KIO 535/17), gdzie wskazano: „(...) Odwołujący przeoczył dokonaną modyfikację, jednakże przygotował i złożył ofertę, co oznacza, iż był zainteresowany uzyskaniem zamówienia. Należy założyć, że jego celem było przygotowanie oferty zgodnej z s.i.w.z., zaistniała niezgodność musiała być zatem

Akcjonariusze VRG zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

. Podjęte w ramach walki z epidemią restrykcyjne decyzje o ograniczeniach w wielu obszarach życia spowodowały, że spółka czasowo straciła możliwość sprzedaży swoich kolekcji odzieżowych w tradycyjnych kanałach dystrybucji. W zaistniałych okolicznościach zarząd podjął szereg

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

podstaw do odrzucenia oferty. Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp , jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz  niepowodującą istotnych zmian w jej treści. Korektę omyłki można poprzedzić wezwaniem wykonawcy do wyjaśnienia

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. – Aby powstała odpowiedzialność ubezpieczyciela, musi zaistnieć wypadek opisany w umowie ubezpieczenia. Strony umowy obowiązane są wskazać precyzyjnie wszystkie zdarzenia, których

GLG Pharma otrzymała wypowiedzenie umowy od IQ Pharma ws. projektu TNBC

doustnej u pacjentów ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym nowotworem piersi (projekt TNBC), podała spółka. "W uzasadnieniu wypowiedzenia wykonawca wskazał na wystąpienie szeregu nieprzewidzianych w umowie okoliczności, związanych z realizowanym badaniem skutkujących

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

COVID. Decyzją z dnia [...] 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówi płatnikowi prawa do zwolnienia z opłacania należności składkowych za miesiąc maj 2020 r. uzasadniając rozstrzygnięcie okolicznością niezłożenia przez płatnika składek dokumentów rozliczeniowych za miesiąc maj 2020 r. w terminie do

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może nastąpić między innymi w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki[1]: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość

Budimex: Epidemia może krótkoterminowo wpłynąć na zysk

, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według zarządu, epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej, podano także

Jak dostać rozwód? Jak uzyskać separację? Krok po kroku

jest też dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W tym ostatnim przypadku rozwód jest możliwy, jeżeli drugi małżonek wyrazi na to zgodę lub jeśli brak zgody na rozwiązanie małżeństwa jest w okolicznościach danej sprawy sprzeczny z zasadami współżycia społecznego &ndash

Dunkin' Donuts opuszcza nasz rynek. Po raz drugi nie podbiło podniebień Polaków

, że wycofuje się z Polski. „Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy i, niestety, lokale Dunkin' Donuts po 3 latach znikają z mapy Polski. Ta smutna decyzja nie była łatwa, ale w zaistniałych okolicznościach okazała się konieczna. Dziękujemy za wszystkie wspólnie zjedzone donuty. Będziemy za Wami

PSE nie przewiduje ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej

(podregion łódzki i skierniewicki), podano także. "Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, ogłoszenie stanu zagrożenia było wymagane w celu skorzystania ze środka zaradczego niezbędnego do zarządzenia sytuacją zaistniałą w dniu 31 lipca br. W takich okolicznościach możliwe

Kurier przerzucił paczkę przez płot. Pies paczkę rozerwał i się zatruł czekoladą

Warunków Świadczenia Usług UPS pkt 9.2 odpowiedzialność UPS ograniczona jest do wykazanych szkód. Dowodem zaistnienia szkody jest natomiast protokół szkody. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości przesyłki zarówno towar, jak i opakowanie zewnętrzne wraz z

Santander BP uruchamia kolejna rundę programu akceleracyjnego AccelUp

udział w dostosowywaniu takiego rozwiązania do realnych potrzeb klientów. Obecna sytuacja na rynku pozwala zaistnieć wielu nowym innowacjom oraz może zmienić wartość dotychczasowych rozwiązań. Zrozumienie zmieniających się potrzeb naszych klientów, zwłaszcza teraz, przy niespodziewanych okolicznościach

Kenneth Maynard złożył rezygnację z funkcji p.o. prezesa GetBacku

okolicznościach sprawami spółki powinni zarządzać lokalni menadżerowie" - czytamy w komunikacie. 17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama

Briju zakończyło rozmowy z Abrisem o nabyciu akcji spółki bez efektu

strony rozpoczęły rozmowy/negocjacje o nabyciu akcji spółki Briju. "Zakończenie negocjacji bez efektu we wskazanym zakresie, sprawiło, że zachowanie poufności powyższych informacji w zaistniałych okolicznościach stało się bezprzedmiotowe" ? czytamy w komunikacie

Rezygnacja z wyjazdów. Czy koronawirus daje prawo do odzyskania pieniędzy od biur podróży, hoteli i linii?

-Białej. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych jest to możliwe. 1. Wyjazdy turystyczne Od umowy z organizatorem imprezy turystycznej można odstąpić, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które mają znaczący wpływ na realizację wyjazdu lub przewóz

Ponowne zweryfikowanie spełniania warunków

. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kończy się w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, może zaistnieć zmiana sytuacji prawnej lub

PGE zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów o łącznej wartości 1 mld zł

. "Plany optymalizacji i racjonalizacji działań mieliśmy już przed pandemią COVID-19, znając wyniki finansowe Grupy PGE za rok 2019, ale teraz, w obliczu zaistniałych okoliczności, tym bardziej musimy rozważnie gospodarować naszymi zasobami. Postanowiliśmy akumulować gotówkę i w przyszłości, po

Koronawirus podstawą do obniżenia czynszu najemcy. A może to tylko wymówka?

faktycznie popadła w kłopoty przez epidemię. Pozostali próbowali, korzystając z sytuacji, obniżyć czynsz, choć ich sytuacja finansowa nie zmieniła się. - Dlatego warto sprawdzić, czy okoliczności, na które powołuje się najemca sygnalizujący problem, faktycznie zaistniały. Wówczas warunki umowy można

ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

publikacji raportu przewidzieć, czy zaistnieją dalej idące czynniki lub ograniczenia, które będą miały wpływ na działalność i wyniki finansowe. "Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą sarządu spółki na dzień sporządzenia

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

następnym dniem po dniu ogłoszenia[1]. Zamawiający, którzy będą korzystać z wprowadzanej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , zobowiązani są dla celów dowodowych do sporządzenia uzasadnienia wskazującego zaistnienie okoliczności określonych w art. 6

LPP odstąpi od umów stanowiących ok. 29,5% powierzchni handlowej grupy

handlowych w Polsce, podała spółka. LPP odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę kapitałową LPP. "Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

potrzeby udzielenia zamówienia , która, w ocenie Izby, w przedmiotowej sprawie zaistniała. Okoliczność, iż rozpoczął się okres zimowego utrzymania dróg, a także to, że uchybienia w wykonywaniu tego typu usługi mogą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zachowanie ciągów komunikacyjnych

Praca podczas urlopu. Żeby odpocząć, trzeba mieć silną psychikę

;Odmówienie wykonania jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, za co mogą nas spotkać określone sankcje - od upomnienia czy nagany aż po zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika. Kiedy pracodawca może odwołać nasz urlop? Warunkiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności, których nie można

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

zamawiającego ocena ofert w nowym reżimie formalno–prawnym może, w zakresie wyjaśniania treści oferty, opierać się dotychczas wypracowanym dorobku orzeczniczym. Wskazać należy, że obowiązek wyjaśnienia przez Zamawiającego treści oferty materializuje się wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości, co do jej

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

zaistnienia opisanej okoliczności (wykonawca przedłożył dokument, z którego wprost nie wynika, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu), zamawiający może posiłkować się art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

! W przypadku zamówień na roboty budowlane jako przykładowe warunki uzasadniające przedłużenie terminu wykonania prac można wskazać zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych i wodnych utrudniających wykonanie umowy, czy też wstrzymanie robót z powodu okoliczności zaistniałych po stronie

Sejm odrzucił poprawki Senatu: alkohol i papierosy podrożeją. Pieniądze na 13. emeryturę z Funduszu Solidarnościowego

o mechanizm przyjęcia ustawy "w trybie odrębnym". Zgodnie z prawem można bowiem przyjąć projekt w takim trybie bez konsultacji, o ile uzasadniają to okoliczności. Rząd uznał, że właśnie takie okoliczności zachodzą. Jakie dokładnie? Tego nie wyjaśnił. Podatek akcyzowy. Co orzekł Trybunał

Qumak zwołał NWZ ws. połączenia z Euvic na 4 września

należności, które są postrzegane przez Euvic jako nowa okoliczność. Jednocześnie zwołanie WZA w nowym terminie da spółce czas na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym ustalenie zasadności roszczenia, podał wtedy Qumak. Qumak podkreślał też, że jest nieprzerwanie zainteresowany

ZUS odmawia wypłaty. Czy postojowe może przepaść? Prawnicy Czytelnikom, odc. 49

uzasadnienia złożenia wniosku w późniejszym terminie z powodu problemów zdrowotnych wymagałaby jednak szczegółowej analizy w zakresie konkretnych okoliczności i dokumentów potwierdzających zaistnienie takich problemów. Adwokat Katarzyna Dąbrowska, partner w kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp.j.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie pociagu?

, za każdym razem powinna być przeprowadzona indywidualnie i powinna brać pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy. Jeśli chcemy starać się o odszkodowanie, musimy pamiętać o krótkim terminie przedawnienia. Roszczenia z tytułu umowy przewozu osób przedawniają się po roku od dnia odbycia podróży lub od

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

zaistnienia innych okoliczności wywołujących podobny skutek, powodujący, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia w szczególności wówczas, gdy strona rezygnuje z ubiegania się o rozstrzygnięcie określonej treści; gdy przyznanie

Jak fiskus chciał zniszczyć firmę. Wyrok sądu ważny także dla innych przedsiębiorców

. WSA zgodził się ze spółką X, że organy podatkowe, zarzucając jej niedochowanie należytej staranności w doborze kontrahentów, nie wskazały okoliczności, które powinny były wzbudzić jej obawy co do ich rzetelności. Sąd, orzekając na korzyść spółki, w uzasadnieniu wyroku zaznaczył też, że w zakresie

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

wykonawcy do wyjaśnienia poziomu ceny ofertowej doznaje jednak ograniczenia w sytuacji gdy przewidziany w tym przepisie poziom rozbieżności pomiędzy wartością szacunkową zamówienia a średnią arytmetyczną złożonych ofert wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Okoliczności

Zarządca ZM Henryk Kania wnioskuje do sądu o przesunięcia terminu planu restr.

Krajową Administrację Skarbową. W osobnym komunikacie podano, że zarządca zwrócił się do sądu o rozważenie, czy w postępowaniu układowym nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. czy z okoliczności sprawy, a w szczególności z zachowania dłużnika

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Państwa kar we wskazanej powyżej wysokości nie znajduje oparcia zarówno w postanowieniach umowy, jak i okolicznościach faktycznych jej realizacji. W szczególności, kwota naliczonych kar z tytułu usług serwisowych jest całkowicie niewspółmierna do wynagrodzenia należnego spółce z tytułu świadczenia ww

Prezes Unified Factory ma zarzuty prokuratorskie; szef RN czasowo w zarządzie

. "W tych okolicznościach niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby - w ocenie emitenta - naruszyć prawnie uzasadniony interes emitenta" - podkreślono w komunikacie. Celem uzyskania informacji na temat statusu postępowania emitent nawiązał kontakt z pełnomocnikiem

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

prowadzonego postępowania lub posługujący się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, był w uprzywilejowanej sytuacji, zależy od okoliczności występujących na etapie przygotowania postępowania. Dla ustalenia naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych i powstania

Mieli zapłacić nawet 5 tys. zł za 6 biletów w PKP Intercity. Teraz kolej zwróci pieniądze

; Przewoźnik natomiast tłumaczy: "Na wniosek Urzędu Transportu Kolejowego PKP Intercity ponownie przeanalizowało sprawę, uwzględniając w tym przypadku zaistniałe okoliczności związane z pobytem w szpitalu podróżnego została podjęta indywidualna decyzja handlowa o zwrocie części poniesionych kosztów".

Mabion:Prace nad nowym wnioskiem o dopuszczenie MabionCD20 pochłoną 75-85 mln zł

. Spółka nie wyklucza możliwości modyfikacji wyżej wymienionych założeń w przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających. Celem spółki jest bowiem szybkie i zdecydowane reagowanie na wszelkie potrzeby wynikające z procesu rejestracji w celu ograniczenia ryzyka regulacyjnego przy jednoczesnym

Spółka PBKM w Hiszpanii może ograniczyć liczbę szpitali, z którymi współpracuje

w komunikacie. Zarząd Sevibe Cells podejmie wszelkie działania w tym prawne, które pozwolą wyjaśnić zaistniałą sytuację, zaznaczono w informacji. ?Jednocześnie do momentu wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przedmiotem ww

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

praktyce oznacza to, że zamawiający decydując się na skorzystanie z omawianej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych , muszą być w stanie jednoznacznie (przekonująco) wykazać zaistnienie okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od obowiązku stosowania wskazanej ustawy. Z

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

mogłoby natomiast - według nich - dojść tylko przy splocie niekorzystnych okoliczności, np. znacznym pogorszeniu perspektyw wzrostu PKB, aprecjacji PLN i zaistnieniu istotnego ryzyka deflacji. Zdaniem ekonomistów banku, obecny poziom stóp procentowych może zagrażać stabilności

Okupacja mBanku. Aktywiści grali w holu w gry planszowe

faktyczne zaistnienie przesłanki ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, jak i dochowanie miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 52 kodeksu pracy" - czytamy w piśmie RPO. Taka praktyka może wywoływać efekt mrożący dla korzystania z konstytucyjnej wolności zrzeszania się w związkach

TSUE: Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dot. SN

istnienia fumus boni iuris, wiceprezes, nie wypowiadając się co do samego zaistnienia fumus boni iuris, podkreśliła, że argumenty przedstawione przez Komisję nie wydają się na pierwszy rzut oka ani oczywiście niedopuszczalne, ani oczywiście bezzasadne. W związku z tym nie można wykluczyć spełnienia

Świetna praca, 40 dni urlopu i 80 tys. euro pensji na wejście? Pokolenie Z trzęsie biurami

oczekiwania najstarszych roczników pokolenia Z. Ukształtowani przez wyjątkowe historyczne okoliczności Generacja Z - tak socjolodzy nazwali osoby urodzone w latach 1995-2010. Koncepcja pokoleniowa była ostatnio mocno krytykowana, ale czołowi socjolodzy, tacy jak Klaus Hurrelmann z Hertie School of Governance

Allegro i Shopee zaczynają wciskać hamulec. Nawet giganci e-handlu widzą czarne chmury na horyzoncie

Czar Shopee pryska, zaczyna się ponura rzeczywistość. Początek tygodnia nie był udany dla pracowników warszawskiego oddziału. Jego szef Ian Ho ogłosił zwolnienia części załogi. Nikt w biurze się tego nie spodziewał. Firma poproszona o komentarz odpowiada krótko, za to zawile. - Zaistniałe

Wypadek w trakcie pracy zdalnej? I pracownik, i pracodawca mają kłopot. Kodeks pracy póki co "milczy"

. Po wizycie u ortopedy musiałam też pisać wyjaśnienia – kontynuuje poszkodowana.  Na dwoje babka wróżyła Zarząd spółki, w które j pracuje pani Hanna, powołał komisję do ustalenia okoliczności zdarzenia. Dowiedziała się nieoficjalnie od koleżanek z biura zarządu, że komisja nie uzna

Zapisy w wezwaniu na akcje Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 XI

grudnia. "Powodem przedłużenia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu jest zaistnienie uzasadnionej okoliczności wskazującej na możliwość niezrealizowania celu wezwania w pierwotnym terminie przyjmowania zapisów w wezwaniu, w szczególności celu wskazanego w punkcie 6

Zapaść w turystyce. "Walczymy o życie. Ale nie zwalniam, bo co potem powiem moim ludziom? Żartowałam, wracajcie?"

nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednak w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość odwołania wypoczynku dzieci

Esotiq & Henderson zawiadomił KNF, że podejrzewa manipulację swoimi akcjami

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Esotiq & Henderson zdecydował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wnosząc

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

nominalnie zrównoważonego budżetu centralnego w 2020 r. oraz zawieszenie reguły wydatkowej w tym samym czasie. "Bez tego nie będzie możliwe podjęcie niezbędnych działań chroniących pracowników oraz podtrzymujących płynność zagrożonych przedsiębiorstw w obliczu zaistniałych

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

. Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a brak jest w opisanym stanie faktycznym wskazanych okoliczności, które potwierdzałyby taką konieczność. Co więcej przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

zweryfikowania przez zamawiającego , czy nie zachodzi konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych . Wskazany powyżej termin

Paraliż w ZUS. Pracownicy na L4. A zdalnie nie można pracować, bo nie ma... laptopów

przetargu”. Zakład w uzasadnieniu do ogłoszenia pisze, że „z uwagi na zaistnienie okoliczności nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych i całkowicie niezależnych od Zakładu – trudną sytuację epidemiczną, rosnącą skalę zachorowań wśród pracowników Zakładu – zaistniała konieczność

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

przypadku braku takiego obowiązku za wystarczające uznać należy załączenie do oferty oświadczenia, z którego będzie wynikać brak zaistnienia okoliczności wykluczających wykonawcę, składającego oświadczenie z udziału w przetargu w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy

Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK

potrzebę zakończenia sporu zaistniałego pomiędzy stronami, nie przedstawił jednak propozycji jego zakończenia, podkreślono w materiale. "Zarząd spółki, na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, może spodziewać się

Akcjonariusze Mabionu zdecydują 14 VI o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Mabionu podejmą decyzję na najbliższym walnym w sprawie dalszego istnienia spółki, wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 14 czerwca. ?Zwyczajne walne zgromadzenie spółki w związku z zaistnieniem

Nadchodzi wielki żar, więc blackout znów straszy w Polsce. Czy powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji?

klimatyzacja mu sprzyja Blackout jest jak katastrofa lotnicza - nigdy nie jest tak, że jest tylko jedna przyczyna. Żeby w Polsce nagle zabrakło prądu, musiałoby dojść do splotu co najmniej kilku nieszczęśliwych i nieprzewidzianych okoliczności. Niestety, pula się dopełnia. Kiedyś w Polsce najwięcej prądu

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń. Wartość transakcji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących przeprowadzeniem korekt zgodnie z warunkową umową sprzedaży" - podsumowano