zaistniała sytuacja

Andrzela Gawrońska-Baran

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

Zaistniała sytuacja zawsze wymaga analizy, czy istnieją podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co zrobić jeśli wykonawca chce zerwać umowę?

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony będzie co do zasady możliwe, w sytuacji gdy jej strony przewidziały taką możliwość w treści samej umowy oraz jeśli zaistniały okoliczności w niej wskazane. W przeciwnym razie możliwe jest jedynie rozwiązanie umowy w drodze zgodnego porozumienia stron.

Śniegu brak, więc samorządy liczą na milionowe oszczędności

nie możemy mówić w tym przypadku o oszczędnościach. Dzięki tej sytuacji gmina po prostu będzie miała niższy deficyt - uważa Paweł Pliszka, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie.

Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

zamówienia nie leży w interesie publicznym. Nową okolicznością miała być możliwość zakupienia działki pod gimnazjum w innej lokalizacji, oraz trudna sytuacja gospodarcza. Według KIO zmiana okoliczności - w postaci zakupu działki - nie jest bezpośrednio powiązana z przedmiotem i terminem wykonania tego

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

/uzasadnienie Z opisywanej sytuacji wynika, że nie mamy do czynienia ze zmianą umowy, a zakończeniem jej trwania. Treść pytania wskazuje bowiem jednoznacznie, że nie mamy do czynienia z dokonaniem zmiany umowy w zakresie terminu ani wynagrodzenia. Gdyby na tej podstawie dokonywano zmian umowy – doszłoby

Infrastruktura energetyczna jest zagrożona? Premier wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO

Infrastruktura energetyczna jest zagrożona? Premier wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO

Pipe. Zarządzenie ma obowiązywać do 30 listopada 2022 r., do godz. 23.59. Premier wprowadza drugi stopień alarmowy BRAVO. Co to oznacza?  Stopień alarmowy BRAVO - drugi w czterostopniowej skali - jest wprowadzany w przypadku "zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia

Świadkowie przy czynnościach komornika sądowego

wierzyciela lub dłużnika. Komornik nie zawsze musi się zgodzić na obecność świadków. Może to dotyczyć np. sytuacji, kiedy przywołanie świadków będzie utrudnione, nie będzie możliwości ich znalezienia. Komornik może także odmówić przywołania świadków, kiedy upływ czasu potrzebny na znalezienie świadków

Awaria w Vinted. Ludzie nie dostają pieniędzy, a firma przeprasza

Awaria w Vinted. Ludzie nie dostają pieniędzy, a firma przeprasza

na niektóre płatności? "W wyniku błędu, mimo pomyślnego zakończenia transakcji, uzyskane środki wyświetlały się, jako »oczekujące«, a nie »dostępne«. Zaistniałą sytuację traktujemy priorytetowo – obecnie wszystkie dedykowane zespoły w Vinted wraz z naszym dostawcą

Drugi wykonawca na placu budowy - czy należy to zastrzec w umowie?

W powyższym przypadku w czasie prowadzenia robót budowlanych dochodzi do sytuacji, w której na jednym placu budowy roboty budowlane wykonywać będzie dwóch wykonawców działających na podstawie odrębnych umów zawartych z zamawiającym. Drugi wykonawca na placu budowy a umowa z generalnym wykonawcą

Orlen: Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski rurociągiem Przyjaźń

Orlen: Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski rurociągiem Przyjaźń

"PKN Orlen nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji. Dostawy rurociągiem Przyjaźń do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską" - przekazała Polskiej Agencji Prasowej spółka. Orlen zapewnił, że zaistniała sytuacja nie przełoży się na zaopatrzenie polskich odbiorców produktów

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, skoro

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

przewidzenia w zaistniałej sytuacji można skorzystać z instytucji tzw. zmiany „bagatelnej", określonej w art. 455 ust. 2 PZP dopuszczalne jest zastosowanie innych mechanizmów przewidzianych przepisami PZP i KC. Wojna, tocząca się za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej, ma niebagatelny wpływ

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

7 października 2022 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1. Dokument - z uwagi na zaistniałą sytuację na rynku energetycznym w Europie i na świecie, oraz w celu ochrony istotnych interesów

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

przyjmuje m.in. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Pytanie Zamawiający we wzorze umowy przewidział, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość zmiany umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Taka sytuacja zaistniała i termin wykonania umowy został przedłużony

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

zasadzie niezmienności umów, jak i na gruncie Kodeksu cywilnego, który traktuje zmianę wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy , jako sytuację nadzwyczajną – sama możliwość waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy nie budzi wątpliwości. Kluczowe jest sprawdzenie, czy zaistniały przesłanki waloryzacji oraz

Strony polskiej policji zhakowane przez putinowskich hakerów

Strony polskiej policji zhakowane przez putinowskich hakerów

;. Rzecznik Policji informuje, że strony i dane policji są w tej chwili bezpieczne.  – Działania ochronne skutkować mogły czasowym brakiem dostępności poszczególnych serwisów policyjnych w różnych sieciach dostawców usług internetowych, a wynika to z aktywnego dostosowywania do zaistniałej sytuacji

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaistniałymi w terminie związania ofertą . Zasadniczym celem i istotą wadium jest zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, zatem czas ważności wadium nie może być dłuższy niż termin związania wykonawcy złożoną w postępowaniu

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

raczej będzie zobowiązany - dokonać poprawienia zaistniałej omyłki i w konsekwencji do zmiany ceny brutto oferty poprzez ustalenie wartości podatku VAT od prawidłowo ustalonej kwoty netto za realizację zamówienia publicznego. Powyższa możliwość będzie dotyczyć postępowań o

Groclin zdecydował o ograniczeniu produkcji na Ukrainie

kontynuowaniu produkcji w ukraińskim zakładzie w ograniczonym wymiarze. "Emitent prognozuje, że sytuacja, jaka obecnie zaistniała na terytorium Unii Europejskiej oraz jej bezpośrednie negatywne skutki dla całego sektora motoryzacyjnego, będą również miały bezpośredni istotny

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

 tej sytuacji najprawdopodobniej należy unieważnić postępowanie. Przesłanka unieważnienia procedury z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji dwóch okoliczności, których wystąpienie warunkuje zastosowanie regulacji. 1. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie

Dekpol: Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację centrum handlowego

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Karuzela Kołobrzeg wstrzymała realizację inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, podał Dekpol, wykonawca inwestycji. "W związku z zaistniałą sytuacją, jaką jest pojawienie się epidemii SARS-CoV-2 i

Francja nie boi się totalnego blackoutu. Ale szykuje różne scenariusze

Szczególnie trudny może być okres od listopada do stycznia, ale "napiętych sytuacji" nie można wykluczyć również w październiku, lutym czy marcu. Francuzi nakreślili więc różne scenariusze postępowania.  - RTE twierdzi, że obniżenie krajowego zużycia energii elektrycznej o 1-5 proc

OT Logistics nie odczuwa na razie wpływu koronawirusa w sposób istotny

związku z sytuacją w zakresie otoczenia rynkowego oraz w konsekwencji wprowadzonych decyzji administracyjnych, zarząd spółki liczy się jednak m.in. z: ryzykiem ograniczenia dostępności pracowników, możliwością zaistnienia opóźnień w realizacji obsługi klientów, możliwością pojawienia się zatorów

Work Service nie otrzymał zapłaty za ProService, wyjaśnia sytuację

należności z tego tytułu, w wyniku czego ich stan zmniejszył się z 27,7 mln zł do 16,1 mln zł" - czytamy w komunikacie. "W związku z brakiem płatności za sprzedane udziały podjęliśmy działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zależy nam na wyjaśnieniu tej

Self-cleaning. Inicjatywa firmy ubiegającej się o zamówienie publiczne

udowodnienia zamawiającemu , że podjął on starania w celu wyeliminowania w przyszłości sytuacji, które miały wpływ na zaistnienie wobec niego przesłanki wykluczenia go z możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2018 r. sygn. akt: KIO 531/18 skład orzekający stwierdził, że

Polenergia: Segment obrotu miał 20,3 mln zł straty na trans. giełdowych w II kw.

zaistniałej wyjątkowej sytuacji na rynku energii elektrycznej segment obrotu emitenta zanotował na części transakcji giełdowych na energię elektryczną w okresie II kwartału 2018 r. stratę w wysokości 20,3 mln zł. Wynik ten został w części pokryty zyskami na pozostałych rynkach" - czytamy w opóźnionej

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Dyrektor handlowy firmy, która przerabia dwutlenek węgla: "Sytuacja z CO2 jest dramatyczna"

, ponieważ zaistniała sytuacja powodowała konieczność mocnego ograniczania lub wręcz wstrzymywania dostaw do klientów. Informowaliśmy ich o tym na bieżąco. Nie możecie w jakiś inny sposób pozyskiwać CO2? - W normalnym trybie pracy wszystkich instalacji w sezonie letnim kupujemy dodatkowe

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: KIO 907/22) podniosła, że użyte przez ustawodawcę w art. 109 ust. 3 Prawa zamówień publicznych określenie

Kiedy mamy do czynienia z błędem w obliczeniu ceny, a kiedy z omyłką?

wartością umowy a wartością umowy po zamianie wspomnianych wyżej pozycji nie przekroczy 10% wartości zamówienia ? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozpatrywać w kontekście poniższych wyjaśnień. Analizując zaistniałą sytuację, trzeba cofnąć się do postępowania przetargowego , w wyniku którego

Zasady powołania członków komisji przetargowej

sytuacji samodzielnego wyłączenia się członka komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), w sytuacji wyłączenia członka komisji przez Przewodniczącego Komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1

Kiedy możemy mówić o zmowie przetargowej

Biorąc pod uwagę trudności w udowodnieniu zmowy przetargowej przy badaniu okoliczności uzasadniających zaistnienie takiej zmowy dopuszczalne i wystarczające jest oparcie się na dowodach pośrednich[1]. Fakt zaistnienia nielegalnego porozumienia wykonawców można wywnioskować z istnienia innych

Koronawirus może zmusić zamawiającego do odstąpienia od umowy

pojęcia „nadzwyczajnej zmiany stosunków"[2], że można posłużyć się jego dorobkiem orzeczniczym przy interpretacji określonych sytuacji uzasadniających prawo odstąpienia od umowy. Zawsze należy jednak brać pod uwagę, że obowiązujący przepis nie odnosi się do zaistnienia istotnej zmiany

Forte wstrzymuje produkcję we wszystkich zakładach od 24 marca do 6 kwietnia

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Forte podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br. z możliwością przedłużenia tej decyzji o kolejny okres, jeżeli zaistnieje taka konieczność, podała spółka

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak środków na realizację oferty odwołującego (art. 93 ust. 1 pkt 4)? Czy jest możliwość, abym nie zawarła umowy z odwołującym, zgodnie z orzeczeniem KIO? Sytuacja patowa: możliwe, że zamawiający jest w stanie zwiększyć kwotę na realizację zamówienia (bo

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Seco/Warwick w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i

Action rozpoczął likwidację spółki zależnej w Chinach

jakie były przeprowadzane głównie na linii Action oraz Action (Guangzhou) Trading zostały znacznie ograniczone. "Wobec zaistniałej sytuacji oraz niepewności co do dalszego rozwoju możliwości handlu z Chinami w opinii zarządu niezasadne jest utrzymanie zależnej spółki

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

sytuacji należy unieważnić postępowanie. Zaistniała rozbieżność dotyczy istotnego elementu, jakim jest oferta wykonawcy – czyli jego zobowiązania względem zamawiającego . Co więcej, rozbieżność ta nie wynika z błędu wykonawcy , lecz jest omyłką zamawiającego . Nie można w tym przypadku ani

Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

doszło do poważnych zakłóceń dostaw surowców i materiałów produkcyjnych ani do zagrożeń związanych z absencją pracowników. Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją Grupa Selena zintensyfikowała swoje działania w obszarze sprzedaży zdalnej, a także rozpoczęła na niewielką, na tę chwilę, skalę

Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje

potencjalne cele akwizycyjne, czemu może potencjalnie sprzyjać zaistniała sytuacja. Jesteśmy zainteresowani nabyciem na rynku europejskim firm z naszej branży zarówno tych dystrybucyjnych, jak i produkcyjnych" - podsumował Gątkiewicz. Ferro to jeden z największych w regionie

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą; zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

FPP: GIS zezwolił na sprowadzanie do Polski urn z prochami zmarłych za granicą

pozostawiła rodziny osób zmarłych za granicą bez możliwości sprowadzenia i pochowania swoich bliskich. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) uznał argumentację FPP i 7 kwietnia opublikował zmianę do rozporządzenia dopuszczającą sprowadzanie urn z prochami. W związku z zaistniałą

Bumech: Wydobycie wzrosło o 15 r/r w I kw., spółka wdraża plan na czas pandemii

pracowników. Emitent podjął działania dostosowawcze do zaistniałej sytuacji, zmniejszając ryzyko spowolnienia postępu robót. Dzięki zaangażowaniu służb technicznych, przeorganizowano tryb pracy na taki, który pozwala efektywniej wykorzystać ograniczony w stosunku do standardowego czas pracy, przy

Kiedy wyliczenie ceny z błędnym VAT zmusza do odrzucenia oferty?

Pytanie: Wykonawca złożył ofertę, podając cenę netto 1050,00 zł oraz brutto 1291,00 zł. Właściwie obliczona cena brutto powinna wynosić 1291,50 zł. Zamawiający wskazał w siwz , że wykonawca ma obliczyć cenę netto i brutto, ale nie podał stawki VAT. Czy w sytuacji błędnego obliczenia ceny &minus

Wyciek danych osobowych - jak zareagować?

O wycieku danych mówimy w sytuacji, której efektem jest przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie lub ujawnienie danych. Może do niego dojść w wyniku ataku hakerów, którzy złamią zabezpieczenia i dostaną się do bazy danych firmy czy instytucji lub przestępstwa, kiedy na przykład

Ceny mieszkań nie spadną. Mogą jedynie wolniej rosnąć

ogólnopolskiej: - Absolutnie nie był gotowy na tak wielką falę uchodźców. Nie da się raptem znaleźć 2 mln mieszkań dla poszkodowanych sąsiadów z Ukrainy. Wielu zakłada, że to przejściowe. Czy w zaistniałej sytuacji komercyjny rynek wynajmu może konkurować z opcją nieodpłatnego użyczania mieszkań potrzebującym na

Sieć sklepów sportowych GO Sport od dzisiaj jest zamknięta. I nie wiadomo, czy kiedykolwiek się otworzy

stacjonarnych na terenie Polski. Nasz zespół ekspertów będzie dzisiaj kontaktował się z MSWiA w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych decyzjach" - twierdzi GO Sport.  Pytań jest wiele. Na przykład, czy można w ogóle regulować czynsz za sklepy, a także np

Ferrero rozszerza listę wycofywanych produktów. Które jajka Kinder są bezpieczne?

"Bezpieczeństwo żywności traktujemy niezwykle poważnie i przykro nam z powodu zaistniałej sytuacji" - informuje Ferrero w komunikacie, zapowiadając jednocześnie wycofanie ze sprzedaży w Polsce wszystkich produktów Kinder wyprodukowanych w zakładzie w Belgii. Kilka dni temu

Fiskus wprowadził nową kategorię opłat - "przelewy wiszące"?

sytuacje wyjaśniane są na bieżąco, np.: w reakcji na informację od organów podatkowych, organów egzekucyjnych czy samych ukaranych. Wyjaśnienie Pana sprawy trwało 1 dzień i niezwłocznie dokonano korekty księgowań – odpowiedział mi wydział prasowy KAS. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to sensownie

Influencerka upokarza bezdomnego. Znane marki, z którymi współpracuje, powinny zareagować. Co zrobi Louis Vuitton?

zgody. Poczuwamy się do popełnionego błędu i wiemy, że naruszyliśmy czyjąś prywatność w niewłaściwy sposób. Był to nasz nieprzemyślany błąd i jeszcze raz wszystkich przepraszamy za zaistniałą sytuację. Dopełnimy wszelkich starań, aby udzielić dodatkowego wsparcia osobie, która została nagrana, by jej

Szwedzkie spółki Arctic Paper zakończyły negocjacje ze związkami zawodowymi

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Arctic Paper, w związku z ryzykiem zmniejszonego popytu rynkowego na produkty papiernicze, podejmuje działania mające na celu zmniejszenie potencjalnego przyszłego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki grupy, przy jednoczesnym

Forte spodziewa się znaczącego pogorszenia wyników, szczególnie w II kw. 2020

i całego pierwszego kwartału 2020 r." - czytamy dalej. Jednocześnie spółka poinformowała, że podejmuje szereg działań, które mają na celu ograniczenie wpływu zaistniałych negatywnych czynników, aby umożliwić dalszą płynną działalność spółki po zakończeniu okresu

Wielton czasowo wstrzyma produkcję zakładu w Wieluniu z powodu koronawirusa

pracy. Wobec zaistniałej sytuacji spółka zamierza skorzystać z wszelkich dostępnych form pomocy" - czytamy dalej. Obecnie rozmiar wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej Wielton jest nieznany i niemożliwy do oszacowania, podsumowano

Idea Bank wprowadza odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu do 6 miesięcy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Idea Bank - z uwagi na pandemię COVID-19 oraz zaistniałe w związku z nią nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na działalność i sytuację finansową klientów - umożliwia osobom, które regularnie obsługują swoje kredyty, odroczenie spłaty rat

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

oświadczenie (np. spółka cywilna, która ubiega się o zamówienie)? Co w sytuacji, gdy zamawiający nie postawił w procedurze warunków udziału? Czy w przypadku braku oświadczenia podlega ono obligatoryjnie uzupełnieniu? Czy oświadczenie może wskazywać, że jeden członek konsorcjum wykona 100

Kurier przerzucił paczkę przez płot. Pies paczkę rozerwał i się zatruł czekoladą

wnioski oraz konsekwencje wobec opisanego pracownika. Dołożymy wszelkich starań, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości". Firma dalej zaś stwierdziła, że potencjalnie może zwrócić panu Błażejowi za… zniszczoną paczkę. I to też nie jest pewne. "Zgodnie z treścią Ogólnych

Grant Thornton: 41% firm dobrze ocenia swoje zdolności do reakcji na cyberataki

% dobrze ocenia swoje zdolności do reagowania na ataki. Tylko 30% firm twierdzi, że po wykryciu incydentu są w stanie odpowiednio ocenić sytuację i zaistniałe szkody. Tymczasem firmy mogą czuć się bezpiecznie jedynie w sytuacji, w której dobrze oceniają każdy element składający się na cyberbezpieczeństwo

Za chwilę w sklepach może brakować mięsa, mrożonek, piwa, napojów gazowanych... Wiceminister Kaczmarczyk umywa ręce

dostaw dwutlenku węgla. "W przypadku naszej firmy jego niedobór może skutkować koniecznością wstrzymania produkcji piwa. Apelujemy do rządu o pilne podjęcie efektywnych działań w związku zaistniałą sytuacją" – twierdzi firma. Grupa Żywiec: "Większość naszych browarów jest wyposażona

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

platformie w sytuacji, gdy wykonawca nie otrzymał powiadomień o takiej aktywności". Należy zauważyć, że system powiadomień o zdarzeniach zaistniałych na platformie służącej prowadzeniu procedur udzielania zamówień publicznych został utworzony właśnie po to, aby nie było konieczne nieustanne

Nawet milionowe kary dla pracodawców. Rząd chce walczyć z wypisywaniem się z PPK

badać dokumenty, np. treść komunikacji od pracodawcy do pracowników (ulotki, treści na stronach intranetowych), ale także przesłuchiwać pracowników czy pracodawcę na okoliczność zaistniałej sytuacji. W praktyce będzie zapewne podobnie jak w przypadku innych obszarów kontroli PIP – to inspektor po

Budimex: Epidemia może krótkoterminowo wpłynąć na zysk

, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów kontraktowych praktycznie wszystkich kontraktów, ale ich skutków na dzień sporządzenia raportu nie można ocenić. Według zarządu, epidemia kwalifikuje się do zdarzenia siły wyższej, podano także

Dobre informacje z rynku pracy. Rosną wynagrodzenia i zatrudnienie

na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i w wynagrodzeniach. - W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych

Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy. Co warto wiedzieć, nie tylko przed wakacjami

kilkadziesiąt dni niewykorzystanego urlopu. Taka sytuacja może być bardzo groźna dla naszego zdrowia i raczej nie sprawia, że jesteśmy w pracy bardziej efektywni. Wypoczynek i chociaż chwilowe oderwanie się od stresu i obowiązków służbowych są nam po prostu niezbędne. 1. Komu przysługuje urlop wypoczynkowy

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

: W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego , istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

działań zabezpieczających lub podjęcia innych niestandardowych działań w następstwie zaistniałej sytuacji. Sama konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia nie musi być jednak powiązana wyłącznie z wydarzeniami nadzwyczajnymi, może odnosić się też do zapewnienia bieżącego funkcjonowania

Trakcja PRKiL dokona odpisów w zw. z Kauno Tiltai na łączną kwotę 35 mln zł

, podała spółka. "Wartość inwestycji w jednostkach zależnych prezentowana w jednostkowym bilansie spółki na dzień 30 września 2018 roku wynosiła 436 241 tys. zł. W ocenie zarządu spółki zaistniały przesłanki, które mogą wpłynąć na wartość inwestycji w jednostkach zależnych

Trakcja PRKiI podjęła działania, które obniżą koszty o ok. 1,8 mln zł na miesiąc

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI, mając na uwadze trwającą epidemię COVID-19, podejmuje działania (łącznie nazwane pakietem antykryzysowym), mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki, przy jednoczesnym

Energa: W El. Ostrołęka doszło do wycieku oleju, wyłapano 80% zanieczyszczeń

absorbcyjne i zapory gwarantują, że zaistniała sytuacja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne i nie zaszkodzi ekosystemowi Narwi, podano także. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

zaistnienia przesłanek tam wymienionych. Ponadto należy pamiętać, iż chodzi o takie części zamówienia, które są przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych

Wszystkie kontrakty realizowane przez Unibep pozostają w toku

żadnych kar związanych z ewentualnym niedotrzymaniem pierwotnych terminów umownych. Zarząd spółki zastrzega przy tym, iż nie jest w stanie ocenić przyszłego zachowania poszczególnych klientów. Szacuje się, że zaistniała sytuacja może mieć wpływ na niedotrzymanie końcowych terminów umownych niemal

Hotel nieosiągalny, basen zamknięty. Czy można nas dzielić na zaszczepionych i niezaszczepionych? Firmy boją się pozwów

zadośćuczynienia za rzekome szkody (majątkowe lub niemajątkowe), które miałyby zaistnieć w omawianej sytuacji. Zarówno przesłanka winy, jak i przesłanka bezprawności nie zostaną w mojej ocenie spełnione. Zresztą już samo wykazanie zaistnienia szkody byłoby zapewne nie lada wyzwaniem - wszak najczęściej do wyboru

Bank Pekao wstrzymał realizację zwolnień grupowych w związku z pandemią 

pracowników jest kierowana do świadczenia pracy zdalnej. "Ze względu na zaistniałą sytuację zarząd banku podjął również decyzję o wstrzymaniu rozpoczęcia uzgodnionych ze związkami zawodowymi zwolnień grupowych" - czytamy dalej. Bank Pekao 12

Adam Glapiński monopolizuje przekaz banku centralnego i utrudnia pracę RPP? Biuro prasowe zaprzecza: wszyscy mają dostęp do analiz

otrzymał później maila od znajomego z tej instytucji, z którego wynikało, że bardzo żałuje, że nie znalazł czasu na spotkanie z tą misją. Kolega z Rady otrzymał takiego maila. Po zbadaniu tej sytuacji wynikało, że misja prosiła o spotkanie z członkami Rady, ale dowiedziała się, że członkowie nie dysponują

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

wypływy środków ulokowanych w banku. Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientów, a wykonywane przez bank operacje przebiegają sprawnie" - czytamy w

Primetech: JSW wstrzymała wypłatę kwoty gwarancyjnej do umowy sprzedaży PBSz

. "JSW w przesłanym do emitenta piśmie wskazało równocześnie na gotowość omówienia zaistniałej sytuacji na stosownym spotkaniu" - czytamy dalej. Zarząd Primetechu podkreślił, że nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez kupującego i zaprezentowaną przez niego

Bumech rozpoczął realizację kontraktu w dwóch kopalniach JSW

COVID-19 i na konieczność odbycia przez nich kwarantanny - występują znaczne utrudnienia organizacyjne, wobec czego prace przebiegają czasowo w ograniczonym zakresie" - czytamy w komunikacie. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zaistniałej sytuacji, podjęto

Nieodparty urok mrożenia rat. Czy politycy rzucą się na pomoc kredytobiorcom?

zobowiązania. Lewica zaproponowała także dyskusję na temat tymczasowego zamrożenia stawki WIBOR, na podstawie którego wylicza się oprocentowanie rat. Politycy tego ugrupowania zwrócili przy tym uwagę, że w obecnej sytuacji największym beneficjentem podnoszenia stóp procentowych w celu walki z inflacją są banki

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

najkorzystniejszą. Ocena zaistniałych okoliczności, które skutkują odmową podpisania umowy, w każdym przypadku musi być przeprowadzona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i nie może być automatyczna. Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z epidemii COVID-19, zamawiający w szczególności powinien

Praca podczas urlopu. Żeby odpocząć, trzeba mieć silną psychikę

". - Cała sytuacja bardziej mnie rozbawiła, niż zdenerwowała, choć przyznam, że przez kolejnych 15 minut zastanawiałam się, jak w ogóle można było wpaść na taki pomysł - dodaje. Na drugim biegunie znajduje się Mariusz, który jest kierownikiem projektu w branży reklamowej. - Tak, przyznaję się

Po skandalu z dotacjami dla firm dotkniętych pandemią. Marszałek czeka, co zrobi Komisja Europejska

certyfikacji); 3. Zawieszenia desygnacji dla danej instytucji. Żadna z tych sytuacji nie zaistniała więc nie ma mowy o wstrzymaniu certyfikacji”.

PKP Cargo ma porozumienia ze związkami, będzie mogło skorzystać z FGŚP

podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. W następstwie zaistnienia światowej pandemii COVID-19, mając na uwadze ochronę miejsc pracy oraz szczególną sytuację związaną z epidemią i jej wpływem na wyniki spółki

Mostostal Zabrze ma nowe uzgodnienia dot. kontraktów w ramach projektu EFRA

także. "Zaistniała sytuacja spowodowała konieczność dokonania aktualizacji budżetu kontraktu, co przełoży się na wynik finansowy grupy kapitałowej za rok 2017 r., obniżając go o kwotę 21,7 mln zł" ? czytamy dalej. Wyżej wymieniony dokument

Kary za trzymanie pieniędzy w bankach? UOKiK żąda od banków wyjaśnień

sytuację oraz śledzimy kroki podejmowane przez sektor finansowy. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez którykolwiek z banków przy nieujemnych stopach procentowych byłoby działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Jeśli do tego dojdzie, podejmiemy działania

Wielton od 27 IV stopniowo wznowi produkcję w Wielkiej Brytanii

Golec, cytowany w komunikacie. Jednocześnie Lawrence David prowadzi również działania w celu uzyskania dostępnego wsparcia rządowego, zaznaczył Wielton. "Z uwagi na dynamiczną sytuację istnieje ryzyko zmiany terminów lub zakresu realizacji

ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

- pomimo, iż sytuacja w Chinach stabilizuje się, o czym świadczy następujący powrót do normalnego trybu pracy przez fabryki, porty oraz terminale - ATC Cargo S.A. nie może liczyć na utrzymanie zeszłorocznego poziomu ilości obsłużonych zleceń oraz obrotów z uwagi na dynamicznie rozprzestrzeniającą się

ZUE i PKP PLK liczą na ugodę ws. rozwiązanej umowy na linię Łódź - Zduńska Wola

podjęliśmy rozmowy i widzimy szanse na pozytywny dialog w celu wypracowania całościowego rozwiązania dla zaistniałej sytuacji, opartego na partnerstwie, literze kontraktu i poszanowaniu słusznych interesów obu stron. Mamy nadzieję, że zadeklarowana przez strony gotowość do uzgodnienia dzielących je kwestii

Alumetal: Przestój wielkanocny przedłużony do końca tyg. w większości zakładów

spółki na dzień publikacji niniejszego raportu deklaruje wznowienie produkcji w kolejnych tygodniach kwietnia 2020 roku, niemniej jednak sytuacja, w związku z zaistniałą pandemią koronawirusa i dużą dynamiką zdarzeń, jest w tym zakresie ciągle niepewna" - czytamy dalej. 24

Konferencja 'Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market' 29 V w MPiT

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - W środę, 29 maja, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbędzie się konferencja "Estonia as the Gateway to the Scandinavian Market". Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć

Ikea zaczęła sprawdzać certyfikaty covidowe. Zaszczepieni wchodzą. Brak szczepienia? Zapraszamy do kolejki

Action przeprosiła wtedy wszystkich klientów, którzy "poczuli się dotknięci zaistniałą sytuacją". I podkreśliła, że w swoich działaniach postępują zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami rządowymi.

Wykonawca nie chce podpisać umowy. Co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

procedurze odwróconej oferty najpierw zostają ocenione, a dopiero potem weryfikowany jest sam wykonawca , ponowny wybór w zaistniałej sytuacji powinien zostać poprzedzony zweryfikowaniem kolejnego wykonawcy , zgodnie z wyżej wskazanym art

Asseco Poland liczy na kontrakty w segmencie bankowym w Niemczech

także politykę akwizycyjną pomimo sytuacji związanej z pandemią. "Od dłuższego czasu myśleliśmy, aby mocniej zaistnieć na rynku niemieckim i dlatego jesteśmy zadowoleni, że udało nam się powołać wspólnie z Adesso nową spółkę, w której mamy po 50% udziałów. Nasz obecny

CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

polskie władze na bieżącą sytuację finansową i gospodarczą spółki i jej grupy kapitałowej, podano także. "Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu

Przesłała zużyte prezerwatywy do urzędu skarbowego, by udowodnić, że jest prostytutką. Od ponad 6 lat nie płaci podatków

.  Po jej otwarciu w urzędzie zrobiło się niezłe zamieszanie. - W związku z zaistniałą sytuacją i stosowanymi w takim przypadku procedurami zostały wezwane właściwe służby, a sprawa do wyjaśnienia została przekazana policji - potwierdza informacje Wyborcza.biz biuro prasowe Izby Administracji

PCC Rokita miało 14,13 mln zł zysku netto, 59,77 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

przyszłości" - czytamy w liście zarządu dołączonym do raportu. "W kolejnych okresach grupa nie jest w stanie oszacować miarodajnie finalnych skutków pandemii w przyszłości. Zaistniała sytuacja, jej rozwój i skutki mogą mieć wpływ na szereg decyzji podejmowanych przez

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

usług. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca jest zobowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie, jeśli wybór jego oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Warto podkreślić, że wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT w powyższej sytuacji nie

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

ryczałtowy. Czy w zaistniałej sytuacji zamawiający może unieważnić na obecnym etapie postępowanie w zakresie części 1 z powodu zaistnienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp i uzasadnić to wystąpieniem w opisie przedmiotu zamówienia wady (błąd w projekcie polegający na przyjęciu

PKN Orlen: Dążymy do wyjaśnienia spraw związanych z działalnością b. prezesa

Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz CBA, informujemy, że PKN Orlen współpracuje z właściwymi organami w celu całkowitego wyjaśnienia spraw związanych z działalnością byłego prezesa, odwołanego w grudniu 2015 roku . Dążymy do jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - czytamy w oświadczeniu