zabezpieczenia wierzytelności

Zastaw rejestrowy - kompendium wiedzy

1 stycznia 1998 roku, ustawą z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) do systemu zabezpieczeń wierzytelności wprowadzono niezwykle istotną instytucję zastawu rejestrowego. Okazała się ona bardzo przydatna w prawie polskim, które dotychczas znało jedynie zastaw posesoryjny jako formę zabezpieczeń na rzeczach ruchomych (oraz wąską regulację zastawu na prawach). Co więcej, nie sposób pominąć roli, jaką odegrał zastaw rejestrowy w zwiększeniu zdolności kredytowej przedsiębiorców.

Zalety zastawu rejestrowego

Bardzo ważnym narzędziem prewencyjnym służącym skutecznemu zabezpieczeniu wierzytelności pieniężnych jest instytucja zastawu rejestrowego. Celem jej wprowadzenia do obrotu gospodarczego było również przeciwdziałanie długotrwałemu i kosztownemu procesowi poszukiwania majątku dłużnika przez wierzyciela. Jakie inne, wymierne korzyści związane są z ustanowieniem zastawu rejestrowego oraz w jaki sposób można skutecznie wykorzystać zalety przedmiotowej instytucji?

Wchodzą w życie nowe przepisy o księgach wieczystych i hipotece

ponoszenie podwójnych opłat. Nowe przepisy dają także właścicielowi nieruchomości prawo do zabezpieczenia tą samą hipoteką więcej niż jednej wierzytelności. Kredytobiorca, który uzna że jego kredyt jest niewystarczający, będzie mógł starać się o kolejny i zabezpieczyć go tą samą

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

małżonek obowiązanego może się nie zgodzić na udzielenie zabezpieczenia? kiedy zabezpieczenie upada? Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego obciążenie

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych. Komornik zawiadomi dłużnika , że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

W celu zajęcia komornik: 1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 2) wezwie naczelnika urzędu skarbowego, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je

GetBack zaprosił wybrane podmioty do rozmów ws. nabycia części wierzytelności

sekurytyzacyjnych jak Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ; GetPro NSFIZ; Univers 3 NSFIZ, jak również portfeli wierzytelności znajdujących się u spółki, podał GetBack. "Wskazane portfele wierzytelności stanowią zabezpieczenie rzeczowe zobowiązań zaciągniętych przez emitenta

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, np. prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego zakończone umorzeniem wobec bezskuteczności

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa banku , wraz z należnościami, kosztami i opłatami pobocznymi związanymi z wyżej wymienionymi wierzytelnościami, posiadające zabezpieczenia hipoteczne (min. 1 wierzytelność dłużnika jest zabezpieczona hipotecznie). Łączna wysokość wierzytelności na dzień 30.11.2018 r

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

. "W układzie wyodrębnionych zostało siedem grup wierzycieli zróżnicowanych w oparciu o kwoty należnych im wierzytelności od Ursus Dystrybucja oraz charakter wierzytelności (zabezpieczone/niezabezpieczone/publiczno-prawne), dla których przewidziane zostały odmienne propozycje odnoszące się do zakresu

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

. Kredyt Inkaso poinformował dziś, że uchwała jasno precyzuje, iż przedmiotem zabezpieczeń mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, akcje i udziały będące w posiadaniu spółki oraz inne składniki majątku spółki w szczególności wierzytelności należne spółce od innych podmiotów grupy

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

. Hoist Finance zobowiązał się w ramach postanowień umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji GetBacku w kwocie ok. 4,68 mln zł. W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji Hoist dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln zł, która ma stanowić zabezpieczenie dla GetBacku

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 31 grudnia br.

szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

GPM Vindexus miała 12,9 mln zł zysku netto, 20,11 mln zł EBITDA w 2019 r.

. wyniósł 10,56 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej, podano także. "W 2019 r. grupa dokonała największych w swojej historii nabyć wierzytelności, które były prawie dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Portfele stanowią zabezpieczenie wpływów jednostek grupy w

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki wobec CCC do 15 VI

, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC. Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r. (ISBnews)

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Wierzytelności z tej grupy zostaną objęte układem, jeśli wierzyciele należący do tej grupy wyrażą zgodę na objęcie układem ich wierzytelności w

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

wybierano specjalnie obligacji serii G i H. – Po prostu sprzedażą w ramach umowy przyrzeczonej zostały objęte portfele wierzytelności należące do easyDEBT NSFiZ [to fundusz inwestycyjny GetBack SA]. Wśród nich między innymi znalazły się portfele stanowiące zabezpieczenie obligacji serii G i H - dodaje

Gino Rossi ma zgodę CCC na uregulowanie zobowiązań do 15 lutego br.

emitent informuje, iż w przypadku braku spłaty nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

149 adresatów" ? czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji

Grupa Best zainwestowała 18,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br.

się do zmian legislacyjnych i zabezpieczenie wartości naszych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w osobnym komunikacie. Grupa Best wróciła również do zakupów nowych portfeli wierzytelności. "

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

wynosi 2 815 646 569,00 zł, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na

Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o

Sąd odmówił wydania GetBack nakazu zapłaty w zw. z pozwem Lartiq TFI

zabezpieczenia. 6 września GetBack informował, że fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia

Hoist Finance sfinalizował przejęcie aktywów GetBacku o wartości ok. 400 mln zł

oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku. "Ponad 95% aktywów obejmuje niepracujące, niezabezpieczone kredyty konsumenckie, a pozostałą część stanowią zabezpieczone kredyty konsumenckie i dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Kruk wygrał przetarg na 2 portfele o łącznej wartości ok. 334 mln zł

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 147 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych o wartości ok. 187 mln zł

Kruk podpisał umowę nabycia portfeli w Polsce o łącznej wartości nom. 488 mln zł

zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości nominalnej ok. 214 mln zł od "jednego z największych banków w Polsce". Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r

Gino Rossi wydłużyło termin spłaty pożyczki i zobowiązań wobec CCC do 15 maja

wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 15 maja 2019 r. "Ponadto emitent informuje, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 3 czerwca 2019 r. "Wskazane zabezpieczenie związane jest ze sporem o zapłatę, który jest zawisły pomiędzy Globus a spółką. Wskazane zabezpieczenie - o wartości ok. 47,3 mln zł - zostało ustanowione na wierzytelnościach przysługujących

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

cenie emisyjnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 572 000 zł. Obligacje są obligacjami 36-miesięcznym" - czytamy w komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki wynikających z obligacji będzie oświadczenie emitenta o dobrowolnym

Brewe Leasing uruchomił platformę inwestowania w leasing Goldberg & Johnson

niskim ryzyku, wynikającym m.in. ze stosowanych zabezpieczeń, stwierdzono również. "Inwestor jest zabezpieczony zarówno na poziomie weksla (zastaw rejestrowy nadzorowany przez administratora zastawu), jak i na poziomie samych wierzytelności (przedmiot leasingu pozostaje

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

spółka. "Zgodnie z ww. umową: - spłata zobowiązań wynikających z ww. obligacji została ustalona na poziomie pomiędzy 35 000 000 a 40 000 000 zł (uzależnione od wycen wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

wierzytelności po pomniejszeniu o spłaty dokonywane przed tym dniem przez dłużników solidarnych z dłużnikiem Grupa V - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach

Action opublikował projekt propozycji układowych

finansowanie wynikające z tytułu emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń (takich jak poręczenie lub gwarancja udzielone przez spółkę), udzielonego w okresie przed otwarciem postępowania sanacyjnego spółce lub podmiotom, wobec których spółka była spółką

GetBack ma umowy przedwstępne na wierzytelności warte nom. ok. 0,4 mld zł

nominalnej ok. 0,4 mld zł, poinformowała spółka. Podmioty te nabędą wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce. "Cały czas aktywnie poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych. Od dłuższego czasu analizowaliśmy również potencjał

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu)" - czytamy dalej. Grupa V to wierzyciele, których wierzytelność zabezpieczona jest na majątku TXM i znajduje pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Do tej grupy zaliczone

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości nomin. ok. 394 mln zł

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas, o wartości nominalnej ok. 394 mln zł, podał Kruk

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

. Zgodnie z podjętą uchwałą, przedmiotem zabezpieczenia obligatariuszy mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, a także akcje oraz udziały w spółkach zależnych o wartości do 375 mln zł. Dla porównania, kapitały własne Kredyt Inkaso na koniec 2018 r. wynosiły 122 mln zł w ujęciu

Best miał 20 mln zł zysku netto, 37,71 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

pomimo znaczących kosztów związanych z koniecznością dostosowania naszych strategii windykacyjnych do kolejnych zmian legislacyjnych i zabezpieczeniem wartości naszych portfeli wierzytelności" - powiedział prezes Krzysztof Borusowki, cytowany w komunikacie. W I poł. 2019 r

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

Majątkowych Vindexus Jan Kuchno. "Najbliższy rok zweryfikuje cały rynek, bo to będzie negatywnie wpływać na naszą branżę. Z pewnością wpłynie to na cały system pozyskiwania finansowania poprzez emisje obligacji. Pojawią się zapewne większe zabezpieczenia obligacji jak i wyższe

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

na zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem: (i) umowę zastawów rejestrowych na akcjach Alchemii, które zostaną nabyte przez Impexmetal w ramach wezwania; oraz (ii) umowę zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach Alchemii należących do

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

spółkę oraz wybrane spółki z grupy na zabezpieczenie wierzytelności głównych wierzycieli finansowych, ich pierwszeństwo zaspokojenia, sposób egzekucji oraz zasady ich zwalniania. Dodatkowo umowa pomiędzy wierzycielami określa zasady podziału środków otrzymanych ze sprzedaży aktywów będących przedmiotem

Grupa Kruk wybrana na nabywcę wierzytelności w Rumunii o wart. 1,19 mld zł

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Kruka tj. InvestCapital Malta Ltd., została wybrana jako nabywca portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim o wartości nominalnej ok. 282 mln euro (1,19 mld zł wg kursu średniego

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. Klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu, nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa

Spółka Kruka kupiła portfel wierzytelności w Rumunii o wartości ok. 1,15 mld zł 

. "Umowa przewiduje nabycie portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,25 mld RON (1,15 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 29 maja 2017 roku). W umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

. "Cena za nabywane wierzytelności została ustalona pomiędzy stronami z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej spółki. Razem z przenoszonymi wierzytelnościami wzywający nabędzie wszystkie prawa akcesoryjne lub związane z tymi wierzytelnościami, w szczególności przeniesione zostaną zabezpieczenia

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

zabezpieczonych hipotecznie. W chwili obecnej jest to obszar rozwoju spółki, na którym się w szczególności skupiamy. Pracujemy nad obsługą wierzytelności już posiadanych oraz procesujemy zakup kolejnych. Są to wierzytelności specyficzne, charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu przy świadomości, że momenty zakupu

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie. O dalszych istotnych etapach postępowania spółka będzie informować w odrębnych

Getin Holding chce pozyskać z emisji obligacji kwotę do 40 mln zł

;Emitent planuje pozyskać środki z emisji obligacji w terminie do 30 czerwca 2019 r. Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Parametry obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu i zabezpieczenie

Kredyt Inkaso:Spłaty z wierzytelności wzrosły o 18% r/r do 173,5 mln w 2017 r.

wyspecjalizowanym zespołem do dochodzenia zapłaty z portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie oraz samodzielnie stworzonym systemem informatycznym, pozwalającym jej na pełną automatyzację i standaryzację działań prawnych w procesie zarządzania wierzytelnościami. Działaniom Kredyt Inkaso sprzyja ponadto

Best przekaże 600 tys. zł na walkę z epidemią szpitalom i samorządowi Gdyni

i Elbląga. Ze skutkami epidemii walczą nie tylko służby medyczne. Duża odpowiedzialność i koszty zabezpieczenia mieszkańców ponoszą także lokalne samorządy, dlatego Best zdecydował, że 100 tys. zł przekaże również miastu Gdynia, podano także. "Monitorujemy wydarzenia

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły; 4) zastosowaniu

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

pokrycia ceny zostaną pozyskane przez SPV poprzez niepubliczną emisję obligacji nominowanych w zł o łącznej wartości 2 300 470 732,54 zł, których spłata zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, w szczególności obejmującym wierzytelności" - czytamy dalej

Kruk ma 250 mln zł kredytu od 4 banków na zakupy lub refinansowanie za granicą

wierzytelności w krajach, w których działamy. Elastyczne i efektywne kosztowo źródło środków na zakup pakietów to kolejny element budujący naszą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie będzie to naturalne narzędzie zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów. W przyszłości

Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł

postanowienia umowy kredytowej, w tym oprocentowanie, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także. Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod

Spółka zal. Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte nom. ok. 443 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

; ? porozumienia z bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym; ? aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych; ? aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

aneksem; 3) wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę nowych lub zmianę istniejących zabezpieczeń wymaganych przez banki, w tym w szczególności: (i) aneksu do umowy cesji wierzytelności z kart płatniczych oraz transakcji zawartych z wykorzystaniem systemu płatności eService oraz

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

;   zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

leczniczych i finansowanie za pośrednictwem kredytów w BGK, uważa Federacja. "Mało kto zauważa istotne usługi, jakie są cały czas realizowane w szpitalach przez firmy prywatne na podstawie kontraktów publicznych. Te usługi wymagają takich samych zabezpieczeń, jak w przypadku

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

zgromadzeniu NF TFI. Spośród posiadanych przez spółkę akcji NF TFI - 69 051 sztuk jest obecnie obciążona zastawem rejestrowym i finansowym, które stanowią zabezpieczenie wierzytelności kredytowych zgodnie z zawartymi przez emitenta i bank umowami" - czytamy w komunikacie. Akcje

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

prawomocnym zatwierdzeniu - w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 - GetBack ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku. "Jednocześnie, według informacji zawartych w

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

podmiotu oraz okoliczności związanych z postępowaniem układowym, w tym z zabezpieczeniem interesu wierzycieli układowych spółki, zaznaczono. GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW

Ministerstwo Sprawiedliwości rządzi rynkiem finansowym. Mniejsze firmy pożyczkowe i windykacyjne do odstrzału

obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia. Zgodnie z wymogami UE ma zostać uchwalona do końca tego roku. Zarazem ma to być kolejny element pakietu regulacji chroniących dłużników.  Resort sprawiedliwości: "dość ciemiężenia dłużników" Na to, że tak można

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

przygotowanej w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Oczywiście patrząc na latami ciągnące się postępowania upadłościowe, olbrzymie koszty generowane na odprawy pracownicze, przejęcie majątku, jego zabezpieczenie i przechowanie a następnie okazywanie i zbywanie, Pre Pack jest rozwiązaniem, z którego

Spółka GNB wyemituje obligacje o wartości 500 mln zł 

, zabezpieczone na majątku, w szczególności na wierzytelnościach samochodowych, podał bank. "Transakcja ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez spółkę SPV obligacji o wartości 500 000 000,00 złotych zabezpieczonych

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - GetBack przedstawił dziś zaktualizowana propozycję układu, który przewiduje spłacenie obligatariuszy w 38%. Propozycje te nie były jeszcze uzgadniane z wierzycielami zabezpieczonymi, ani z Radą Wierzycieli, podała spółka

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

zabezpieczenia wierzytelności na podstawie uzyskanego tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty oraz zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie przedmiotowej wierzytelności, f) Vistal Stocznia Remontowa zobowiązuje się do niewnoszenia jakichkolwiek środków zaskarżenia nakazu

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

właściciel – będziemy mogli złożyć do sądu wieczystoksięgowego wniosek o jej wykreślenie. Opłata wynosi 100 zł od hipoteki, co oznacza, że w przypadku gdy ustanowiono podwójne zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej i kaucyjnej, opłata wyniesie 200 zł. Opłatę można uiścić za pomocą znaków sądowych

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GRp 15/19, otrzymał informację, iż nadzorca sądowy złożył: 1) zaktualizowany spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym z wnioskiem o uchylenie postanowienia o

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między

PARP rozłoży na 3 raty płatności od Biomed-Lublin w łącznej kwocie 30,8 mln zł

przysługiwać będą odsetki od niespłaconego kapitału. Biomed-Lublin podał, że porozumienie zostało zawarte z zastrzeżeniem terminowego wykonania przez spółkę określonych czynności (kowenanty) oraz ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Jednym z kowenentów jest zawarcie przez Biomed

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

, oferując w zamian atrakcyjny, 8-proc. kupon. Wypłata odsetek następować będzie kwartalnie" - czytamy w komunikacie. Wartość nominalna jednej obligacji i minimalny zapis wynoszą 1 000 zł. Walory będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności do min. 150

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostkę zależną pakietu wierzytelności, w szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości

PBG przydzieliło wierzycielom obligacje o łącznej wartości 388,8 mln zł

najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 1 065 000 000,00 zł (tj. 150% maksymalnej wartości programu emisji obligacji) obowiązywać będą od dnia emisji obligacji do dnia, w którym zabezpieczone wierzytelności ulegną wygaśnięciu" ? podano także

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

zabezpieczeniu kapitału" i nieinformowani o ryzyku związanym z gwarancjami spółki GetBack. Spółka Lartiq (wcześniej Trigon) naruszała prawa konsumentów poprzez zamieszczanie nierzetelnych informacji w prezentacjach produktowych i innych dokumentach wykorzystywanych przy emitowaniu

Vivid Games złoży wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

kwietnia br., nie odbędzie się. Sytuacja ta zmusza nas do niezwłocznego złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, które w optymalny sposób zabezpieczy interesy spółki, jednocześnie pozwalając obligatariuszom obligacji serii A na uzyskanie pełnej spłaty ich wierzytelności wraz z odsetkami"

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej

Kruk kupił wierzytelności o wartości 1,58 mld zł w IV kw. 2014 za 215,4 mln zł

wierzytelności o wartości nominalnej 1,58 mld zł, płacąc za nie 215,4 mln zł. ?Ponad 1/3 tej kwoty stanowią inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Łączne nakłady w czwartym kwartale 2014 roku były o 162% wyższe niż w analogicznym okresie 2013 roku oraz pięciokrotnie

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. Zastaw umowny powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy, a wierzycielem. Sama umowa nie wystarcza do powstania zastawu, konieczne jest wydanie rzeczy wierzycielowi. Funkcją zastawu, jako ograniczonego prawa rzeczowego jest zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np

Fundusz Pragma Inkaso kupił wierzytelności bankowe o wartości nom. 222,75 mln zł

. "Przedmiotem umowy jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

zamówienie publiczne , z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

Action ma projekt propozycji układowych uwzględniający wszystkich wierzycieli

, wynikające z finansowania dłużnego (niedotyczącego współpracy handlowej, o której mowa w opisie Grupy IV), rozumianego jako finansowanie wynikające z tytułu emisji obligacji, udzielenia pożyczek lub kredytów albo realizacji prawnych zabezpieczeń (takich jak poręczenie lub gwarancja udzielone przez spółkę

ARP złożyła wniosek o upadłość układową Hawe Telekom

" - czytamy w komunikacie. Mediatel podał, że ARP wniósł na podstawie wniosku o zabezpieczenie majątku Hawe Telekom poprzez ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego nad majątkiem tej spółki oraz o zatwierdzenie układu likwidacyjnego, którego zasadniczym założeniem

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest spółka i

Kopex spłacił przed terminem 142,56 mln zł zadłużenia w ramach transzy C

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Kopex przekazał do PKO banku Polskiego, pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń, środki w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu transzy C w łącznej kwocie 142,56 mln zł, poinformowała spółka

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

dowiedzieć, prowadząc własne śledztwo w sprawie upadłości Kasy. Dotarli do informacji, kto i jak wyprowadzał ze SKOK pieniądze, np. kto dostawał milionowe kredyty zabezpieczone wartymi grosze nieruchomościami, kto udzielał wielokrotnie zabezpieczeń dla takich podejrzanych pożyczek, wykorzystując za każdym

GPM Vindexus miała 3,43 mln zł zysku netto, 4,68 mln zł EBITDA w I kw.

niepewność odnośnie przepisów, które weszły w życie od 1 stycznia 2019r., a w szczególności odnośnie opłat za bezskuteczną egzekucję. Spółka przekazała więcej spraw do windykacji polubownej. Wystąpiła też konieczność korekty szacunków przychodów w okresach przyszłych dla wierzytelności zabezpieczonych

MF pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów

wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe. "Wydanie rozporządzenia spowoduje, że objęte nim przychody - wykazane we wcześniej sporządzonych przez bank PIT-11 (podatnicy, którzy uzyskali taki przychody - otrzymali PIT-11

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

depozytowy kwotę 30 mln zł, która będzie stanowić zabezpieczenie ewentualnej umowy z inwestorem, podała spółka. W trakcie wczorajszego Zgromadzenia Wierzycieli na mocy postanowień rozstrzygnięcia sędziego-komisarza głosowanie propozycji układowej zostało odroczone. Dokonano

Społka Bestu ma umowę z ING BSK na zakup portfela o wartości nom. 92,4 mln zł

Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ) zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23,96 mln zł