zabezpieczenia wadium

Andrzej Łukaszewicz

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

Celem ustanowienia TZO jest zabezpieczenie interesu zamawiającego, tj. uniemożliwienie wykonawcy odmowy podpisania umowy bez utraty wadium.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Istotą wadium jest zabezpieczenie przebiegu postępowania, zwłaszcza pod kątem oferty, zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 27 kwietnia 2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 488/09) - cyt: "( ) wadium ma

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru.  Hipostazowanie

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp). Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

(jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki jest w ogóle cel wadium? Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty", która świadczy m.in. o przygotowaniu oferty przez

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

zamawiający nie zwarł w SIWZ wyraźnego wymogu, że każdy z członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.". Wykonawcy wspólnie ubiegający się Arbitrów zamówienie muszą, zatem

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaistniałymi w terminie związania ofertą . Zasadniczym celem i istotą wadium jest zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, zatem czas ważności wadium nie może być dłuższy niż termin związania wykonawcy złożoną w postępowaniu

Treść gwarancji wadialnej

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

. 184 ustawy Pzp zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

wykonawcy , której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania, zabezpieczona wadium .  Skoro zatem odwołujący, zarówno w okresie podstawowym, jak i tym dodatkowym, pozostawał związany ofertą (okoliczność bezsporna) i jednocześnie oferta odwołującego

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

w komunikacie. Złożenie gwarancji wadialnej w celu przedłużenia zabezpieczenia oferty wadium i spełnienie się warunków wyżej wskazanych, powodowałoby utratę przez Tesgas środków finansowych w kwocie 5 mln zł, stanowiących wartość wadium zabezpieczającego ofertę, podano

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na podstawie art 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał go do ponownego złożenia tych dokumentów w postępowaniu, które straciły ważność. Chodziło o:  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,   - zaświadczenie ZUS, 

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

czterech miesiącach. Drugi rozpatrywał w dniu opróżniania lokalu przez komornika. Oba oddalił. – Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego sąd ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o zabezpieczenie -   w tym przypadku o wstrzymanie egzekucji, „bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Termin wpłacania wadium Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

obowiązku żądania wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. „ progi unijne "; d)    możliwości częściowego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia - jeżeli zamawiający przewidzi uprzednio taką możliwość w zapisach

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

ofertą można jednoznacznie stwierdzić, iż wykonawca zamierzał złożyć ofertę na część 1 zamówienia, oraz jeżeli kwota wadium odpowiada tej wymaganej przez zamawiającego dla zabezpieczenia części 1, złe oznaczenie tytułu przelewu i koperty można potraktować jako oczywiste

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

składania ofert? Odpowiedź Należy uznać, że oferta została zabezpieczona wadium. W przypadku gwarancji bankowej wystarcza samo ustanowienie wadium, gdy z treści gwarancji nie wynika konieczność przedstawienia jej oryginału

Przedłużenie terminu związania ofertą

. Zgodnie z tym przepisem zamawiający, nie później niż na siedem dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Ale jeżeli

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

JEDZ. 2. Zamawiający ma w tym przypadku prawo zażądać wadium , gdyż żaden z przepisów dotyczących usług społecznych nie zabrania stosowania regulacji dotyczących tego zabezpieczenia. 3. Odnosząc się z kolei do kryteriów oceny ofert, to zamawiający

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym ostatnim przypadku zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych). A zatem zwrot wadium w postępowaniu o

Przedłużenie terminu ważności wadium

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z

Termin związania ofertą

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

prasowej. Ocenił, że niewiele podmiotów na rynku będzie w stanie wziąć w nim udział ze względu na skalę projektu i idące za nią wymagania w zakresie gwarancji, zabezpieczeń i wadium. Wskazał, że prace będą warte "kilka miliardów złotych" i spodziewa się, że umowa może

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

. Projektowane przepisy zakładają także obniżenie wysokości zabezpieczenia, żeby ? jak powiedziała wicepremier - większą liczbę firm dopuścić do udziału w przetargach. Jednocześnie planowane jest wprowadzenie możliwości pracy Krajowej Izby Odwoławczej w trybie zastrzeżonym, by strony

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Pytanie Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Pytanie W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz

Zasady wnoszenia wadium

zostały zabezpieczone wadium. W przypadku zamówień o wartości poniżej wskazanych kwot, Zamawiający samodzielnie decyduje, czy żądać od Wykonawców wniesienia wadium. W przypadku żądania wadium, Zamawiający zobowiązany jest do stosowania art. 45-46 ustawy Pzp. Nie może zatem żądać wadium w kwocie

Przedłużenie ważności wadium

pozostaje przepis art. 181 ust.2 zgodnie z którym zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

obowiązującymi przepisami. Przykładowo można wskazać na: - zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

następujących sytuacjach: - wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

(wadium zabezpiecza zobowiązanie wynikające z oferty a nie z umowy). W Twojej sytuacji może natomiast zachodzić potrzeba przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oczywiście jeżeli było ono żądane i zostało wniesione w formie innej niż

Elektrotim obniżył prognozę zysku netto do 15,8 mln zł w 2020 r.

% r/r, 3. wartość produkcji niesprzedanej zmniejszyła się o ok. 17 mln zł. "Jednocześnie zarząd spółki sygnalizuje następujące zagrożenia: a) konieczność ustanawiania kaucji na zabezpieczenie wadium, gwarancji

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć wniosek o postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie. Nowe przepisy rozszerzają ponadto zakres

Termin złożenia oferty przetargowej

UZP i na stronie zamawiającego. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r. Odpowiedź: W

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

m.in. Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Zamówienia publiczne po nowemu Będą też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Możliwość zmiany umów, szybsze wypłaty zaliczek przez państwo, mniejsze lub całkowicie zawieszone wadium i mniejsze zabezpieczenia finansowe. Wszystko

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

którym ten potwierdza, że nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy”. Czynność wyboru

Przedłużenie terminu związania ofertą

takiego wykonawcy z postępowania, ponieważ oferta wykonawca nadal wiązała oraz była zabezpieczona wadium. Przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp nie należy interpretować w sposób, który przeczy jego wykładni celowościowej. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. *? Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *? Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *? Ograniczenie dopuszczalności

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wartości powyżej progów unijnych. *? Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *? Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

Pre Pack - co to takiego?

ceną „wyższą", skorygować odpowiednio swoją ofertę. To nie jedyne prepackowe komplikacje. Nie dość, że inwestor musi zabezpieczyć wadium, albo jeśli chce przejąć przedmiot sprzedaży w dniu ogłoszenia upadłości, złożyć depozyt pełnej kwoty, to najbardziej dotkliwą pułapką może okazać się

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w postępowaniu było konsorcjum Glomex - Lufthansa Technik). (ISBnews)

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

etapach: przygotowywania umów oraz wykonywania umów, w tym rozwiązywania sporów. Doradzając przy przygotowaniu umowy, celem Prokuratorii jest nie tylko zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa, ale również zmniejszenie ryzyka wystąpienia sporu w trakcie realizacji zamówienia" - powiedział prezes

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający. Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

nie jest już związany swoją ofertą, w przypadku w którym wykonawca wyrazi na to zgodę. Jednakże w takiej sytuacji, jeżeli wykonawca odmówiłby zawarcia umowy, wówczas zamawiający nie może skorzystać z instytucji zatrzymania wadium (o ile oferta była zabezpieczona wadium), a tym samym traci istotny

Kraków stracił cierpliwość do Pesy. Kontrakt na tramwaje za 430 mln zł dostaną Solaris i Stadler

miało żadnego zabezpieczenia kontraktu, na wypadek gdyby dostawca unikał lub odmówił podpisania umowy” – pisze MPK w komunikacie. Jak zaznacza, decyzje o podpisaniu umowy z Pesą lub rezygnacji ze współpracy trzeba było podjąć szybko, bo w czwartek kończy się ważność konkurencyjnej, drugiej w

Koronawirus. Restauratorzy poprosili o wsparcie Jacka Jaśkowiaka. Ale prezydent nie chce się z nimi spotkać

alkoholu; - Zwolnienie z wpłat wadium do umów dzierżawy; Nie mają oszczędności Autorzy listu odnieśli się również do wypowiedzi prezydenta Jaśkowiaka, w której stwierdził iż zapobiegliwi poznańscy przedsiębiorcy posiadają zapewne zabezpieczone środki na tak trudny czas. "Szanowny Panie Prezydencie

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Odnosząc się do drugiej części pytania trzeba zwrócić uwagę na obowiązek zamawiającego przechowywania zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. W takiej sytuacji zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

oferta została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, pomimo iż w jej treści uwidoczniony został tylko jeden z podmiotów wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W tym zakresie Izba podziela stanowiska Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006r. sygn. Akt

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

ubezpieczeniowa. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa jednak czy wystawcą gwarancji musi być ubezpieczycie krajowy. Zapamiętaj! Możliwe jest zabezpieczenie oferty przetargowej wadium wniesionym w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez

MON: Inspektorat Uzbrojenia odrzucił dwie oferty na dostawy samolotów dla VIP-ów

podlega odrzuceniu ze względu na błędy formalno-prawne (oferta warunkowa - ważność oferty uwarunkowana była przez wykonawcę koniecznością dokonania zmian w zapisach umowy), fakt, że nie została zabezpieczona wadium, a ponadto została złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert (uczestnikiem w

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawców, Na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w

Miasto martwi się o przyszłość kamienicy przy pl. Bema

wszelkie podstawy ku temu, by transakcja zakończyła się sukcesem. - Warto przypomnieć, że formą zabezpieczenia jest nie tylko wadium, ale i zadatek. Poprzedni nabywca stracił w ten sposób ćwierć miliona zł - zwraca uwagę. Zobacz także: RATUSZ PRÓBUJE ZABLOKOWAĆ

Zasady postępowania z protestem

zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Gdyby o tym zapomniał, nie będzie miał ważnych ofert i nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. W pewnym postępowaniu wykonawca złożył protest, który przez pomyłkę nie zawierał żądań wykonawcy. Co prawda

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5

Zatrzymanie wadium

. Ustawodawca mając na względzie zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Podjął decyzję o wykluczeniu konsorcjum z postępowania, oferta nie została bowiem zabezpieczona poprawnie wniesionym wadium. Wyjaśnił, że ofertę wniósł wykonawca Bożena S., natomiast gwarancja

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

zwrot. - Zdecydowaliśmy o wykluczeniu z tego przetargu Newagu i Modertransu - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i tłumaczy dlaczego: - Pod koniec lipca wezwaliśmy wykonawców do wpłacenia wadium, będącego gwarancją wykonania zlecenia i zabezpieczenia zapłaty określonej sumy na rzecz dostawcy przez

Rząd przegrywa grę z hazardem

jawnych dokumentów przetargowych, to wysokość wadium (1 mln zł) i 50 mln zł zabezpieczenia od wykonawcy e-kasyna. Czyli spore sumy, które mogą trochę powiedzieć o wysokości kontraktu, bo z zasady nie bierze się od wykonawcy zabezpieczenia wyższego niż wartość umowy. Wody w usta nabrał też rząd

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

zakazu zmian umowy jedynie do jej istotnych postanowień. Zmiany zasad wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy W celu obniżenia kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchyla nałożony

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

progów unijnych. 2. Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego, z wyjątkiem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. 3. Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania

Kto będzie kontrolował bilety. MPK? Jest protest

(70 tys. zł), a tego ZTM nie uwzględnił jako wystarczające zabezpieczenie. Dlatego przetarg wygrała droższa oferta MPK. Nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie, bo Reflex oprotestował przetarg. - ZTM nie mogło podważyć złożonej przez nas kserokopii, która miała poświadczenie

Ich pomysł na biznes. I na życie. Pałac z widokiem na przyszłość

świetności pochłonie dziesiątki milionów złotych, których właściciele teraz nie mają, ale po wstępnym zabezpieczeniu budynku, by nie uległ zniszczeniu, Ewa myśli o remoncie kilku pokoi na parterze i udostępnianiu ich na spotkania czy warsztaty. – Już teraz mamy zapytania o możliwość 

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

), - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego form (art. 147 - 151 Pzp).

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

Straż Pożarna, Pogotowie Wodne), RZ - łąki, pastwiska, W - tereny wód otwartych (rzeki, stawy, glinianki i inne), RZL - skarpy wskazane do zabezpieczeń przeciwerozyjnych zadarnienia i zakrzaczenia, KP - drogi powiatowe." Ogólnikowość tych wskazań sprawiła, że na początku

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

nieistotne mogą być zmieniane nawet wtedy, gdy taka możliwość oraz jej warunki nie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu albo SIWZ. Art. 147 Likwidacja możliwości żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy celem pokrycia roszczeń z tytułu

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego

Astaldi na krawędzi bankructwa. Włosi opuścili już dwie inwestycje kolejowe. Co z warszawskim metrem?

skupiać na specjalistycznych kontraktach i sprowadzać pracowników z Włoch - powiedział Scaglione. W wakacje Astaldi odmówiło jednak zawarcia umowy na budowę tunelu prowadzącego na wyspę Uznam w Świnoujściu. Firma, która wygrała w przetargu z ceną 727 mln zł, wolała stracić 10 mln zł wadium. Inwestycję

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

w ogłoszeniu, że przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić organizatorowi wadium w postaci określonej sumy albo odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty . Po zakończonym przetargu wadium podlega zwrotowi, a ustanowione zabezpieczenia wygasają. Jeżeli jednak uczestnik

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

bankowe.   Mieszkania z licytacji komorniczych i przetargów - zobacz aktualne ogłoszenia » Konieczne wadium Licytację i przetarg łączy konieczność wpłacenia wadium. W przypadku kupna u komornika

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

nie wezwał do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wiedzę na temat niekaralności prezesa czerpał z innego postępowania, oferta wykonawcy nie została zabezpieczona wadium na przedłużony termin związania ofertą a wykonawca nie został wykluczony, bądź

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Nie jest to możliwe w sytuacji

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

2016 Vendor Assessment. Trend Micro zostało wyróżnione w raporcie IDC za wykorzystanie najnowszych technologii zabezpieczeń poczty elektronicznej oraz protokoły przeciwdziałające wyłudzaniu danych metodą spear phishing. Klienci wysoko ocenili również łatwość konfiguracji i obsługi oferowanych przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zabezpieczeń są przestarzałe i wymagają aktualizacji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie firmy VMware, którym objęto kadrę zarządzającą i ekspertów ds. bezpieczeństwa IT z 650 największych europejskich firm m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii i Włoch

Przetargowe oferty pełne niespodzianek

PUP wystąpiło o uzupełnienie dokumentacji. Chodziło o zobowiązanie do objęcia oferowanego sprzętu gwarancją producenta. - To standardowe zabezpieczenie. Bronimy się przed sprzętem składanym w jakimś garażu przez spółkę, która dziś działa, a jutro może zniknąć. A tak, gdyby nie mogła wywiązać się z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać

Robot zwiadowca dla polskiej armii przyjedzie z Izraela. Choć słabszy, wygrał z polską konstrukcją

;Tarantula". Miał być na tyle lekki, by żołnierze przenosili go na plecach, a równocześnie z racji pozostawania oddziału w strefie zagrożenia stosunkowo sprawny i szybki w działaniu (w odróżnieniu od robota policyjnego, który porusza się powoli w terenie "zabezpieczonym

Małe zainteresowanie nieruchomościami po Amber Gold

. Szafarnia. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, salonu z aneksem, łazienki oraz w.c. Powierzchnia - 72,90 m kw. Zainteresowany był tylko jeden oferent, z propozycją zakupu lokalu za 506 tys. zł (w tym miejsce postojowe za 16 tys. zł). Rzeczoznawca wycenił nieruchomość łącznie na 490 tys. zł. W sumie wadiów

Co wiemy o chińskiej firmie budującej autostradę A2?

udokumentować, że w razie wygranej złożą na zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia kwotę równą 10 proc. wartości umowy. W przypadku COVEC to gwarancja wypłaty 130 mln zł kary umownej wystawiona przez Bank of China - jeden z największych chińskich banków. Firmy startujące w

Łatwiej budować metro w Warszawie niż w Rzymie

. w sprawie pełnomocnictw, wadium czy źle udokumentowanego zabezpieczenia finansowego. Włosi są jednak pewni, że protesty zostaną odrzucone. Najprawdopodobniej dziś nie będzie jeszcze rozstrzygnięcia. Jeśli Astaldi by wygrało, konkurenci już zapowiedzieli koleją walkę, tym