zabezpieczenia roszczeń

dr Tomasz Góra

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Na czym polega zabezpieczenie roszczeń pieniężnych? Co może zrobić sąd, kiedy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne? Kiedy zabezpieczeniem roszczeń może być zakaz publikacji? Między innymi na te pytania odpowiada druga część poradnika "Zabezpieczenie roszczeń przed procesem lub w trakcie procesu".

Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu cywilnym ma chronić powoda lub przyszłego wierzyciela przed wyzbyciem się majątku przez pozwanego lub przyszłego dłużnika.

Rosyjski sąd zajął majątek Volkswagena. Koncern uwięziony w Rosji

Rosyjski sąd zajął majątek Volkswagena. Koncern uwięziony w Rosji

Putin obiecał pomóc Volkswagenowi w kłopotach Rosyjski sąd zajął majątek Volkswagena na zabezpieczenie roszczeń koncernu motoryzacyjnego Gaz, który jest kontrolowany przez Olega Deripaskę, oligarchę z bliskiego otoczenia Putina.  Gaz od 2012 r. na zlecenie Volkswagena montował auta niemieckiego

Sąd zabezpieczył roszczenie Prairie wobec MŚ dla terenu kopalni Jan Karski

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Na wniosek Prairie Mining Limited, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie o ustanowienie użytkowania górniczego i postanowił zakazać ministrowi środowiska (MŚ) udzielania innym podmiotom koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych lub

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

środkami, które nie muszą służyć pokrywaniu szkód gwarancyjnych, za które zamawiający zapłacił już w ofercie, a których naprawy nie może wyegzekwować na podstawie zawartej umowy. Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

uwagę, iż przepis art. 150 ust. 2 ustawy Pzp należy czytać przez pryzmat celu zabezpieczenia, jaki określił ustawodawca w przepisie art. 147 ust. 2 ustawy Pzp Zgodnie z tym przepisem, zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za wykonane należycie. Zamawiający ma prawo pozostawić do 30% wysokości

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

się nieuzasadnione. Wyjaśnienie Celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia jest pokrycie ewentualnych należnych Ci roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Można więc przyjąć, że zabezpieczenie stanowi pewnego

Rumunia zajęła ropę i paliwa w rafinerii rosyjskiego koncernu Łukoil

rosyjski koncern naftowy poinformował o tym w poniedziałek agencję Interfax. Rafineria Petrotel wstrzymała działalność, gdyż władze Rumunii zajęły rosyjskiemu koncernowi ropę naftową i paliwa 236 mln euro jako zabezpieczenie roszczeń. W ostatni czwartek rumuńscy prokuratorzy wraz

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, np. prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego zakończone umorzeniem wobec bezskuteczności

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza: - w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 , - w przypadku dostaw lub usług

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

sumie świadczeń zaległych oraz świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia należą się za okres krótszy niż rok - sumie świadczeń za cały czas ich trwania. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

komornicze obejmują: opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym albo wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

chcemy być więźniami sytuacji" W Warszawie brakuje atrakcyjnych działek, planów zagospodarowania przestrzennego, a gdy już jakiś grunt wydaje się atrakcyjny, to okazuje się, że są wobec niego roszczenia spadkobierców. To też wpływa na ograniczoną podaż i wysokie ceny mieszkań. Dla

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia

Ashbridge złożył pozew przeciwko Polnordowi

nim umowy objęcia akcji, złożył pozew o zobowiązanie do złożenia oznaczonego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego, podał Polnord. "Ashbridge informuje w piśmie, iż wobec nieosiągnięcia porozumienia dotyczącego zawarcia z nim

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

zabezpieczenie roszczenia, jak również sposobu jego wykonania, stanowi bezprawne narażenie na rażącą szkodę spółki, podmiotów zależnych od spółki, jak i funduszy i zamierza dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych od GetBack. "Spółce ani żadnemu z funduszy, według wiedzy

Wybór komornika - zasady

Wybór komornika - zasady

marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U z 2021 r. poz. 850 ze zm.) wprowadzono możliwości wyboru komornika sądowego przez wierzyciela. W sprawach o: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

związania ofertą jest prawidłowa, a w konsekwencji brak jest uzasadnienia dla odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe wynika z faktu, że gwarancja wadialna powinna umożliwiać zaspokojenie roszczeń zamawiającego związanych ze zdarzeniami wskazanymi w

Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games uzyskało sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy, do kwoty 1,2 mln euro, podała spółka. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego Cherrypick Games wynagrodzenia w wysokości 2,6 mln

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. "Żądanie pozwu wzajemnego

Sąd oddalił wniosek akcjonariusza o zabezp. roszczeń przeciwko ZM Ropczyce

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek akcjonariusza Zakładów Magnezytowych Ropczyce (ZM Ropczyce), tj. Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję sądu dot. PCC Rokita

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości zażalenie złożone przez HH Technology na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255

Kolejne zamieszanie z WIBOR-em. Sąd w Katowicach się rozmyślił, a w Warszawie zawiesił spłątę rat

zabezpieczenie roszczenia. Powyższe oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywiera skutków - komentuje Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. - W związku z tym kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na

Pieniądze na dzieci. Jak je wywalczyć? Kiedy? Wszystko, co musisz wiedzieć o alimentach

upłynąć nawet kilkanaście tygodni, szczególnie gdy małżonek sprytnie przedłuża postępowanie. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wprowadzić nowe rozwiązanie: tzw. alimenty natychmiastowe, które będzie można otrzymać w ciągu dwóch tygodni. Czym jest zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję ws. PCC Exol

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

Kodeksu postępowania cywilnego udzielone wierzycielowi zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (w postaci hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) upada po upływie dwóch

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

odpadach nałożyła na przedsiębiorców obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia" - czytamy w komunikacie. Ochrona przyznana spółce na mocy postanowienia wygaśnie, jeżeli spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

Radców Prawnych sp.k. Udzielenie zabezpieczenia wymaga uprawdopodobnienia zarówno roszczenia, jak i interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Widać, że sąd musiał uznać, że frankowicze przedstawili w konkretnej sprawie wiarygodne argumenty uzasadniające roszczenie, czyli żądanie &bdquo

Dziś już nie rabuje się banków. Rabuje się ubezpieczycieli

zdrowia lub nawet fikcyjne dane osobowe, podczas trwania umowy, kiedy m.in. celowo ingerują w zabezpieczenia antypożarowe, niszczą majątek, samookaleczają się, czy przy roszczeniu o wypłatę świadczenia, gdy podają nieprawdziwe okoliczności wypadku lub fałszywie podają się za uprawnionego do wypłaty

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

podwyższeniu o maksymalnie 2 mln zł po spełnieniu warunków przywidzianych tymi porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej "Lartiq wielokrotnie deklarował, iż kwota zabezpieczona w związku z umową powinna trafić

PBG złożyło pozew przeciw PGNiG, domaga się kwoty 118 mln zł

należnego konsorcjum zgodnie z umową oraz z umowy zawartej z PGNiG w sprawie realizacji inwestycji pn. ?Projekt LMG ? Ośrodek Centralny, Strefy Przyodwiertowe, Rurociągi i inne", tj. zwrotu PBG przez zamawiającego kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych, bezpodstawnie rozliczonej

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

, 3. Spółka przejęła odpowiedzialność za potencjalne roszczenia podwykonawców, usługodawców i dostawców, a także innych podmiotów, które wykonywały roboty, świadczyły usługi, dokonywały dostaw, bądź spełniały inne świadczenia w związku z realizacją umów. Na zabezpieczenie tych roszczeń spółka

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma prawo żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego wysokość ma mieścić się w przedziale od 2% do 10

ABC Data ma umowę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

wysokości 50% sumy uzyskanej przez spółkę zależną tytułem zaspokojenia przez ubezpieczyciela roszczenia spółki zależnej (maksymalnie ok. 40 mln koron czeskich oraz 158,7 tys. euro). Inwestor udzielił emitentowi gwarancji mających na celu zabezpieczenie procesu dochodzenia ww. roszczenia" - czytamy

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

; - czytamy w komunikacie. Spółka natomiast zobowiązała się do wykonania prac polegających na naprawie i uszorstnieniu fragmentów drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk wraz z udzieleniem gwarancji jakości na wykonane prace. Dodatkowo, na zabezpieczenie roszczeń GDDKiA w związku

Polwax przekazał 6,7 mln zł na rzecz komornika wz. z roszczeniami Orlen Projekt

, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen Projekt, podał Polwax. "Przekazanie tej kwoty w żaden sposób nie wpływa na bieżącą działalność spółki. W związku z powyższym - ustanowione wcześniej zabezpieczenia na majątku ruchomym spółki znajdującym się w zakładzie w

ZM Henryk Kania zawarły z Cedrobem umowę dzierżawy przedsiębiorstwa

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) zawarły z Cedrobem (jako dzierżawcą) umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na warunkach zgodnych z projektem tej umowy, podały ZM Henryk Kania. "Tytułem zabezpieczenia

HH Technology pozwał PCC Exol w zw. z naruszaniem patentu dot. alkoksylatów

miejsce postępowanie sądowe w związku ze złożonym przez HH Technology wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń HH Technology o zaniechanie naruszenia przez spółkę patentu [...]. Prowadzone postępowanie sądowe zakończyło się ostatecznie oddaleniem w całości wniosku. Finalnie, w orzeczeniu z dnia 26 marca 2019 r

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

jakiegokolwiek uprawnienia którejkolwiek ze stron w związku ze zdarzeniami, które mogą mieć miejsce po zawarciu i zatwierdzeniu przez sąd ugody, w tym w szczególności roszczeń o zapłatę kar umownych i roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnienia do odstąpienia od umowy. "W celu

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

wniosek o wstrzymanie eksmisji. Mieszkanie, które zajmują, eksmąż pani Ewy i ojciec Mai sprzedał człowiekowi powiązanemu ze znanymi warszawskimi handlarzami roszczeń i "czyścicielami kamienic". Przeczytałam akta sprawy i kilkadziesiąt pism, które Ewa Trzęsowska wysyłała od połowy czerwca do

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

oraz 2,63 mln euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Sąd Apelacyjny oddalił postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r., którym udzielono zabezpieczenia w sprawie dotyczącej złożonych przez PKN Orlen

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

należnych nam pieniędzy. W lipcu 2019 roku uzyskaliśmy sądowe zabezpieczenie naszych roszczeń do kwoty 1,2 mln euro, a fiński komornik zajął aktywa KuuHubb Oy na łączną kwotę 300 tys. euro, która wtedy odpowiadała sumie zaległych nam należności. Już wtedy w ocenie sądu powszechnego nasze roszczenie nie

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych. Komornik zawiadomi dłużnika , że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

przeciwko temu powództwu odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w

Hawe i ORSS uznają pozwy i roszczenia spółek i woj. podkarpackiego za bezzasadne

;Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec firmy

Ministerstwo Sprawiedliwości bierze się za kancelarie odszkodowawcze. Czy to koniec "łowców nieszczęść"?

niezadowoleni z wypłaconych przez ubezpieczyciela odszkodowań chcą dalej dochodzić swoich roszczeń. Chodzi nie tylko o nieetyczne zachowania agentów firm odszkodowawczych, ale również o rozwiązanie problemu związanego z opóźnieniem przez kancelarie wypłat odszkodowań dla pokrzywdzonych. Przez lata praktyka była

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

, ? zwiększenie dostępności zabezpieczeń kredytowych po stronie przedsiębiorstw - dotyczy MSP i mikro-firm oraz JST; zwiększenie roli zabezpieczeń na ruchomościach ? wsparcie faktoringu ? wsparcie programu Zielony Ład i transformacji energetycznej Polski

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego, podał GetBack. "Fundusze Lartiq wniosły jednocześnie o udzielenie zabezpieczenia w każdej z dziewięciu spraw. Każdy z siedmiu, dotychczas rozpoznanych, wniosków o udzielenie

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

, która jest korzystna dla klienta. - Sam sposób i kolejność sformułowania żądań w pozwie może mieć wpływ również na czas trwania postępowania, gdyż przy roszczeniach dotyczących nieważności umowy zazwyczaj nie ma potrzeby posiłkowania się dowodem z opinii biegłego, jak ma to miejsce w przypadku uznania

Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów w CHF w postaci UNWW

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Bank Millennium wycofuje się z zabezpieczeń kredytów we frankach szwajcarskich w postaci niskiego wkładu własnego (UNWW), podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Po interwencji prezesa UOKiK bank wyśle kredytobiorcom propozycje

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń, podano również. "Gwarancja dobrego wykonania umowy, o której mowa powyżej, została wystawiona z terminem obowiązywania do dnia 5 lipca 2019 roku, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego spółka nie

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

znajdują się wpisy dotyczące praw i roszczeń, np. zajęć komorniczych, służebności, dożywocia , a w dziale IV ustanowionych hipotek. Kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką to najczęstsza sytuacja. Oznacza tyle, że sprzedający – sam kupując mieszkanie – wsparł się kredytem hipotecznym. Czasem

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

chwili zakończenia realizacji umowy wniesienie zabezpieczenia służy w całości pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia . W tym czasie zamawiający może korzystać z całej kwoty, natomiast po zakończeniu realizacji  kwota ta ulega zmniejszeniu i zabezpiecza

HH Technology złożył zażalenie na decyzję sądu dot. PCC Rokita i PCC Exol

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - HH Technology wniósł do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ?Sposób wytwarzania

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

na akcjach Luka Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy spółką oraz AZ, podało OT Logistics. "Środki z ewentualnej skutecznej realizacji rzekomych praw AZ wynikających z zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie części roszczeń AZ związanych z umową

Miraculum zdecydowało o emisji obligacji zamiennych o wartości do 3 mln zł

Kancelarią Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie umowę o ustanowienie administratora zastawów, działającego na rzecz każdorazowych obligatariuszy obligacji. Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z nabycia obligacji, spółka i administrator

Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej

europejskim i Układzie o współpracy patentowej oraz innych dokumentów; 7) zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę uprawnionych

Erbud wniósł pozew o zapłatę przeciwko Platinum Resort

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnym, podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16 301 236,97 zł, natomiast wartość przedmiotu

Rosja wycofuje spółki z giełd świata. Ochrona przed skutkami bankructwa?

obligacje będą mogli wnioskować o ogłoszenie bankructwa Rosji. Niewykluczone, że w kolejnym ruchu ci inwestorzy zaczną się ubiegać w sądach o zajęcie akcji największych rosyjskich spółek dla zabezpieczenia swoich roszczeń.  Przepisy zatwierdzone przez Putina zmniejszą takie ryzyko dla Rosji.

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

wyjaśnia, iż ustanowienie nadzorcy ma związek ze złożonym przez ww. podmiot wnioskiem o upadłość spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego zostało dokonane przed rozpoznaniem merytorycznym zgłoszonego

Frankowicze zawiedzeni. Prawnicy podpowiadają, co oznacza brak orzeczenia SN. Spłacać kredyt czy iść do sądu?

, że okres przedawnienia tych roszczeń należy liczyć od momentu, w którym konsument dowiedział się o wadach prawnych umowy lub w rozsądnym czasie mógł się dowiedzieć. Takie określenie rozpoczęcia biegu przedawnienia daje szanse na dochodzenie swoich roszczeń większemu gronu kredytobiorców. Mimo że

MK proponuje zwiększenie do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych

zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych selektywnie i przyjętych do recyklingu. (ISBnews)

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczający zawsze sporządzał prywatną dokumentację w celu zabezpieczenia swoich roszczeń – wyjaśnia Agata Szymanek z kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Zanim rzeczoznawca lub likwidator pojawi się na miejscu zdarzenia, rozmiary szkody mogą ulec zmianie. Np. gdy nastąpi zalanie pomieszczenia

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

na podstawie umowy wspólników wygasło, a zawiadomienie nie odniosło żadnych skutków prawnych; - zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d. ustanowiony przez spółkę na rzecz AZ na zabezpieczenie roszczeń z tytułu umowy wspólników (zastaw na akcjach) wygasł

PBG złożyło w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wobec PGNiG

Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3 (Kontrakt PMGW). "Podstawą zawezwania jest brak zwrotu przez PGNiG wymagalnej kwoty kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych w ramach Kontraktu LMG (Zabezpieczenie LMG) oraz działanie PGNiG prowadzące do

Frankowicze mają nowy powód do zmartwień?

zabezpieczenie roszczeń skutkujące wstrzymaniem płatności rat (aż do prawomocnego wyroku). Tacy kredytobiorcy mogą ze spokojem obserwować również zmiany notowań franka, który jako walutowa „bezpieczna przystań" zawsze mocno reaguje na globalne ryzyka. Niestety, nie wiemy dokładnie, ilu frankowiczów

Spółka zależna Energi zawiązała 31,2 mln zł rezerwy w związku z wyrokiem sądu

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała Energa. "Rezerwa została zawiązana w celu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualną konieczność zapłaty w przyszłości wszelkich kar umownych wynikających z ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń" - czytamy w komunikacie. O dalszych istotnych etapach postępowania spółka będzie informować w odrębnych

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowi nadużycie udzielonej gwarancji. W związku z powzięciem informacji o zgłoszeniu żądania wypłaty kwoty z gwarancji spółka podjęła wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Elektrobudowy, podano również

Banki udzielają mniej kredytów. Chcą zwolnienia z podatku bankowego

związanych z restrukturyzacją i likwidacją banków zagrożonych niewypłacalnością. Usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń i restrukturyzacji także poprawiłoby sytuację banków. Poprawa możliwości kredytowania Negatywne bodźce dotyczące możliwości kredytowania będą oddziaływać zarówno na banki, jak i na

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

sąd nakaz zapłaty umożliwił rozpoczęcie 3 czerwca br. przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej w celu zabezpieczenia roszczeń" - czytamy w komunikacie. Jak podała spółka, działania wdrożone przez Orlen Projekt stanowią pierwszy z planowanych kroków prawnych

Angielski sąd zamroził Gazpromowi dywidendę z Nord Streamu. Skuteczna interwencja Ukrainy

przyznane przez arbitraż. I od wiosny zeszłego roku komornicy w kilku państwach Europy Zachodniej zaczęli zajmować majątek Gazpromu, aby w ten sposób zabezpieczyć roszczenia Naftohazu. Angielski wyrok Chyba najwięcej problemów Naftohaz przysporzył Gazpromowi w Wielkiej Brytanii, która ze względów

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

zewnętrzne źródło jego finansowania (depozyt, pożyczkę od innego banku, obligacje). Ponadto – i to jest rzecz kluczowa – korespondujące ze sobą aktywa i pasywa muszą być wyrażone w tej samej walucie. Zatem kredyty waloryzowane kursem franka muszą mieć zabezpieczenie we frankach. Dotyczy to

Straciła ponad 210 tys. zł na obligacjach. Dom maklerski umył ręce

;trzech sądów. Każdy ocenił ją inaczej. – Sąd okręgowy – niewątpliwie błędnie – uznał, że roszczenie klientki jest niezasadne, oceniając, że kierowała się ona własnymi decyzjami inwestycyjnymi i ponosiła pełną odpowiedzialność za podejmowane ryzyko. Sąd apelacyjny zmienił wyrok

mBank rozpoczyna ugody z frankowiczami. Ale czy to opłacalne?

zobowiązuje się ponadto pomniejszyć saldo kredytu o wpłaty na ubezpieczenie niskiego składu własnego lub gdy klient wybrał taką formę zabezpieczenia umowy, o wartość podwyższonego oprocentowania zobowiązania. Po ugodzie kredytobiorca będzie spłacać kredyt w złotych. Będzie mieć do wyboru dwie opcje

2C Partners przydzielił obligacje serii M o wart. nom. 3 mln zł

dzień 16 grudnia 2017 r. Oprocentowanie obligacji wynosi 7,5 % w skali roku" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z warunkami emisji, 2C Partners złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. Zabezpieczenie zostało

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Generali wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń); (b) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych wobec spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu

Nowy sposób na naciąganie nieostrożnych inwestorów? Inwestycja w weksle bardzo ryzykowna

przecież stroną takiej umowy. I tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, czy zabezpieczeń starczy na pokrycie roszczeń w przypadku upadłości pośrednika czy pożyczkobiorcy. Poza tym firmy oferujące weksle inwestycyjne, choć faktycznie działają na rynku finansowym, nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru

Uszkodzony dom po ulewie? Policz straty, zanim zgodzisz się na odszkodowanie

jeśli przyjmą tę kwotę, to oznaczać będzie, że zrzekają się dalszych roszczeń.  Tymczasem nie mają się czego obawiać. Kwota bezsporna to nie jest ostatecznie ustalone odszkodowanie, ale pieniądze, które mają posłużyć do pokrycia pilnych wydatków, np. do zabezpieczenia mienia i osuszenia dobytku

Kredytobiorcy masowo dostają aneksy od banków. "Czy ja mam to podpisać?"

- Dostałam właśnie od banku Citi, w którym mam kredytm pismo, w którym bank zachęca do podpisania aneksu do umowy na wypadek zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR. Zupełnie tego nie rozumiem, ale czuję, że to zabezpieczenie banku na wypadek wysadzenia WIBOR-u w powietrze. Będę konsultować

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

rok wynosi 21 mln zł netto. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Grupa ZUE złożyła 4 oferty w postępowaniach przetargowych o łącznej wartości ok. 716 mln zł

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

, komornik może zaangażować np. ZUS czy policję. Nie zawsze udaje się od razu wyegzekwować cały dług, ale wniosek można składać więcej niż jeden raz. Czasem ten rodzic, który wychowuje dziecko, wiedząc, że druga strona ma inne długi, rezygnuje z próby odzyskania alimentów. Niesłusznie, bo to roszczenie ma

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej otrzymało z sądu odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, polegającej na zapłacie przez PBG na rzecz Zurich Insurance plc Niederlassung fur Deutschland 152,48 mln zł. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie

Lichwiarze sprytniejsi od Ziobry. Obchodzą zakazy, nadal przejmują nieruchomości ludzi, których złapali w potrzask

zabezpieczanych nią roszczeń powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za dwuletnią zwłokę. Umowa nieważna będzie również wtedy, gdy wartość rynkowa nieruchomości nie została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę lub gdy nie jest określona precyzyjnie kwota roszczeń, które zabezpieczane są nieruchomością

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

zgody stanowi warunek zawieszający jej wejścia w życie" - czytamy w komunikacie. "Tytułem zabezpieczenia roszczeń spółki wynikających z umowy dzierżawy, dzierżawcy złoży wraz z zawarciem umowy dzierżawy oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie wydania

Wywłaszczenia, nacjonalizacja biznesu. Saudyjczycy alarmują o nadużyciach wobec inwestorów w Polsce

o zabezpieczenie roszczenia. Na czym ma polegać zabezpieczenie? Na "zakazaniu" GECX wykonywania praw korporacyjnych z udziałów na kwotę 2 mln zł (czyli całości kapitału zakładowego). To sam zarządca chce rozporządzać prawami z akcji. I warszawski sąd, na posiedzeniu niejawnym, czyli bez

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń PKO wobec emitenta z tytułu umowy kredytu podpisanej przez emitenta (hipoteka). b) uznanie przez Vistal Stocznia Remontowa swoich zobowiązań zasądzonych nakazem zapłaty do kwoty 9 018 631,34 zł tytułem

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

, skutkujące łącznym poziomem redukcji wartości tych zobowiązań o 137,2 mln zł; (7) Podsumowanie działań w zakresie roszczeń emitenta względem podmiotów trzecich, które działaniami podejmowanymi w okresie do kwietnia 2018, wyrządziły emitentowi szkody majątkowe, skutkujące

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

, że w celu zabezpieczenia płatności ceny za akcje IGL: 1) GH ustanowi na rzecz emitenta zastaw na akcjach wybranych spółek zagranicznych posiadanych przez GH, w liczbie odpowiadającej maksymalnie 9,99% kapitału zakładowego danej spółki; 2) GH

Emperia: Postanowienie sądu nie ma wpływu na spełnienie warunku wezwania Maximy

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - W ocenie Emperia Holding, postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały NWZA w sprawie zmiany statutu spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania przez Maxima Grupe do sprzedaży 100

Sąd Okręgowy w Warszawie dopuścił pozew zbiorowy ws. OFE

. "Sąd uznał, że roszczenia członków grupy spełniają warunki rozpoznania sprawy w postępowaniu grupowym określone w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przede wszystkim, ze względu na to, że roszczenia te są jednorodzajowe" ? poinformował Kowalczyk

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

pokryje roszczeń zamawiającego, wówczas pozostałą kwotę zamawiający "ściągnąłby" właśnie z zabezpieczenia. Jeżeli zamawiający odstąpił od umowy i całość roszczeń z tytułu niewykonania umowy została już zaspokojona nie ma przeszkód w zwrocie gwarancji. Wówczas w piśmie

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo rzadziej aniżeli zabezpieczenia osobowe, w szczególności

OEX ma przedwstępną umowę przejęcia Mer Service za 4,5 mln zł

OEX na zabezpieczenie wynikających z przyrzeczonej umowy sprzedaży ewentualnych roszczeń względem sprzedających. Kwota zatrzymania zostanie zapłacona sprzedającym w najbliższym dniu roboczym przypadającym po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, o ile przed tą datą nie

Torpol ma linię gwarancyjną w banku HSBC do 115 mln zł

zlecenie emitenta gwarancje przetargowe i gwarancje zwrotu zaliczki udzielane w ramach bieżącej działalności spółki. Emitent ustanowi na rzecz banku zabezpieczenia w szczególności w postaci poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do kwoty 172,5 mln zł roku oraz przelew wierzytelności z kontraktu, po