zabezpieczenia rachunku

Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Siwz - numer rachunku bankowego

Zarówno wadium jak i zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, należy wpłacać przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Co do zasady więc, numer rachunku powinien zostać wskazany w siwz.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Deweloperzy sami zdecydują o zabezpieczeniu klientów?

Deweloperzy sami zdecydują o zabezpieczeniu klientów?

bank prowadzący rachunek sprawdziłby, czy deweloper wydał pieniądze swoich klientów zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu klienci mieliby pewność, że odzyskają pieniądze, gdyby deweloper zbankrutował lub nie wywiązał się z terminu zakończenia inwestycji. Czy to oznacza, że wpłaty

Gotówka na wszelki wypadek

Gotówka na wszelki wypadek

bezpieczeństwa finansowego" powinna być też pewna kwota pieniędzy zdeponowana na koncie oszczędnościowym albo na krótkoterminowej lokacie. Podobnie jak w przypadku debetu na koncie osobistym chodzi tu o rodzaj awaryjnego zabezpieczenia na wypadek spadku dochodów. Powiedzmy sobie szczerze: przeważnie w

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

małżonek obowiązanego może się nie zgodzić na udzielenie zabezpieczenia? kiedy zabezpieczenie upada? Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego obciążenie

Wschodnioeuropejscy złodzieje czyszczą brytyjskie konta internetowe

nadal. Wirus Zeus pojawił się w internecie po raz pierwszy trzy lata temu. Jego najnowsza wersja Zeus v3 nie tylko zbiera informacje o loginach, hasłach i innych szczegółach związanych z kontami bankowymi, ale sama dokonuje przelewów. Tradycyjne zabezpieczenia antywirusowe nie są w stanie go wykryć

Poradnik: Bezpieczeństwo internetowych rachunków maklerskich

ani serwisy takich próśb w e-mailach do klientów nie wysyłają. Na 99,9999 proc. to spam - list masowo wysyłany przez oszustów, którzy liczą na twoją nieostrożność. Link poprowadzi cię nie na stronę biura, w którym masz rachunek, tylko na witrynę spreparowaną przez przestępców, by przechwycić login i

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym; koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, w przypadku wybrania komornika przez wierzyciela; koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym; koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Do czego komornik ma prawo? Komornik ma prawo do: 1) wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, a także wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez

Jak płacić bez pinu, żeby nie stać się ofiarą kradzieży? Coś nie styka w zbliżeniówkach

Jak płacić bez pinu, żeby nie stać się ofiarą kradzieży? Coś nie styka w zbliżeniówkach

zabezpieczania transakcji. - Możliwość wykonania danej transakcji zależy od parametrów karty, konfiguracji terminalu oraz mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom stosowanych przez bank. Szczegółowe zasady działania zabezpieczeń są poufne - ucina dyskusję na ten temat Julian Krzyżanowski z Alior Banku

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

koszty postępowania oraz przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym. Z pierwszeństwa równego należnościom kategorii czwartej i piątej korzystają wszystkie roszczenia o świadczenia uboczne objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Roszczenia o świadczenia

Kradzież bezdotykowa. Czy karty zbliżeniowe są dobrze zabezpieczone?

Kradzież bezdotykowa. Czy karty zbliżeniowe są dobrze zabezpieczone?

Karty płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowych to w większości banków ostatni krzyk mody. Zdecydowana większość kart, które właśnie tracą ważność, jest wymieniana na karty zbliżeniowe. Niektóre banki proponują klientom nawet przedterminową wymianę "plastików" na now

US dokonał zajęcia zabezpieczającego na rachunkach GO TFI na 6,5 mln zł

Urzędu Skarbowego w Warszawie objętych zarządzeniami zabezpieczenia wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wysokość zabezpieczenia opiewa na kwotę 6 500 000 zł. Emitent podejmie działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i zdjęcie dokonanych zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie

Wybór komornika - zasady

Wybór komornika - zasady

zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11); wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Pełnomocnik zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym Zakładów Mięsnych Henryk Kania otrzymał zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie którego prokuratura regionalna zawnioskowała do urzędu skarbowego o dokonanie zabezpieczenia na mieniu

Rosja uwolniła majątek Volkswagena. Ale spory z oligarchą trwają

Rosja uwolniła majątek Volkswagena. Ale spory z oligarchą trwają

rosyjski sąd uchylił też decyzję o zajęciu budynków i wyposażenia fabryk aut i silników Volkswagena, znajdujących się w Kałudze w pobliżu Moskwy.  Pozwy od GAZ-a Cały rosyjski majątek Volkswagena sąd w Niżnym Nowgorodzie postanowił zająć w połowie marca na zabezpieczeniu pozwu firmy motoryzacyjnej GAZ

Gazprom zbankrutował w Austrii. Tak działają sankcje

Gazprom zbankrutował w Austrii. Tak działają sankcje

konsekwencji - w całej Unii Europejskiej.  Uniper, który już pod koniec zeszłego roku zażądał od Gazpromu prawie 12 mld euro odszkodowania za ograniczenia dostaw gazu, na zabezpieczenie swoich roszczeń zaczął wchodzić na konta nielicznych już spółek Gazpromu w Europie. Jedną z nich jest Gazprom Austria

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

W celu zajęcia komornik: 1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 2) wezwie naczelnika urzędu skarbowego, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

Oszczędzanie dla dziecka. Jest nowe narzędzie, aby zabezpieczyć je finansowo na przyszłość

zagranicznych studiów. Możemy wybrać konto oszczędnościowe albo ubezpieczenie, które będzie zabezpieczeniem na wypadek choroby czy nieszczęśliwego wypadku dziecka albo w przypadku śmierci rodzica. I jeszcze jedno pytanie: jaką mamy gwarancję, że dziecko będzie potrafiło skorzystać z potencjału, który w niego

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

liczne zapytania ze strony właścicieli firm. Katalog podmiotów, które będą musiały się ubiegać o zezwolenie oraz zabezpieczenie, jest bardzo szeroki. "Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie

Alior Bank uruchamia finansowanie obrotowe dla firm z nową gwarancją BGK

płynność finansową firm. Przeznaczona jest dla tych przedsiębiorców, których sytuacja biznesowa pogorszyła się w związku z pandemią. "Gwarancja umożliwi im zabezpieczenie zarówno nowych kredytów, jak i tych odnawianych w rachunku bieżącym i liniach kredytowych. Okres

CCC i CCC.eu mają umowę kredytową na max. 150 mln zł z mBankiem

; - czytamy w komunikacie. Zabezpieczenie umowy stanowią: weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców zaopatrzone w deklaracje wekslowe z 17 grudnia 2018 roku; hipoteka umowna do kwoty 225 mln zł, na będącej własnością CCC zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Zamawiającego, a następnie jego ponowna wpłata przez Przystępującego na ten sam rachunek bankowy, byłaby w ocenie Izby czynnością irracjonalną w kontekście opisanego powyżej wniosku Przystępującego z dnia 8 lutego 2023 r. i zgody Zamawiającego z dnia 9 lutego 2023 r., jak również faktu, iż kwota wadium

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

aktywach i zbiorze aktywów, zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych, przelewów na zabezpieczenie, hipotek na nieruchomościach oraz poręczeń" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo zarząd spółki informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających termin

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

na konto firmy jako zabezpieczenie przyszłych zwrotów. Szefowie firmy zaprotestowali przeciwko blokadzie konta, bo - jak tłumaczyli - uniemożliwiało to dalszą działalność i groziło zerwaniem umów przez kontrahentów. Przekonywali, że są wiarygodni, bo działają od blisko 10 lat. Fiskus nie dał się

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

sądu, który orzekał w sprawie alimentów, o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia. Doprowadzi to do zablokowania kont osoby zobowiązanej do alimentacji, nawet bez jej powiadomienia. Jeżeli pani Małgorzata nie wie, w jakim banku ojciec dzieci ma rachunek/rachunki, ma prawo zwrócić się do sądu, do

IZFIA: 78% beneficjentów 500+ na pierwsze dziecko chce oszczędzać środki

;Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami przez ARC Rynek i Opinia, niemal 80% Polaków pobierających 500+ na pierwsze dziecko myśli o zapewnieniu lepszej przyszłości swoim pociechom. Dla większości oznacza to zabezpieczenie finansowe (66%), a także

Onico złożyło wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

stosunku do emitenta, zabezpieczenia majątku emitenta poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec emitenta oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Emitent wniósł także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie

Zostały dwa miesiące na wykorzystanie limitów w IKE I IKZE. Przez "Polski ład" to się nie opłaca?

"Polski ład" i zmiany podatkowe wpłynęły na opłacalność tych inwestycji w przyszłość? Czy można mieć wiele kont emerytalnych? IKE to indywidualne konta emerytalne, a IKZE to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma produktami emerytalnymi to model

PKO BP będzie obsługiwał pożyczki z tarczy finansowej dla dużych firm

programu, rejestracją i monitoringiem pożyczki oraz zabezpieczeń, jak również obsługą operacyjną. "PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego postawił sobie za cel wspieranie polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Tarcza finansowa PFR jest istotnym

KNF przyjęła znowelizowaną Rekomendację S ws. kredytów hipotecz. o stałej stopie

ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości (tzw. kredyty z opcją "klucz za dług"), ustanawiają szczególne zasady oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia. Rekomendacja

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

pieniądze na rachunek syna, wskazując, że wpłata stanowi wykonanie umowy darowizny. A syn już sam zgłosi naczelnikowi urzędu skarbowego, że dostał pieniądze. Syn zapytał dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy opisana wyżej darowizna środków pieniężnych będzie korzystać ze zwolnienia z

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

proponuje UOKiK UOKiK uznał jednak, że taka formuła rachunku powierniczego otwartego nie zapewnia bezpieczeństwa klientom firm deweloperskich w przypadku ich upadłości. W projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej znalazło się więc dodatkowe zabezpieczenie rachunku otwartego w postaci gwarancji bankowej

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

, podał bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać

ING Bank Śląski udostępnia Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł

udzielonym na zabezpieczenie kredytu, nasi klienci będą mogli zachować płynność finansową i ciągłość działania" - powiedział wiceprezes odpowiedzialny za Pion Klientów Biznesowych Michał Bolesławski, cytowany w komunikacie. 10 kwietnia 2020 roku ING Bank Śląski podpisał z

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

. łączna kwota finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding wyniesie 150 mln zł; 2) Termin całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty

Skarbówka będzie miała większy dostęp do kont bankowych Polaków niż prokuratura. "To złamanie tajemnicy bankowej"

wartościowych, zawartych umowach kredytowych lub pożyczkach, oczywiście ze szczegółami, ile i na co zostały udzielone, co jest zabezpieczeniem ich spłaty. Fiskus dostanie też informacje o umowach udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii, nabytych za pośrednictwem banków akcji skarbu państwa

Orlen schodzi z wyżyn cen gazu. Przecena dla małych i średnich firm

spółka zwiększyła skalę tej obniżki do 35 proc ., wydłużając termin jej obowiązywania do końca marca.  Obecną obniżkę cen gazu dla biznesu orlenowska PGNiG OD tłumaczy na Twitterze "zabezpieczeniem dostaw", nie rozwijając tego wątku.  Koniec z windowaniem cen Jak już pisał serwis

Prezes UOKiK: Gdy oddajemy deweloperowi oszczędności całego życia, to powinny być chronione jak te w banku

właścicieli mieszkań, dlatego przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które mają ją zapewnić. Przede wszystkim chcemy zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczeń. To rachunki, na które kupujący wpłacają pieniądze, a bank przekazuje je deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie

Jak cyberprzestępcy mogą wykorzystać twoje dane i ile mogą na nich zarobić

większością tego typu włamań stoją hakerzy działający na zlecenie władz państwowych, choć zdarza się, że dobrze zorganizowane grupy hakerskie również polują na tego rodzaju informacje. Ze względu na wartość własności intelektualnej zabezpieczenia stosowane przez jej właścicieli wymagają znacznie większych

Boryszew został gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Impexmetalu. Maksymalna suma zabezpieczenia z zastawów rejestrowych została ustalona na 186 mln zł. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z umowy Impexmetal zawarł z bankiem oraz Santander Bank Polska umowę blokady na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Impexmetal przez Santander

UE uzgodniła limit cen gazu. Automatyczny bezpiecznik, ale z możliwością wyłączenia

zabezpieczenia, które pozwolą nam uniknąć ryzyk dla bezpieczeństwa dostaw i stabilności rynków finansowych - powiedział Jozef Sikela, minister przemysłu i handlu Czech.  -  Kolejny raz udowodniliśmy, że UE jest zjednoczona i nie pozwoli nikomu używać energii jako broni - dodał Sikela. 

Najpierw frankowicze, teraz WIBOR-owa bomba. Katowicki sąd daje szansę na odwiborowanie kredytu hipotecznego

marży banku. Sąd uznał jednak za uprawdopodobnione przesłanki dla udzielenia zabezpieczenia. Proces będzie się toczył przed sędzią, który wydał takie postanowienie. Czytaj także: Chcesz szybko sprzedać dom? Łatwo nie będzie Kiedy doczekamy się werdyktu w tej sprawie? - Nie wiadomo jeszcze, na kiedy

BGK: Ponad 300 firm otrzymało ok. 5 mld zł kredytu w ramach FGP

średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80%, przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Wkrótce

Nadchodzą zmiany dla drobnych przedsiębiorców. Będzie łatwiej działać pod cudzym szyldem

wskazujące nieograniczony czasowo zakaz konkurencji. Weksel i franczyza W przypadku niektórych systemów franczyzowych franczyzobiorca zobowiązany jest do zakupu określonego wyposażenia czy sprzętu. Zabezpieczeniem finansowym staje się weksel in blanco. Zmiany zakładają, że weksel ma mieć zastrzeżenie &bdquo

MF przekaże z budżetu na rynek 22,1 mld zł do końca 2020 roku

oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,1 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec lipca 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 126,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych

Zbywa pieniędzy na dotacje do fotowoltaiki. Czy przejdą na Mój Prąd 5.0? "Obawiam się, że UE odetnie finansowanie"

Fotowoltaicznej Polska PV. I przypomina, że 4 tys. zł powinno pokryć 10-20 proc. wartości przeciętnej instalacji, czyli to znacząca kwota. Borowiak podkreśla: Po raz pierwszy w historii mamy dotację na magazyny energii. Magazyny energii oprócz możliwości tzw. backupu, czyli zabezpieczenia na wypadek czasowego

Ceny nieruchomości wzrosną o kolejne 2-3 proc.? Deweloperzy: to skutek zmiany przepisów

praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym wprowadza szerszą ochronę. To m.in. zabezpieczenie środków na dotychczasowym otwartym rachunku powierniczym. Od każdej kwoty, wpłaconej przez klienta na otwarty rachunek powierniczy, deweloperzy będą

Gazprom da Węgrom gaz na kredyt. Nowa pomoc Putina dla Orbána

odroczonej zapłaty za gaz i jakie  zabezpieczenie swoich należności dostał Gazprom. A koncern MVM, który jest właścicielem węgierskiej elektrowni atomowej Paks, jest zaangażowany w budowaną tam kolejną elektrownię atomową finansowaną z kredytu rządu Rosji. Minister Nagy zapowiedział również, że

Spółka zależna BAH ma spłacić część kredytu obrotowego z mBanku do 21 VII

zł" - czytamy w komunikacie. Zobowiązanie do spłaty związane jest z niewystarczającą wysokością zabezpieczenia ustanowionego na rzecz banku w postaci wartości pojazdów. Jednocześnie, w nawiązaniu do zawartej przez BAP, BNP Paribas Faktoring

MF przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 5,4 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec czerwca 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 106,7 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych

UOKiK chce większych praw dla klientów firm deweloperskich. Branża: To nas zrujnuje, a kupcy mieszkań nie zyskają

zabezpieczenia Projekt zmian w ustawie deweloperskiej trafił właśnie do konsultacji społecznych i zawiera kilka rozwiązań, dzięki którym kupujący „dziurę w ziemi” mają się poczuć bezpieczniej. – Przede wszystkim chcemy zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczeń

Kraków Airport z dramatycznym spadkiem liczby pasażerów

lotniskiem współużytkowanym, cywilno-wojskowym, z działającą bazą LPR-u i musi utrzymać operacyjność każdego dnia przez 24 godziny na dobę. Obecnie priorytetem jest przeprowadzenie spółki przez kryzys, zabezpieczenie finansów oraz bezpieczeństwo obsługi pasażerów. To czas wdrożenia systemu bezwzględnych

MF przekaże z budżetu na rynek 31,3 mld zł do końca 2020 roku

zgromadzono równowartość 103 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec maja 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 63,7 mld zł, z tym: w depozytach terminowych

Auto elektryczne płonie jak pochodnia? Rekord gaszenia elektryka to 21 godzin, 16 oddziałów straży - tak paliło się auto na Pomorzu

zwraca uwagę, że producenci samochodów elektrycznych stosują szereg zabezpieczeń zapobiegających powstaniu samozapłonu systemu zasilania akumulatorowego, co ułatwia pracę strażakom. Wymienione przez niego zabezpieczenia to: układ chłodzenia - chroni przed przegrzaniem akumulatora; wzmocniona obudowa

MF przekaże z budżetu na rynek 32,3 mld zł do końca 2020 roku

zgromadzono równowartość 92,3 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 61,8 mld zł, z tym: w depozytach

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

domy bywają jednak o wiele droższe. Od lipca nadal będą funkcjonować oba rachunki powiernicze, zarówno zamknięty, jak i otwarty, ale zabezpieczeniem dla nabywców będzie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Inwestorzy będą odprowadzać na niego składki od wpłat klientów dokonywanych na rachunki powiernicze

PiS chce kontrolować nasze oszczędności emerytalne, również te prywatne

publicznym (ZUS, KRUS), z firmą (PPE, czyli forma grupowego oszczędzania w zakładzie pracy i PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe) oraz indywidualnych (IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny). Jak czytamy w uzasadnieniu

Prokuratura i UOKiK biorą na cel "gwiazdę" start-upów. Ludzie zainwestowali 144 mln zł

; - twierdzi Blichewicz. W sprawie decyzji UOKiK spółka zamierza odwołać się do sądu i tłumaczy, że finansowanie dłużne z pieniędzy pożyczkodawców nie jest niczym niezwykłym, a weksel jest dodatkowym zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy. "Działania podejmowane przez bank i organy państwowe są dla nas

BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców rolno-spożywczych w ramach FGR

: objęcia gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy, zabezpieczenia gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym) na okres

MF przekaże z budżetu na rynek 39 mld zł do końca 2020 roku

. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec marca 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 75,9 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 55,2 mld zł oraz w depozytach

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Wprowadzono także zmiany dotyczące zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Proponowane rozwiązania wpisują się w uszczelnianie systemu podatkowego zapowiadane przez premiera Mateusza Morawickiego w exposé" - czytamy w komunikacie

IKE, IKZE? Ostatni moment na optymalizację podatkową w 2020 roku

Koniec roku to już ostatnia okazja, aby zmniejszyć wysokość podatków za 2020. Najprostszym do tego  narzędziem są obie formy dobrowolnych kont emerytalnych - IKE oraz IKZE.  Nie tylko emerytura  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

MF przekaże z budżetu na rynek 38,9 mld zł do końca 2020 roku

budżetowych zgromadzono równowartość 57,8 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70,3 mld zł, z tym: w

Nieprawdziwe dane o liczbie upadłości deweloperów. Kulisy nowelizacji ustawy

deweloper upadnie, a mieszkań i domów jeszcze nie będzie. A przecież Polacy najczęściej kupują u dewelopera „dziurę w ziemi". Fundusz ma zabezpieczyć 100-procentowy zwrot środków wpłaconych przez nabywcę nie tylko w przypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek

mBank wprowadza możliwość otwarcia rachunku maklerskiego w pełni online

pomocą zdjęć dokumentów. Zawarta umowa wysyłana jest klientowi w zabezpieczonym emailu. Aktywacja rachunku następuje po weryfikacji przelewu, wyjaśniono w materiale. "Otwarcie przez internet rachunku maklerskiego to kolejny element obsługi klienta, który mBank scyfryzował

HB Reavis otrzymał 162 mln euro kredytu na budowę kampusu biurowego w stolicy

kredytu, BNP Paribas Bank Polska jako agent zabezpieczeń, PKO Bank Polski jako agent rachunków oraz Bank Pekao jako aranżer, wskazano również. Ukończenie pierwszego etapu projektu planowane jest do końca 2020 roku - obecnie trwa realizacja nadziemnych kondygnacji budynków od

KNF nakazała przeniesienie środków pieniężnych z Pekao IB do BM Pekao 

finansowych, środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych z Pekao IB do BM Pekao należycie zabezpieczy interesy osób, do których należą przedmiotowe aktywa. Jednocześnie KNF zwraca uwagę, że przedmiotem przeniesienia są te instrumenty finansowe i środki

Samochód elektryczny jako magazyn energii? Elektryki pozwolą uniknąć blackoutu

systemu mają automatycznie pobierać prąd, gdy ten jest tani, i oddawać go do sieci w czasie szczytu zapotrzebowania. To ma przełożyć się na niższe rachunki za prąd. Bateria samochodu w roli magazynu energii ma być również zabezpieczeniem w przypadku przerwy w dostawach prądu. Zdaniem japońskiego

PGZ: A. Kensbok delegowany na p.o. prezesa, ogłoszono konkurs na cały zarząd

- do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez spółkę odpowiednich koncesji" - czytamy w ogłoszeniu. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze. Dostarcza

Komornik wszczął egzekucję ponad 11,5 mln zł od Ursusa na rzecz B. Millennium

. "Formalną podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Ursus S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt w

MF przekaże z budżetu na rynek 44,8 mld zł do końca 2020 roku

budżetowych zgromadzono równowartość 53 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych. W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec stycznia 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 70 mld zł, z tym: w depozytach

Po co wakacje kredytowe? Polacy i tak masowo nadpłacają kredyty

dochodów. Niektórzy nie oszczędzają, bo nie czują takiej potrzeby. Główną motywacją do odkładania pieniędzy jest zabezpieczenie finansowe na czarną godzinę (60 proc. odpowiedzi). Jedynie 12 proc. ankietowanych oszczędza z myślą o przyszłej emeryturze. Choć większość Polaków stara się odkładać

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

przeciwko Qumak S.A., m.in. z wniosku IBM Polska Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Sąd oddalił natomiast pozostałe wnioski Qumaka o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie dotychczasowych zajęć rachunków bankowych. "Zgodnie z uzasadnieniem

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

(np. gdy istnieje obawa jego usunięcia) służby te dokonują tymczasowego zajęcia mienia. Dalej, prokuratura na wniosek uprawnionego organu lub z własnej inicjatywy w ramach postępowania przygotowawczego stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania, niszczenia

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (potocznie zwana ustawą deweloperską). Nakazuje ona deweloperowi założenie w banku rachunku powierniczego, na który mają trafiać pieniądze każdego kupującego mieszkanie na etapie budowy. To rodzaj zabezpieczenia. Chodzi o to, aby deweloper nie dostawał od nas pieniędzy

Amerykanie na potęgę wycofują pieniądze z First Republic Bank

Credit Suisse wzbudziła obawy dotyczące ryzyka "zarażenia". Tym razem główne banki centralne bardzo szybko zareagowały na zabezpieczenie płynności. Amerykańscy urzędnicy badają również sposoby tymczasowego zagwarantowania wszystkich depozytów bankowych, jeśli kryzys się rozszerzy - mówiła

Rewolucyjne zmiany w darowiznach i spadkach. Oto kto skorzysta, a kto straci

więź, a skoro tak, to nie ma powodu, aby wychowankowie płacili podatek od ewentualnego spadku po opiekunach . Rewolucyjne zmiany w spadkach Zmieniły się również przepisy związane ze spadkami. A konkretnie regulujące wypłatę zachowku. Zachowek to rodzaj zabezpieczenia rodziny spadkodawcy, jeśli

Columbus Energy ma umowy ws. projektów PV o łącznej mocy 555,6 MW

danego projektu, która to kwota zostanie bezpośrednio zapłacona na rachunek operatora systemu dystrybucyjnego), która zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na 50% udziałach tej spółki, a Deweloper zapewni, że Columbus otrzyma ofertę sprzedaży 100% udziałów tej spółki celowej" - czytamy dalej

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. "Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony

Nowa ustawa deweloperska. Bezpieczniejsze kupowanie mieszkań

zabezpiecza finansowo podróżnych na wypadek, gdyby opłacony w biurze podróży wyjazd nie doszedł do skutku. DFG będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i przez niego obsługiwanym. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma pokryć wszystkie straty klienta, gdy: deweloper

Spółka zależna Monnari zawiesiła postępowanie egzekucyjne wobec Simple CP

zabezpieczenia należności Miss Class powinny być kontynuowane, aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron. Spółka Miss Class Sp. z o.o. zawarła w dniu 9 marca b.r. umowę obejmującą zakup kolekcji od Simple Creative Products, jak podało Monnari. Umowa wygasła w dniu 31 maja

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

kwoty 7,5 mln zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł, podała spółka. "Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji obligacji serii D stanowić będzie m.in.: 1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90 000 000 zł ustanowiona na

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę. Sprawdziliśmy, ile możesz na tym zarobić. Znamy pułapki w umowach

energetyczna rozpoczęła kontrole. Skala nadużyć jest olbrzymia Anna Skubiszyńska wśród najczęściej występujących ryzyk w umowach dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne wskazuje: brak należytego zabezpieczenia płatności czynszu, np. brak kaucji gwarancyjnej; brak należytego zabezpieczenia płatności podatku

Sprzedali mieszkanie, zapłacili gigantyczne podatki. Czy ktoś zauważy wreszcie ofiary ulgi meldunkowej?

skarbowemu, gdy ten wydawał decyzje narzucającą podatek. – Prawo do wznowienia postępowania jest niezwykle ważnym zabezpieczeniem obywateli przed nierzetelną pracą administracji. Obowiązkiem organu jest bowiem zgromadzenie całości materiału dowodowego i dopiero na jego podstawie wydanie decyzji

Śmiechu warte. Rządowa pomoc dla dużych firm. Cała nadzieja w fotowoltaice?

(pobieranej za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu), kogeneracyjnej (służącej do promowania bardziej ekologicznych technologii tworzenia prądu) czy sieciowej zmiennej - opłata pobierana na remonty i budowę sieci energetycznych.  To jednak kropla w morzu potrzeb - szacowana łączna oszczędność

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

, czyli takie, z których środki przepływają do dewelopera stopniowo, zgodnie z harmonogramem prac na budowie. Ale takie zabezpieczenie pieniędzy kupującego nie jest do końca szczelne. Nadal istnieje realne ryzyko straty pieniędzy w sytuacji, gdy firma przerwie budowę lub upadnie, a bank przelał już

Rządowa misja specjalna: ostre cięcie zużycia węgla. Są obawy o jesień

zdecydowanego odejścia od importu węgla z Rosji i Białorusi, dzięki działaniom rządu wypracowano skuteczne mechanizmy, dzięki którym zabezpieczono dostawy węgla dla gospodarstw domowych, które stanowią bazę wiedzy i doświadczeń możliwych do wykorzystania przy zabezpieczeniu dostaw węgla na kolejny sezon

Chcą inwestować, wpadają w sidła oszustów

bankowca, informuje, że nastąpiło włamanie na nasze konto bankowe i zlecony został przelew. Przestępca, wykorzystując strach posiadacza rachunku bankowego przed utratą oszczędności życia, oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta przed podobnymi zagrożeniami i prosi o zainstalowanie legalnego oprogramowania

Pseudofachowcy od remontów w akcji. Odwrotnie założone okna, a w spłuczce ciepła woda

. Określmy, co dokładnie ma zostać wykonane. Jeśli nie mamy umowy lub mamy lakoniczną, sąd będzie musiał zrekonstruować przebieg wydarzeń, a to wydłuża sprawę. Dobrym sposobem zabezpieczenia się są kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy, opóźnień, porzucenia robót – sugeruje prawnik i radzi, by

Dom pożera tyle prądu co piekarnik - rachunek 60 zł miesięcznie. "Podwyżki cen? Naszych klientów nie ruszają"

, zabezpieczenie, żeby powietrze nie uciekało w niekontrolowany sposób. - To taka kropka nad i. Budynek trzeba odpowiednio zbudować, zadbać o detale, żeby był szczelny. Tu ważna jest dbałość o szczegóły na budowie - mówi Alicja. Tak powstają ekonomiczne i ekologiczne domy. Nie każdy budynek pasywny jest

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

emitenta inwestorowi, jak również zobowiązał emitenta do złożenia ? do dnia 06 listopada 2018 r. - na rachunek depozytowy Sądu sumy pieniężnej (tj. kwoty 30 mln zł), która stanowić będzie zabezpieczenie realizacji ewentualnej umowy inwestycyjnej z wyżej wskazanym inwestorem" - czytamy w komunikacie

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych. Komornik zawiadomi dłużnika , że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i obejmują zastaw finansowy na rachunkach spółki w mBanku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie prezes CI Games Marek Tymiński zobowiązany jest posiadać minimum 52 663 570 akcje spółki, stanowiące 32,52% liczby głosów w akcjonariacie

Budżet domowy do naprawy. Dużo pieniędzy wyrzucamy do śmietnika. Jak skasować zbędne wydatki?

Oszczędności? Aż 44 proc. Polaków nie posiada żadnego finansowego zabezpieczenia. Tylko nieco ponad połowa z nas stara się trzymać swój budżet w ryzach – 56 proc. badanych przyznaje, że posiada jakiekolwiek odłożone środki, które w razie potrzeby będą mogły stanowić dla nich „poduszkę

Kurier przerzucił paczkę przez płot. Pies paczkę rozerwał i się zatruł czekoladą

wewnętrznymi zabezpieczeniami muszą pozostać do dyspozycji pracownika UPS powołanego do przeprowadzenia inspekcji przesyłki i sporządzenia protokołu szkody" – pisze firma. - UPS co prawda powiedział że wyciągnie konsekwencje wobec kuriera, ale umywa ręce od reszty sytuacji i nie chce opłacić