zabezpieczenia należytego

Marek Okniński

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających ofertę wspólną. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy leży w gestii wykonawcy, a zamawiający nie ma wpływu na jego dokonanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Pytanie Czy w przypadku naliczenia kary umownej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości przechodzi na rzecz zamawiającego, czy też kwota ta lub jej część może zostać zwrócona wykonawcy? Jeżeli podlega zwrotowi - czy wykonawca musi się

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

W sytuacji gdy zamawiający uzna, że żądanie wniesienia przez wykonawcę zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest konieczne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, może wymagać jego wniesienia

Czy zawsze trzeba żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Pytanie Organizuję przetarg nieograniczony na kompleksową organizację dwóch imprez. Czy ma sens żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza: - w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 , - w przypadku dostaw lub usług

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Pytanie: Wykonawca , w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

wskazuje, jakie roszenia mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (realizacja kontraktu oraz rękojmia). Żaden przepis ustawy Pzp nie daje zamawiającemu zabezpieczenia na wypadek braku realizacji postanowień gwarancyjnych. Zamawiający w sytuacji szkód gwarancyjnych i

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

. Odpowiedź: Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie. W związku z tym zamawiający zwraca zabezpieczenie odpowiednio wraz z

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp). Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki jest w ogóle cel wadium? Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty", która świadczy m.in. o przygotowaniu oferty przez

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

Zabezpieczenie roszczeń przed procesem

mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów. Sąd może

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

zamawiający nie zwarł w SIWZ wyraźnego wymogu, że każdy z członków konsorcjum ma oddzielnie wnieść wadium, złożenie gwarancji wadialnej wystawionej na rzecz jednego z członków konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty.". Wykonawcy wspólnie ubiegający się Arbitrów zamówienie muszą, zatem

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

;zdefiniowanie, czy wartość wadium wniesiona w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma obejmować także odsetki, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Pzp .  Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Pytanie: Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

. Jeżeli w postępowaniu zastosowano procedurę odwróconą, to podstawą prawną podejmowanych działań będzie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp . Przepis ten wskazuje, że jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wprowadza się regulacje dotyczące częściowych płatności, zaliczek oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawy z 19 czerwca 2020 r. wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

. "Uchwała została przyjęta zgodnie ze statutem spółki, większością 60% głosów i w ocenie zarządu, jak i doradców spółki w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki. 375 mln zł ustanowionych zabezpieczeń nie jest wartością nadmiernie wysoką i nie powoduje obciążenia

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

zamówienie publiczne , z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

Spółka Trakcji ma umowę na prace rekonstruk. lotniska w Wilnie za 26,78 mln euro

robót przypada w ciągu 14 dni od złożenia gwarancji należytego wykonania umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania i złożenia odpowiedniego zabezpieczenia, podano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa

Konsorcjum Sygnity i DHI Polska ma umowę na system monitoringu za 30,3 mln zł

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ok. 1,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji umowy został określony na III kwartał 2020 r. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Pytanie: Czy aktualizując plan zamówień publicznych , zamawiający zamieszcza kwoty z budżetu, czy z kosztorysów (w przypadku robót budowlanych)? Nie zawsze kwoty zabezpieczone w budżecie pokrywają się z tymi z kosztorysów. Odpowiedź: Wartość, o której mowa w 

Zmiany w dowodach rejestracyjnych. Nowe wzory dokumentów

dla tablic rejestracyjnych, zmieniające dotychczas obowiązujące przepisy. - Trwające właśnie prace legislacyjne związane są z koniecznością dostosowania dokumentów publicznych, w tym dowodów rejestracyjnych, do wymagań ustawy o dokumentach publicznych w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem

Siwz - numer rachunku bankowego

Pytanie: W siwz zawieramy zapisy w jakiej formie wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jednak w kilku naszych siwz zauważyliśmy, że nie wpisaliśmy nr konta na jakie należy je wnieść. Przeważnie zawsze wybrany wykonawca

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

otrzyma wynagrodzenie w kwocie ok. 24 mln zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 5

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa

Sygnity ma umowę z MRPiPS na rozwój oprogramowania SyriuszStd za max. 31 mln zł

. ?Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma łączne maksymalne wynagrodzenie brutto w kwocie do ok. 31 mln zł. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto" ? czytamy

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

umowy: wartość umowy: 99,6 mln zł brutto; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

od daty podpisania umowy; Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie

Oferta Mostostalu W-wa za 36,3 mln zł wybrana na budowę budynku dla AGH

. ? Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 % wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we

Mostostal Warszawa ma umowę na obwodnicę Praszki za 171,5 mln zł brutto

. Termin realizacji kontraktu to 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy, podano w komunikacie. Przetarg w sprawie tej inwestycji rozstrzygnięty został pod koniec marca 2019 r

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

wykonania umowy, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jego przedstawienia. Zarząd stoi na stanowisku, że odstąpienie jest nieskuteczne. Podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie

Oferta Mostostalu Warszawa na 171,5 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA

otrzymania faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

rękojmia wykonawca wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zobligowani będziemy pozostawić 30% zabezpieczenia na okres na jaki wykonawca wydłużył rękojmię w złożonej ofercie? Czy musimy zwrócić szczególną uwagę na dokumenty przy odbiorze aby wykonawca w składanych dokumentach określił

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT" - czytamy w komunikacie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy

Oferta Mostostalu W-wa wybrana przez Tauron na prace w Łagiszy za 66 mln zł

podpisania kontraktu. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - okres podstawowy, oraz 60 miesięcy - okres wydłużony. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum , polisa OC

Mostostal Warszawa wybrany do budowy zajezdni PKM Tychy za 58,2 mln zł

, - termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do zamawiającego faktury, - okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty odbioru końcowego, - zabezpieczenie należytego wykonania

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

. Warunkiem rozpoczęcia fazy III było przedstawienie przez Rafako weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

. ? Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie. Dofinansowanie w ramach umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy

Alechemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie. Dofinansowanie w ramach umowy zostanie wypłacone po ustanowieniu i wniesieniu przez spółkę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, przy

Sygnity ma ugodę z Enea Operator dot. wdrożenia systemu informatycznego

kwoty 0,55 mln zł. Ponadto na podstawie ugody konsorcjum zobowiązało się dostarczyć Enea Operator przedłużone o uzgodniony termin zabezpieczenie należytego wykonania umowy" - podsumowano. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł

Sygnity ma kontrakt z Pocztą Polską wartości ok. 49,7 mln zł brutto

usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy"- czytamy w komunikacie. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

spółką a zamawiającym umowy w ramach postępowania wykonawczego jest dopełnienie formalności po wyborze oferty zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wniesienie przez Ferrum zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, podano także

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. jednemu z kontrahentów. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a w szczególności o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 314 k.c.). Instytucja zastawu jest jednak stosowana dużo rzadziej aniżeli zabezpieczenia osobowe, w szczególności

Sygnity ma umowę z ARiMR o wartości 31,88 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca złożył u zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 2,06 mln zł, podano także. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

od wykonawcy (w tym przypadku potrącić z faktur). Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oprócz zapisów dotyczących kar umownych nie jest nieprawidłowe. Gdyby wykonawca w ogóle nie wykonał zadania lub prace te zostałyby wykonane w takim zakresie, który nie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający na podstawie art 26 ust. 2f ustawy Pzp wezwał go do ponownego złożenia tych dokumentów w postępowaniu, które straciły ważność. Chodziło o:  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,   - zaświadczenie ZUS, 

Konsorcjum Ursus Bus wezwane do zapłaty kary umownej przez MZK Zielona Góra

maja 2019 r. pod rygorem odstąpienia od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części; 2) przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do upływu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 3

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 234,5 mln zł wybrana na odcinek S19

, - termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, - okres gwarancji wynosi 10 lat, - zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej 30.000 euro na wykonanie robót budowlanych (obiekt zabytkowy), zamawiający w "Zaproszeniu do składania ofert" może żądać wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki dotyczących płatności lub zabezpieczenia zapłaty jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (d) nie złoży wniosku o

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

(np. gdy istnieje obawa jego usunięcia) służby te dokonują tymczasowego zajęcia mienia. Dalej, prokuratura na wniosek uprawnionego organu lub z własnej inicjatywy w ramach postępowania przygotowawczego stosuje tzw. zabezpieczenie majątkowe (czyli tymczasowy zakaz przekazywania, niszczenia

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Wykonawca nie chce podpisać umowy. Co zrobić, gdy procedura ma charakter odwróconej?

rankingu oferenta. Artykuł 24aa ustawy Pzp dotyczący procedury odwróconej stanowi, że "Jeżeli wykonawca , o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

Cherrypick Games odzyska ponad 2 mln euro od Kuu Hubb Oy

podstawie umowy dystrybucyjnej z czerwca 2017 roku, zgodnie z którą KuuHubb pełnił rolę dystrybutora gry. "Kiedy w maju 2019 roku nie otrzymaliśmy należnej nam pierwszej raty płatności w wysokości 100 tys. euro, niezwłocznie podjęliśmy kroki prawne w celu zabezpieczenia

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

informacji o stanie majątkowym dłużnika, wobec którego złożono wniosek upadłościowy a także zabezpieczenie by w okresie bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie upadłości nie doszło do wyprowadzania majątku dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli. Nie oznacza to w żadnym razie, że tymczasowy nadzorca powinien

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

przytoczonego przepisu można wywieść pośrednio, iż obowiązek należytego zabezpieczenia i oznaczenia opakowania zawierającego ofertę czy wniosek ciąży na wykonawcy, to jednak ustawodawca nie określił, iż jakiekolwiek naruszenie w tym zakresie może skutkować odrzuceniem oferty

Ferrum ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

spółki jako najkorzystniejszej w ramach ww. postępowania i wniesienie przez emitenta zabezpieczenia należytego wykonania takiej umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w danej umowie cząstkowej, wyjaśniono. "Łączne wynagrodzenie

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

akredytyw nr 80/2014 zawartej między stronami; 3) 1 mln zł - zostanie przeznaczony na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

przedsiębiorców obowiązek dogłębnego zrozumienia struktury właścicielskiej wszystkich kontrahentów spółki. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie przeprowadzenie rzetelnej analizy łańcucha dostaw. Dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem sankcyjnym kluczowe znaczenie będzie miało zbudowanie

Newag ma umowę na dostawę dwóch SZT dla woj. podkarpackiego za 32,8 mln zł netto

dalej. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 3 228 480 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

wykonawcę działań zmierzających do zabezpieczenia informacji.  Powyższe wynika z faktu, że zasada jawności postępowania jest naczelną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego znajdującą oparcie w art. 61 konstytucji, który daje każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

pieniężnymi i 50% poprzez konwersję wierzytelności na akcje spółki. Grupa 6. Wierzyciele posiadający wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia z wyłączeniem zabezpieczenia w formie cesji (przelewu) wierzytelności na

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

informowała w dn. 31.12.2018 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2018, oraz brak płatności ze strony Benefit Systems S.A. w terminach wynikających z zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z

Jak wynająć nieruchomość uchodźcom z Ukrainy? Poradnik

dotyczył uchodźców z Ukrainy – to pozbycie się niechcianego lokatora nie stanie się przez to ani szybsze, ani łatwiejsze. Większość zabezpieczeń, np. najem okazjonalny czy dobrowolne poddanie się egzekucji przez najemcę, które zawiera się przed notariuszem, wymaga wskazania przez najemcę

Prezydent podpisał nowelizację Prawa własności przemysłowej

europejskim i Układzie o współpracy patentowej oraz innych dokumentów; 7) zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę uprawnionych

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania zewnętrznego (w tym o zróżnicowanym poziomie zabezpieczeń) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji oraz umiejętne zarządzanie oczekiwaniami różnych grup wierzycieli. Z jakich rozwiązań wspierających kredytobiorcy mogą skorzystać? Wsparciem w rozmowach z finansującymi w sprawie zmiany

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

wyboru oferty i procedur stosowanych przez dany zakład ubezpieczeń. W przypadku polis majątkowych, związanych z pożarami czy kradzieżami, w umowach mogą wystąpić zapisy dotyczące konieczności posiadania przez firmę określonych zabezpieczeń. - Nie ma konkretnych warunków, które muszą spełnić firmy

Polska czeka na "wielkoskalowe pompy ciepła". Idzie rewolucja w energetyce

Energy: Dopóki nie mamy w systemie dostępnych cenowo i technicznie magazynów energii „backup", zabezpieczeniem mogą być elektrownie gazowe. Ich przewaga w takiej sytuacji polega na tym, że elektrownię gazową można uruchomić w 15 minut. A elektrownia na węgiel potrzebuje na rozruch dobrych

Vecto: Tylko co trzecia polska firma jest gotowa na cyberatak

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Jedynie 33,6% polskich firm oceniło poziom swoich zabezpieczeń przed cyberatakiem jako prawidłowy, wynika z opublikowanego przez Vecto raportu ?Cyberbezpieczeństwo polskich firm 2018". "Polskie firmy mają

Bioton ma dofinansowanie z NCBiR w wysokości max. 20,99 mln zł

;, poinformowała spółka. Wartość dofinansowania nie przekroczy 20,99 mln zł, podano także. "Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, spółka zobowiązana jest wystawić i złożyć do dyspozycji NCBiR weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Warunki umowy nie odbiegają

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

dniach od ogłoszenia, a część przepisów, w tym o alimentach natychmiastowych, po pół roku od ogłoszenia. Zabezpieczenie powództwa razem z pozwem o alimenty Wymyślając alimenty natychmiastowe, resort sprawiedliwości zapomniał, że już teraz istnieje możliwość niemal natychmiastowego otrzymywania

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. *? Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *? Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. *? Ograniczenie dopuszczalności

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

wartości powyżej progów unijnych. *? Wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego. *? Obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

także do cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa GDDKiA do skorzystania w jakiejkolwiek wysokości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej

NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

przez NCBiR wyników prac fazy III przewidziano na dzień 30 marca 2021 r. "Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w fazie III oraz dokonania rozliczeń z tego tytułu, emitent złożył NCBR weksel "in blanco" oraz odpowiednią deklarację wekslową, z

Konsorcjum Qumaka odstąpiło od umowy z IMGW na radar meteorologiczny

, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu do jego przedstawienia. Zarząd spółki stoi na stanowisku, że odstąpienie jest nieskuteczne, gdyż podstawa odstąpienia wskazana przez zamawiającego o nieprzedłożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest okolicznością leżącą wyłącznie po stronie

Odszkodowania po burzach i wichurach. Co się należy poszkodowanym?

ubezpieczający zawsze sporządzał prywatną dokumentację w celu zabezpieczenia swoich roszczeń – wyjaśnia Agata Szymanek z kancelarii esb Adwokaci i Radcowie Prawni. Zanim rzeczoznawca lub likwidator pojawi się na miejscu zdarzenia, rozmiary szkody mogą ulec zmianie. Np. gdy nastąpi zalanie pomieszczenia

Gospodarka w pandemii. Dodatkowe wydatki firm

Argan Finanse. Wyjaśnia, że konieczne jest wykazanie bezpośredniego lub pośredniego związku wydatków z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła. Pandemia koronawirusa sprawiła, że polskie firmy

Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje obwodnicę Stalowej Woli za 199,2 mln zł

także. "Termin realizacji przedmiotowej umowy: 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 10% wartości umowy brutto" - czytamy także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Istotą wadium jest zabezpieczenie przebiegu postępowania, zwłaszcza pod kątem oferty, zawarcia umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w wyroku z 27 kwietnia 2009 r. (Sygn. akt: KIO/UZP 488/09) - cyt: "( ) wadium ma

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

obowiązującymi przepisami. Przykładowo można wskazać na: - zawarte w ustawie obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę w stosunku do dotychczas

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

mln zł będzie wykorzystany na zabezpieczenia produktów pozabilansowych, takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej, podano. "Uzyskanie potwierdzenia objęcia naszych obligacji jest dla nas bardzo istotne

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

, np. zapisu niezgodnego z polskim prawem. Notariusz nie jest przecież sekretarzem czy sekretarką spisującymi uzgodnienia stron. Zgodnie z prawem notariusz musi czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron. Ma też obowiązek zadbać o wszystkich, dla których wykonanie jakieś czynności

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

dołożył należytej staranności przy przygotowaniu i złożeniu oferty, wobec czego nie może ponosić konsekwencji wadliwości procedury otwarcia ofert. Nie uznano za przekonujący argumentu, że wykonawcy mogą wykorzystywać możliwość załączania „nieprawidłowych" plików dla wydłużania i unieważniania

Odszkodowania i zasiłki po burzach. Komu i za co przysługują?

bezpośrednio po wystąpieniu szkody mogą podjąć działania, np. zabezpieczenia domu po zerwaniu dachu. – Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Przede wszystkim należy zabezpieczyć mienie przed dalszym zniszczeniem. Jeśli np. wichura zerwała dach, to należy – w miarę możliwości &ndash