zabezpiecza wierzytelność

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

(niedziela) poprzedzającego tydzień spłaty [...] - objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

wierzytelności" - czytamy również. Zważywszy, że spółka i spółki z jej grupy kapitałowej są stronami umów zabezpieczeń, które zabezpieczają także zobowiązania spółki Simple Creative Products oraz spółek z jej grupy kapitałowej, struktura tych zabezpieczeń zostanie zmodyfikowana

Wystarczy jedno słowo i mniej zapłacisz za hipotekę

ustawa o księgach wieczystych. Od tego czasu nie ma już dwóch rodzajów hipotek - zwykłej, zabezpieczającej wierzytelność z tytułu kapitału, oraz kaucyjnej, która zabezpieczała wierzytelność, której kwoty nie można było z góry określić, czyli np. z tytułu odsetek. Obecnie obowiązuje jedna hipoteka, która

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków. Organami egzekucyjnymi obowiązków o

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21% r/r do 205,7 mld zł w I-III kw.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) objęły w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wierzytelności o wartości 205,7 mld zł, co oznacza wzrost o 21% r/r, podał Związek. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie ponad 16,7

Kruk oczekuje osiągnięcia progu rentowności we Włoszech w 2019 r.

kraju. "Break-even we Włoszech nie został jeszcze osiągnięty i to się nie zdarzy w 2018 r. Przekazujemy wiele spraw do sądów, ponosimy w związku z tym koszty. Wykażemy stratę w tym roku, ale zabezpieczamy sobie wpływy ze spraw w kolejnych latach. Spodziewałbym się, że to

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

akcjonariuszy na nadmierne ryzyko, a jednocześnie nie zabezpiecza należycie interesów obligatariuszy spółki, podano także. W ocenie Best, wyrażając zgodę na takie "blankietowe" brzmienie uchwały, akcjonariusze nie posiadają żadnej możliwości kontroli prawidłowości jej

BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali

. Rozwiązania, które proponujemy eksporterom, zabezpieczają ryzyko ich transakcji i wspierają ich w rozwoju poza granicami kraju" - powiedział ekspert Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK Karol Rozenberg, cytowany w komunikacie. Dzięki wykupowi wierzytelności importer

UOKiK przerywa windykację nieistniejących długów. Pierwsza taka decyzja w historii

UOKiK przerywa windykację nieistniejących długów. Pierwsza taka decyzja w historii

zaczęli więc składać skargi do UOKiK. Dlatego Urząd wydał ostrzeżenie konsumenckie i wszczął postępowanie przeciwko spółce PGT. Inspektorzy UOKiK odsłuchiwali m.in. rozmowy telefoniczne z konsumentami, przesłuchał świadków – pracowników firm współpracujących z PGT np. z call center. Zabezpieczali

Polimex Mostostal zawarł z wierzycielami umowę IV etapu restrukturyzacji

wierzytelności objęte są umową ZOZF i będą zabezpieczały wierzytelności wynikające z tej umowy, wskazano także. Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

zawarcie umowy, ponieważ niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi. Funkcją zastawu jako ograniczonego prawa rzeczowego jest zabezpieczenie określonej wierzytelności, która przysługuje np. jednemu z podmiotów, którym może być kontrahent. Zastaw zabezpiecza również roszczenia o odsetki nieprzedawnione, a

Kredyt Inkaso wejdzie na kolejny rynek zagraniczny, kupi portfele za 150 mln zł

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso w ciągu miesiąca poinformuje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny w regionie. Spółka chce nabywać portfele wierzytelności korporacyjnych w Rumunii, zaś w Bułgarii i w Polsce skupić się na zakupach portfeli detalicznych, w kraju

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

– Zasada jest taka, że jak można, to się nie płaci. Albo płaci jak najpóźniej, bo linia kredytowa w banku jest droga, a finansowanie się na pieniądzach kontrahenta tanie – opowiada warszawski adwokat specjalizujący się w ściąganiu wierzytelności. Jak to działa? Firma wynajmująca

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

. Kary pieniężne Przepisy obowiązującego prawa przewidują osobowe oraz rzeczowe instytucje zabezpieczania właściwego wykonania umów w obrocie handlowym. Kara umowna z art. 483 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) stanowi

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

Afera SKOK Wołomin. NIK zamierza wyjaśnić wszystkie tajemnice upadłości kasy

całego procederu. I pieniądze gdzieś znikały. W przypadku VIP-ów było łatwiej. Samo nazwisko był gwarancją zdolności kredytowej. Rzecz w tym, że nawet nie ukrywano przestępczego charakteru tego procederu. Kredyty w wysokości miliona zł były zabezpieczane majątkiem – nieruchomościami wartymi

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do zabezpieczeń, które zostały ustanowione przed wejściem w życie ustawy, ale do tego czasu nie upadły; 4) zastosowaniu

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

daną formę prawną. Np. dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą to przepisy art. 270-290 Kodeksu spółek handlowych – wyjaśnia radca prawny Maciej Giermak. W czasie likwidacji podejmuje się tzw. czynności likwidacyjne, obejmujące zakończenie interesów bieżących, ściągnięcie wierzytelności

Publiczna emisja obligacji Brewe Leasing o wartości 5 mln zł rusza dziś

udzielanych leasingów i finansowania zakupu środków trwałych i wyposażenia. Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy 150% wartości emisji na portfelu wierzytelności (umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności) i dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

których nie zapłacenie było przyczyną wypowiedzenia kredytu) przedawniają się każda z osobna. Kredyt hipoteczny? Odsetki przedawniają się po trzech latach. Sam kredyt się jednak nie przedawnia -upraszczając to dlatego, że jest zabezpieczony hipoteką a bank zawsze może próbować swoją wierzytelność z tej

Atradius: Blisko 40% faktur B2B w Polsce nie zostaje uregulowanych w terminie

m.in. z rosnącym amerykańskim protekcjonizmem czy zawirowaniami chociażby w Turcji, w dalszym ciągu istotne jest zabezpieczanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami, chociażby stosując przy tym ubezpieczenie należności. W ten sposób minimalizujemy potencjalne, nieprzewidziane straty

PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 27,5% r/r do 109,5 mld zł w I półr.

faktoring pełny. Umożliwia on szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności, połączony z ochroną przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2018 r. w jego ramach ponad 54,5 mld zł wierzytelności, co

Ochrona firmy przed upadłością kluczowym zadaniem Prawa restrukturyzacyjnego

przedsiębiorstwa i powstrzymanie likwidacji. W ten sposób zadłużone firmy zabezpieczane są przed zdecydowanymi działaniami wierzycieli (np. poprzez zgłoszenie wierzytelności do komornika) poprzez ustawową możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych i możliwość uchylenia zajęć dokonanych w stosunku do majątku

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

także na kondycji samego sektora bankowego. Studzenie akcji kredytowej, owszem, zabezpiecza aktywa banków, ale jednocześnie zmniejsza ich dochody. EBC prognozuje, że problem „credit crunch” z całą mocą ujawni się w trzecim kwartale, bo wtedy banki zaostrzą kryteria przyznawania kredytów w

Przegląd prasy

, które przynoszą duże zyski, a z drugiej partnerstwo publiczno-prywatne czy zaangażowanie państwowego producenta leków w produkcję kilkudziesięciu substancji, które zabezpieczają podstawowe potrzeby --Bonair, obecny na rynku IT od blisko 30 lat, dołącza do międzynarodowej grupy

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

umowy. 4. Ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej przysługującej mu wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Wstrzymanie rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminu

Słupy spod nocnego, celebryci, urzędnicy państwowi - to oni wzięli miliony ze SKOK Wołomin. Oddać nie muszą

informacji syndyka podawanych na posiedzeniach rady wierzycieli „ przemielonych” mogło być około 30 tys. osób. Znikomy stopień spłacalności pożyczek Zapytałam syndyka czy i jak ściga kredytobiorców migających się od spłaty i tych, którzy zabezpieczali pożyczki? Przede wszystkim tych z listy VIP

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

„kredytowy” pełni istotną funkcję, to faktoring nie ogranicza się jedynie do finansowania obrotowego przedsiębiorstwa. Co jeszcze firma może dostać w pakiecie faktoringowym? – Oprócz gotówki z faktur klienci dostają np. pomoc w zarządzaniu wierzytelnościami. Z poziomu swojego konta

Saturn i Santander bezkarne. UOKiK nie reaguje na wciskanie klientom bezużytecznych ubezpieczeń

towarzystwa. Dodatkowo mają też obowiązek informować, jaką ochronę daje ubezpieczenie i jakie towarzystwo ubezpieczeniowe dostarcza polisę. – Prawo i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego nie zakazują bankowi zabezpieczania swoich wierzytelności na przykład poprzez umowę ubezpieczenia. Ważne tylko

NIK: W Polsce odzyskano zaledwie 3 mld zł mienia z przestępstw w l. 2014-2018

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - W Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia. W latach 2014-2018 udało się odzyskać 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

wierzycieli z grupy 1, 2, 4, 5 oraz 6 na posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez PBG akcjach w spółce Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu; zastaw będzie zabezpieczał spłatę wierzytelności przysługujących wierzycielom na mocy układu; (ii) doprecyzowaniu zapisów związanych z

Ustawa antylichwiarska Zbigniewa Ziobry w ogniu krytyki. Ale klientom firm pożyczkowych przepisy się podobają

KNF badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Spowoduje to zwiększenie liczby zagrożonych albo straconych wierzytelności, a tym samym banki będą się narażały na utratę płynności. UKNF nie zgada się też na odejście od praktyki zabezpieczania kredytów konsumenckich - tych do kwoty 255 tys. - hipoteką

Kaczmarski: Niemal 50% firm nie sprawdza kontrahentów przed zawarciem transakcji

). Mniej przedsiębiorców sięga też po informacje dostępne w Internecie, jak fora dyskusyjne czy giełdy wierzytelności (16% i blisko 35% poprzednio). Ponadto firmy proszą partnerów o dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS i z podatkami w urzędzie skarbowym (13% i 18,5% w 2015 r.). 14

Żółkiewicz z Inwestycji w Wartość FIZ: Koniec roku na GPW w rytm globalnych ETF

ich zdaniem, ale małych i niepłynnych spółek, równocześnie obstawiając za pomocą kontraktów terminowych spadki głównych indeksów, mylnie nazywając to 'zabezpieczaniem portfela'. Taka strategia raz się sprawdza, a raz nie. W długim terminie pozwala ona ograniczyć wahania certyfikatu inwestycyjnego

Branża budowlana tonie w długach. Efekt domina

zleceniodawcy wykorzystują swoją dominującą pozycję. Wymuszają np. zapisy w umowach, które potem są interpretowane na niekorzyść podwykonawców. Podwykonawcy z kolei nie zabezpieczają odpowiednio swoich interesów: zawierają umowy ustne zamiast pisemnych i nie gromadzą dokumentów poświadczających wykonanie

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

udaje, sprzedają wierzytelności, podano także. W najgorszej kondycji znajduje się podsektor specjalistycznych robót budowlanych, czyli związany z rozbiórką, pracami wykończeniowymi, przygotowaniem terenu pod budowę czy instalacjami. Ma największe zadłużenie (900 mln zł) oraz

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

upadłościowe, ponieważ postępowanie restrukturyzacyjne ma zawsze pierwszeństwo – mówi sędzia Monika Gądek-Tamborska, rzecznik prasowy kieleckiego sądu. Wnioskodawca wyliczył, że łączna suma jego wierzytelności to ponad 75 mln zł, przy czym wykazał, że nadal dysponuje dużym majątkiem, który pokrywa w

Rewolucyjne orzeczenie Trybunału ws. bankowego tytułu egzekucyjnego

sprawdzona przez sąd. Brak BTE może mieć jednak bolesne dla kredytobiorców skutki uboczne. Niewykluczone, że banki wrócą do starych, sprawdzonych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, czyli żądania przy większych kredytach kilku żyrantów i weksli in blanco. Mogą też nieco

Skuteczna ochrona majątku przed wierzycielami

akcyjnej stanowi jedno z najpowszechniejszych rozwiązań mających na celu zabezpieczanie majątku przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wiele podmiotów chcących realizować swoje plany biznesowe przy jednoczesnej ochronie majątku decyduje się

Nie płacę, bo i mnie nie płacą. Zatory płatnicze kosztują polskie firmy ponad 100 mld zł rocznie

powstawania zatorów najczęściej wymieniali przedsiębiorcy, którzy z zatorami płatniczymi się nie zetknęli. Sprawdzeni klienci, przedpłaty... Z badań FOR wynika, że firmy, które dotknął problem zatorów, chętniej się przed nimi zabezpieczają. Najczęściej skracają terminy płatności lub wręcz żądają

Faktoring mniej popularny. Obroty spadły o 8,6 proc.

Faktoring w skrócie polega na tym, że firma faktoringowa (faktor) kupuje od przedsiębiorcy jego wierzytelności, czyli to, co odbiorcy są mu winni za dostarczone towary lub usługi. Sprzedawca przekazuje faktorowi kopie faktur i gotówkę dostaje od ręki, np. 80 proc. wartości

Bombą atomową w fundusze inwestycyjne? [ANALIZA SAMCIKA]

. Nie może też inwestować w tzw. instrumenty pochodne służące do mnożenia zysków lub zabezpieczania się przed ryzykiem. W funduszach zamkniętych takich ograniczeń nie ma. Inwestor nie może też wycofać swoich pieniędzy w każdej chwili, lecz tylko w wyznaczonym terminie lub terminach

Przegląd prasy

17,8 mln zł we wrześniu --Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board wzrósł o 0,2% m/m w IX --Polkomtel ma już ponad 8800 punktów rejestracji kart pre-paid sieci Plus --Best TFI kupi od mBanku pakiet wierzytelności

Przegląd informacji ze spółek

Ewa Kryj. Spółka zależna Kruka - ItaCaptal S.r.l, wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 930 mln euro, poinformowała spółka. Qumak jest w trakcie tworzenia strategii do 2020

Co dla klientów zmieni likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego?

. Jak banki będą się zabezpieczały po likwidacji BTE? Brak BTE może mieć bolesne dla kredytobiorców skutki uboczne. Niewykluczone, że banki wrócą do starych, sprawdzonych sposobów zabezpieczania swoich wierzytelności, czyli żądania przy większych kredytach kilku żyrantów i

Przegląd informacji ze spółek

, podała grupa. Otwarcie przez sąd postępowania sanacyjnego dla Action zabezpiecza pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację, poinformował prezes Action Piotr Bieliński. Rada dyrektorów Kopex Australia Pty Ltd ? spółka zależna Kopeksu

Przegląd prasy

--Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 7,81 mln zł w I kw. 2016 r. --Przychody segm. motoryzacyjego Marvipolu wzrosły o 28% r/r do 144 mln zł w I kw. --Altus TFI przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 FIZ --Indeks

PGE GiEK, Energa Kogeneracja i PGNiG Termika podpisały umowę z PGG

;PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1% udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do

Faktoring dla małych i średnich

Mimo chęci wciąż są firmy, które z dobrodziejstw faktoringu skorzystać nie mogą. Dlaczego? Bo na takie rozwiązanie musi zgodzić się płatnik. - Sklepy wielkopowierzchniowe najczęściej odmawiają cesji wierzytelności. Jednak coraz większa znajomość usługi faktoringu powoduje, że

Nawet 8 proc. rocznie przy inwestowaniu w weksle. Okazja czy pułapka? Sprawdzamy

ostatnich tygodniach w internecie bardzo intensywnie reklamuje się firma Syngrapha, która chwali się, że jest jedyną na świecie platformą pozwalającą inwestować w weksle wystawiane przez firmy. Weksel to dokument potwierdzający zaciągnięcie pożyczki. Jest uznawany za bezpieczną formę zabezpieczania

E-mail od św. Mikołaja. Jeden klik i musisz zapłacić okup

, Kancelaria Prawna, Netia, Alior, Garneczki, mBank, Multimedia, PKO, GIODO, Ruch, Nationale Nederlanden, Zastępczy Pojazd, Wizzair, Wezwanie do Zapłaty, Wierzytelności, H&M, DHL, BRW. We wszystkich tych kampaniach Thomas dobrze podrabiał firmowe formatki elektroniczne firm i instytucji, starając się atakować

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

numerze rejestracyjnym, obraz olejny Wojciecha Kossaka, nieruchomość, ale już nie gotówka); zbywalne prawo majątkowe (np. własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wierzytelność, prawa autorskie, udziały w spółce z o.o., akcje); przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne

Prawo nie jest srogie

finansowe. Na wypadek takich okoliczności warto mieć zabezpieczenie spłaty wierzytelności. Ze względów rynkowych zabezpieczenia powinny być adekwatne do zabezpieczanej wierzytelności, przede wszystkim do jej wysokości. Poczynając od zabezpieczeń najmniej uciążliwych, jak zastrzeżenie prawa własności rzeczy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego połączonej z przelewem wierzytelności dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny. - Reklama i obowiązki informacyjne kredytodawcy, pośrednika kredytu hipotecznego i agenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny

Budownictwo w tarapatach. Zatory płatnicze w branży wciąż rosną

transakcje zabezpieczać. Mimo to optymizmem nie napawają najnowsze dane wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet Poland. Wynika z nich, że co trzecia z przeszło 12,7 tys. badanych firm specjalizujących się w budownictwie kubaturowym (budynki mieszkalne, przemysłowe, hotele

Prawnicy mają pomysły, jak unieważnić kredyt frankowy

kredytów we frankach nie zabezpieczały swoich pozycji kredytowych faktycznym przepływami franków, a instrumentami pozabilansowymi. Ale nawet jeśli naprawdę miały franki, to nie ma to znaczenia dla oceny, czy kredyt jest frankowy, czy nie. Bo analizować trzeba wyłącznie umowę kredytu, a nie bilans. Ale z

SKOK-i uprzywilejowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

majątku. Projektowana ustawa zakłada, że wierzytelności deponentów - osób fizycznych oraz firm z sektora MSP - którzy zdeponowali ponad 100 tys. euro - znajdą się w grupie uprzywilejowanej. W postępowaniu resolution ta kolejność musi być przestrzegana, bo naczelna zasadą jest, że sytuacja deponentów nie

Polityka Stefczyka. Niespłacane pożyczki i finansowanie prawicowych imprez

zabezpieczają w pełni ryzyka wynikającego z zagrożonych spłat". Władze "Stefczyka" przekonywały jednak, że kasa jest w świetnej kondycji finansowej. Rezerwa na złe długi musiałaby być jeszcze wyższa, gdyby nie... Luksemburg. A dokładniej - założona tam przez kasy spółka

Przegląd prasy

upadłości, podał Kopex. Capital Park osiągnął 82% wynajmu w biurowcu Eurocentrum Office Complex, podała grupa. Otwarcie przez sąd postępowania sanacyjnego dla Action zabezpiecza pozycję finansową i pozwala przeprowadzić restrukturyzację, poinformował

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

niskiego wkładu własnego. Działa ono w ten sposób, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za np. 20 proc. długu klienta. Gdyby ów klient nie spłacał kredytu i bank wypowiedział mu umowę, to 80 proc. wierzytelności bankowcy mogliby ściągać bezpośrednio od klienta, a

Odwrócona hipoteka, czyli interes na biedzie

własne państwo. Wiem, że państwo nie jest w stanie zapewnić wszystkim godziwych emerytur. Ale do licha, dlaczego rząd wciąż zwleka z zapewnieniem tym ludziom przynajmniej ochrony prawnej? Wprawdzie jeśli wierzyć prawnikom, nasz kodeks cywilny dostatecznie zabezpiecza seniorów

Rewolucja w hipotekach. Przedsiębiorcy się cieszą

kredytobiorcy zaoszczędzą nawet kilkaset złotych. Nowela zniesie bowiem podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Ta pierwsza zabezpiecza bankowi np. sam kredyt, zaś ta druga - naliczane od niego odsetki. Od 20 lutego ustanawiana będzie tylko jedna hipoteka. Łatwiej będzie podnieść kwotę

Przegląd informacji ze spółek

, które prowadzi przychodnię lekarską w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 35, podała Neuca. PKP Cargo rozpoczęło latem regularne wykorzystywanie zakupionych dronów do zabezpieczania swoich pociągów i terenów kolejowych przed kradzieżą, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Pomimo wygaśnięcia lock-up'u, prezes CI Games Marek Tymiński nie planuje żadnej sprzedaży akcji spółki, wynika z jego wypowiedzi dla agencji ISBnews. Jak podkreśla, zdecydowana większość posiadanego przez niego pakietu "pracuje na rzecz spółki" jako zabezpieczanie i kowenant kredytu obrotowego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kanałów płatności to jeden z elementów naszej strategii. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, jednocześnie otwierając sobie drogę do poprawy kluczowych parametrów naszego biznesu. Liczymy, że popularyzacja usługi PayByLink przełoży się na poprawę poziomu spłat z wierzytelności

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

prowadzeniem działalności gospodarczej, to bank może dochodzić swoich należności także ze składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. A jeśli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności majątkowej lub dotyczy tylko majątku osobistego, wtedy wierzyciel może żądać jej zaspokojenia jedynie